Завершение моратория на изъятие жилья за долги: чего ждать людям, которые не рассчитались с банком?


Recommended Posts

Завершение моратория на изъятие жилья за долги: чего ждать людям, которые не рассчитались с банком?

 

  • Confused 1
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте. Да. Актуально.
Как известно, сегодня Верховна Рада в первом чтении приняла за основу проект изменений в закон "О потребительском кредитовании" (относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте).Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4475 в первом чтении проголосовали 265 народных депутатов.Источник: https://biz.censor.net/n3254430

Поправьте если я отправил не тот документ:

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70617

 

Проект

 

Вноситься народними депутатами України

В.О.Кінзбурською та іншими

  

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (щодо кредитів, наданих в іноземній валюті)

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести такі зміни до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про споживче кредитування» (Відомості Верховної Ради України, 2017, № 1, ст.2, із подальшими змінами):

 

1. У пункті 2 слово та цифру «пункту 6» замінити словами та цифрами «пунктів 6 і 7», а слово «якого» замінити словом «яких».

 

2. Доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

 

«7. Зобов’язання за договорами про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, підлягають реструктуризації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом:

 

1) обов’язковій реструктуризації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом, підлягають зобов’язання за кожним договором (незалежно від дати укладення договору), відповідно до якого кредитодавцем було надано позичальнику споживчий кредит в іноземній валюті, у разі наявності станом на день набрання чинності цим пунктом не погашеного грошового зобов’язання (зокрема грошового зобов’язання, строк сплати якого не настав) перед кредитодавцем (в тому числі перед новим кредитором, до якого перейшли права кредитодавця, крім випадку переходу усіх прав кредитодавця до поручителя/заставодавця у зв’язку з виконанням ним зобов'язань позичальника). При цьому така обов’язкова реструктуризація зобов’язань не здійснюється за тими з цих договорів, зобов’язання за якими до дня набрання чинності цим пунктом реструктуризовано на умовах вираження усіх грошових зобов’язань виключно у грошовій одиниці України (гривні) без визначення грошового еквівалента будь-якого із зобов'язань в іноземній валюті;

 

2) зобов’язання, що підлягають обов’язковій реструктуризації, вважаються реструктуризованими з дня набрання чинності цим пунктом; днем проведення такої реструктуризації вважається день набрання чинності цим пунктом;

обов’язкова реструктуризація зобов’язань здійснюється кредитодавцем (в тому числі новим кредитором, до якого станом на день проведення реструктуризації перейшли права кредитодавця, крім поручителя/заставодавця, до якого перейшли права кредитора у зв’язку з виконанням ним зобов'язань позичальника); необхідні обчислення та інші дії, спрямовані на визначення всіх наявних за результатами проведення обов’язкової реструктуризації зобов’язань позичальника (станом на день проведення реструктуризації), здійснюються таким кредитодавцем не пізніше 30 днів з дня проведення реструктуризації;

 

3) усі виражені в іноземній валюті зобов’язання, не погашені до дня проведення реструктуризації, а також усі зобов’язання, щодо яких визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті та які при цьому не погашені до дня проведення реструктуризації, виражаються виключно у гривні згідно із офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації, без визначення грошового еквівалента будь-якого із зобов'язань в іноземній валюті;

 

4) виключний перелік зобов’язань, які покладаються на позичальника перед кредитодавцем (зокрема перед новим кредитором, до якого станом на день проведення реструктуризації перейшли права кредитодавця, крім грошових зобов’язань позичальника перед поручителем/заставодавцем, що виникли у зв’язку з виконанням ним зобов'язань позичальника до дня проведення реструктуризації) за результатами проведення реструктуризації:

а) сплатити суму наданого кредиту в частині, що вважається не погашеною за результатами проведення реструктуризації, рівними частками щомісяця (починаючи з тридцятого дня після дня проведення реструктуризації і надалі через кожний місяць) протягом десяти років з дня проведення реструктуризації, а якщо договором, відповідно до якого надано кредит, встановлено пізніший строк повного погашення суми кредиту – протягом такого строку; при цьому позичальник має право погасити суму кредиту (повністю або частково) раніше встановлених строків, а покладання на позичальника у зв’язку з реалізацією цього права будь-яких додаткових грошових чи інших майнових обов’язків забороняється; після проведення реструктуризації встановлений строк погашення суми кредиту не може бути зменшено за згодою сторін, але може бути збільшено;

б) сплатити проценти за користування кредитом, які до дня проведення реструктуризації нараховані, але не погашені;

