приватне підприємство


Recommended Posts

Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання

1. Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

2. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

3. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств

1. Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

державне підприємство, що діє на основі державної власності;

підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

2. У разі якщо в статутному капіталі підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному капіталі якого іноземна інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством.

3. Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

4. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

5. Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

6. Особливості правового статусу унітарних і корпоративних підприємств встановлюються цим Кодексом, іншими законодавчими актами.

7. Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

8. У випадках існування залежності від іншого підприємства, передбачених статтею 126 цього Кодексу, підприємство визнається дочірнім.

9. Для підприємств певного виду та організаційних форм законами можуть встановлюватися особливості господарювання.

Стаття 113. Приватні підприємства

1. Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.

2. Порядок організації та діяльності приватних підприємств визначається цим Кодексом та іншими законами.

http://www.yur-gazeta.com/article/382/

В установчих документах повинні бути зазначені найменування підприємства, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації.

Законодавство не містить будь-яких обмежень щодо розміру статутного фонду приватного підприємства. Під час формування статутного фонду приватного підприємства слід виходити лише з принципу ”достатності для здійснення господарської діяльності”.

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Джерелами формування майна підприємства є грошові та матеріальні внески засновників; доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності; доходи від цінних паперів; кредити банків та інших кредиторів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; інші джерела, не заборонені законодавством України.

Каким образом разделить собственность частного предприятия и физического лица, которым оно владеет?

Частное предприятие имеет в праве собственности нежилое помещение.

какие права на него имеет физическое лицо владелец ЧП?

имеет ли право жена владельца ЧП на его имущество?

Link to comment
Share on other sites

Матеріал підготовлено спеціально для ЛІГА:ЗАКОН

Аудиторська фірма «Є.С.Аудит»

Е-mail: [email protected]

Тел.: (044) 278-58-81

? Приватне підприємство має кредиторську заборгованість перед німецькою фірмою за діючими контрактами на поставку продукції. Чи відповідає засновник підприємства своїм особистим майном перед німецькою фірмою за зобов'язаннями підприємства?

 

Відповідно до ст. 113 ГКУ «приватним підприємством визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання – юридичної особи».

Частиною 1 ст. 62 ГКУ встановлено, що «підприємство – це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами».

При цьому згідно з ч. 2–4 ст. 62 ГКУ підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, діє на основі статуту (якщо інше не встановлено законом) та може створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Частиною 1 ст. 63 ГКУ приватне підприємство віднесено до видів підприємства,  що розрізняються за формою власності.

Таким чином, приватне підприємство як вид підприємства має такі основні ознаки останнього:

• є юридичною особою;

• має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом;

• діє на основі статуту, оскільки законом не встановлено інше;

• може створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

При цьому в ст. 63 «Види та організаційні форми підприємств» ГКУ чітко не вказується на таку організаційно-правову форму підприємства, як приватне підприємство. Ст. 83 ЦКУ також не містить такої вказівки, в ній лише зазначається, що юридичні особи можуть бути створені у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.

Разом з тим Державним класифікатором України «Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004», що затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.05.2004 р. № 97, визначено таку організаційно-правову форму господарювання, як приватне підприємство.

Чинне законодавство України не містить спеціальних норм, якими б регулювався порядок створення та діяльності юридичних осіб з організаційно-правовою формою «приватне підприємство». Тому такі питання регулюються загальними нормами ГКУ, ЦКУ, а також статутом підприємства.

Згідно з ч. 1–3 ст. 96 ЦКУ юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, установлених установчими документами та законом. Аналогічна норма міститься і в ч. 2 ст. 219 ГКУ.

Законом не передбачено випадків, за яких учасник (засновник) приватного підприємства несе відповідальність за зобов'язаннями приватного підприємства. Тому вважаємо, що засновник приватного підприємства відповідає своїм особистим майном за зобов'язаннями підприємства лише у разі, коли це визначено статутом підприємства.

У розрізі даного питання слід окремо зупинитися на ст. 128 ГКУ, яка визначає статус громадянина у сфері господарювання. Так, згідно з ч. 3 вказаної статті громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється. Водночас відповідно до ч. 1 ст. 128 ГКУ громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови його державної реєстрації як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до ст. 58 цього Кодексу.

