контрдоводы для суда против аргументов банков, что им можно кредитовать в валюте и брать % в ней


Recommended Posts

Представляю на ваш суд выдержки из форума и собственных рассуждений на тему можно ли кредитовать в валюте и получать проценты за это тоже в валюте, рассмотрена позиция банков (и НБУ) и возможные конраргументы. Данный материал и мнения собрались из сообщений форумчан, и я не в коей мере не претендую на какие то права или авторствто :D . Просто собрал все в кучу. Прошу специалистов одолеть этот «труд» и указать на правильность или заблуждения выводов и вероятность дохождения до судьи :)

Аргументы банка заключаются в том, что согласно:

Гражданскому кодексу, ст 533 часть третья указывает что валюта может использоваться на территории Украины как средство платежа когда разрешает закон

_____________________________________________________________________

Стаття 533 Валюта виконання грошового зобов'язання

1. Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.

2. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

3. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

___________________________________________________________

И на основании Закона о банковской деятельности и и банковской лицензии

____________________________________________________

Стаття 47. Банківські операції

На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції:

3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних

умовах та на власний ризик.

_________________________________________________________________________

С учетом ст 2 ЗУ Про банки і банківську діяльність

________________________________________________________________________

кошти - гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент;

____________________________________________________________________________

постанови 275 Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій

________________________________________________________________________

Глава 2

2.3. За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку банки мають право здійснювати такі операції:

1) операції з валютними цінностями:

неторговельні операції з валютними цінностями;

операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з

юридичними особами-резидентами;

ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);

5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

7) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

8) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

9) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

10) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

{ Пункт 2.3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 446 ( z0799-09 ) від 04.08.2009 }

2.4. Операції з валютними цінностями включають операції, зазначені в главі 2 цього Положення (крім таких операцій: з надання послуг з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій; здійснення випуску, обігу, погашення/розповсюдження державної та іншої грошової лотереї; перевезення валютних цінностей та інкасації коштів), які здійснюються з валютними цінностями, визначеними в статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 за N 15-93 ( 15-93 ).

Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93

Стаття 1. Визначення термінів

2) "валютні операції":

операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України;

операції, пов'язані з використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності;

операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей;

________________________________________________________________________________

_

Имеют право выдавать кредит в ин. Валюте. А индивидуальная лицензия не нужна, потому, что в декрете КМ №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ст 5 п4 п.п в _________________________________________________________

4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такі операції:

в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі;

_______________________________________________________________________________

нет законодательного ограничения на кредитование.Также, постанова 483 «про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу» где в п. 1.5 указано, что

_______________________________________________________________________________

Використання іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється:

1. якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є уповноважений банк (ця норма стосується лише тих операцій уповноваженого банку, на здійснення яких Національний банк видав йому банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операції з валютними цінностями);

2. у випадках, передбачених законами України.

3. У всіх інших випадках використання іноземної валюти як засобу платежу можливе лише за наявності ліцензії.

4. Використання на території України як засобу платежу банківських металів, платіжних документів та інших цінних паперів, виражених в іноземній валюті або банківських металах, дозволяється лише у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку.

________________________________________________________________________________

____

Поэтому индивидуальная лицензия не нужна.

Первое, согласен, что ст 533 гражданского кодекса определяет, что валюта может использоваться в случаях, в порядке и на условиях установленным законом

На сегодняшний день есть такие законы, которые регламентируют обращение валюты:

959-XII про внешнею экономическую деятельность

185/94-вр Про порядок расчетов в иноземной валюте

15-93 Декрет «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»

Первые два относятся к внешней экономической деятельности, и не применимы к нашему случаю т.к. кредитный договор был заключен между юр и физ лицом резидентами.

