Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/13/2013 in Posts

  1. 1 point
    цікаві рішення Дельта-Кредитпром Копія договору купівлі-продажу від 20.05.2013р. містить загальний виклад умов та зобов'язань за яких відбувається передача прав вимоги за кредитними договорами. При цьому перелік договорів , право вимоги за якими передається до заяви не додано. Сам договір переліку не містить.З огляду на зазначене вісдутні підстави для задоволення заяви про заміну сторони виконавчого провадження, враховуючи відсутність достатніх доказів , що підтверджують правонаступництво ПАТ "Дельта Банк http://reyestr.court.gov.ua/Review/33966940 подання задоволенню не підлягає, у зв'язку з відсутністю на те законних підстав, оскільки згідно ст.33 Закону України «Про іпотеку» звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя, іншого законодавством України не передбачено. Таким чином, законні підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі ст.373 ЦПК України за ухвалою суду в порядку зміни способу і порядку виконання рішення суду відсутні. http://reyestr.court.gov.ua/Review/33900974 у Дельти бардак в документах, заяву про заміну сторони подали повторно http://reyestr.court.gov.ua/Review/33796028
  2. 1 point
    Итак, продолжу поиск скелетов в шкафу "Примоколлект" . Как окончательно выяснилось, Компания управления активами (КУА) "Примоколлект", которая требует задолженность, не относится к фин. установам, что подтверждено Нацфинуслуг, а согласно лицензии ведёт свою деятельность на рынке ценных бумаг и фондовом рынке, следовательно её регулятором и контролирующим оганом является НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (НКЦПФР), которая 20.06.2013 г. издала сей документ : НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Р І Ш Е Н Н Я 20.06.2013 м. Київ № 1102 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2013 року за № 1226/23758 http://www.nssmc.gov.ua/law/17877 где чётко указано: 2. Унести до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 січня 2002 року № 12 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 вересня 2009 року № 987) (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2002 року за № 108/6396, такі зміни: 2) розділ IV доповнити новим пунктом такого змісту: «4. Компанія з управління активами венчурного ІСІ має право залучати до складу активів такого ІСІ права вимоги за кредитними договорами, кредиторами за якими виступають банківські установи, шляхом укладення договорів відступлення права вимоги, оцінка вартості яких проведена з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов’язань та була здійснена не пізніше одного місяця до укладення такого договору. Право вимоги за кредитним договором, укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів венчурного інвестиційного фонду, якщо сума наданого такій фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат станом на дату укладення такого договору надання кредиту.». http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0108-02 - полная версия Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 січня 2002 року № 12 Обратите внимание - не сумма задолженности, а сумма кредита, которая составляет 1500 * 17 = 25500 грн. Если меньше, то Примоколлект идёт гулять в сад. Ещё более короткий путь в сад предстоит им пройти, поскольку изменения внесены 20.06.2013 г. , а операции факторинга были заключены в основном в конце 2012 г. - начале 2013 г. Да и факторинг не состоит в сфере деятельности по ценным бумагам и относится к фин. услугам, которые не подведомственны НКЦПФР , в связи с чем и придётся разобраться НКЦПФР в ближайшее время в отно.шении деятельности КУА "Примоколлект". Ну и распоряжение 231 Нацкомфинуслуг куда-то надо приткнуть. А куда? Собственно, пока всё. Думаю и это немало на данном этапе.
