ЛИСТ НБУ від 10.11.2008 р. N 40-511/4640-15577


Recommended Posts

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.11.2008 р. N 40-511/4640-15577

Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим

Територіальним управлінням Національного банку України, Департаменту безвиїзного банківського нагляду, Департаменту інспектування банків, банкам України

Про розміщення Пам'ятки позичальника банку за споживчим кредитом

Додатково див. постанову

Правління Національного банку України

від 11 жовтня 2008 року N 319

Національний банк України з метою забезпечення дотримання банками вимог законодавства України у сфері споживчого кредитування, а також підвищення фінансової грамотності населення підготував Пам'ятку позичальника банку за споживчим кредитом (далі - Пам'ятка позичальника банку).

У Пам'ятці позичальника банку викладена найбільш суттєва інформація, яка може допомогти позичальнику (потенційному позичальнику) прийняти виважене рішення про отримання споживчого кредиту, виходячи з результатів здійснення ним реальної оцінки своєї фінансової спроможності забезпечувати своєчасне та якісне виконання зобов'язань за кредитним договором.

Розуміння позичальником - фізичною особою своєї відповідальності за укладеними ним правочинами, пов'язаними з отриманням, обслуговуванням та погашенням споживчого кредиту (кредитним договором, договором застави, договором страхування тощо), ще на етапі прийняття рішення про отримання кредиту, сприятиме зменшенню кредитних ризиків банків.

У зв'язку з цим зобов'язуємо керівників банків:

1. Протягом двох робочих днів з дня отримання цього листа забезпечити розміщення Пам'ятки позичальника банку, роздрукованої шрифтом не меншим ніж 14 кегль, в усіх місяцях здійснення банком операцій споживчого кредитування таким чином, щоб позичальники мали змогу з нею ознайомитися.

2. Встановити персональну відповідальність керівників підрозділів банку, в яких здійснюються операції споживчого кредитування, за неналежне виконання вимог п. 1 цього листа.

У розділі III Пам'ятки позичальника банку має бути зазначена назва територіального управління Національного банку України, яке здійснює нагляд за діяльністю банку-юридичної особи, та його адреса.

Текст Пам'ятки позичальника банку наведено в додатку до цього листа.

Додаток: документ у форматі Microsoft Word на 4 арк.

Заступник Голови П. М. Сенищ

Додаток

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПАМ'ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ ЗА СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ

I. Рішення про отримання споживчого кредиту - відповідальне рішення

Для прийняття виваженого рішення щодо отримання в банку споживчого кредиту позичальник повинен знати таке.

Споживчий кредит - це кредит, що надається споживачеві на придбання продукції для особистих потреб, які безпосередньо не пов'язані з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Отримання кредиту передбачає обов'язок позичальника повернути у встановлені кредитним договором строки основну суму боргу (суму, яка була отримана від банку), а також сплатити проценти за користування кредитом.

Крім цього, умовами кредитного договору часто передбачається необхідність здійснення позичальником інших платежів, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, як на користь банку (комісії за відкриття поточного/карткового рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування, забезпечення обслуговування кредитної заборгованості, що, наприклад, пов'язано з бажанням позичальника отримувати виписки за кредитним/картковим рахунком, здійснення валютно-обмінних операцій, надання консультаційних, у тому числі юридичних, послуг тощо), так і на користь третіх осіб (страхові платежі, платежі за послуги нотаріусів, інших осіб, біржові збори тощо).

Якщо передбачені кредитним договором платежі не здійснюються або здійснюються несвоєчасно та/або в неповному обсязі, то банк може пред'явити вимогу споживачеві про сплату неустойки (штрафу, пені). Право банку пред'явити таку вимогу, як правило, зазначено у кредитному договорі.

У разі невиконання позичальником обов'язків, установлених кредитним договором, щодо забезпечення повернення кредиту, а також у разі втрати або суттєвого погіршення стану наданого в заставу майна, яке залишається в користуванні позичальника, банк має право вимагати від позичальника дострокового повернення кредиту та сплати фактично нарахованих процентів. Право банку пред'явити таку вимогу також, як правило, зазначено у кредитному договорі.

Пам'ятайте! Для прийняття остаточного рішення про отримання споживчого кредиту Ви повинні самостійно реально (виважено) оцінити свої потреби в його отриманні, а також свою фінансову спроможність своєчасно погашати та обслуговувати такий кредит. Це означає, що Ви повинні оцінити, яку суму грошових коштів, виходячи з обсягу Ваших фактичних доходів, а також життєво необхідних (купівля продуктів харчування, ліків тощо) та обов'язкових (оплата комунальних послуг тощо) витрат, Ви можете регулярно протягом дії кредитного договору направляти на сплату всіх платежів за кредитом.

II. Уважно вивчіть усю інформацію про кредит, умови його обслуговування та погашення

Для прийняття виваженого рішення про отримання споживчого кредиту необхідно отримати від співробітників банку вичерпну попередню інформацію про умови кредитування, у тому числі про усі без виключення платежі, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту.