в) сплатити проценти за користування кредитом, нараховані починаючи з дня проведення реструктуризації на непогашений залишок суми кредиту у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який проводиться реструктуризація), збільшеного на один процент;

надалі розмір процентів за користування кредитом змінюється через кожен календарний рік з дня проведення реструктуризації та встановлюється у такому розмірі: розмір українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні (застосовується останнє значення індексу, встановлене на момент початку календарного дня, у який здійснюється зміна розміру процентів за користування кредитом), збільшений на один процент;

проценти за користування кредитом нараховуються та сплачуються щомісяця (починаючи з тридцятого дня після дня проведення реструктуризації і надалі через кожний місяць);

г) сплатити пеню за кожен день прострочення виконання грошового зобов’язання, починаючи із дев’яностого дня після дня проведення реструктуризації, у розмірі половини облікової ставки Національного банку України;

ґ) оплачувати здійснення страхування згідно із обовязками, передбаченими договором про споживчий кредит на момент проведення реструктуризації;

 

5) усі інші зобов’язання позичальника перед кредитодавцем (зокрема перед новим кредитором, до якого перейшли права кредитодавця станом на день проведення реструктуризації, крім грошових зобов’язань позичальника перед поручителем/заставодавцем, що виникли у зв’язку з виконанням ним зобов'язань позичальника до дня проведення реструктуризації), не передбачені підпунктом 4 цього пункту, за результатами проведення реструктуризації вважаються погашеними;

 

6) погашена до дня проведення реструктуризації сума неустойки (крім суми неустойки, що була погашена шляхом прощення) зараховується на погашення існуючого станом на день, що передує дню проведення реструктуризації, непогашеного залишку суми кредиту (в першу чергу) та процентів за користування кредитом, які до дня проведення реструктуризації нараховані, але не погашені (в другу чергу);

 

7) після проведення реструктуризації встановлені підпунктом 4 цього пункту розмір процентів за користування кредитом та розмір пені не можуть бути збільшені за згодою сторін договору, але можуть бути зменшені;

 

8) якщо до дня проведення реструктуризації застосовувався розмір процентів за користування кредитом, що перевищував половину розміру українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у іноземній валюті, у якій відповідно до договору було виражено грошові зобов’язання у період застосування цього розміру процентів (а в разі визначення у договорі грошового еквівалента будь-якого із зобов'язань в іноземній валюті –  половину розміру українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у іноземній валюті, в якій було визначено грошовий еквівалент будь-якого із зобов’язань у період застосування цього розміру процентів), то при проведенні реструктуризації сума грошових зобов’язань позичальника зменшується на суму такого перевищення у такій черговості:

а) у першу чергу погашається сума кредиту;

б) у другу чергу погашаються проценти за користування кредитом;

для обчислення суми перевищення застосовується останнє значення індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у відповідній іноземній валюті, встановлене у році, що передує року застосування розміру процентів за користування кредитом; якщо у році, що передує року застосування розміру процентів за користування кредитом, індекс ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у відповідній іноземній валюті не встановлювався, то для обчислення суми перевищення (замість розміру українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у відповідній іноземній валюті) застосовується розмір облікової ставки Національного банку України, що діяла у період нарахування процентів за користування кредитом;

сума перевищення, обчислена в іноземній валюті, перераховується у гривні згідно із офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації;

 

9) якщо до дня проведення реструктуризації було здійснено заміну кредитора на нового внаслідок відступлення права вимоги та при цьому сукупна сума усіх грошових зобов’язань, право вимоги за якими відступлено, перевищує суму, що сплачена новим кредитором за відступлення права вимоги, грошові зобов’язання позичальника перед таким новим кредитором зменшуються на суму такого перевищення у такій черговості:

а) у першу чергу погашається сума кредиту;

б) у другу чергу погашаються проценти за користування кредитом;

сума перевищення, обчислена в іноземній валюті, перераховується у гривні згідно із офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення реструктуризації;

 

10) якщо за результатами проведення реструктуризації грошове зобов’язання, передбачене підпунктом 4 цього пункту, має від’ємне значення, то таке від’ємне значення заокруглюється до нуля;

 

11) за результатами проведення реструктуризації, а також після проведення реструктуризації збільшення суми кредиту на суму простроченого зобов’язання зі сплати процентів за користування кредитом та/або на суму пені забороняється;

у разі прострочення виконання грошового зобов’язання позичальником після проведення реструктуризації суми сплачених боржником платежів зараховуються відповідно до черговості, що передбачена статтею 19 цього Закону;

 