  3. 1 point
    А вот еще нашла: читаю и не верю, неужто в нашем реестре такие решения еще есть? ;-) http://reyestr.court.gov.ua/Review/33860849 Справа № 212/4824/13-ц 2/212/2797/13 Р І Ш Е Н Н Я І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 30 вересня 2013 року м. Кривий Ріг Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу в складі: головуючого судді - Т.І. Тимошенко при секретарі - І.О. Мариненко розглянувши у відкритому судовому засіданні за участю позивача та представника позивача ОСОБА_2., представника відповідача Курдюмова М М., в залі суду міста Кривого Рогу цивільну справу за позовом : ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства «Омега Банк», товариства з обмеженною відповідальністю «Кредитні ініціативи», треті особи приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6, ТОВ «Факторингова компанія Вектор Плюс» про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним. В С Т А Н О В И В : 14 листопада 2011 року ПАТ «Сведбанк» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_4 про стягнення заборгованності за договором кредиту в якому зазначив : 03.06.2008р. між ВАТ "Сведбанк" правонаступником якого в свою чергу є ПАТ "Сведбанк" та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №0307/0608/88-126 , відповідно до якого позивач надав відповідачу грошові кошти в сумі 38 000,00 (тридцять вісім тисяч) дол. США сплатою 11,9% річних строком до 02.06.2018 р. на умовах, передбачених у договорі кредиту.Згідно п. З.1. договору кредиту позичальник здійснює погашення кредиту та сплату процентів щомісяця, через касу банку, згідно додатку №1.Однак відповідач взяті на себе зобов'язання по погашенню кредиту та сплаті процентів за договором кредиту у встановлені строки не виконує.У відповідності з п. п. 3.8, 3.9 договору кредиту 30.09.2011 р. в зв'язку з невиконанням своїх зобов'язань, щодо строків оплати кредиту, Позивачем на адресу Відповідача була направлена вимога повідомлення про зміну умов кредитного договору та погашення заборгованості по кредиту в повному обсязі. Позивачем в зв'язку з порушенням умов кредитного договору встановлений 10 - денний строк для дострокового повернення кредиту та сплаті процентів за користування ним.Відповідно до умов кредитного договору, дата, з якої починається відлік зазначеного вище десятиденного строку, вважається дата, зазначена на квитанції, яка надається банку відділенням зв'язку про відправлені листа з повідомленням про вручення. Дата отримання повідомлення вважається 08.10.2011 р. про що свідчить особистий підпис на повідомленні про вручення, але в супереч цього заборгованість відповідачем до теперішнього часу не сплачена. Згідно договору кредиту та чинного законодавства у випадку порушення позичальником умов договору кредитор має право пред'явити позов у відношенні до позичальника.Станом на 24.10.2011 р., заборгованість становить 38 308,34 доларів США (308 535,83 грн. по курсу НБУна 24.10.2011 р.-І долар США - 7,9757грн.), де: - заборгованість за кредитом - 35 558,52 доларів США (283 604,09 грн. по курсу НБУ на 24.10.2011 р. - 1 долар США - 7,9757 грн.), І - заборгованість за відсотками -1248,03 доларів США (9 953,91 грн. по курсу НБУ на 24.10.2011 р. - 1 ? долар США - 7,9757 грн.), - пеня - 1 501,79 доларів СІЛА (11 977,83 грн. по курсу НБУ на 24.10.2011 р. - 1 долар США - 7,9757 грн.).Відповідно до положень ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається.Частиною 2 ст. 1050 Цивільного кодексу України передбачено, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.Відповідно до п. 8.1. Договору кредиту за порушення строків кредиту або строків сплати процентів позичальник сплачує пеню за кожний день прострочення в в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості.Таким чином, неналежне виконання відповідачем взятих на себе зобов'язань за договором кредиту, а саме непогашення кредиту та несплата процентів за користування кредитними коштами призвело до виникнення заборгованості, яка, станом на 24.10.2011 р. відповідно до п. 5.1.1 договору кредиту підлягає поверненню, та становить 305 535,83 грн. триста п 'ять тисяч п 'ятсот тридцять п'ять) грн. 83 коп. Ухвалою суду від 26 лютого 2013 року провадження за позовом ПАТ «Сведбанк» до ОСОБА_4 про стягнення заборгованності за договором кредиту залишено без розгляду. 30 жовтня 2012 року ОСОБА_4 надав зустрічну позовну заяву , яку 2 липня 2013 року уточнив зазначивши що рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Сведбанк" змінив своє найменування на Публічне акціонерне товариство "Омега Банк", яке виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях Публічного акціонерного товариства "Сведбанк". Статут ПАТ "Омега Банк" затверджено річними Загальними зборами акціонерів "Сведбанк" / протокол № 54 від 29 квітня 2013 року/ та погоджений з Національним Банком України 24 травня 2013 року. Державна реєстрація змін до установчих документів проведено 28 травня 2013 року. Була змінена і юридична адреса відповідача.