Навязывание банком страховой компании


Recommended Posts

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста

Есть такие пункты в кредитном договоре:

4.8 Сторони підписанням цього Договору домовилися, що у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань, передбачених п.5.2. цього Договору (Позичальник не уклав із страховиком договір страхування предмету застави на наступний рік кредитування або Позичальник уклав договір страхування предмету застави на не погоджених з Банком умовах), за користування Кредитними ресурсами застосовується процентна ставка у розмірі 14,2 (Чотирнадцять цілих дві десятих) процентів річних, подальше нарахування процентів проводиться за вказаною новою процентною ставкою та відповідно, розмір щомісячного Ануїтетного платежу за цим Договором становить 204 (Двісті чотири) долари США 00 центів, починаючи з наступного дня після дня, який визначений у п.5.2. цього Договору як останній день строку, у який Позичальник був зобов'язаний укласти договір страхування на наступний рік кредитування, але не здійснив такого переукладання або уклав договір страхування предмету застави на не погоджених з Банком умовах. При цьому Позичальник підписанням цього Договору підтверджує, що для вказаного вище застосування нової процентної ставки не вимагається підписання Сторонами будь-яких інших додаткових документів, крім цього Договору.

5.2 Позичальник зобов'язується застрахувати на весь період дії цього Договору на користь Банку предмет застави, переданий у забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором, па умовах, погоджених з Банком. В разі, коли на виконання зазначених зобов'язань. Позичальник у період дії цього Договору укладає з страховиком договори страхування предмету застави із строком дії таких договорів страхування на один рік. Позичальник зобов'язується протягом дії цього Договору щорічно укладати на кожний наступний рік кредитування договори страхування предмету застави на користь Банку, на погоджених з Банком умовах. При цьому Позичальник зобов'язаний здійснювати зазначене переукладання договору страхування та надавати Банку укладений договір страхування на наступний рік кредитування не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати закінчення строку дії попереднього договору страхування.

Позичальник зобов'язується на умовах, погоджених з Банком, на весь період дії цього Договору здійснити обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власника наземного транспортного засобу.

5.3 Позичальник зобов'язується застрахувати предмет застави на випадок настання таких страхових подій:

дорожньо-транспортної пригоди, зіткнення з нерухомим застрахованим транспортним засобом інших транспортних засобів або об'єктів, які рухалися по дорозі;

крадіжки або спроби крадіжки застрахованого транспортного засобу, викрадення, грабежу, розбою, неправомірних дій третіх осіб, не пов'язаних із крадіжкою:

бурі, повені, землетрусу, зсувів грунту, граду, самовільного падіння предметів на застрахований транспортний засіб, нападу тварин, пожежі, вибуху.

При ньому Позичальник зобов'язується виконувати вимоги чинного законодавства України про страхування та договору страхування, серед яких:

надання страховику в момент укладання договору страхування інформації про всі відомі Позичальнику обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і інформування с траховика надалі про будь - які зміни страхового ризику; своєчасна сплата страховику страхових платежів у розмірах, передбачених договором страхування: повідомлення страховика про інші діючі договори страхування відносно предмета застави;

вживання заходів Позичальником по попередженню та зменшенню збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку:

повідомлення страховика про настання страхового випадку в с ірок, передбачений умовами страхування.

7.10 Позичальник зобов'язаний протягом періоду кредитування, починаючи з другого Фактичного року кредитування та закінчуючи кінцевою датою повернення Кредитних ресурсів, зазначеною в п.3.2. цього Договору, здійснювати страхування предмету застави відповідно до п.п.5.2., 5.3. цього Договору у Закритому акціонерному товаристві «Акціонерна страхова компанія «Омега», або за окремою згодою Банка у іншого страховика, особу якого Позичальник зобов'язаний попередньо письмово погодити з Банком.

Автомобіль застрахований в іншій страховій компанії яка теж має акредитацію в банку, але банк на це згоди не дав і керуючись п.4.8. кредитного договору з 02.02.2010р. підвищив процентну ставку. Я з цим не погодився і сплачую кредит згідно графіка.

Чи можна дану ситуацію розглядати як правочин, з боку банка, в односторонньому порядку.