В Декрете сказано, что валюта может использоваться как средство платежа при наличии индивидуальной лицензии (ст 5 п.4 п.п г) и лицензия необходима для выдачи кредита (ст 5 п.4 п.п в)

Спорить с судом по поводу, как считать не установленный минимум, как разрешенную операцию или как запрещенную, можно долго и не обязательно в нашу пользу, хотя включить и этот пункт можно. Но предлагаю этот пункт не учитывать, то есть банк может выдавать кредиты в валюте без индивидуальной лицензии. НО! кредит нам, физ. лицу, нужен был для расчета с другим физ. Лицом, то есть для совершения платежа на который необходима индивидуальная лицензия. И в декрете сказано, (ст 13 п2)

______________________________________________________

Стаття 13. Функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю

2. Уповноважені банки, фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку, які отримали від Національного банку України генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи. { Пункт 2 статті 13 в редакції Закону N 3453-IV ( 3453-15 ) від 21.02.2006 }

___________________________________________________________

Т.е как минимум, банк обязан был не допустить платеж в валюте другому лицу, если нет индивидуальной лицензии. Но если бы банк или кто из физ лиц имел бы индивидуальную лицензию, то согласно Декрета 15-93

_____________________________________________________________

Стаття 5. Ліцензії Національного банку України

5. Одержання індивідуальної ліцензії однією із сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою,яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії.

_______________________________________________________________

Операция была бы законной. Также на правоту этой позиции указывает:

постанова НБУ 200 «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» а именно часть 6

_________________________________________________________________

6.1. Фізичні особи - нерезиденти, а також повноважні представники юридичних осіб - нерезидентів - суб'єктів підприємницької діяльності можуть використовувати на територіях митниць готівкову іноземну валюту як засіб платежу в разі:

а) сплати мита, інших податків і зборів (обов'язкових

платежів), митних зборів та фінансових санкцій відповідно до

митного законодавства України;

б) сплати дорожніх зборів і оформлення перевезень

негабаритних, великовагових і небезпечних вантажів;

в) сплати платежів за охорону та супроводження підакцизних і

транзитних товарів митними органами;

г) сплати консульських зборів для відкриття віз на в'їзд в

Україну;

ґ) оплати послуг, наданих прикордонними

санітарно-карантинними, ветеринарними, фітосанітарними та іншими

службами контролю;

д) оплати послуг з обов'язкового медичного страхування та

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності

власників наземних транспортних засобів;

е) оплати товарів і послуг у зоні, що звільнена від сплати

мита та податків.

6.2. Фізичні особи - резиденти можуть використовувати на території України готівкову іноземну валюту як засіб платежу у випадках, передбачених підпунктами "а", "в" та "е" пункту 6.1 цієї глави.

_____________________________________________________________

Как видно оплатить в валюте покупку недвижимости без индивидуальной лицензии, невозможно на законном основании.

Читая договор, видя, что должен получить валюту для расчета с физ. Лицом в помещении банка, считал, что банк, как валютный контролер, считает операцию законной, поэтому и допускает ее. Но операция незаконна и меня обманули, разрешив заплатить валютой другому физ лицу. Если без нарушения закона, то банк должен был выдать мне в кассе гривну и ей, гривной, я должен был рассчитаться.

И еще раз возвращаемся к выдачи кредита. Согласно закона 2121-14 про банки и банковскую деятельность, банк может размещать «кошти» а кошти – это как гривна, так и валюта. Следовательно, по мнению банка, кредитовать можно.

НО

Согласно ст.49 закона

________________________________________________________________________________

_______

Стаття 49. Кредитні операції

Як кредитні у цій статті розглядаються операції, зазначені у пункті 3 частини першої та у пунктах 3-7 частини другої статті 47 цього Закону.

Т.е. кредитные операции это

Стаття 47. Банківські операції

На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції:

3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк, крім перелічених у частині першій цієї статті операцій, має право здійснювати такі операції та угоди:

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

5) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

6) придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг); { Пункт 6 частини другої статті 47 в редакції Закону N 1533-VI ( 1533-17 ) від 23.06.2009 }

7) лізинг;

____________________________________________________________________

А операции с валютными ценностями это ст 47 часть 2 п.1 который, согласно ст 49 не является кредитной операцией.

______________________________________________________________

Банк, крім перелічених у частині першій цієї статті операцій, має право здійснювати такі операції та угоди:

1) операції з валютними цінностями;

______________________________________________________________

И в добавок, Ст 3 закона устанавливает сферу влияния закона

___________________________________________________________________

Стаття 3. Сфера застосування

Цей Закон регулює відносини, що виникають під час заснування, реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації банків

___________________________________________________

По отношению к нам, Закон о банках и банковской деятельности общая норма т.к. мы не являемся банковскими учреждениями, ни юр. лицами, мы с банком вступили в гражданские правовые отношения, которые регламентируются гражданским кодексом (специальная норма в нашем случае), а в гражданском кодексе, «Гроши» это только гривна

_________________________________________________________

Стаття 192. Гроші (грошові кошти)

1. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.

2. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

____________________________________________________________________________

Также не применима к нам норма постановы НБУ 483 п.1.5 в которой указано, что использование валюты без лицензии разрешено, если инициатором и/или получателем есть уполномоченный банк.

__________________________________________________________

1.5. Використання іноземної валюти як засобу платежу без ліцензії дозволяється:

якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією єуповноважений банк (ця норма стосується лише тих операцій уповноваженого банку, на здійснення яких Національний банк видав йому банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операції з валютними цінностями);

у випадках, передбачених законами України.

У всіх інших випадках використання іноземної валюти як засобу платежу можливе лише за наявності ліцензії.

_____________________________________________________________

Т.к. Инициатором и получателем кредита есть физ лицо, я инициировал кредит, путем подачи заявки, и получил его в кассе.

Исследуя дальше этот пункт видно, что норма касается только тех операций, на которые есть письменное разрешение НБУ. Разрешение НБУ дает на такие операции в валюте (постановление 278, Глава2 п.2.3)

___________________________________________________________________________

2.3. За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку банки мають право здійснювати такі операції:

1) операції з валютними цінностями:

неторговельні операції з валютними цінностями;

операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;

2) емісію власних цінних паперів;

3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг);

5) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

7) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

8) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

9) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

10) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

{ Пункт 2.3 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 446 ( z0799-09 ) від 04.08.2009 }

________________________________________________________________________________

_

Нас интересует три выделенных пункта, на которые банки могут ссылаться, при своей аргументации, разобраться с ними нам поможет постанова НБУ281 «про порядок та умови торгівлі іноземною валютою» Согласно постанове неторговые операции это

___________________________________________________________________

10. Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі:

розрахунки за експорт та імпорт товару без відстрочення платежу або з відстроченням, що відповідно до договору не перевищує строки, установлені законодавством України для здійснення таких розрахунків;

розрахунки на території України між резидентами - суб'єктами господарювання за товар на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку.

{ Пункт 10 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 333 ( z1041-06 ) від 21.08.2006 }

11. Поточними неторговельними операціями в іноземній валюті є такі:

перекази з оплати праці, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної та гуманітарної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, що пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків, жертвам політичних репресій, жертвам нацистських переслідувань, членам їх родин і спадкоємцям, відшкодування за страховими випадками, премій, призів, успадкованих коштів, коштів за договорами дарування, коштів, заощаджених на рахунках, і прибутків за ними;

виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

оплата витрат, пов'язаних із смертю громадян (транспортні витрати і витрати на поховання);

оплата витрат іноземним судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам (у тому числі сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів), витрат іноземних адвокатів;

оплата зборів (мита) за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти права інтелектуальної власності, уключаючи оплату послуг, які надаються патентними відомствами інших країн, і послуг патентних повірених за кордоном;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на лікування в медичних закладах іншої держави, а також оплата витрат на транспортування хворих;

оплата за рахунок коштів фізичних осіб витрат на навчання і стажування в навчальних закладах іншої держави, витрат на проведення тестів, іспитів тощо;

оплата фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках,

культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн; { Абзац дев'ятий пункту 11 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 352 ( z1149-07 ) від 28.09.2007 }

оплата витрат фізичних осіб на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;

оплата витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон;

платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;

перерахування на утримання дипломатичних представництв, консульських установ України за кордоном та іноземних держав в Україні, представництв міжнародних та іноземних організацій, представництв іноземних банків та представництв юридичних осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю;

перекази з оплати авторських гонорарів, премій, призів та інших виплат за використання об'єктів права інтелектуальної власності фізичних осіб;

оплата фізичними особами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, за наявності індивідуальної ліцензії

Національного банку;

оплата фізичними особами продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності, що набуваються в нерезидентів за кордоном для власного споживання;

перерахування фізичними особами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання;

виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридичними особами-нерезидентами стосовно відшкодувань витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб-резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплата праці або інших витрат, пов'язаних з виконанням ними професійних обов'язків;

на оплату вступних, членських внесків до міжнародних організацій.

{ Пункт 11 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 311 ( z1075-07 ) від 31.08.2007 }

_____________________________________________________________________

И в этой же постанове находим про выдачу кредита:

_____________________________________________________________________

12. Валютними операціями, пов'язаними з рухом капіталу, є такі:

надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик;

операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за гарантіями, поруками та заставою;

операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за лізингом;

операції, пов'язані з виконанням зобов'язань за факторингом;

здійснення прямих інвестицій в Україну;

здійснення резидентами прямих інвестицій за межі України;

здійснення портфельних інвестицій в Україну;

здійснення резидентами портфельних інвестицій за межі України;

виплата прибутків, доходів та інших коштів, отриманих іноземними інвесторами від прямих інвестицій та розміщених серед нерезидентів цінних паперів українських емітентів;

операції з цінними паперами;

розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках;

операції, пов'язані з експортом та імпортом товарів, розрахунки за якими відповідно до договору передбачають надання та отримання відстрочення платежу або кредитування (аванс, попередня оплата) на строк, який перевищує встановлений законодавством України; { Абзац тринадцятий пункту 12 розділу I в редакції Постанов Національного банку N 333 ( z1041-06 ) від 21.08.2006, N 216 ( z0910-08 ) від 28.07.2008 }

міжнародні перекази за угодами, пов'язаними з накопиченням пенсійних активів;

інші валютні операції, які не є поточними.

_________________________________________________________________________

Находим еще определения в этой же постанове

____________________________________________________________________________

міжбанківський валютний ринок України - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб'єктами ринку, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (у томучислі банками-нерезидентами), а також між суб'єктами ринку і Національним банком;

суб'єкти ринку - уповноважені банки, уповноважені фінансові установи;

торгівля іноземною валютою - це купівля, продаж, обмін іноземної валюти, здійснення операцій з валютними деривативами;

купівля іноземної валюти - це операція з купівлі іноземної валюти за гривні;

________________________________________________________________________________

Получается, что в письменном разрешении у банка нет операций для осуществления кредитования в валюте (операций по движению капитала) и валютный рынок это совокупность операций в торговле валютой между субъектами рынка, а не кредитование.

Возвращаясь к постанове № 483 добавим, что последним абзацам п. 1.5 указано, что во всех остальных случаях (если нет другого закона, а его нет) необходима индивидуальная лицензия.

И еще, в п.1.2 постановления №483 указано, что данное положение регламентирует использование ТОЛЬКО безналичной валюты, что несколько ограничивает ее применение.

____________________________________________________________________

1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам і нерезидентам індивідуальних ліцензій на використання безготівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу.

____________________________________________________________________

Еще один пункт в договоре, который интересует – оплата процентов по кредиту в валюте кредита.

следует сделать акцент, на то, что банк будет настаивать на праве начислять проценты в валюте, но банк не вправе требовать валюту. Согласно законодательству, необходимо платить гривной по курсу НБУ или по курсу банка, как указано в договоре (Гражданский кодекс ст 533 часть 2)

Это подтверждают следующие законы и нормативные акты

Конституция Украины

___________________________________________________________

ст 99 - Грошовою одиницею України є гривня

___________________________________________________

Гражданский кодекс

___________________________________________________________

стаття 192 Гроші (грошові кошти)

1. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.

2. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

стаття 524 Валюта зобов'язання

1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.

2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

Стаття 533 Валюта виконання грошового зобов'язання

1. Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.

2. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

3. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

______________________________________________

Закон 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

___________________________________________________________

Стаття 3. Кошти в Україні

3.1. Кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

3.2. Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що мають зазначену на них номінальну вартість.