З червня 2008 року між ним та Публічним акціонерним товариством "Сведбанк" був укладений кредитний договір №0307/0608/88-126.Відповідно до пп. 1.1, 1.3, 1.4 кредитного договору банк зобов'язався надати позичальникові кредит в іноземній валюті на загальну суму 38000 доларів США для споживчих цілей строком з 03 червня 2008 року з терміном погашення до 02 червня 2018 року зі сплатою 11,9 відсотків річних. У додатку № 1 до кредитного договору зазначено, що позичальник зобов'язується щомісяця в термін до 20 числа кожного місяця здійснювати погашення заборгованості по кредиту рівними частинами у сумі 317 доларів США щомісяця.Зазначений договір укладений сторонами із визначенням його змісту на основі стандартної форми, запропонованої банком для будь-яких клієнтів-фізичних осіб. На час укладання кредитного договору ним Банку була достовірно надана інформація про його фінансово-майновий стан та відповідно до умов надання кредитних коштів ним була надана довідка про отримання доходу у національній валюті України за шість місяців, що передували місяцю отримання кредиту.У забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитним Договором №0307/0608/88-126 від 03 червня 2008 року між ним та Банком був укладено Іпотечний договір № 5369 від 03 червня 2008 року. Відповідно до умов вказаного договору іпотеки, він передав Банку в іпотеку нерухоме майно - домоволодіння АДРЕСА_1, яке належить йому на підставі договору купівлі-продажу. 28 листопада 2012 року між Публічним акціонерним товариством "Сведбанк" та ТОВ "Факторингова компанія Вектор Плюс " був укладений договір факторингу № 15 від 28 листопада 2012 року, яким банк відступив Фактору свої права вимоги заборгованості за кредитним договором та договором забезпечення. 28 листопада 2012 року між ТОВ "Факторингова компанія Вектор Плюс " та ТОВ "Кредитні ініціативи " був укладений договір факторингу від 28 листопада 2012 року, яким ТОВ "Факторингова компанія Вектор Плюс " відступило Фактору свої права вимоги заборгованості за кредитним договором та договором забезпечення.Правовідносини, які виникають із кредитного договору, за суттю є зобов'язаннями, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його зобов'язань.Чинний Цивільний кодекс України розрізняє валюту зобов'язання та валюту виконання зобов'язання. Так, іноземна валюта, як засіб платежу, зокрема за зобов'язаннями, відповідно до ч. 2 ст. 192 ЦК України може використовуватися в Україні лише у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.Відповідно до ч. 2 ст. 198 ЦК України, виконання грошових зобов'язань грошові зобов'язання учасників господарських відносин повинні бути виражені і підлягають оплаті у гривнях. Згідно цієї ж статті грошові зобов'язання можуть бути виражені в іноземній валюті лише у випадках, якщо суб'єкти господарювання мають право проводити розрахунки між собою в іноземній валюті відповідно до законодавства. Виконання зобов'язань, виражених в іноземній валюті, здійснюється відповідно до закону.Відповідно до ст. З Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" гривня, як грошова одиниця (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними та юридичними особами без будь яких обмежень на всій території України.Відповідно до ст. 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня. Ст. 524 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.Відповідно до ст. 35 Закону України "Про Національний банк України" гривня (банкноти і монети), як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, який приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.На день укладання кредитного Договору іноземний курс валюти становив Ш80=4,852 грн. і саме виходячи із такого курсу йому був наданий кредит, та на сьогоднішній день курс становить Ш8В~7,9757 грн. згідно з розрахунку заборгованості кредиту, що наведений у позовній заяві Банку. Отже, існує істотна зміна становища щодо виконання боргових зобов'язань за кредитним Договором. Тобто з підвищенням курсу іноземної валюти, сума боргу, яку йому необхідно сплачувати, значно зросла, в зв'язку із чим значно погіршився його фінансовий стан. Отже, неправомірне посилання Банку лише на долари (без вираження у національній валюті) у Кредитному договорі зумовило те, що при вчиненні правочину він помилявся щодо обставин, які мають істотне значення для нього.З підвищенням курсу долара США (валюти платежу по договору) по відношенню до національної грошової одиниці, обумовлене незалежними від сторін зовнішньоекономічними факторами, на які він, як споживач послуг не розраховував при укладенні договору і не міг передбачити їх настання. В момент укладання договору сторони не знали і не могли передбачити що така зміна настане, і що зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися. Відповідно до ч. 1 ст. 229 Цивільного кодексу України якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним. Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням.Помилка щодо мотивів правочину в даному випадку має істотне значення для нього, як для сторони правочину. При укладенні Кредитного договору він не мав можливості передбачити, що співвідношення курсу валюти кредиту та гривні настільки зміниться, що мого доходу не вистачатиме на погашення платежів за доларовим кредитом. В зв'язку з цим на даний час він не може у повному розмірі сплачувати тіло кредиту та відсотки за кредитом, бо його доходу у гривнях на це не вистачає, а банк на заяви про реструктуризацію суми заборгованості та зміну умов договору навіть не відповів. По-друге, подальше виконання договору в умовах стрімкого падіння курсу гривні по відношенню до валюти кредиту призведе до явного порушення співвідношення майнових інтересів сторін і лишить його як Позичальника того, на що він розраховував при укладенні договору (в результаті знецінювання гривні видатки Позичальника на погашення кредиту значно перевищують розмір видатків, на які він розраховував при укладанні договору).Всі умови, передбачені у статті 229 ЦК України, та необхідні для визнання договору недійсним, в даному випадку існують.Згідно заяви на видачу готівки № 660-1 від 03 червня 2008 року йому був виданий кредит в сумі 38000 доларів США, що еквівалентно 184376 грн., тобто доларова маса надавалася із розрахунку курсу долара США до української гривні 4,852 грн. / 184376 грн. : 38000 = 4,852 грн./ Так, якщо при укладанні кредитного договору він сплачував щомісяця тіло кредиту з розрахунку 317 доларів США та курсу долару до української гривні 4,852 грн. / 317 х 4,852 грн. = 1538,084 грн. / в сумі 1538 ,084 грн., то після підвищення курсу долару до межі 7,9757 грн. він змушений сплачувати тіло кредиту щомісячно відповідно у сумі 2528,30 грн. / 317 х 7,9757 = 2528,30 грн./.На момент укладання договору його заробітна плата складала 3958 грн., в даний час вона збільшилася не набагато, крім того, в його сім'ї є два непрацюючих члена сім'ї-дружина та син . Згідно статті 3 Цивільного кодексу України загальними засадами цивільного законодавства є зокрема, справедливість, добросовісності та розумність. Вимоги справедливості, добросовісності та розумності цивільного законодавства практично виражаються у встановленні його нормами рівних умов для участі всіх осіб у цивільних відносинах, закріпленні можливості адекватного захисту порушених цивільних прав або інтересів. Поєднання створених норм, спрямованих на забезпечення реалізації цивільних прав, з шануванням прав та інтересів інших осіб, моралі суспільства тощо. При цьому справедливість можна трактувати, як визначення нормою права обсягу, межі здійснення і захисту цивільних прав та інтересів особи, адекватного її становлення до вимог правових норм. Добросовісність означає прагнення сумління захисту цивільних прав та забезпечення виконання цивільних обов'язків. Розумність - це зважене вирішення питання регулювання цивільних відносин з урахуванням усіх учасників, а також інтересів громадян (публічного інтересу).Отже, подальше виконання кредитного договору на умовах, що діють на даний час с порушенням одного із принципів цивільно-правових відносин, які закріплені у статті 3 Цивільного кодексу України - принципу справедливості. Такі умови кредитного договору є несправедливими, так, як всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договорених прав та обов'язків на шкоду Позичальника, споживача кредитних послуг.Несправедливістю є, зокрема, умови кредитного Договору в частині надання кредиту в доларах США, що передбачає згідно умов кредитного договору у випадку погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом у доларах США, що є способом зловживання правом, коли всі ризики знецінення національної валюти України шляхом порушення вимог закону Банк покладає, як суб'єкт підприємницької (господарської) діяльності, виключно на Позичальника за кредитним Договором та споживача кредитних послуг, що є грубим порушенням частини 3 статті 13 Цивільного кодексу України. Таким чином, використання банком долара США, як предмету кредитування за споживчим кредитом, є внесення в кредитний Договір пункт, що значно погіршує становища позичальника, як споживача порівняно з Банком в разі настання певних подій, що дає право для Позичальника відповідно до статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів", суб'єкт підприємницької діяльності, що надає послуги, не повинен включати у Договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс Договірних прав та обов'язків на шкоду споживача. Таким чином, кредитний договір має бути в цілому на вимогу споживача визнаним недійсним.