 12) в разі проведення реструктуризації відповідно до вимог цього пункту кредитодавець (в тому числі новий кредитор, до якого перейшли права кредитодавця, крім поручителя/заставодавця, до якого перейшли права кредитора у зв’язку з виконанням ним зобов'язань позичальника) зобов’язаний протягом 30 днів з дня набрання чинності цим пунктом направити позичальнику, поручителю та іншим зобов’язаним за договором особам поштою рекомендований лист з інформацією про зміну зобов’язань за результатами проведення реструктуризації (включаючи інформацію про всі наявні зобов’язання позичальника за результатами проведення реструктуризації станом на день проведення реструктуризації);

 

13) кредитодавець (в тому числі новий кредитор, до якого перейшли права кредитодавця) після проведення реструктуризації не може вимагати (зокрема у випадку допущення позичальником прострочення виконання грошового зобов’язання) здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення в повному обсязі споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав;

 

14) протягом трьох років з дня набрання чинності цим пунктом забороняється:

а) примусове звернення стягнення (відчуження без згоди власника) на житлове нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, інше жиле приміщення), об’єкт незавершеного житлового будівництва боржника для забезпечення виконання простроченого зобов’язання за договором, зобов’язання за яким реструктуризовано відповідно до цього пункту;

б) набуття іпотекодержателем на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі у власність предмету іпотеки, який є житловим нерухомим майном (житловим будинком, квартирою, іншим жилим приміщенням), об’єктом незавершеного житлового будівництва, якщо такою іпотекою забезпечено зобов’язання за договором, зобов’язання за яким реструктуризовано відповідно до цього пункту (крім випадків надання іпотекодавцем після проведення реструктуризації нотаріально засвідченої згоди на це);

в) продаж іпотекодержателем третій особі на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідного застереження в іпотечному договорі предмету іпотеки, який є житловим нерухомим майном (житловим будинком, квартирою, іншим жилим приміщенням), об’єктом незавершеного житлового будівництва, якщо такою іпотекою забезпечено зобов’язання за договором, зобов’язання за яким реструктуризовано відповідно до цього пункту (крім випадків надання іпотекодавцем після проведення реструктуризації нотаріально засвідченої згоди на це);

 

15) вимоги цього пункту щодо обов’язкової реструктуризації зобов’язань поширюються, зокрема, на зобов’язання позичальника перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

 передбачені цим пунктом обов’язки кредитодавця поширюються, зокрема, на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (у разі переходу до нього прав кредитодавця станом на день проведення реструктуризації); 

 

16) норми цього пункту мають пріоритет перед іншими нормами цього та інших законів;

проведення реструктуризації зобов’язань відповідно до цього пункту не може бути підставою для не проведення в подальшому реструктуризації зобов’язань за процедурою неплатоспроможності фізичної особи відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства (крім випадку відмови позичальника від проведення реструктуризації зобов’язань за договором про споживчий кредит за процедурою неплатоспроможності фізичної особи відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства у зв’язку з проведенням реструктуризації зобов’язань за таким договором відповідно до цього пункту).».

 

ІІ. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності через 15 днів з дня його опублікування, крім пунктів 2 та 3 цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.

 

2. Кабінету Міністрів України упродовж 15 днів з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

3. Національному банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб упродовж 15 днів з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради

              України

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

4 часа назад, juris сказал:

Здравствуйте. Да. Актуально.
Как известно, сегодня Верховна Рада в первом чтении приняла за основу проект изменений в закон "О потребительском кредитовании" (относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте).Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4475 в первом чтении проголосовали 265 народных депутатов.Источник: https://biz.censor.net/n3254430

Капец...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Всё по плану у них идёт в ВРУ слажено и дружно работать против народа их же страны... И сегодня же они узаконили коллекторов... Уже во втором чтении... Так что теперь есть такая профессия и уже не скажешь, что к тебе непонятно какие хулиганы пристают и не напишешь заяву о преступлении, так как теперь это их работа законная, а не противозаконное преступление...

19.03.2021 Закон прийнято

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70219

  • Like 3
  • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

В 18.03.2021 в 22:16, babaika сказал:

Завершение моратория на изъятие жилья за долги: чего ждать людям, которые не рассчитались с банком?

 

39:30...

Не 90 000, а 120 000... на сегодня...

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

5 часов назад, Bolt сказал:

39:30...

Не 90 000, а 120 000... на сегодня...

Лишнее тому подтверждение, что реструктуризация - это матерное слово. А принудительная реструктуризация - это многоэтажная конструкция...

Осталось самое малое - убрать исковую давность...

  • Like 1
  • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show