3.3. Гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів.

________________________________________________________________

Закон про НБУ

__________________________________________________________________

Стаття 32. Грошова одиниця

Грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам.

Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються.

Офіційне співвідношення між гривнею та золотом або іншими

дорогоцінними металами не встановлюється.

Стаття 35. Обіг банкнот і монет

Гривня (банкноти і монети) як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

________________________________________________________________________________-

Все эти нормы указывают, что платить на территории Украины можно только гривной, (использование валюты в качестве платежа, мы рассмотрели выше, т.к. наш случай (оплата резиденту резидентом валютой) не указан ни в одном из законов, то для оплаты в валюте необходима индивидуальная лицензия)

Более того в постанове 200 «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» которая устанавливает правила использования наличной валюты, сказано, что банк может получить вознаграждения исключительно в гривнах (хотя операции оплата кредита в постанове 200 нет, но даже за разрешенные операции оплата в гривнах).

__________________________________________________________

1.1. Ці Правила встановлюють порядок та умови використання готівкової іноземної валюти резидентами і нерезидентами в Україні.

8.8. Уповноважений банк отримує комісійну винагороду за операціями, передбаченими цими Правилами, згідно з власними тарифами виключно в гривнях.

_____________________________________________________________________-

Также в постановлении 483 сказано, что для выполнения обязательств на которые получена лицензия, запрещено покупать валюту на валютном рынке Украины.

___________________________________________________________________________

1.11. Валютна операція, на здійснення якої видана (отримана) ліцензія, не може проводитися за рахунок іноземної валюти, отриманої як кредит (позика) або купленої за гривні на міжбанківському валютному ринку України.

___________________________________________________________________________-

Возникает вопрос, где резиденту взять валюту? Или заработать от нерезедента (не будем в дальнейшем рассматривать этот вариант) или купить. Банк знал, про то, что у нас нет валютного дохода и предлагает купить валюту. Торговлю валютой регулирует постанова НБУ 281 «про порядок та умови торгівлі іноземною валютою». В этой интересной постонове находим интересные статьи:

_______________________________________________________________

36. Суб'єкти ринку мають право отримувати комісійну винагороду за здійснення торгівлі безготівковою іноземною валютою виключно в гривнях.

__________________________________________________________________

Косвенно подтверждает неправомочность требовать оплатить проценты в валюте кредита

___________________________________________________________________________

Глава 3. Купівля, обмін іноземної валюти за операціями, пов'язаними з рухом капіталу

1. Резиденти мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання зобов'язань (у тому числі власних операцій суб'єктів ринку) за кредитними операціями та платежами за цими операціями (проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо) в іноземній валюті на підставі таких документів:

а) за кредитними договорами (договорами позик) резидентів-позичальників про залучення коштів від нерезидентів або у випадках, передбачених законодавством України, від суб'єктів ринку: { Абзац перший підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 216 ( z0910-08 ) від 28.07.2008; в редакції Постанови Національного банку N 769 ( z0057-10 ) від 24.12.2009 }

заяви про купівлю іноземної валюти;

оригіналу кредитного договору (договору позики), що підтверджує потребу виконання резидентом зобов'язань в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо), та його копії;

документів, що свідчать про продаж коштів в іноземній валюті, що надійшли на адресу уповноваженого банку-позичальника як кредит (позика), за гривні на міжбанківському валютному ринку України (SWIFT-повідомлення, меморіальні ордери банку) - у випадку, передбаченому абзацом сьомим цього підпункту; { Підпункт "а" пункту 1 глави 3 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 108 ( z0324-09 ) від 28.02.2009 }

копії кредитного договору (договору позики), засвідченої уповноваженим банком - агентом Кабінету Міністрів України або іншим обслуговуючим банком, що підтверджує потребу виконання зобов'язань в іноземній валюті за кредитами в іноземній валюті (включаючи проценти, комісійні винагороди, неустойки тощо), залученими державою або під державні гарантії (далі - гарантовані кредити), та її другого примірника; { Абзац підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 192 ( z0572-07 ) від 23.05.2007 }

оригіналу реєстраційного свідоцтва (додатка), індивідуальної ліцензії (додатка) Національного банку на одержання резидентом кредиту, позики в іноземній валюті (далі - кредит) від іноземного кредитора [(далі - реєстраційне свідоцтво (індивідуальна ліцензія)] та його копії.

________________________________________________________________________________

Получается, что бы купить валюту для погашения кредита и процентов нам надо иметь документ подтверждающий продажу валюты на межбанковском рынке (а этого документа быть не может, потому, что мы валюту отдали продавцу) и индивидуальную лицензию НБУ которой нет.

Выводы:

1. не оспаривается право банка выдавать кредиты в валюте.

2. не оспаривается законность существующих законов.

3. указывается, что банк не выдержал в полной мере нормы законодательства при заключении договора, а именно нет закона, который определяет расчет в валюте между резидентами, также нет нормы, которая регламентирует выдачу кредита в валюте физ. лицу, следовательно первое и второе допускается только через индивидуальную лицензию.

4. Нам негде, на законном основании, взять валюту для оплаты кредита и процентов, для ее покупки требуется продать полученную по кредиту валюту и получить индивидуальную лицензию, после чего можно купить валюту на меж банке.

Следовательно, банк:

Заключил договор в такой форме, в которой не имел право заключать с физ. лицом для расчета с другим физ лицом (кредитный договор в валюте и выдал валюту в кассе)

Как агент валютного контроля допустил незаконный расчет между резидентами в валюте (расчет покупателя с продавцом)

Включил в договор пункт, который незаконный (оплата процентов в валюте кредита в кассу банка) Даже если этот пункт законен, то нам негде брать валюту для его выполнения (на законных основаниях)

Вот и все. Жду ваших мнений и рекомендаций.

  • Like 2
Link to post
Share on other sites
  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Представляю на ваш суд выдержки из форума и собственных рассуждений на тему можно ли кредитовать в валюте и получать проценты за это тоже в валюте, рассмотрена позиция банков (и НБУ) и возможные конра

Люди, а чё все забыли ст. 193 ГК? Зря... Автор - молодец. Но, фишка в том, что индвидуалку НЕ дают для расчётов, т.к. они запрещены. Я что имею ввиду: для того, чтобы банк выдал кредит в баксах,

100% поддерживаю!за державу обидно...

ни перечесляя всего того, что ты говоришь, я отвечу так.

ВСЕМ НАМ ДАВАЛСЯ КРЕДИТ В ГРИВНЕ. С ВЫРАЖЕНИЕМ ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ. ДОЛЛАР НИКОМУ НЕ ДАВАЛИ.

Это истина!

Link to post
Share on other sites

ни перечесляя всего того, что ты говоришь, я отвечу так.

ВСЕМ НАМ ДАВАЛСЯ КРЕДИТ В ГРИВНЕ. С ВЫРАЖЕНИЕМ ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ. ДОЛЛАР НИКОМУ НЕ ДАВАЛИ.

Это истина!

то-то и оно, мне дали доллары в кассе и квитанция есть в долларах, и принимают в кассу тоже доллары (квитанция о покупке валюты, квитанция о зачислении валюты на счета). и в договоре тоже доллары, про гривну там и слова нет.

Link to post
Share on other sites

ну почему же не давали? у меня и в договоре написано что дают долары и договор есть на валютный счет и квитанция есть, что дали на руки хх ххх,хх дол США

Link to post
Share on other sites

То, что вы сняли СО СВОЕГО счета доллары ни о чем ни говорит.

А что в договоре или действии (снятие со счета) должно указывать гривны или доллары?

или "ВСЕМ НАМ ДАВАЛСЯ КРЕДИТ В ГРИВНЕ" это утверждения банков и пофиг что написано в договоре и что выдовали?

Link to post
Share on other sites

та как же...черым по белому написано...кредит надаеться шляхом зарахування коштив на рахунок Позичальника №хххххххххх

дальше договор на открытие счета валютного №хххххххххх и квитанция на получение этих коштив в кассе банка....помоему все предельно ясно

Link to post
Share on other sites

А что в договоре или действии (снятие со счета) должно указывать гривны или доллары?