Згідно ізстаті 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення стороною (сторонами) вимог, які встановлені, зокрема, ч.І статі 203 Цивільного кодексу України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства.Відповідно до статті 236 Цивільного кодексу Україниправочин, зизнаний судом недійсним, є недійсним з моменту його вчинення.У відповідності до законодавства у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину. Він отримав від банку суму еквівалентну 184376 грн. Загалом він банку сплатив 116411,90 грн. Посилаючись на платіжні документи, враховуючи отриману та сплачену ним суму вважає, що повинен повернути банкові кошти в сумі 67964,1 грн., що є залишком за тілом кредиту, з урахуванням сплачених по тілу кредиту та відсоткам платежів. Вважає повернути банку ці кошти, але у зв'язку з тим, що на даний час не може сплатити усі кошти одразу через фінансові ускладнення ( договором передбачено повернення коштів за 20 років), просить суд надати розстрочку на 60 місяців. Місячний платіж за таких умов складатиме 1132,73 грн., адже, відповідно до статті 217 ЦПК України суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його виконання, надати відстрочку або розстрочити виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні.Відповідно до приписів частиною 2 статті 548 Цивільного кодексу України недійсне зобов'язання не підлягає забезпеченню. Недійсність основного зобов'язання (вимоги) спричиняє недійсність правочинів, щодо його забезпечення, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Для визнання угоди недійсною встановлений трирічний термін позовної давності, який пропущений ним з поважної причини. Він неодноразово звертався до відповідача Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" з заявами про зміну умов кредитного договору, як то передбачено п.7.1 кредитного договору, в надії вирішити всі спірні питання в добровільному порядку по узгодженості сторін, але відповіді на заяви не отримав. Так ним 18 грудня 2009 року була подана відповідачу заява про зміну умов кредитного договору та умови механізму реструктуризації в комбінації з капіталізацією заборгованості за кредитним договором , але на заяву йому відповіді не надано. Аналогічні заяви він неодноразово подавав і в 2010, 2011 та 2012 роках, але запропоновані ним умови зміни умов договору навіть відповідачем не були розглянуті.На підставі викладеного просить: 1. Поновити йому строк позовної давності для захисту свого порушеного права в суді. 2. Визнати недійсним Кредитний Договір № №0307/0608/88-126 від 03 червня 2008 року, укладений між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством "Сведбанк" / після перейменування Публічне акціонерне товариство "Омега Банк"/ . 3. Визнати недійсним Іпотечний договір № 5369 від 03 червня 2008 року, укладений між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством "Сведбанк "/ після перейменування Публічне акціонерне товариство "Омега Банк"/ та посвідчений приватним нотаріусам Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованим в реєстрі за № 7440880 від 24.06. 2008 року. 4. Стягнути з нього на користь Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" кошти у сумі 67964,1 грн. з розстроченням платежів на 60 місяців, за таких умов, що місячйий платіж буде складати 1132,73 грн . 5. Зобов'язати приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 виключити з реєстру іпотеки та заборони відчуження запис про іпотеку та заборону відчужегійя нерухомого майна, яке було передано у іпотеку за Іпотечним договором №, 5369 від 03 червня 2008 року, укладеним між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством "Сведбанк" / після перейменувати Публічне акціонерне товариство "Омега Банк"/ , а саме нерухоме майно -домоволодіння АДРЕСА_1 Дніпропетровської, яке належить йому ОСОБА_4. Позивач ОСОБА_4. в судовому засіданні позов підтримав в повному обсязі вказавши що вимогу зазначену в пятому пункті викладає так: виключити з реєстру іпотеки та заборони відчуження запис про іпотеку та заборону відчужегійя нерухомого майна, яке було передано у іпотеку за Іпотечним договором № 5369 від 03 червня 2008 року, укладеним між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством "Сведбанк"/ після перейменувати Публічне акціонерне товариство "Омега Банк"/ , а саме нерухоме майно -домоволодіння АДРЕСА_1 Дніпропетровської, яке належить ОСОБА_4 Представник позивача ОСОБА_2 в судовому засіданні позов ОСОБА_4 підтримала , зізлавшись на обставини зазначені в уточненій зустрічній позовній заяві. Представник відповідача Курдюмов М М в судовому засіданні позов ОСОБА_4 не визнав зазначивши що, діючим законодавством не передбачений стабільний курс долара США до національної валюти - гривні.Відповідно до ст. 36 Закону України "Про Національний банк України" офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється Національним банком.