Пам'ятайте! Ваше право на отримання своєчасної (до укладення кредитного договору), повної, необхідної, доступної та достовірної інформації закріплене Законом України "Про захист прав споживачів" (стаття 11) та Законом України "Про банки і банківську діяльність" (статті 55 та 56). Порядок надання банками споживачу необхідної інформації встановлений Правилами надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 N 168, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.05.2007 за N 541/13808 (далі - Правила N 168).

До попередньої інформації, яку Ви можете отримати перед укладенням кредитного договору, зокрема, належить: можлива сума кредиту, строк, на який кредит може бути одержаний, цілі, на які кредит може бути Вами використаний, форми та види його забезпечення, необхідність здійснення оцінки майна, тип процентної ставки (фіксована, плаваюча), порядок погашення кредиту, можливості та умови дострокового повернення кредиту, а також орієнтовна сукупну вартість кредиту з урахуванням: процентної ставки за кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту (у тому числі на користь третіх осіб).

Уважно вивчіть умови кредитування. Зверніть увагу на посилання на тарифи, які містяться в цих умовах, щодо здійснення банком послуг. Запросіть інформацію про тарифи у співробітників банку та ознайомтесь з нею.

Будьте особливо уважними, розглядаючи можливість отримання кредиту в іноземній валюті. Не забувайте, що протягом усього строку дії кредитного договору Ви наражаєтесь на валютні ризики під час виконання зобов'язань за ним. Ці ризики виникають внаслідок того, що отримуючи доходи в гривнях, Вам необхідно забезпечувати виконання своїх зобов'язань у тій іноземній валюті, у якій згідно з умовами кредитного договору визначено (номіновано) заборгованість за кредитом. Це означає, що для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором Вам необхідно буде здійснювати купівлю іноземної валюти.

З огляду на це суттєвим для Вас має стати питання витрат, пов'язаних з купівлею іноземної валюти. Купувати іноземну валюту в обмінному пункті Ви будете за курсом, встановленим на момент здійснення валютно-обмінної операції. У разі купівлі банком безготівкової іноземної валюти за Вашим дорученням на міжбанківському валютному ринку, Вам необхідно буде сплатити додаткову комісію та/або біржовий збір, а також збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Не менш важливим є і питання строків проведення операцій купівлі іноземної валюти. Так, якщо купівля іноземної валюти в обмінному пункті банку здійснюється в межах одного дня, то купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку вимагає більш тривалого часу, що слід врахувати з метою забезпечення своєчасної сплати кредитної заборгованості та/або процентів/комісій за користування кредитом.

Зверніть увагу на базу розрахунку платежів, тобто суму, на підставі якої робитиметься розрахунок Ваших платежів. Зокрема, це може бути сума наданого кредиту або сума непогашеного кредиту, або фіксована сума тощо.

Зверніть увагу на те, що окремі умови кредитування (особливо пільгові!!!) можуть діяти протягом не всього строку користування кредитом.

Врахуйте, що відповідно до вимог статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківських послуг, у тому числі надання споживчого кредиту.

Таким чином, у разі якщо банк пов'язує можливість видачі Вам кредиту з Вашим обов'язком укласти відповідні договори страхування, виключно зі страховими компаніями, або отримати посвідчувальні написи нотаріусів, перелік яких визначає сам банк, усупереч Вашій згоді, Ви маєте право обрати інший банк, який пропонує найбільш прийнятні для Вас умовами кредитування.

Для прийняття оптимального рішення Вам слід ознайомитись з пропозиціями декількох банків, які видають споживчі кредити. Одержана інформація дозволить Вам порівняти пропозиції за споживчими кредитами в різних банках та вибрати найбільш прийнятну.

III. Уважно вивчайте кредитний договір та інші документи

Не поспішайте підписувати документи. Перед підписанням кредитного договору ретельно вивчіть його зміст. З цією метою, якщо у Вас є така можливість, візьміть проект кредитного договору (до його підписання) додому для більш уважного вивчення тих умов, які встановлюють Ваші зобов'язання (відповідальність). Переконайтесь, що запропонований банком для підписання зміст кредитного договору не містить умов, сутність та значення яких Вам не зрозумілі.

Якщо будь-які умови кредитування Вам не зрозумілі, просіть роз'яснення і відповідні документи у співробітників банку, з'ясовуйте і уточнюйте усі питання, які цікавлять Вас, або є для Вас незрозумілими.

Якщо Ви не одержали необхідного (вичерпного) роз'яснення, краще відкладіть прийняття рішення про отримання кредиту на запропонованих Вам умовах.

У цьому разі рекомендуємо також повідомити про даний факт в

________________________________________________________________________________

_____

(зазначається назва територіального управління Національного банку України, що здійснює нагляд за банком - юридичною особою)

за адресою:

________________________________________________________________________________

_____.

(зазначається адреса територіального управління Національного банку України, що здійснює нагляд за банком - юридичною особою)

Така інформація сприятиме підвищенню якості нагляду за банками та покращенню їх роботи.

Залишаючи у банку заяву на отримання кредиту, зверніть увагу, що така заява може бути Вашою пропозицією (офертою) укласти кредитний договір на умовах, передбачених цією заявою. Ухвалення (акцепт) банком цієї заяви (Вашої пропозиції) означатиме укладення кредитного договору без додаткового повідомлення Вас про даний факт.

