КомпаньонЪ

А был ли мальчик? (Наличный швейцарский франк в кредит)

Recommended Posts

В суде с конца 2015, первая инстанция. Кредит во франках, аннуитет, получили гривнами .. Это первое, что я родил. После нехорошей экспертизы. Есть опыт работы в банках. Выкладываю на ваше обсуждение.

Пояснення на судово-економічну експертизу, по матеріалах справи №727/9156/15-ц, від 22.12.2015, Висновок №59, судовий експерт Перепелюк С. М,  м. Чернівці, вул. Доброго, буд. 13, оф. 16. 

З усіма Висновками погодитись категорично не можу. В частині фактично наданої суми кредитних коштів банком, та, відповідно, із розрахунком заборгованості перед банком у іноземній валюті.

Зокрема, «По третьому питанню», «Дослідженням наданих документів встановлено, що фактичний розмір отриманого кредиту за договором про надання споживчого кредиту №11117053000 від 13.02.2007 становить 50 000 швейцарських франків». Однак, фактичний розмір отриманих в касі Банку коштів-становить 190 275,49 гривень, оригінал Заявки на видачу готівки, №72, від 13.02.2007 в наявності, пред’явлено до Суду, та експерту на дослідження. Слід зазначити, що у судових засіданнях юристи від Позивача пояснювали, що франки були реалізовані на Міжбанківському валютному ринку України (МВРУ), та не заперечували, що кредитні кошти Малиною Аллою Вікторівною були отримані гривнями.

Разом з тим, у своєму Дослідженні експерт робить інші висновки, посилаючись на «Меморіальний ордер», із відміткою банку, від 02.03.2016. За яким, нібито 13.02.2007 були зараховані 50 000 швейцарських франків на поточний рахунок №26208098920001, чим начебто виконані умови кредитного Договору, а саме «п.1.5. Кредит надається шляхом зарахування Банком коштів на поточний рахунок позичальника №26208098920001 у Банку, для подальшого використання за цільовим призначенням». Але, представлений Банком до експертизи «Меморіальний ордер» не є оригіналом, та на якому відсутні підписи осіб Банку, відповідальних за проведення безготівкової внутрішньобанківської операції. В «Положенні про організацію операційної діяльності в банках України», затвердженого Постановою НБУ, №254, від 18.06.2003, є визначення «внутрішньобанківської операції», «первинний документ», «сторно» операції тощо. Так, відповідно до п.1.10 даного Положення «внутрiшньобанкiвськi операцiї-операцiї банку, що не пов'язанi з виконанням доручень клiєнтiв; первинний документ-документ, який мiстить вiдомостi про операцiю та пiдтверджує її здiйснення; сторно-спосiб виправлення помилок у регiстрах бухгалтерського облiку шляхом зворотного запису на величину помилки та одночасного зазначення правильної суми. Виправлення вносяться до облiкового регiстру в тому звiтному перiодi, у якому виявленi помилки, що можуть виникати пiд час математичних пiдрахункiв, застосування облiкової полiтики, неправильної iнтерпретацiї фактiв, помилкового зарахування та/або списання коштiв за рахунками, неналежного виконання посадових обов’язків». Разом з тим, Розділом 4. Положення, регламентується «4. Документування операцій у банках». Так,  у  відповідності до  «4.1. Операцiї, якi здiйснюють банки, мають бути належним чином задокументованi»,  «4.2. Пiдставою для вiдображення операцiй за балансовими та/або позабалансовими рахунками бухгалтерського облiку є первиннi документи», «п.4.4. Залежно від виду операції та типу контрагентів первинні документи банку (паперові та електронні) класифікують за такими ознаками: а) за місцем складання: зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та інших банків); внутрішні (оформлені в банку); б) за змістом: касові; меморіальні (для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій)», «п.4.5. «Касовими документами оформляються операції з готівкою. Вони поділяються на прибуткові та видаткові. Касові документи оформляються відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з організації касової роботи в банках України», «п.4.7. Внутрішньобанківські операції оформляються меморіальними ордерами та іншими документами, що складаються банками відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку і внутрішніх процедур банку. Операції, що відображаються за позабалансовими рахунками, також оформляються меморіальними ордерами».

Виходячи з вимог наведеного Положення, витікає, що пред’явлений Банком «Меморіальний ордер» не може бути підтвердженням факту видачі швейцарських франків. Є лише відображенням безготівкової операції, не пов'язаної з «виконанням доручень клієнтів». Жодного документу на отримання швейцарських франків Малиною Аллою Вікторівною, або щодо їх продажу-Банку, Банком, - Суду не представлено.