или "ВСЕМ НАМ ДАВАЛСЯ КРЕДИТ В ГРИВНЕ" это утверждения банков и пофиг что написано в договоре и что выдовали?

А если так, то значит есть полное основание считать правочин удаваним...
Link to post
Share on other sites

А если так, то значит есть полное основание считать правочин удаваним...

Удаваний - это когда вы были на это согласны. А это омана.

В ОТП проводки происходили так:

Вы открываете счет, на который поступает гривна от банка. Вы пишете заявку на выдачу готивки с Вашего счета в долларах. Подписываете конвертацию и вуаля...Вам выдают доллары.

Хотя встречаются и другие схемы.

Если сложнее, то вы не получаете, а переводите на второй Ваш счет и видимая схемо состоит, что на Ваш счет поступили доллары. Но они поступили от Вас.

Есть еще схемы, но банк давал ГРИВНУ. Может где-то он и обнаглел на столько, что начал давать кому-то и доллар на прямую, не спорю. Но дела над которыми я работаю именно такие.

Добится от банка первичных кассовых документов - тяжело.

Link to post
Share on other sites

а что в договоре написано? предоставляют кредит в размере х долларов, или y гривен, что составляет х долларов?

и оплата % идет в гривнах или в долларах?

Link to post
Share on other sites

а что в договоре написано? предоставляют кредит в размере х долларов, или y гривен, что составляет х долларов?

и оплата % идет в гривнах или в долларах?

В договорах только доллары, о гривнах только пеня.
Link to post
Share on other sites

В договорах только доллары, о гривнах только пеня.

а че ж пеня в гривне? она не в платежном средстве (деньгах) выражается? если доллары выходит по договору и мудрому решению суда - законное платежное средство, то че пеню обидели? или пеня не тому же кредитору попадает на счет? :(
Link to post
Share on other sites

Удаваний - это когда вы были на это согласны. А это омана.

В ОТП проводки происходили так:

Вы открываете счет, на который поступает гривна от банка. Вы пишете заявку на выдачу готивки с Вашего счета в долларах. Подписываете конвертацию и вуаля...Вам выдают доллары.

Хотя встречаются и другие схемы.

Если сложнее, то вы не получаете, а переводите на второй Ваш счет и видимая схемо состоит, что на Ваш счет поступили доллары. Но они поступили от Вас.

Есть еще схемы, но банк давал ГРИВНУ. Может где-то он и обнаглел на столько, что начал давать кому-то и доллар на прямую, не спорю. Но дела над которыми я работаю именно такие.

Добится от банка первичных кассовых документов - тяжело.

Уменя кредит в ОТР в доларах в договоре прописано ВАЛЮТА КРЕДИТА ДОЛАР США только доллар, даже есть пункт в котором говорится что если уменя нет долара чтобы выполнить обязательства в валюте кредита, то Банк не зобов язаний приймати виконання Боргових зобов язань у валюті іншій ніж валюта кредиту, есть квитанции о відаче мне ДОЛАРА.

Link to post
Share on other sites

Подписываете конвертацию и вуаля...Вам выдают доллары.

Вообще то конвертация (обмен) - это обмен одной иностранки на другую. Если нормативно.

Что такое "подписываете конвертацию"? Что это за документ?

Такой документ не мешало бы разобрать по буковкам, если как у Софи, то это к ней.

----------------

nic!

БОЛЬШОЕ ПРЕБОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ЭТУ "ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ"

Честно. Я на такое не способен.

А нужно. Аж пищит.

Link to post
Share on other sites

Что такое "подписываете конвертацию"? Что это за документ?

Квитанция про здийснення Валютно-обменной операции. Покупка доллара.
Link to post
Share on other sites

Уменя кредит в ОТР в доларах в договоре прописано ВАЛЮТА КРЕДИТА ДОЛАР США только доллар, даже есть пункт в котором говорится что если уменя нет долара чтобы выполнить обязательства в валюте кредита, то Банк не зобов язаний приймати виконання Боргових зобов язань у валюті іншій ніж валюта кредиту, есть квитанции о відаче мне ДОЛАРА.