Зверніть увагу, що відповідно до вимог Правил N 168 кредитний договір в обов'язковому порядку має містити таке:

• детальний розпис сукупної вартості кредиту з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача;

• графік платежів (згідно зі строковістю, зазначеною у договорі, - щомісяця, щокварталу тощо) у розрізі сум погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань споживача за кожним платіжним періодом з урахуванням даних, передбачених у додатку до Правил N 168. У графіку платежів має бути докладно розписана сукупна вартість кредиту за кожним платіжним періодом;

• сукупну вартість кредиту, зазначену як в процентному виразі (у вигляді реальної процентної ставки (у процентах річних)) так і в абсолютному значенні подорожчання кредиту (у грошовому виразі) з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов'язань споживача, які пов'язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту.

Уважно вивчивши умови кредитного договору, ще раз зважте усі "ЗА" та "ПРОТИ" щодо отримання кредиту. Розсудливо визначте свої можливості щодо своєчасного повернення кредиту з урахуванням процентної ставки за ним та сплати вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань, що пов'язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту.

IV. Підписання кредитного договору - найвідповідальніший етап

Пам'ятайте! Підписавши кредитний договір (заяву-оферту), Ви погоджуєтесь зі всіма його умовами і приймаєте на себе зобов'язання щодо їх виконання, зокрема щодо повернення у встановлені строки суми основного боргу і сплати всіх належних платежів, за невиконання (неналежне виконання) яких банк матиме право звернутися з позовом до суду.

Підписуйте кредитний договір (інші документи банку), тільки у тому разі, якщо Ви впевнені в тому, що всі його умови Вам зрозумілі, Ви чітко усвідомлюєте, які платежі, у якій сумі, у який термін і в якій валюті Вам необхідно буде сплачувати, і Ви абсолютно переконані, що зможете це зробити.

(Письмо, Национальный банк, от 10.11.2008, № 40-511/4640-15577 "О размещении Памятки заемщика банка по потребительскому кредиту")

Link to comment
Share on other sites

[Вот, вот. И в этой памятке пожичальнику указано, что банк должен при заключении договора обязательно указать ТИП процентной ставки, то есть или "фиксированная" или "переменная". А в Постанове НБУ № 361 от 02.08.2004 года дается четкое определение понятий "фиксированная процентная ставка" и "переменная". Лично в Приватбанковском договоре тип СТАВКИ УКАЗАН В обязательном додатке до договора №1 "Загальна вартість кредиту" , который является неотъемлемой частью договора. И в основном у всех она указана, как фиксированная.

А "Фиксированная процентная ставка является постоянной процентной ставкой, устанавливаемая на определенный срок и не зависящая от рыночной коньюктуры. Фиксированная процентная ставка не подлежит пересмотру на протяжении всего срока действия договора."

В Постанове НБУ № 361 от 02.08.2004 года дается четкое определение понятий "фиксированная процентная ставка" и "переменная".

Если юристы банка объясняют, что в пункте 2.3 кредитного договора сказано, что банк имеет право повышать ставку и типовой договор для них важнее ДОДАТКА, тогда имеет место "вчинення правочину під впливом обману". Ст.230

1.Якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього кодексу), такий правочин визнається судом не дійсним."

РАЗМЕР, ВЕЛИЧИНА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ - ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА КРЕДИТА, ВМЕСТЕ С СУМОЙ И СРОКОМ.

Ну и дальше подключать закон "О защите прав потребителей", о НЕЧЕСТНОСТИ, недобросовестности предпринимательской деятельности и прочее.

"НЕЧЕТКИЕ ИЛИ ДВУЗНАЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТОЛКУЮТСЯ В ПОЛЬЗУ ПОТРЕБИТЕЛЯ."

(Ч.8 СТ.18 ЗУ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ"

Link to comment
Share on other sites

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.12.2008 р. N 47-112/3204-17164

Управління юридичного забезпечення банківського нагляду Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим та по Києву та Київській області,

територіальним управлінням Національного банку України,

банкам України та їх філіям,

Асоціації українських банків,

Асоціації "Український Кредитно-банківський Союз"

Про дотримання банками вимог чинного законодавства До Національного банку України надходять численні звернення громадян стосовно необґрунтованого підвищення банками відсоткової ставки за споживчими кредитами, що свідчить про неоднозначне розуміння банками чинного банківського законодавства та умов кредитних договорів.

Так, частиною 1 статті 651 Цивільного кодексу України визначено, що зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

В повідомлені банків клієнтам про зміну відсоткової ставки за споживчими кредитами банки в якості аргументації наводять таке: зміна облікової ставки Національного банку України; зростання вартості грошових ресурсів на міжбанківському ринку України тощо. При цьому, в супереч статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів" та Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 N 168 (далі - Правила N 168), а також вимогам укладених між клієнтами та банками договорів про надання споживчих кредитів, останніми не надаються вичерпні для позичальників обґрунтування стосовно підстав для підвищення відсоткової ставки.