Якщо ж громадин є засновником (учасником) приватного підприємства, у відносинах між цим приватним підприємством та іншими особами він не має статусу суб'єкта господарювання. Таким суб'єктом відповідно до ч. 2 ст. 55 ГКУ виступає саме приватне підприємство. Відповідно, в такому разі лише приватне підприємство як учасник відносин (у т. ч. господарських) несе відповідальність за своїми зобов'язаннями (звісно, за виключенням випадків, встановлених статутом такого приватного підприємства).

Отже, ч. 2 ст. 128 ГКУ, якою встановлена відповідальність громадянина-підприємця за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення, застосовується до громадянина лише як до суб'єкта господарювання, тобто особи, що зареєстрована підприємцем без статусу юридичної особи.

 

Ірина Висіцька 

Адвокат, АФ «Є.С.Аудит»

 

Дата підготовки 16.07.2009

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА» 

© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН» 

Link to comment
Share on other sites

Журнал «Бухгалтер»; подписные индексы – 74201 (рус.), 23635 (укр.);

Е-mail: [email protected]; http://www.buhgalter.kharkov.com;

тел.: (057) 715-62-43, 715-62-44

 

Ха-ха-ха-ХК...

Частные предприятия в Хозяйственном кодексе

 

I. Видотабл

Как уже отмечалось в «Бухгалтере» № 5'2004 (с. 37), одним из новшеств Хозяйственного кодекса явилось изменение понятия частного предприятия. Впрочем, повезло не только частным, но и многим другим видам предприятий. Хозяйственный кодекс существенно перекроил привычную классификацию предприятий. Поэтому прежде чем разбираться с частными (кстати, в ГК их нет вовсе – см. «Бухгалтер» № 1–2'2004, с. 76), взглянем на классификацию предприятий в целом. Деление предприятий на различные виды в новых условиях можно представить приблизительно следующим образом:

Виды предприятий

Кроме того, Кодекс выделяет такие особые виды предприятий, как крестьянские (фермерские) хозяйства (ст. 114) и арендные предприятия (ст. 115).

II. Общеюр

Вернемся к частному предприятию. Как следует из ХК, теперь под ним понимается предприятие, действующее на основе частной собственности граждан или субъекта хозяйствования (юридического лица) (ст. 63 ХК). Раньше таковым считалось предприятие, основанное на собственности физического лица (ст. 2 Закона «О предприятиях в Украине»).

Отличия – очевидны: во-первых, теперь учредителем частного предприятия может быть юридическое лицо (причем только одно, и причем обязательно субъект хозяйствования); во-вторых, учреждать частное предприятие может как одно, так и несколько физлиц*. 

Вообще-то, ст. 63 уникальна. При таком определении частного предприятия грань между частными предприятиями и предприятиями, действующими на основе коллективной собственности, вообще стирается. В результате становится непонятно, как отличить одно от другого.

Законопроектом от 27.11.2003 г. № 4445, представленным в ВР, предлагается из ХК такое понятие, как предприятия коллективной формы собственности, убрать1.

(1 Скорее всего, это вызвано тем, что в Конституции Украины коллективная собственность не упоминается вообще – только частная, государственная и коммунальная.) 

Далее в своих рассуждениях мы будем исходить из того, что законопроект № 4445 воплотится в жизнь и коллективная форма собственности из ХК исчезнет. Если такое осуществится, то нормальные хозобщества2, кооперативы и т. п. будут относиться к частным предприятиям, поскольку они основаны на частной форме собственности.

(2 То есть те, которые без государственной или коммунальной доли.) 

И это по сути правильно, но тогда получится, что формулировка ст. 63 некорректна и частное предприятие (в том понимании, что оно основано на частной форме собственности) может создаваться не только одним, но и несколькими юрлицами, ведь иначе многоюрые хозобщества не попадут никуда3.

(3 Кстати, в настоящее время с хозобществами, созданными несколькими юрлицами, существует еще такая проблема. Как мы выяснили, частными предприятиями они при буквальном прочтении не являются. Однако и в предприятия коллективной собственности в явном виде они не попадают:

во-первых, они не перечислены в ч. 2 ст. 93;

во-вторых, правовой статус хозобществ урегулирован гл. 9 ХК, в то время как предприятиям коллективной собственности посвящена отдельная гл. 10.) 

В общем, эти хозобщества не вписываются по форме собственности ни в один из видов предприятий...

Так что вместе с исключением коллективных предприятий как класса целесообразно уточнить определение частных предприятий, допустив их создание несколькими негосударственными и некоммунальными юрлицами.