Link to comment
Share on other sites

Судячи з усього, банк зробив все правомірно, якщо брати до уваги пункти договору. Але самі пункти договору не відповідають законодавству, тому треба визнавати пункти недійсними, або й весь договір.

Link to comment
Share on other sites

Судячи з усього, банк зробив все правомірно, якщо брати до уваги пункти договору. Але самі пункти договору не відповідають законодавству, тому треба визнавати пункти недійсними, або й весь договір.

С сегдняшней практикой ВСУ это нереально.

Жаль.

нужно рассмотреть повышенную процентную ставку, как меру ответственности и признать данный пункт недействительным, так как не одним законом не предусмотрено такой вид гражданско-правовой ответственности.

у кого какие мысли?

Link to comment
Share on other sites

С сегдняшней практикой ВСУ это нереально.

Жаль.

нужно рассмотреть повышенную процентную ставку, как меру ответственности и признать данный пункт недействительным, так как не одним законом не предусмотрено такой вид гражданско-правовой ответственности.

у кого какие мысли?

А виды гражданско-правовой ответственности у нас носят императивный характер? Или все таки разрешено то, что не запрещено?

Link to comment
Share on other sites

7.10 Позичальник зобов'язаний протягом періоду кредитування, починаючи з другого Фактичного року кредитування та закінчуючи кінцевою датою повернення Кредитних ресурсів, зазначеною в п.3.2. цього Договору, здійснювати страхування предмету застави відповідно до п.п.5.2., 5.3. цього Договору у Закритому акціонерному товаристві «Акціонерна страхова компанія «Омега», або за окремою згодою Банка у іншого страховика, особу якого Позичальник зобов'язаний попередньо письмово погодити з Банком.

Пункт процитированный мной, можно смело признавать недействительным, т.к. он нарушает принцип свободы договора, антимонопольного законодательства и т.д. Было замечательное разъяснение АМКУ по поводу таких действий банков, поищите в интернете, должно быть.

Link to comment
Share on other sites

Пытался признать недействительным данный пункт договора, результат - решение суда первой инстанции:

....... дійсним власником автомобіля до повного виконання всіх зобов'язань передбачених кредитним договором є банк, а ОСОБА1, є лише заставодавцем. Тому, лише банк має право вирішувати питання стосовно того, в якій із страхових компаній необхідно страхувати його майно, в даному випадку автомобіль.

А тому підписавши договір з банком і погодивши всі істотні умови договору, в тому числі що стосуються порядку страхування автомобіля, позивач зобов'язаний їх виконувати у відповідності до визначених умов.

Тому, в цій частині позов також не підлягає задоволенню.

Стосовно вимоги позивача про підняття процентної ставки банком з 11,7% до 14,2%, встановлено слідуюче.

Згідно ч.2 ст.1056і ЦК України встановлений розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

Дані зміни до Цивільного кодексу прийнято відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» № 661-VI від 12 грудня 2008 року. Даний Закон набрав законної сили через 10 днів з дня його опублікування, тобто з 10 січня 2009 року.

Зважаючи на закріплений Конституцією України принцип незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (ч. 1 ст. 58), всі рішення банку у будь-якій формі (постанова, рішення, інформаційний лист) щодо підвищення процентної ставки в односторонньому порядку після 10 січня 2009 року є неправомірними (рішення Конституційного суду України від 09.02.1999 р. №1-рп/99 «У справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення ч.І ст. 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів)».

Крім того, ОСОБА1 сплачує відсотки за попередньою ставкою та не вчиняв інших дій щодо прийняття пропозиції, що свідчить про відсутність домовленості між сторонами.

Таким чином, піднімаючи проценту ставку з 11,7% до 14,2% в січні 2010 року, банк порушив діюче законодавство, яке регулює дане питання, а тому позов в цій частині підлягає задоволенню.

В апеляционном суде данный вопрос даже не рассматривался, единственное о чем меня спросил судья - чому я прошу визнати недійсним лише п.7.10. і не прошу визнати недійсним п.4.8.

Все остальное апеляционный суд не интересовало. Такое впечатление, что решение уже было готово (скасувати рішення першої інстанції), а заседание суда - чистая формальность. Меня вроди бы слушали - но не слышали.

Решение апеляционного суда смогу получить на следующей неделе.

Подскажите пожалуйста, у кого какое есть мнение - есть-ли смысл воевать дальше?