Слід зазначити, що остання зміна облікової ставки Національним банком України здійснена 30 квітня 2008 року (постанова Правління Національного банку України від 21.04.2008 року N 107 "Про регулювання грошово-кредитного ринку"). При цьому, банки продовжують посилатися на цю обставину під час зміни, в тому числі, відсотків за споживчими кредитами, наданими після підвищення Національним банком України вищезазначеної облікової ставки.

Із скарг клієнтів банків також вбачається, що зміна відсотків за споживчими кредитами відбувається у зв'язку із зміною кредитної політики банку, що є прямим порушенням п. 3.5 Правил N 168.

Листом від 28.10.2008 року N 18-311/3496-14715 Національний банк України звернув увагу банків на випадки, за яких можливе внесення змін до діючих кредитних договорів в частині вартості кредиту. Зокрема, зміна процентної ставки за кредитом (у тому числі зміна облікової ставки Національним банком України) має бути адекватною тим подіям, які мали безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку.

Наголошуємо, що відповідно до п. 2.2 постанови Правління Національного банку України від 11.10.2008 року N 319 (далі - Постанова N 319) банки повинні враховувати, що внесення до кредитного договору змін щодо вартості кредиту, що не відповідає змінам облікової ставки Національного банку України, кваліфікуватиметься як порушення вимог статті 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Також, численні звернення громадян стосуються недотримання банками вимог п. 2.5 Постанови N 319 в частині невиконання зобов'язань у разі настання строку їх завершення.

Враховуючи вищевикладене зобов'язуємо керівників банків посилити контроль за дотриманням банком, філіями, відділеннями та іншими підрозділами банків вимог Закону України "Про захист прав споживачів", Правил N 168 під час розгляду питання щодо обґрунтованості підвищення відсотків за діючими кредитними договорами, а також вимог п. 2.5 Постанови N 319 щодо виконання зобов'язань перед фізичними особами за якими настав строк виконання.

У разі виявлення недотримання банками зазначених вимог банківського законодавства, Національним банком України будуть застосовуватись до банків - порушників заходи впливу, передбачені ст. 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", зокрема, зупинення здійснення банком окремих видів здійснюваних банком операцій.

Начальникам територіальних управлінь та Департаменту безвиїзного банківського нагляду Національного банку України, у разі виявлення фактів необґрунтованого підвищення ставок за кредитами чи безпідставної відмови у виконанні зобов'язань за якими строк виконання вже настав, вживати заходів випливу до банківських установ та їх керівників.

Для забезпечення загального моніторингу виконання банками вимог Правил N 168 та вимог Постанови N 319, зобов'язуємо начальників територіальних управлінь Національного банку України надавати щотижнево (у понеділок, не пізніше 10.00) Департаменту безвиїзного банківського нагляду інформацію про кількість скарг громадян у розрізі банків на необґрунтоване підвищення ставок за кредитами і на безпідставні відмови банками у задоволенні їх вимог за депозитними операціями та вжиті до банків заходи впливу.

Заступник Голови П. М. Сенищ

Link to comment
Share on other sites

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Національний банк : Лист № 13-135/5657-11177 від 09.11.2005

Про сплату комісійної винагороди в іноземній валюті та щодо окремих вимог Правил торгівлі іноземною валютою

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Л И С Т

09.11.2005 N 13-135/5657-11177

Територіальні управління

Національного банку України,

ОПЕРУ НБУ,

банки України, АУБ, КБС

Про сплату комісійної винагороди

в іноземній валюті та щодо окремих вимог

Правил торгівлі іноземною валютою

Національний банк України в зв'язку з окремими запитами

банків в доповнення до листа Національного банку України від

29.09.2005 N 13-134/4580-9703 ( v9703500-05 ) роз'яснює таке.

I. Стосовно можливості отримання уповноваженими банками

комісійної винагороди в іноземній валюті.

Відповідно до частини 1 статті 533 Цивільного кодексу України

( 435-15 ) грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.

Частина 3 цієї статті встановлює, що використання іноземної валюти

при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями

допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених

законом.

Пункт "г" частини 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів

України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю"

від 19.02.1993 N 15-93 ( 15-93 ) визначає, що використання

іноземної валюти на території України як засобу платежу потребує

отримання особою індивідуальної ліцензії.

Положення про порядок видачі Національним банком України

індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на

території України як засобу платежу, затверджене постановою

Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 483

( z1429-04 ) та зареєстроване в Міністерстві юстиції України

09.11.2004 за N 1429/10028, надає право уповноваженим банкам

використовувати іноземну валюту як засіб платежу без отримання

індивідуальної ліцензії за умови, що банк є ініціатором або

отримувачем за валютною операцією (на здійснення якої банк має

банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банк України

на здійснення операцій з валютними цінностями). Стосовно сплати в

іноземній валюті комісійних винагород, то цим правом банк може

скористатись, якщо таке передбачено за відповідною валютною

операцією нормативно-правовими актами Національного банку України.

До нормативно-правових актів, які на сьогодні надають право

банкам отримувати з клієнтів комісійну винагороду в іноземній

валюті, відносяться:

1) Правила використання готівкової іноземної валюти на

території України(1), якими дозволено (пункт 4.3) отримання

уповноваженими банками комісійної винагороди "за операціями із

зарахування іноземної валюти на рахунок клієнта та зняття

іноземної валюти з рахунку клієнта, якщо операція пов'язана зі

сплатою комісійної винагороди в іноземній валюті іноземному

банку-кореспонденту", тобто уповноважені банки мають право

отримувати комісійну винагороду в іноземній валюті за операціями:

отримання готівкової іноземної валюти клієнтами з рахунків в

іноземній валюті, в тому числі за допомогою платіжних карток;

зарахування готівкової іноземної валюти на рахунки клієнтів в

іноземній валюті;

---------------

(1) Затверджені постановою Правління Національного банку

України від 26.03.1998 N 119 ( z0245-05 ) і зареєстровані в

Міністерстві юстиції України 15.04.1998 за N 245/2685.

2) Положення про відкриття та функціонування

кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в

іноземній валюті та кореспондентських рахунків в гривнях(1), яким

передбачена (розділ 3) можливість перерахування з

кореспондентського рахунку банку іноземної валюти за

обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це передбачено

угодою про встановлення кореспондентських відносин, тобто

уповноважені банки мають право отримувати комісійну винагороду в

іноземній валюті:

з банку-резидента за обслуговування його кореспондентського

рахунку в іноземній валюті;

з банку-нерезидента за обслуговування його кореспондентського

рахунку в іноземній валюті;

---------------

(1) Затверджене постановою Правління Національного банку

України від 26.03.1998 N 118 ( z0231-98 ) і зареєстроване в

Міністерстві юстиції України 10.04.1998 за N 231/2671.

3) Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних

доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про

купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до

уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх

виконання(1), яким передбачено (пункт 4.6 розділу 4), що переказ

коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів за платіжними

дорученнями в іноземній валюті уповноважені банки, що обслуговують

клієнтів, виконують в межах залишків коштів на цих рахунках на

початок операційного дня з урахуванням суми коштів, потрібної для

сплати уповноваженим банком можливих комісійних винагород (витрат)

банкам-кореспондентам у разі перерахування іноземної валюти. Тобто

уповноважені банки мають право стягувати комісійну винагороду в

іноземній валюті:

- при здійсненні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

розрахунків за імпортними договорами, які передбачають сплату

комісійної винагороди за послуги банків-нерезидентів за рахунок

резидентів-імпортерів. Іноземна валюта з цією метою купується,

обмінюється резидентом на підставі документів, передбачених главою

1 розділу III Правил торгівлі іноземною валютою(2);

- при здійсненні фізичними та юридичними особами з рахунків в

іноземній валюті переказів за межі України власних коштів (не

куплених на МВРУ) за неторговельними операціями;

---------------

(1) Затверджене постановою Правління Національного банку

України від 05.03.2003 N 82 ( z0245-03 ) і зареєстроване в

Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за N 245/7545.

(2) Затверджені постановою Правління Національного банку

України від 10.08.2005 N 281 ( z0950-05 ) і зареєстровані в

Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230.

4) Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення

операцій з їх застосуванням(1), яким передбачено (пункт 5.3), що

"клієнти уповноваженого банку-емітента мають зобов'язання за

здійснені з використанням платіжних карток операції перед

уповноваженим банком-емітентом у валюті картрахунку та в порядку,

визначеному відповідним договором з цим банком", тобто

уповноважені банки мають право стягувати комісійну винагороду в

іноземній валюті:

- при здійсненні за допомогою платіжних карток з рахунків в

іноземній валюті безготівкових операцій за межами України;

- при здійсненні за допомогою платіжних карток з рахунків в

іноземній валюті безготівкових операцій на території України.

---------------

(1) Затверджене постановою Правління Національного банку

України від 19.04.2005 N 137 ( z0543-05 ) і зареєстроване в

Міністерстві юстиції України 19.05.2005 за N 543/10823.

5) Положення про порядок здійснення уповноваженими банками

операцій за документарними акредитивами в розрахунках за

зовнішньоекономічними операціями(1), яке регламентує (глави 8

розділів II і III) сплату комісійної винагороди та відшкодування

витрат іноземним банкам-кореспондентам при застосуванні

акредитивної форми розрахунків за зовнішньоторговельними

операціями.

Уповноважені банки мають право стягувати з клієнтів -

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності кошти в іноземній валюті

в рахунок сплати комісійної винагороди та відшкодування витрат

іноземним банкам-кореспондентам при застосуванні акредитивної

форми розрахунків, якщо така сплата передбачена

зовнішньоекономічним договором.

Іноземна валюта з цією метою купується, обмінюється

резидентом на підставі документів, передбачених главою 1 розділу

III Правил торгівлі іноземною валютою ( z0950-05 ).

---------------

(1) Затверджене постановою Правління Національного банку

України від 03.12.2003 N 514 ( z1213-03 ) і зареєстроване в

Міністерстві юстиції України 24.12.2005 за N 1213/8534.

Що стосується сплати резидентами України уповноваженим банкам

комісійних винагород за кредитами в іноземній валюті, то

уповноваженим банкам дозволяється отримувати комісійну винагороду

в іноземній валюті від клієнтів банку - резидентів за кредитами,

які надаються за рахунок коштів міжнародних фінансових

організацій, якщо можливість отримання комісійних винагород в

іноземній валюті передбачена відповідними міжнародними договорами.

Зокрема, це стосується отримання комісійних винагород в іноземній

валюті за кредитами, які надаються уповноваженими банками

суб'єктам підприємницької діяльності за рахунок залучених

Національним банком України коштів від Європейського банку

реконструкції та розвитку у рамках Кредитної угоди "Кредитна лінія

для розвитку малих та середніх підприємств" від 8 травня

1998 року.

Банки, які беруть участь у здійсненні операцій за гарантіями,

відповідно до пункту 18 Розділу I Положення про порядок здійснення

банками операцій за гарантіями в національній та іноземних

валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку

України від 15.12.2004 р. N 639 ( z0041-05 ), зареєстрованого в

Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 41/10321,

комісійну винагороду від резидентів мають утримувати лише в

національний валюті.

Банки, які приймають чеки на інкасо, відповідно до пункту 4.2

глави 4 Інструкції про порядок організації та здійснення

валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої

постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002

N 502 ( z0021-03 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України

14.01.2003 р. за N 21/7342, комісійну винагороду мають отримувати

лише в національній валюті.

Також роз'яснюємо, що сплата комісійних винагород в іноземній

валюті при відправленні переказів за межі України за допомогою

міжнародних платіжних систем, у випадку, коли відповідно до Правил

( z0245-05 ) цих систем вся сума комісійних винагород

перераховується системі, не є використанням іноземної валюти як

засобу платежу на території України.

За транзитними переказами, що надходять від іноземних банків

на кореспондентські рахунки уповноважених банків на користь

клієнтів інших уповноважених банків, якщо в умовах переказу

зазначено, що всі комісії за переказом утримуються за рахунок

одержувача, банком комісійна винагорода утримується в іноземній

валюті.

Національний банк України наголошує, що раніше надане

роз'яснення стосувалось отримання комісійної винагороди в гривнях

за операціями торгівлі іноземною валютою на міжбанківському

валютному ринку України. При цьому зазначаємо, що Національний

банк України передбачає внести зміни до нормативно-правових актів,

які б обмежили можливість стягнення банками комісійної винагороди

в іноземній валюті, тобто за операціями, які не пов'язані з

прямими зобов'язаннями клієнтів перед нерезидентами, така

винагорода має утримуватись виключно в гривнях. В зв'язку з цим,

банкам доцільно переглянути програмне забезпечення, яке

застосовується при стягненні комісійних винагород, з тим, щоб воно

давало можливість забезпечити стягнення комісійної винагороди в

гривнях.

II. Стосовно купівлі іноземної валюти з метою повернення

інвестору-нерезиденту прямої інвестиції.

Пунктом 2 глави 3 розділу III Правил торгівлі іноземною

валютою ( z0950-05 ) резидентам та іноземним інвесторам надано

право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою повернення

іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів,

одержаних від інвестиційної діяльності в Україні. Тобто,

відповідно до підпункту "а" цього пункту як резиденти, так і

іноземні інвестори мають право купувати іноземну валюту з метою

повернення прямих іноземних інвестицій, а також доходів,

прибутків, інших коштів, одержаних від такої інвестиційної

діяльності нерезидентів-інвесторів в Україні.

Перший заступник Голови А.В.Шаповалов

http://finansoviorgany.xrtmp.com/document/...5%205657-11177/

Законодавство України | Национальный банк | Об уплате комиссионного вознаграждения иностранной валюте и ...| вiд 09.11.2005 № 13-135/5657-11177

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ

Л Ы С Т

09.11.2005 N 13-135/5657-11177

Территориальные управления

Национального банка,

ОПЕРУ НБУ,

банки Украины, АУБ, КБС

{ Письмо утратил силу из Письма Национального

банка

N 13-121/4493-13780 ( v4493500-08 ) от 13.10.2008 }

Об уплате комиссионного вознаграждения

иностранной валюте и по отдельных требований

Правил торговли иностранную валюту

Национальном банке Украины с отдельными запросами

банков в дополнения к письму Национального банка от

29.09.2005 N 13-134/4580-9703 ( v9703500-05 ) разъясняет такое.

I. Что же возможности получения уполномоченными банками

комиссионного вознаграждения иностранной валюте.

Согласно части 1 статьи 533 Гражданского процессуального кодекса Украины

( 435-15 ) денежное обязательства выполнено в гривнях.

Часть 3 этой же статьи устанавливает, что использование иностранную валюту

при осуществлении расчетов территории Украины по обязательствам

допускается в перечисленных случаях, порядка и на условиях, установленных

законом.

Пункт "г" части 2 статьи 5 Декрета Кабинета министров

Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля"

от 19.02.1993 N 15-93 ( 15-93 ) определяет, что использование

иностранную валюту территории Украины с целью платежа требует

получения лицом индивидуальной лицензии.

Положением о порядке выдачи Национальным банком Украины

индивидуальных лицензий к использованию иностранную валюту на

территории Украины с целью платежа, утвержденное постановлением

Правление Национального банка от 14.10.2004 N 483

( z1429-04 ) и зарегистрировано министерстве юстиции Украины

09.11.2004 за N 1429/10028, предоставляет право уполномоченным банкам

использовать валюте в качестве платежа без получения

индивидуальной лицензии при, что банк является инициатором или

получателем за валютной операцией (ради осуществления которой у банка есть

банковскую лицензию и письменный разрешение Национального банк Украины

ради осуществления операций с валютными ценностями). Относительно уплаты у

валюте комиссионных вознаграждений, вы правом банк может

воспользоваться, если это предусмотрено по соответствующей валютной

операцией нормативно-правовыми актами Национального банка.

К нормативно-правовых актов с, которые сегодня предоставляют право

банкам получать информацию из клиентов комиссионную вознаграждение иностранном

валюте, относятся:

1) Правила использования наличной иностранную валюту на

территории України(1), которыми разрешено (пункт 4.3) получения

уполномоченными банками комиссионного вознаграждения "по операциям с

зачисления иностранную валюту насчет клиента и уход

иностранную валюту со счетов клиента, если операция связана с

уплатой комиссионного вознаграждения иностранной валюте иностранному

банку-корреспонденту", то есть уполномоченные банки вправе

получать комиссионную вознаграждение иностранной валюте по операциям:

получения наличной иностранную валюту клиентами со счетов в

валюте, том числе с помощью платежных карточек;

зачисления наличной иностранную валюту на счета клиентов в

валюте;

---------------

(1) Утвержденные постановлением Правление Национального банка в

Украины 26.03.1998 N 119 ( z0245-98 ) и в

Министерстве юстиции Украины 15.04.1998 за N 245/2685.

2) Положение об открытие и функционирования

корреспондентских счетов банков-резидентов и в

валюте и корреспондентских счетов в гривнях(1), которым

предусмотрена (раздел 3) возможность перечисления с

корреспондентского счета банка иностранную валюту за

обслуживания корреспондентского счета, что это предусмотрено

соглашением о введении корреспондентских отношений, то есть

уполномоченные банки вправе получать комиссионную вознаграждение в

валюте:

с банку-резидента по обслуживанию его корреспондентского

счету у валюте;

с банка-нерезидента по обслуживанию его корреспондентского

счету у валюте;

---------------

(1) Утверждено постановлением Правление Национального банка в

Украины 26.03.1998 N 118 ( z0231-98 ) и зарегистрировано в

Министерстве юстиции Украины 10.04.1998 за N 231/2671.

3) Положение об оформление и представление клиентами платежных

поручений иностранной валюте или банковских металлах, утверждений

покупку или продажу иностранную валюту или банковских металлов к

уполномоченных банков и других финансовым учреждениям и порядке их

виконання(1), предусматривающий (пункт 4.6 раздела 4), что пересказ

средств иностранной валюте со счетов клиентов за платежными

поручениями иностранной валюте уполномоченные банки, обслуживающих

клиентов, выполняют внутри остатков средств в этих счетах на

начало операционного день Э.Кардозо из учетом суммы средств, нужной для

уплаты уполномоченным банком возможных комиссионных вознаграждений (затрат)

банкам-корреспондентам случае перечисления иностранную валюту. То есть

уполномоченные банки вправе взимать комиссионную вознаграждение в

валюте:

- при осуществлении субъектами внешнеэкономической деятельности

расчетов за импортными договорами, предусматривающих уплату

комиссионного вознаграждения услугу банков-нерезидентов из

резидентів-імпортерів. Иностранная валюта с этой целью покупается,

обменивается резидентом из документов, предусмотренных главой

1 раздела III Правил торговли иностранной валютою(2);

- при осуществлении физическими и юридическими лицами со счетов в

валюте переводов выходит за рамки Украины личных средств (не

купленных на МВРУ) за неторговыми операциями;

---------------

(1) Утверждено постановлением Правление Национального банка в

Украины 05.03.2003 N 82 ( z0224-03 ) и зарегистрировано в

Министерстве юстиции Украины 20.03.2003 за N 224/7545.

(2) Утвержденные постановлением Правление Национального банка в

Украины 10.08.2005 N 281 ( z0950-05 ) и в

Министерстве юстиции Украины 29.08.2005 за N 950/11230.

4) Положением о порядке эмиссии платежных карт и осуществления

операций с их застосуванням(1), предусматривающий (пункт 5.3), что

"клиенты уполномоченного банка-эмитента есть обязательства за

осуществленные с использованием платежных карточек операции перед

уполномоченным банком-эмитентом в валюте картрахунку и порядке,

определенном соответствующим договором с этим банком", то есть

уполномоченные банки вправе взимать комиссионную вознаграждение в

валюте:

- при осуществлении с помощью платежных карточек со счетов в

валюте безналичных операций в пределами Украины;

- при осуществлении с помощью платежных карточек со счетов в

валюте безналичных операций в территории Украины.

---------------

(1) Утверждено постановлением Правление Национального банка в

Украины 19.04.2005 N 137 ( z0543-05 ) и зарегистрировано в

Министерстве юстиции Украины 19.05.2005 за N 543/10823.

5) Положением о порядке осуществления уполномоченными банками

операций в документарними аккредитивами в расчетах за

внешнеэкономическими операціями(1), регламентирующее (главы 8

разделов II и III) уплату комиссионного вознаграждения и возмещении

затрат иностранным банкам-корреспондентам применяемые

аккредитивной формы расчетов за внешнеторговыми

операциями.

Уполномоченные банки вправе взимать с клиентов -

субъектов внешнеэкономической деятельности средства у валюте

в уплаты комиссионного вознаграждения и возмещении затрат

иностранным банкам-корреспондентам применяемые аккредитивной

формы расчетов, если такая уплата предусмотрена

внешнеэкономическим договором.

Иностранная валюта с этой целью покупается, обменивается

резидентом из документов, предусмотренных главой 1 раздела

III Правил торговли иностранную валюту ( z0950-05 ).

---------------

(1) Утверждено постановлением Правление Национального банка в

Украины 03.12.2003 N 514 ( z1213-03 ) и зарегистрировано в

Министерстве юстиции Украины 24.12.2005 за N 1213/8534.

Что касается уплаты резидентами Украины уполномоченным банкам

комиссионных вознаграждений по кредитам иностранной валюте, то

уполномоченным банкам разрешается получать комиссионную вознаграждение

иностранной валюте от клиентов банка - резидентов по кредитам,

предоставляемых из средств международных финансовых

организаций, если возможность получения комиссионных вознаграждений в

валюте предусмотрена соответствующими международными договорами.

В частности, это непосредственно касается получения комиссионных вознаграждений иностранном

валюте по кредитам, предоставляемых уполномоченными банками

субъектам на предпринимательскую деятельность из привлеченных

Национальным банком средств от Европейского банка

реконструкции и развития в рамки Кредитної соглашения "Кредитная линия

к развитию малых и средним предприятиям" от 8 мая

1998 года.

Банки, участвующие по осуществлению операций в гарантиями,

согласно пункта 18 раздела I Положением о порядке осуществления

банками операций в гарантиями национальной и зарубежных

валютах, утвержденного постановлением Правление Национального банка в

Украины 15.12.2004 г. N 639 ( z0041-05 ), зарегистрированного в

Министерстве юстиции Украины 13.01.2005 г. за N 41/10321,

комиссионную вознаграждение от резидентов имеют содержать только у

национальный валюте.

Банки, принимающих чеки на инкассо, согласно пункта 4.2

главы 4 Инструкции о порядке организации и проведения

валютно-обменных операций в территории Украины, утвержденной

постановлением Правление Национального банка от 12.12.2002

N 502 ( z0021-03 ), зарегистрированной министерстве юстиции Украины

14.01.2003 г. за N 21/7342, комиссионную вознаграждение должны получать

только у национальной валюте.

Также разъясняем, что оплата комиссионных вознаграждений иностранном

валюте при отправлении переводов выходит за рамки Украины с помощью

международных платежных систем, для, когда согласно Правил

( z0950-05 ) этих систем вся сумма комиссионных вознаграждений

перечисляется системе, как и использованием иностранную валюту как

средства платежа территории Украины.

За транзитными переводами, поступающих от всяческих иноземных банков

на корреспондентские счета уполномоченных банков в пользу

клиентов других уполномоченных банков, если у условиях перевода

указано, что все комиссии по преданию содержатся из

получателя, банком комиссионная вознаграждение содержится иностранном

валюте.

Национальном банке Украины подчеркивает, что раньше предоставленное

разъяснения касалось получения комиссионного вознаграждения в гривнях

по операциям торговли иностранную валюту на межбанковском

валютном рынке Украины. Причем отмечаем, что Национальный

банк Украины о внесении изменения к нормативно-правовых актов с,

которые бы ограничили возможность взыскания банками комиссионного вознаграждения

иностранной валюте, то есть по операциями, не связанные с

прямыми обязательствами клиентов перед нерезидентами, такая

вознаграждение имеет удерживаться в гривнях. В связи с этим,

банкам целесообразно пересмотреть программное обеспечение, которое

применяется при взыскании комиссионных вознаграждений, с ЦИКом тем, чтобы она

давало возможность обеспечить взыскания комиссионного вознаграждения в

гривнях.

II. Что касается покупки иностранную валюту с целью возвращения

инвестору-нерезиденту прямой инвестиции.

Пунктом 2 главы 3 раздела III Правил торговли иностранной

валютой ( z0950-05 ) резидентам и иностранных инвесторов предоставлено

право покупать, обменивать валюте с целью возвращения

иностранных инвестиций выросли, как и доходов, прибылей, других средств,

полученных от инвестиционной деятельности у Украине. То есть,

согласно подпункта "а" этого пункта как резиденты, и

иностранные инвесторы будут вправе покупать валюте с целью

возвращения прямых иностранных инвестиций выросли, как и доходов,

прибылей, других средств, полученных от этой инвестиционной

деятельности нерезидентів-інвесторів на Украине.

Первый замглавы Председатели А.В.Шаповалов

http://jurconsult.net.ua/zakony/zakon_show...e=laws_rus_2005

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show