Згідно з ч. 1 ст. 8 Декрету Кабінетів Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" валютні курси встановлюються Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.Поряд з цим Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного Банку України № 496 від 12.11.2003 р., визначається, що офіційний курс гривні до іноземних валют, зокрема до долара США установлюється щоденно. Для розрахунку курсу гривні до іноземних валют використовується інформація про котирування іноземних валют станом на останню дату. З наведеного молена зробити висновок, що стабільність курсу гривні до іноземних валют законодавчо не закріплена. Таким чином, при укладенні цього договору в іноземній валюті та беручі на себе певні обов'язки щодо погашення цього кредиту саме в доларах США, сторони за договором (перш за все позивач) повинні біли усвідомлювати, що курс національної валюти України до долара США не є незмінним, та те, що зміна цього курсу можливо настане, а тому повинні були передбачити та врахувати підвищення валютного ризику за цим договором. Відповідно до Статті 652 ЦК України Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом. Верховний суд України у своєму узагальненні від 07.10.2010 р. судової практики розгляду цивільних справ, які виникають з кредитних правовідносин (2009-2010 рр.) зазначив, що п. 3.8 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 травня 2007 року № 168, передбачено, що в разі надання кредиту в іноземній валюті банки зобов'язані під час укладення кредитного договору попередити споживача, що валютні ризики під час виконання зобов'язань за цим договором несе споживач. При розгляді спорів щодо зміни або розірвання кредитного договору у зв'язку із істотною зміною обставин, що передбачено ст. 652 Цивільним Кодексом України, то суд має мати на увазі, що позичальнику необхідно довести, що у будь-якому випадку суд має мати на увазі, що поняття "істотна зміна обставин" є оціночною категорією, законодавець у п. 2 ч. 1 ст. 651 ЦК України дає визначення цього поняття, вказуючи на те, що зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.Таким чином, посилання позивача на зростання курсу долара США - валюти кредиту, як на несправедливість умов кредитного договору неправомірне, оскільки у позичальника існувала можливість передбачити в момент укладення договору зміни курсу гривні по відношенню до долара США, виходячи з динаміки зміни курсів валют з моменту введення в обіг національної валюти - гривні та її девальвації й можливість отримання кредиту в національній валюті. Крім того, як вже зазначалося, діючим законодавством не передбачений стабільний курс долара США до національної валюти - гривні.Слід зауважити, що аналогічної позиції також притримується Виший спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних, що відображено в п. 16 постанови Пленуму від З0 березня 2012 року N 5. Ст. 652 ЦК України зазначає у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов: 1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; 2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися; 3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; 4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона. Відповідно до ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Тобто, як підставу для розірвання договору на вимогу однієї сторони закон передбачає не тільки факт порушення умов договору другою стороною, а й обов'язково наявність шкоди, завданої цим порушенням другою стороною.Позивачем не доведено жодним чином, що Банком була завдана будь-яка шкода. Відповідно до 4.4.1,2 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Підтвердженням досягнення згоди з усіх істотних умов договору є підписи представника Банку та безпосередньо позичальника Банком, при укладанні кредитного договору № 0307/0608/88-126 від 03.06.2008 року дотримані всі вимоги, встановлені чинним законодавством України.Стосовно посилань позивача на той факт, що начеб то їй не було надано усієї необхідної інформації. Це також не відповідає дійсності. П.10.12 підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що перед укладанням кредитного договору Банк надав йому в письмовій формі всю інформацію про умови кредитування.Також при укладанні йому була надана вся необхідна інформація, передбачена "Правилами надання Банками інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту" в повному обсязі. У зв'язку з цим, позивач був ознайомлений з усією необхідною інформацією. На підставі викладеного просять у задоволенні позовної заяви ОСОБА_4 до ПАТ "Омега Банк" та ТОВ "Кредитні ініціативи", про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними, відмовити в повному обсязі. Представник відповідача Публічного акціонерного товариства «Омега Банк», та третьої особи ТОВ «Факторингова компанія Вектор Плюс» до залу судового засідання не прибули , належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи, від приватного нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 надійшов лист з проханням розглядати справу за її відсутністтю. В судовому засіданні встановлено, що рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "Сведбанк" змінив своє найменування на Публічне акціонерне товариство "Омега Банк", яке виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях Публічного акціонерного товариства "Сведбанк". Статут ПАТ "Омега Банк" затверджено річними Загальними зборами акціонерів "Сведбанк" / протокол № 54 від 29 квітня 2013 року/ та погоджений з Національним Банком України 24 травня 2013 року. Державна реєстрація змін до установчих документів проведено 28 травня 2013 року. 3 червня 2008 року між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством "Сведбанк" був укладений кредитний договір №0307/0608/88-126.Відповідно до пп. 1.1, 1.3, 1.4 кредитного договору банк зобов'язався надати позичальникові кредит в іноземній валюті на загальну суму 38000 доларів США для споживчих цілей строком з 03 червня 2008 року з терміном погашення до 02 червня 2018 року зі сплатою 11,9 відсотків річних. У додатку № 1 до кредитного договору зазначено, що позичальник зобов'язується щомісяця в термін до 20 числа кожного місяця здійснювати погашення заборгованості по кредиту рівними частинами у сумі 317 доларів США щомісяця. .У забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитним Договором №0307/0608/88-126 від 03 червня 2008 року між ОСОБА_4 та Банком був укладено Іпотечний договір № 5369 від 03 червня 2008 року. Відповідно до умов вказаного договору іпотеки, ОСОБА_4 передав Банку в іпотеку нерухоме майно - домоволодіння АДРЕСА_1, яке належить позивачу на підставі договору купівлі-продажу. 28 листопада 2012 року між Публічним акціонерним товариством "Сведбанк" та ТОВ "Факторингова компанія Вектор Плюс " був укладений договір факторингу № 15 від 28 листопада 2012 року, яким банк відступив Фактору свої права вимоги заборгованості за кредитним договором та договором забезпечення. 28 листопада 2012 року між ТОВ "Факторингова компанія Вектор Плюс " та ТОВ "Кредитні ініціативи " був укладений договір факторингу від 28 листопада 2012 року, яким ТОВ "Факторингова компанія Вектор Плюс " відступило Фактору свої права вимоги заборгованості за кредитним договором та договором забезпечення.Правовідносини, які виникають із кредитного договору, за суттю є зобов'язаннями, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його зобов'язань.На день укладання кредитного Договору іноземний курс валюти США становив 4,852 грн. і саме виходячи із такого курсу позивачу був наданий кредит, та на сьогоднішній день курс США становить 7,9757 грн. На думку суду заслуговує на увагу посилання позивача на ту обставину, що підвищенням курсу іноземної валюти сума боргу, яку йому необхідно сплачувати, значно зросла, в зв'язку із чим значно погіршився його фінансовий стан. Отже, неправомірне посилання банку лише на долари (без вираження у національній валюті) у Кредитному договорі зумовило те, що при вчиненні правочину позивач помилявся щодо обставин, які мають істотне значення для нього. З підвищенням курсу долара США (валюти платежу по договору) по відношенню до національної грошової одиниці, обумовлене незалежними від сторін зовнішньоекономічними факторами, на які позивач, як споживач послуг не розраховував при укладенні договору і не міг передбачити їх настання. В момент укладання договору сторони не знали і не могли передбачити що така зміна настане, і що зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися. Відповідно до ч. 1 ст. 229 Цивільного кодексу України якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним. Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням.Помилка щодо мотивів правочину в даному випадку має істотне значення для позивача, як для сторони правочину. При укладенні кредитного договору позивач не мав можливості передбачити, що співвідношення курсу валюти кредиту та гривні настільки зміниться, що його доходу не вистачатиме на погашення платежів за доларовим кредитом. Таке становище призвело до явного порушення співвідношення майнових інтересів сторін і унеможливлює позивача як позичальника того, на що він розраховував при укладенні договору (в результаті знецінювання гривні видатки позичальника на погашення кредиту значно перевищують розмір видатків, на які він розраховував при укладанні договору).