Заранее благодарен.

Link to comment
Share on other sites

Я буквально вчера проиграла первую инстанцию по страховке. Но однозначно собираюсь воевать дальше.

Считаю, что Вам однозначно надо было п4.8. тоже признавать недействительным, т.к. у Вас от него "девки пляшут".

А почему решение апелляции не получили? Сложное? :-))

У меня вчера судья вынес решение на основании 209й цпк, а мотивировочную из-за сложности пообещал дать позже :-)))

Link to comment
Share on other sites

дійсним власником автомобіля до повного виконання всіх зобов'язань передбачених кредитним договором є банк, а ОСОБА1, є лише заставодавцем. Тому, лише банк має право вирішувати питання стосовно того, в якій із страхових компаній необхідно страхувати його майно, в даному випадку автомобіль.

Маразм!!... А в техпаспорте что написано?!! Банк владелец?!.... Кто в МРЭО платил, за номера, в ПФ, банк? С какой стати право собственнсоти перешло к банку? Автомобиль - Ваш, Вы его просто передали в залог.

Кроме того, оба Ваших пункта противоречат положениям Конституции о запрете ограничения конкуренции, в данном случае - страховщиков. Поэтому суддя аппелячки Вас и спрашивал, почему только один пункт оспариваете..

Link to comment
Share on other sites

Маразм!!... А в техпаспорте что написано?!! Банк владелец?!.... Кто в МРЭО платил, за номера, в ПФ, банк? С какой стати право собственнсоти перешло к банку? Автомобиль - Ваш, Вы его просто передали в залог.

Кроме того, оба Ваших пункта противоречат положениям Конституции о запрете ограничения конкуренции, в данном случае - страховщиков. Поэтому суддя аппелячки Вас и спрашивал, почему только один пункт оспариваете..

alexburko

А в чем Вы видите нарушение конкуренции согласно п. 4.8?

В данном случае банк требует согласовать условия страхования - страховую сумму, размеры франшизы и т.д. Что здесь не законного? Банк как выгодоприобретатель заинтересован в нормальных условиях.

Иначе в чем смысл страховать предмет залога на 100 грн. страховой суммы и 50% франишизы? (утрированно)

КИВ

По поводу права собственности на авто - пишите жалобу на судью 1-й инстанции, пусть ВСЮ подумает о его профпригодности.

Link to comment
Share on other sites

А в чем Вы видите нарушение конкуренции согласно п. 4.8?

В данном случае банк требует согласовать условия страхования - страховую сумму, размеры франшизы и т.д. Что здесь не законного? Банк как выгодоприобретатель заинтересован в нормальных условиях.

Иначе в чем смысл страховать предмет залога на 100 грн. страховой суммы и 50% франишизы? (утрированно)

По поводу права собственности на авто - пишите жалобу на судью 1-й инстанции, пусть ВСЮ подумает о его профпригодности.

" На согласованных с банком условиях", а банк в другом пункте "согласовывает" на конкретном страховщике, связанные пункты...
Link to comment
Share on other sites

" На согласованных с банком условиях", а банк в другом пункте "согласовывает" на конкретном страховщике, связанные пункты...

Условия договора страхования и выбор страховщика - разные вещи. Читайте мои посты выше.

Link to comment
Share on other sites

Я буквально вчера проиграла первую инстанцию по страховке. Но однозначно собираюсь воевать дальше.

Считаю, что Вам однозначно надо было п4.8. тоже признавать недействительным, т.к. у Вас от него "девки пляшут".

А почему решение апелляции не получили? Сложное? :-))

У меня вчера судья вынес решение на основании 209й цпк, а мотивировочную из-за сложности пообещал дать позже :-)))

Судья не объяснил почему, но сказал, что решение суда можно будет получить не ранее чем через 5 дней :(

Link to comment
Share on other sites

Пункт процитированный мной, можно смело признавать недействительным, т.к. он нарушает принцип свободы договора, антимонопольного законодательства и т.д. Было замечательное разъяснение АМКУ по поводу таких действий банков, поищите в интернете, должно быть.

В АМКУ я подавал заявление, получил два письма - в одном написано, что проводится проверка по моему заявлению, в другом - прислали анкету, попросили заполнить и направить им. На данный момент конкретного ответа не получил.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи