Витяг зі звернення суддів Верховного Суду України до ВККСУ


Recommended Posts

ВИТЯГ ЗІ ЗВЕРНЕННЯ
суддів Верховного Суду України
до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

На 20 червня 2018 року до розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України призначено питання щодо рекомендування суддів Верховного Суду України для переведення на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня без конкурсу.

Судді Верховного Суду України вважають за необхідне звернути увагу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на те, що немає підстав для розгляду зазначеного питання з огляду на таке.

Згідно з частиною третьою статті 82 Закону України Закону України № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» (далі — Закон № 1402-VIII) переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду судді.

Статтею 125 Конституції України, до внесення до неї змін Законом України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (далі — Закон № 1401-VIII), було визначено, що найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

У цій же статті Основного Закону України в редакції Закону № 1401-VIII йдеться про те, що Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України.

Конституція України не містить жодної норми щодо ліквідації чи припинення діяльності Верховного Суду України як найвищого судового органу, що має конституційний статус, та є юридичною особою публічного права.

На конституційному рівні питання припинення діяльності Верховного Суду України не вирішено, оскільки при внесенні змін і доповнень до Конституції України йшлося лише про зміну назви найвищого судового органу.

Крім того, згідно з підпунктом 6 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України на підставі та у порядку, що визначені законом.

У межах цих конституційних повноважень Президентом України було видано ряд указів, зокрема від 29 вересня 2017 року № 299/2017 «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності».

Водночас Указу Президента України про ліквідацію чи реорганізацію Верховного Суду України, як і Указу про утворення Верховного Суду не видано, а будь-який інший державний орган чи установа до 31 грудня 2017 року не були наділені конституційними повноваженнями щодо утворення, реорганізації чи ліквідації судів.

Підпунктом 1 пункту 4 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII передбачено утворення Верховного Суду у порядку та у складі, що визначені цим Законом. Оскільки ніхто, крім Президента України, до 31 грудня 2017 року не мав повноважень видавати розпорядчий акт про утворення судів, зокрема й Верховного Суду, процедура його утворення могла бути розпочата лише після видання Президентом України відповідного Указу.

З 1 січня 2018 року повноваження щодо утворення, реорганізації чи ліквідації судів належать лише Верховній Раді України.

Так, згідно зі статтею 125 Конституції України суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

14 червня 2018 року набрав чинності Закон України від 7 червня 2018 року № 2447-VIII «Про Вищий антикорупційний суд» (далі – Закон № 2447-VIII).

У підпункті 1 пункту 3 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» зазначеного Закону йдеться про те, що протягом дванадцяти місяців з дня набрання ним чинності формується Вищий антикорупційний суд у порядку та у складі, що визначені цим Законом. Вжите у цій нормі слово «формується» є згідно із Всесвітнім словником української мови синонімом слова «утворюється», яке вжито у підпункті 1 пункту 4 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII.

На виконання вимог статті 125 Конституції України у пункті 7 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2447-VIII запропоновано Президентові України внести в установленому порядку проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду.

14 червня 2018 року Президент України, виконуючи вимоги Конституції України, направив до Вищої ради правосуддя проект Закону про утворення Вищого антикорупційного суду для консультацій.

Наведене свідчить про те, що як до 31 грудня 2017 року, так і з 1 січня 2018 року розпорядчі акти про утворення, реорганізацію і ліквідацію судів видавались і мають видаватись (прийматись) посадовою особою чи органом державної влади, які наділені відповідними конституційними повноваженнями.

Ухвалюючи Закон № 1402-VIII Верховна Рада України не запропонувала Президентові України видати передбачений підпунктом 6 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України розпорядчий акт про утворення Верховного Суду, і до 31 грудня 2017 року відповідний Указ Президентом України видано не було.

Оскільки виданого уповноваженим Конституцією України органом розпорядчого акта про ліквідацію чи реорганізацію Верховного Суду України немає, а отже немає й передумов для переведення суддів цього Суду до іншого.

Стосовно вирішення питання про переведення суддів Верховного Суду України з підстави припинення діяльності цього Суду маємо зауважити таке.

Відповідно до пункту 7 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII з дня початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, Верховний Суд України припиняє свою діяльність та ліквідується у встановленому законом порядку.

Проте згідно з частиною 7 статті 147 зазначеного Закону робота суду може бути припинена лише у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду.

Приміром, 25 січня 2018 року саме з таких підстав Вища рада правосуддя рішенням № 182/0/15-18 припинила роботу окремих місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, Донецькій та Луганській областях.

Будь-яких інших підстав для припинення роботи (діяльності) суду Законом № 1402-VIII не передбачено.

Крім того, припинення діяльності Верховного Суду України, про яке йдеться у пункті 7 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII, є передумовою подальшої ліквідації цього Суду у встановленому законом порядку.

Оскільки Верховний Суд України, як зазначалося вище, є юридичною особою публічного права з конституційним статусом, припинити його діяльність та ліквідувати можливо лише шляхом внесення відповідних змін до Конституції України.

Отже, станом на сьогодні немає передумов для вирішення/або розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання переведення суддів цього Суду до іншого, оскільки не настала жодна з передбачених частиною третьою статті 82 Закону України Закону № 1402-VIII підстав для такого переведення.

У статті 8 Основного Закону України закріплено, що Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

На нашу думку, окремі положення пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1402-VIII не відповідають вимогам статті 6, частинам першій і другій статті 8, частині другій статті 19, частинам першій і другій статті 24, частинам першій і другій статті 55, частинам першій, п’ятій і шостій статті 126 Конституції України.

У зв’язку з цим 3 жовтня 2016 року Пленум Верховного Суду України постановив звернутися до Конституційного Суду України з відповідним конституційним поданням.

Сьогодні Конституційний Суд України розглядає справу за цим поданням у закритій частині засідання.

За таких обставин і з метою недопущення порушення встановлених Конституцією України гарантій незалежності суддів звертаємося до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з проханням про відкладення розгляду питання про переведення суддів Верховного Суду України до іншого суду.

Звернення прийнято на зборах суддів Верховного Суду України

18 червня 2018 року

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/B058D82B0E5805F4C22582B0004B3073?OpenDocument&year=2018&month=06

Link to comment
Share on other sites

Именно поэтому мной и был подан иск о незаконности регистрации Верховного суда (без Украины). Вчера 19/06/2018 состоялось рассмотрение иска по сути и суд перешел в письменное производство.

Судебная реформа проводимая грантососами полностью провалена, а в месте с ней разрушена и судебная ветвь власти.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Судьи Верховного Суда как и других судов Украины оказались в той ситуации, когда за свои мерзостные поступки приходиться отвечать. Пусть все происходит не так как нужно, но ветвь судебной власти в Украине и не выстраивалась. Это не власть, это система, которая всегда работала на "главного дядю". 

Когда судьи ВСУ принимают решение, в котором нагло трактуют нормы законодательства в "нужную" сторону и самое интересное, что в такие моменты они не считают нужным обращаться за разъяснениями в КСУ. Сейчас половина законодательства наглым образом перекручена решениями ВСУ. Их режим ответов "в контексте контекста" уже не имеет предела. Не знаешь чего ждать сегодня и завтра от таких судей. Они скоро прямо начнут вносить изменения в закон. Поэтому если их кто-то сейчас начинает шевелить - это ответственность. Рано или поздно они ответят за свои наглые решения

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...