Теперь разберемся, о каких частных предприятиях говорится в ст. 113 ХК. Являются ли эти частные предприятия теми же частными предприятиями, которые упоминаются в ст. 63 ХК? Иными словами, в ст. 113 ХК речь идет о чем-то особенном или о том же самом?

Название гл. 11 «Частное предприятие. Другие виды предприятий», а также фигурирование в этой главе не только частных предприятий, но и фермерских хозяйств, предприятий с иностранными инвестициями, иностранных предприятий подталкивают нас к выводу, что в ст. 113 ХК речь идет не о виде предприятий в зависимости от формы собственности (см. схему 1), а об отдельной организационно-правовой форме4 – частных предприятиях как разновидности унитарного предприятия (см. схему 2)5.

(4 В названии ст. 63 ХК «Виды и организационные формы предприятий» хоть и упоминаются организационные формы предприятий, но в содержании самой статьи они не раскрываются.

5 Правда, предприятия с иностранными инвестициями и иностранные предприятия в гл. 11 упоминаются, по всей видимости, не как отдельные организационно-правовые формы, ведь они могут быть созданы и в форме хозобществ.) 

То есть понятию частного предприятия (1.1) из схемы 1 соответствуют частные предприятия (2.1.5), некоторые хозобщества (2.2.2) и некоторые иные предприятия (2.2.3) из схемы 2.

III. Орг-прав

Поскольку нас больше интересует частное предприятие как организационно-правовая форма, то в настоящем разделе статьи мы будем говорить именно о ЧП в данном значении (сегмент 2.1.5).

1. Учредители ЧП

Итак, из Хозяйственного кодекса следует, что несколько граждан могут создать или частное предприятие (2.1.5), или кооператив (2.2.1), или хозобщество (2.2.2) – все будет зависеть только от того, как они сами захотят назвать свое предприятие.

Один гражданин или одно предприятие сможет создать либо хозобщество (2.2.2), либо частное предприятие (2.1.5). Причем тут тоже есть проблема. В ст. 79 ХК говорится, что в случаях, предусмотренных данным Кодексом, хозяйственное общество может действовать в составе одного участника. Однако такие случаи в ХК нигде не упоминаются, а упоминаются в ГК. Очевидно, это очередной явный ляп законодателей, на который можно не обращать внимания.

Кстати, совсем непонятно, чем руководствовались авторы ХК, когда писали, что учредителем частного предприятия может быть только одно юрлицо-СХД6, в то время как учредителей частного предприятия – физлиц может быть несколько. Почему несколько юрлиц, в отличие от нескольких физлиц, не могут быть учредителями ЧП – неясно. Хочется думать, что это просто ошибка – однако исправлять ее никто не спешит: вышеупомянутый корректирующий законопроект не предполагает по этому вопросу никаких изменений.

(6 Данный момент (которому выше мы внимание уже уделили) присутствует не только в ст. 63, но и в ст. 113 ХК.) 

А могут ли частное предприятие учредить одновременно гражданин (несколько граждан) и юрлицо? Из ст. 113 ХК напрашивается вывод, что не могут, поскольку там прямо упоминаются только частные предприятия, созданные одним или несколькими физлицами, и частные предприятия, созданные одним юрлицом. Опять-таки неясно почему.

Допустим, несколько граждан собрались и решили организовать частное предприятие. Чем им руководствоваться? В ч. 2 ст. 113 ХК дан ответ на этот вопрос:

«Порядок организации и деятельности частных предприятий определяется настоящим Кодексом и другими законами».

Других законов, устанавливающих порядок организации частных предприятий, на сегодняшний день нет. В Кодексе отдельно таковой порядок не приводится, но есть общие нормы по созданию субъекта хозяйствования (ст. 56–58, 62 ХК). Вот ими, очевидно, и нужно руководствоваться при создании ЧП. Таким образом, при создании ЧП одним лицом потребуется наличие решения о его создании и устава, а при создании ЧП несколькими лицами – наличие учредительного договора и устава.

Все вопросы об управлении ЧП, о порядке создания его уставного фонда, о выходе участников и т. п. отданы на откуп самим участникам. Поэтому как они установят в вышеупомянутых документах, так и будет**. 

2. Ответственность учредителей ЧП

У некоторых наших читателей в связи со ст. 128 ХК возникли опасения: не должен ли теперь учредитель частного предприятия отвечать по обязательствам предприятия всем своим имуществом?

Опасения вызваны непосредственно ч. 2 и 3 ст. 128:

«2. Гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое в оответствии с законом может быть обращено взыскание.

3. Гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность:

• непосредственно как предприниматель или через частное предприятие, которое им создается;

• с привлечением или без привлечения наемного труда;

• самостоятельно или совместно с другими лицами». 

Прежде всего мы бы отметили тот факт, что авторы Кодекса пользуются понятием предпринимательской деятельности абсолютно бездумно. Если обратиться к определению предпринимательской деятельности в ст. 42 ХК как самостоятельной, инициативной, систематичной, ведущейся на собственный риск хозяйственной деятельности, которая осуществляется СХД (предпринимателями), а также заглянуть в ст. 55 ХК, где дается перечень субъектов хозяйственной деятельности, в котором из физлиц упоминаются только граждане, зарегистрированные в качестве предпринимателей, то выражение из абз. 2 ч. 3 ст. 128 вообще вызовет легкое недоумение. Однако это недоумение быстро проходит, если заглянуть в ч. 2 ст. 94:

«С целью осуществления хозяйственной деятельности на началах предпринимательства граждане могут создавать производственные кооперативы (кооперативные предприятия)» – 

или в ч. 1 ст. 114:

«Крестьянское (фермерское) хозяйство является формой предпринимательства граждан в целях производства, переработки и реализации товарной сельскохозяйственной продукции». 

Из этих норм видно, что авторы Кодекса не слишком строго придерживаются своего определения из ст. 42 и называют предпринимательской деятельностью не только самостоятельную деятельность СХД, но и опосредованное участие граждан в предпринимательской деятельности некоторых созданных ими СХД.

Итак, для того чтобы либо развеять, либо подтвердить вышеприведенные опасения, следует найти ответ на такие вопросы:

• говорится в ст. 128 о частном предприятии как о виде или как об организационно-правовой форме?

• тождественны ли конструкции «гражданин-предприниматель» из ч. 2, 5, 6 и 7 ст. 128 и «гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность» из ч. 3 данной статьи?

Ответ на первый вопрос содержится в ч. 4 этой же статьи:

«Гражданин осуществляет управление учрежденным им частным предприятием непосредственно или через руководителя, который нанимается по контракту. В случае осуществления предпринимательской деятельности совместно с другими гражданами или юридическими лицами гражданин имеет права и обязанности соответственно учредителя и/или участника хозяйственного общества, члена кооператива и т. п. или права и обязанности, определенные заключенным с его участием договором о совместной деятельности без образования юридического лица». 

Учредитель (участник) хозяйственного общества, кооператива и т. п. называется здесь гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность7. Как мы уже говорили выше, хозяйственное общество и кооператив могут являться частными предприятиями с точки зрения формы собственности. Из этого можно сделать вывод, что в ст. 128 говорится о частных предприятиях как о виде (1.1), а не как о форме (2.1.5).

(7 При этом следует заметить, что согласно ст. 167 ХК владение корпоративными правами предпринимательством не считается.) 

Теперь – второй вопрос.

Допустим, что данные конструкции тождественны, а это просто очередная игра терминами авторов Кодекса. Но тогда получается, что согласно ч. 6 ст. 128 ХК гражданин-учредитель хозобщества должен получать лицензию, если АО, в котором он имеет свои 0,000003 % уставного фонда, занимается, например, строительством, уведомлять органы госрегистрации об изменении своего предмета деятельности, например, если он с мясокомбината перешел работать в налоговую милицию, и т. п. Таким образом, мы приходим к полному абсурду.

Значит, это не игра терминами. А понимать ст. 128 нужно, очевидно, так.

Гражданин может осуществлять предпринимательскую деятельность двумя способами: регистрируясь как предприниматель или учреждая соответствующее частное (смешанное) предприятие – АО, ООО, кооператив, непосредственно частное предприятие и т. п. (участвуя в таком предприятии).

Если он регистрируется в качестве предпринимателя, то вступает в силу действие ч. 2 ст. 128 и гражданин по своим обязательствам несет ответственность всем своим имуществом. Если же он выступает просто учредителем (участником), то действуют соответствующие нормы законодательства в отношении соответствующей формы предприятия:

часть 1 ст. 108 ХК:

«Производственный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную (дополнительную) ответственность своим имуществом в размере, не меньшем их паевого взноса, если больший размер ответственности не предусмотрен законом или уставом кооператива»; 

части 2 и 3 статьи 80 ХК:

«2. Акционерным обществом является хозяйственное общество, которое <...> несет ответственность по обязательствам только имуществом общества, а акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3. Обществом с ограниченной ответственностью является хозяйственное общество, которое <...> несет ответственность по своим обязательствам только своим имуществом. Участники общества, которые полностью уплатили свои вклады, несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах своих вкладов» – 

или общие нормы:

статья 96 ГК:

«1. Юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

2. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3. Участник (учредитель) юридического лица не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам его участника (учредителя), кроме случаев, установленных учредительными документами и законом». 

Как мы уже установили, закон не требует от учредителя частного предприятия (как формы), чтобы он отвечал по обязательствам своего предприятия. Поэтому если и в учредительных документах не будет написано о полной ответственности учредителя по обязательствам своего предприятия, то он не будет нести ответственность по обязательствам своего частного предприятия8.

(8 Можно сказать и по-другому: будет нести ответственность только в пределах своего вклада.) 

Кстати, сделанные нами выводы подтверждает и ч. 7 ст. 80 ХК:

«Участниками полного общества, полными участниками коммандитного общества могут быть только лица, зарегистрированные в качестве субъектов предпринимательства». 

То есть когда действительно встал вопрос о том, что некоторые участники частных предприятий (как вида) несут ответственность всем своим имуществом, законодатель потребовал от них дополнительно регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности, хотя, на наш взгляд, это не является разумным требованием, поскольку может привести к смешению деятельности этих граждан как собственно предпринимателей с их деятельностью от имени таких обществ.

Да и вообще, в ч. 2 ст. 128 четко указано, что гражданин-предприниматель отвечает именно по своим обязательствам, а не по обязательствам созданного им частного предприятия.

IV. Филол

Внимательное изучение ст. 128 ХК порождает и другие вопросы. Например, не следует ли понимать ч. 3 ст. 128 так, будто гражданин теперь может быть либо предпринимателем, либо учредителем (участником), поскольку в данном фрагменте (на языке оригинала) употреблен союз «або»:

«<...> як пiдприємець або через приватне пiдприємство <...>». 

Бедному союзу «або» частенько отказывают в выполнении перечислительной функции, которая наряду с другими ему свойственна.

Такое ограничение в функциях обусловлено тем, что значение перечисления не оговорено в соответствующих словарях – основополагающих нормативах словоупотребления. Действительно, если обратиться к «Великому тлумачному словнику сучасної української мови»9, мы не обнаружим в нем столь необходимого перечислительного значения союза «або»10.

(9 «Великий тлумачний словник сучасної української мови / За ред. В. Т. Бусела. – К.: Iрпiнь: ВТФ «Перун», 2001. – 1140 с.» Следует также обратить внимание на то, что толкование, приведенное в данном словаре, практически слово в слово позаимствовано из «Словника української мови в 11 томах», изданного Институтом языкознания им. А. А. Потебни АН УРСР. Очевидно, дополнительных серьезных исследований по интересующему нас вопросу не проводилось.

10 На с. 2 находим:

Або, спол. I. роздiловий. 1. Уживається на означення того, що з ряду перелiчуваних предметiв (явищ i т. iн.) можливий тiльки один. 2. Уживається на означення того, що предмети чи явища перiодично чергуються або змiнюються iншими <...>».)

 

Видимо, ученые мужи – составители словарей – таким образом разграничивают случаи применения союзов «або» и «чи», последнему из которых выполнять функцию перечисления «разрешено» (см., например, «Бухгалтер» № 48'2003, с. 39). Неудивительно, что другие «ученые» мужи – из ГНАУ – с удовольствием к такому мнению филологов, когда оно им выгодно, присоединяются.

Однако в данном случае наука оказывается оторванной от жизни.

Заглянем, например, в Уголовный кодекс.

Согласно ч. 4 ст. 187 УК:

«Розбiй, спрямований на заволодiння майном у великих чи особливо великих розмiрах або вчинений органiзованою групою, або поєднаний iз заподiянням тяжких тiлесних ушкоджень, –

карається позбавленням волi на строк вiд восьми до п’ятнадцяти рокiв iз конфiскацiєю майна».