Всі умови, передбачені у статті 229 ЦК України та необхідні для визнання договору недійсним, в даному випадку існують. Згідно статті 3 Цивільного кодексу України загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісності та розумність. Вимоги справедливості, добросовісності та розумності цивільного законодавства практично виражаються у встановленні його нормами рівних умов для участі всіх осіб у цивільних відносинах, закріпленні можливості адекватного захисту порушених цивільних прав або інтересів. Поєднання створених норм, спрямованих на забезпечення реалізації цивільних прав, з шануванням прав та інтересів інших осіб, моралі суспільства . При цьому справедливість можна трактувати, як визначення нормою права обсягу, межі здійснення і захисту цивільних прав та інтересів особи, адекватного її становлення до вимог правових норм. Добросовісність означає прагнення сумління захисту цивільних прав та забезпечення виконання цивільних обов'язків. Розумність це зважене вирішення питання регулювання цивільних відносин з урахуванням усіх учасників, а також інтересів громадян (публічного інтересу).Отже, подальше виконання кредитного договору на умовах, що діють на даний час є порушенням одного із принципів цивільно-правових відносин, які закріплені у статті 3 Цивільного кодексу України - принципу справедливості. Такі умови кредитного договору є несправедливими, так, як всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договорених прав та обов'язків на шкоду позичальника, споживача кредитних послуг.Несправедливістю є зокрема, умови кредитного Договору в частині надання кредиту в доларах США, що передбачає згідно умов кредитного договору у випадку погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом у доларах США, що є способом зловживання правом, коли всі ризики знецінення національної валюти України шляхом порушення вимог закону банк покладає, як суб'єкт підприємницької (господарської) діяльності, виключно на позичальника за кредитним договором та споживача кредитних послуг, що є грубим порушенням частини 3 статті 13 Цивільного кодексу України. Таким чином, використання Банком долара США, як предмету кредитування за споживчим кредитом, є внесення в кредитний договір пункт, що значно погіршує становища позичальника, як споживача порівняно з банком в разі настання певних подій, що дає право для Позичальника відповідно до статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів", суб'єкт підприємницької діяльності, що надає послуги, не повинен включати у Договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача.На думку суду за таких підстав кредитний договор та договор іпотеки є недійсним. В ч.І статі 203 Цивільного кодексу України зазначено зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства,але в задоволенні вимоги позивача про стягнення з нього на користь Публічного акціонерного товариства "Омега Банк" кошти у сумі 67964,1 грн. з розстроченням платежів на 60 місяців, за таких умов, що місячйий платіж буде складати 1132,73 грн не підлягають задоволенню, оскільки це питання вирішує суд який вже ухвалив рішення в порядку виконання рішення. В матеріалах справи долучені позивачем листи до банку з пропозиціями врегулювати спір,але це питання банком не було вирішено на протязі тривалого часу, тому вимога про поновлення строку позовної давності для захисту порушеного права в суді підлягає задоволенню. Керуючись, ст. 15,203,215,229,267,524,533,548 ЦК України, ст. 10, 11, 60, 212-214, 256 ЦПК України, суд - В И Р І Ш И В: Позов ОСОБА_4 до Публічного акціонерного товариства «Омега Банк», товариства з обмеженною відповідальністю «Кредитні ініціативи», треті особи приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6, ТОВ «Факторингова компанія Вектор Плюс» про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним задовольнити частково. Поновити ОСОБА_4 строк позовної давності для захисту його порушеного права в суді. Визнати недійсним Кредитний Договір № №0307/0608/88-126 від 03 червня 2008 року, укладений між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством "Сведбанк" / після перейменування Публічне акціонерне товариство "Омега Банк"/ . Визнати недійсним Іпотечний договір № 5369 від 03 червня 2008 року, укладений між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством "Сведбанк "/ після перейменування Публічне акціонерне товариство "Омега Банк"/ та посвідчений приватним нотаріусам Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованим в реєстрі за № 7440880 від 24.06. 2008 року. Виключити з реєстру іпотеки та заборони відчуження запис про іпотеку та заборону відчужегійя нерухомого майна, яке було передано у іпотеку за Іпотечним договором №, 5369 від 03 червня 2008 року, укладеним між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством "Сведбанк" / після перейменувати Публічне акціонерне товариство "Омега Банк"/ , а саме нерухоме майно -домоволодіння АДРЕСА_1 Дніпропетровської, яке належить ОСОБА_4. В іншій частині позову ОСОБА_4 відмовити Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня виготовлення повного тексту цього рішення суду. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Суддя Т.І. Тимошенко