тогда otp загнал себя сильнее в доллар как средство платежа, тогда вопрос банку:

- где брать доллары, если я зарабатываю гривну? (вы же не показывали источника валютных доходов)

- купите где хотите

- хорошо, т.к. я не могу вам принести наличку, закон запрещает (постанова 200), я куплю на межбанке (через уполномоченный банк) для этого, с вас, как с банка выдавшего кредит, согласно постанове 281, подтверждение о продаже валюты на межбанке и индивидуальная лицензия.

лицензии они вам не дадут, скажут приносите наличку, и все равно, что пишут в постанове 200. Т.е. Вас заставили нарушить закон

только как это до суда доходчиво донести? :(

Link to post
Share on other sites

БОЛЬШОЕ ПРЕБОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ЭТУ "ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ"

Честно. Я на такое не способен.

А нужно. Аж пищит.

Пожалуйста. Информация должна быть свободной.

Link to post
Share on other sites

Покупка доллара.

За чьи деньги?

nic.

Не могли бы вы и дальше продолжать выкладывать инвентаризацию такими же большими объемами?

Link to post
Share on other sites

За чьи деньги?

За наши. Деньги на счету в гривне, но после того, как написана Заява на выдачу доллара, Я их конвертировал. Понял?
Link to post
Share on other sites

За наши. Деньги на счету в гривне, но после того, как написана Заява на выдачу доллара, Я их конвертировал. Понял?

Если у вас есть железные доказательства, что валюту покупали за уже ваши деньги, а не за деньги банка, то сам понял в чем был кредит? И что за этот кредит покупали валюту, а не цель кредита. Так?
Link to post
Share on other sites

Если у вас есть железные доказательства, что валюту покупали за уже ваши деньги, а не за деньги банка, то сам понял в чем был кредит? И что за этот кредит покупали валюту, а не цель кредита. Так?

Да я то все понимаю, но меня в наглую лишили в суде права на защиту.

Буду заходить с боку. Подам по вновь открывшимся, муж заемщицы не привлечен в качестве 3-го лица.

Link to post
Share on other sites

nik? спасибо за узагальнення.

с последним пунктом у випадках, передбачених законодавством України, від суб'єктів ринкупо поводу покупки надо быть осторожным, так как Ющ протащил его в законе у відповідність до підпункту 1 пункту 4 розділу I,

пунктів 6 та 7 розділу II Закону України від 23.06.2009 N 1533-VI

( 1533-17 ) "Про внесення змін до деяких законів України з метою

подолання негативних наслідків фінансової кризи" (далі - Закон), а

також з метою вдосконалення нормативно-правових актів

Національного банку України.

в посте vekt я видела ссылку ко мне. Действительно разбиралась с Заявамы и рахункамы. Привлекала главбухов филиалов, нач отделений диссертантов по банковским делам. Толком, однозначно никто ничего не знает. :rolleyes:

Я не специалист, поэтому на 100% утверждать не могу, но

1) заява на продажу валюты на межбанке для нас вещь оч. инересная! Вопрос открытый, судами еще не поднмался и , в этом случае , я небезосновательно думаю, комбанки объегорили нацбанк, поэтому возможен успех в безнадежном деле, надеюсь. Надежда умирает последней.

2)по валюто- обменным операциям - к межбанку не относятся.

3)все что зашло на ваш счет от належного платника и вы являетесь належным отрымувачем- ваше. де- юре.

вашим счетом может быть текущий,(карточный) вкладный. де-юре.

4) валюто- обменная операция может производится только с налчкой.

купля - продажа с налом и безналом; безналиичная - только купля - продажа., но продать безналичку можно лишь ту, что зашла из-за бугра.

споры меж нами не уместны, расстраиваться - признавать свое бессилие. Просто нужно давно признать, что ситуация из де-юре, давно перешла в де - факто. нужно искать другие незаборонени законом шляхи захисту своих прав,... которых никогда и не было, де- факто.

Link to post
Share on other sites

ТС респектище!

Хорошая выборка!!!

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...