Если мы начнем фарисействовать по поводу союза «або» в данном случае и считать его роль исключительно «альтернативной», то придем к абсурдному выводу, что разбой, в котором объединены все эти три условия (то есть который направлен за завладение имуществом в крупных размерах, совершен организованной группой и сопровождается нанесением тяжких телесных повреждений), не попадает под ч. 4 ст. 187 УК и в худшем случае за это грозит только ч. 1 ст. 187 УК с лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Да, отпетые бандиты за такое огромное спасибо скажут.

А вот в ст. 199 УК прямо дана расшифровка того, как следует понимать союз «або». Данная статья называется «Виготовлення, зберiгання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут пiдроблених грошей, державних цiнних паперiв чи бiлетiв державної лотереї», но уже в ч. 1 ст. 199 читаем:

«Виготовлення, зберiгання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут пiдробленої нацiональної валюти України <...>». 

То есть законодатель без проблем меняет союз «або» на союз «а також», тем самым демонстрируя, что союз «або» применяется и для присоединения однородных членов предложения, и при этом смысл предложения не меняется.

Не будем спорить по поводу того, кто у нас грамотнее – законодатель или ученые-филологи. И что во всех вышеперечисленных случаях целесообразнее было употребить союз «чи», а не «або». Однако на сегодняшний день маємо те, що маємо. Ясно одно: законодатель в данном случае достаточно далек от филологической науки (которая с удовольствием отвечает ему взаимностью). И мы вынуждены использовать слова согласно тому значению, каковое в них вкладывал законодатель, то есть не отказывать союзу «або» в оттенке «а також».

Итак, завершая наш небольшой филологический экскурс и статью в целом, отметим, что, по нашему мнению, во втором абзаце ч. 3 ст. 128 ХК союз «або» употребляется в значении «а також», а не в разделительном значении, поэтому предприниматель одновременно может быть и учредителем (участником). Да, собственно говоря, вышеупомянутая ч. 7 ст. 80 ХК этот наш вывод подтверждает.

 

Леонид Карпов

при участии Станислава Погребняка

 

«Бухгалтер», февраль (III) 2004 г., № 7 (247), с. 44 (www.buhgalter.kharkov.com)

Дата подготовки 13.02.2004

Журнал «Бухгалтер»

____________

К сведению

* Такого же мнения придерживается и Госпредпринимательства (письма от 25.08.2004 г. № 5764, от 31.08.2005 г. № 7515).

** Госпредпринимательства также отмечает, что в настоящее время действующим законодательством не установлен размер уставного фонда для частных предприятий. При этом устав частного предприятия должен содержать сведения о формировании учредителем (учредителями) уставного фонда в размере, определенном учредителем (учредителями) (письмо от 26.03.2004 г. № 1858).

Дальнейшие исследования организационно-правовых форм предприятий побудили Леонида Карпова подготовить материал, посвященный ЧП и ООО, точнее, выбору между ЧП и ООО, а еще точнее – преимуществам и недостаткам частного предприятия (ЧП) в сравнении с ООО («Бухгалтер», октябрь (IV) 2005 г., № 40 (328), с. 48 (www.buhgalter.kharkov.com)).

Итак, каковы же, по мнению Л. Карпова, основные достоинства ЧП?

«Размер уставного фонда ЧП действующим законодательством не регламентируется, в то время как у ООО уставный фонд должен составлять не менее 100 минимальных зарплат исходя из ставки минимальной зарплаты, действующей на момент создания общества (ст. 52 Закона «О хозяйственных обществах»). А так как минимальная зарплата благодаря заботе депутатов постоянно повышается, создание ООО постепенно становится удовольствием недешевым…

ЧП, в отличие от ООО, избавлено от предусмотренной ст. 144 ГК необходимости ежегодного сравнения стоимости чистых активов с уставным капиталом и уменьшения размера уставного фонда или довнесения средств в уставный фонд в случае его «недотягивания» до стоимости чистых активов (с угрозой ликвидации предприятия, если чистая стоимость активов оказывается меньше, чем определенный законом минимальный размер уставного капитала).

Законодательная регламентация деятельности ЧП в сравнении с ООО менее подробна, что в ряде случаев может принести пользу учредителям, оставляя им большую свободу выбора»...

Но и главные минусы ЧП связаны, на взгляд Л. Карпова, как раз с законодательной неурегулированностью порядка его создания и функционирования.

«Итак, к недостаткам ЧП можно отнести следующее.

Неурегулированность порядка распределения дивидендов от ведения хозяйственной деятельности…

Неурегулированность степени ответственности учредителей за неисполнение обязательств ЧП...

Для целей ведения внешнеэкономической деятельности, с точки зрения «представительности», ООО является более предпочтительной формой, поскольку в некоторых зарубежных странах такой организационно-правовой формы, как ЧП, вообще не существует, а соответственно, ее статус нерезидентам понятен не вполне»…

Таким образом, резюмирует автор: «недостатки ЧП могут посоревноваться с его достоинствами, поэтому выбор более выгодной формы юрлица следует принимать после тщательного взвешивания всех за и против»…

ЛІГАБізнесІнформ

 украинская Сеть деловой информации

Link to comment
Share on other sites

Получил я ответ на свой вопрос в 1 сообщении не совсем радужный...

Никакого отношения к имущество ЧП, жена не имеет.

ВОЗМОЖНО У КОГО-ТО ЕСТЬ ДРУГАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЛИ МОТИВИРОВАННЫЕ МНЕНИЯ.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2007 року N 11

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя

29. Відповідно до положень статей 57, 61 СК, ст. 52 ЦК майно приватного підприємства чи фізичної особи - підприємця не є об'єктом спільної сумісної власності подружжя.

Інший із подружжя має право тільки на частку одержаних доходів від цієї діяльності.

ВЕРХОВНЫЙ СУД УКРАИНЫ

(Решение Верховного Суда Украины

от 28 октября 2008 г.

Дело N 6-6345св08

Председательствующий - Григорьева Л. И.

Судьи - Балюк Н. И., Барсукова В. М., Гуменюк В. И., Луспеник Д. Д.) 

О праве одного из супругов на частное предприятие, основанное другим

Согласно пункту 29 постановления Пленума Верховного Суда Украины N 11 от 21 декабря 2007 года "О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжение брака, признании его недействительным и разделе общего имущества супругов" имущество частного предприятия или физического лица - предпринимателя не является объектом общей совместной собственности супругов.

29 октября 2008 года коллегия судей Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины, рассмотрев дело по иску гр-на С. к гр-ну П., гр-ну Д., государственному регистратору Килийской районной государственной администрации Одесской области, третье лицо без самостоятельных требований: гр-ка Л., - о признании сделки недействительной и отмене государственной регистрации, установила следующее.

В октябре 2007 года гр-н С. обратился в суд с указанным иском к гр-ну П., гр-ну Д., государственному регистратору Килийской районной государственной администрации Одесской области о признании недействительной сделки от 1 марта 2005 года, заключенной между ним и ответчиками, которая была оформлена как решение учредителя малого частного предприятия "Е" (МЧП "Е"), в соответствии с которым он передал 80 % уставного капитала предприятия в равных долях ответчикам, и отмене государственной регистрации соответствующих изменений в уставе предприятия от 11 марта 2005 года, а также всех в дальнейшем зарегистрированных изменений, согласно которым сособственниками этого предприятия стали истец и ответчики в указанных долях и в связи со сменой сособственников приняты изменения в уставе предприятия.

7 июня 2005 года он вышел из сособственников предприятия и передал принадлежащую ему двадцатипроцентную долю этого предприятия ответчикам, получив имущество в виде домовладения общей стоимостью 40000 грн.

Ссылаясь на то, что частное предприятие не может передаваться двум и более участникам в собственность, и предприятие как общее имущество супругов не могло быть передано без письменного согласия жены гр-ки Л., просил удовлетворить исковые требования.

Решением Киевского районного суда г. Одессы от 28 ноября 2007 года исковые требования удовлетворены. Признана недействительной сделка по передаче гр-ном С. 80 % уставного капитала МЧП "Е" гр-ну П. и гр-ну Д. в равных долях, оформленная как решение учредителя МЧП "Е" от 1 марта 2005 года. Государственный регистратор Килийской районной государственной администрации Одесской области обязан внести запись в ЕГРПОУ относительно отмены государственной регистрации изменений в учредительных документах МЧП "Е".

Определением апелляционного суда Одесской области от 9 апреля 2008 года решение Киевского районного суда г. Одессы от 28 ноября 2007 года оставлено без изменений.

В кассационной жалобе гр-н П. и гр-н Д. просят отменить решения судов первой и апелляционной инстанций и принять новое решение о закрытии производства по делу, в связи с нарушением норм материального и процессуального права.

Кассационная жалоба подлежит частичному удовлетворению на следующих основаниях.

Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из того, что, согласно статьям 62, 63 ХК Украины, частное предприятие как унитарное частное предприятие не может быть передано двум и более лицам, данным Законом не допускается, что вместо одного собственника частного предприятия его собственниками становятся трое сособственников.

Кроме того, согласно требованиям статьи 60 СК Украины, имущество, нажитое супругами за время брака, является их общей совместной собственностью, поэтому, согласно требованиям частей 1, 3 статьи 65 СК Украины, жена, муж распоряжаются имуществом, которое является объектом права общей собственности супругов, по взаимному согласию. При заключении обжалованной сделки от 1 марта 2005 года о передаче доли уставного капитала истцом были нарушены права жены, и не было получено ее письменное согласие на заключение этой сделки.

Тем не менее согласиться с такими выводами судов нельзя, поскольку они противоречат нормам материального права.

Так, судами установлено, что собственником малого частного предприятия был гр-н С. По его решению, подпись на котором 1 марта 2005 года удостоверена нотариусом, им передано 80 % уставного капитала в равных долях: гр-ну П. и гр-ну Д. 11 марта 2005 года проведена государственная регистрация этих изменений в учредительных документах предприятия и утверждена новая редакция устава. В соответствии с этим собственниками МЧП "Е" стали гр-н С. с долей 20 % уставного капитала, гр-н П. и гр-н Д. - с долями по 40 % уставного капитала.

7 июня 2005 года гр-н С., согласно поданному заявлению, вышел из предприятия, передав принадлежащую ему долю гр-ну П. и гр-ну Д. в равных долях, получив в качестве компенсации дом стоимостью 40000 грн.

По решению сособственников предприятия от 7 июня 2005 года N * гр-на П. и гр-на Д., принята новая редакция устава. Эти изменения зарегистрированы в установленном порядке 10 июня 2005 года.

Через 2 года и 4 месяца гр-н С. стал оспаривать сделку относительно передачи доли предприятия указанным способом.

С этими доводами согласились суды первой и апелляционной инстанций.

Тем не менее такие доводы истца и выводы судов не отвечают примененным нормам материального права.

Малое частное предприятие, хотя и основано на частной собственности учредителя - истца, тем не менее, действующее законодательство не запрещает передавать его частично или полностью двум и более лицам в их общую или частичную собственность, что и было в соответствии с действующим законодательством сделано истцом.

В этом случае частное предприятие продолжает действовать на основе частной собственности нескольких граждан, что отвечает положениям статей 62, 63, 113 ХК Украины.

В установленном порядке осуществлена регистрация изменений и дополнений к учредительным документам предприятия.

Нельзя согласиться и с тем, что для заключения гр-ном С. сделки необходимо было письменное согласие его жены гр-ки Л.

Согласно положениям статей 42, 43, 44 Хозяйственного кодекса Украины, предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли. Предприниматели имеют право без ограничений самостоятельно осуществлять любую предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом.

Таким образом, гр-н С., основав частное предприятие, имел право самостоятельно и на собственный риск, без согласия кого-либо, в том числе его жены, осуществлять управление предприятием, в том числе и распоряжаться им. Это также разъяснено в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Украины N 11 от 21 декабря 2007 года "О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжение брака, признание его недействительным и раздел общего имущества супругов".

Поэтому выводы судов о том, что заключенной гр-ном С. сделкой нарушены права его жены, не отвечает нормам материального права. Ее права указанной сделкой не нарушены и не могли быть нарушены, поскольку прав на управление частным предприятием она не имеет; привлечение гр-ки Л. к участию по делу в качестве третьего лица также является безосновательным.

Учитывая, что судами полно и правильно установлены фактические обстоятельства дела, но неправильно применены нормы материального права, согласиться с принятыми решениями нельзя, они подлежат отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 336, 341 ГПК Украины, коллегия судей постановила:

- кассационную жалобу гр-на П. и гр-на Д. удовлетворить;

- решение Киевского районного суда г. Одессы от 28 ноября 2007 года и определение апелляционного суда Одесской области от 9 апреля 2008 года отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований гр-на С.

Решение обжалованию не подлежит.

____________

 

Публикация носит неофициальный характер.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...