Натомість, Банк стверджує, що нібито 50 000 швейцарських франків за дорученням Малини Алли Вікторівни були реалізовані на Міжбанківському валютному ринку України, надалі МВРУ. Однак, жодних первинних документів в підтвердження Банк не надає. Разом з тим, від Національного банку України, на Запит, отримано Лист-відповідь, в якому йдеться, «.. що за даними Системи підтвердження угод на Міжбанківському валютному ринку України Національного банку України 13.02.2007 не було зареєстровано інформації щодо купівлі та продажу АКІБ «УкрСиббанк» безготівкового швейцарського франка за гривню». Даний Лист-відповідь надано Суду. Та, з якого витікає, що Банк вводить Суд в оману, так як ніякі швейцарські франки 13.02.2007 на МВРУ не продавав. З цієї причини Банком не може бути, й не було представлено експерту жодних відповідних документів, щодо використання швейцарських франків з рахунку №26208098920001, на який вони начебто зараховувались, та з якого в подальшому нібито реалізовувались на МВРУ. Походження фактично отриманих в Банку 190 275,49 гривень, за представленими первинними документами Малиною Аллою Вікторівною – експертом не встановлено. Про що експертом підтверджено в Суді. Банк не надав ні в Суді, ні експерту на Дослідження жодних документів по рахунку №26208098920000, з якого фактично видавались кредитні кошти. А, Зазначений Лист-відповідь з Національного банку – експертом до уваги не прийнято, хоча разом з усіма наявними платіжними документами, його було представлено на Дослідження. Експертизу проведено не в повному обсязі, на підставі недостатньої кількості представлених Банком документів.

Відповідно до вимог «Положення про організацію операційної діяльності в банках України», затвердженого Постановою НБУ, №254, від 18.06.2003, а саме «п.7. Формування та зберiгання документiв», «7.1. Банки мають забезпечити формування первинних документiв (паперових i електронних), що були пiдставою для вiдображення операцiй в облiку та звiтностi», «7.3. Первиннi документи, регiстри аналiтичного та синтетичного облiку i фiнансова звiтнiсть зберiгаються протягом строку, установленого законодавством України», та «7.5. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю збереження первинних документiв, облiкових регiстрiв покладається на керiвника банку. Керiвники мають забезпечити мiсце (архiв) для зберiгання документiв та надати вiдповiднi iнструкцiї працiвникам банку, зокрема визначити порядок зберiгання документiв до передавання їх до архiву на постiйне зберiгання з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку».

Щодо термінів зберігання документів в банку, в «Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання», НБУ, Постанова №327, від 23.12.1996, зазначено: «Стаття 519. Меморіальні і касові документи за позиками індивідуальних позичальників та довгострокових споживачів. Термін зберігання 25 років». Відповідно, в Банку повинні зберігатись всі належні касові документи по обслуговуванню кредиту, кінцевий термін повернення коштів по якому у 2028 році, та ще не настав. Також, відповідно, Розділу ІІІ, Статті 9, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" належними доказами, що підтверджують наявність або відсутність заборгованості – можуть бути виключно первинні документи, оформлені в порядку цієї Статті.

Згідно Частини 1, Статті 60, ЦПК України, - кожна сторона у судовому процесі зобов’язана довести обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Згідно Частини 2, вказаної Статті, доказуванню підлягають обставини, що мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виникає спір. Згідно Частини 3, вказаної Статті, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Таким чином, Банк зобов’язаний надати суду докази, які підтверджують передачу Малині Аллі Вікторівні валютних цінностей, а саме швейцарських франків, щоб вимагати їх повернення. Або, принаймні – пояснити де вони поділися, підвередити це належними документами. Власне, наданими «Довідками-розрахунками», «меморіальними ордерами», невідомого походження, та що без підписів виконавців цих операцій, «Виписками», по рахунках, по яким проводились виключно безготівкові операції, за участю виключно працівників Банку, позивач-вводить Суд в оману. Документів, що були би належним чином, згідно законодавства оформлених, про отримання, або реалізацію швейцарських франків за дорученням Малини Алли Вікторівни, де повинні бути її підписи – просто не існує. 

За результатами Дослідження експерта, та, після роз’яснень, що експертом були надані в Суді, мною, Кісилевич Сергієм Леонідовичем, 17.03.2017, з Малиною Аллою Вікторівною обговорювались дані Висновки. Ми, обидва, - не можемо погодись  з такими Висновками. Рахуємо, що експертизу було проведено за відсутністю представлених Банком належних первинних документів, та на підставі неналежно оформлених Банком представлених «доказів». Які є лише довідками та копіями, навіть представлених на Дослідження не по всіх наявних в Банку рахунках, що стосуються отриманих кредитних коштів.

Тому, особисто (за Позовом-Відповідач-2), та, відповідно до Довіреності, від 07.08.2015, від Малини Алли Вікторівни (Відповідач-1), та діючи від її ім’я, ПРОШУ Суд прийняти до уваги дане Заперечення. Та, або, перед експертом поставити додаткові запитання, які дозволили би пояснити:

1.  Якими конкретно наявними у Банка документами підтверджується продаж швейцарських франків на МБРУ, що зазначено в представленій Банком на Дослідження «Виписці по рахунку №26208098920001» ?

2.  Як рахунок №26208098920001 пов'язаний з рахунком №26208098920000, з якого Малиною Аллою Вікторівною отримано в касі Банку 190 275,49 гривень, що це за рахунок, та якими первинними документами пояснюється походження даної суми ?

3.  Провести підрахунок всіх фактично сплачених коштів по кредиту, через касу Банку, за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 119, по представлених Малиною Аллою Вікторівною платіжних документах, в яких саме валютах здійснювались платежі, та загалом по кожній валюті ?

По яких, надати відповіді Суду в письмовій формі. У випадку відмови експерта, прошу роз’яснити, як діяти далі, до яких саме правоохоронних органів слід звертатися? Отже, ні я, ні Малина Алла Вікторівна – не погоджуємося з Висновками експерта, щодо наданої суми кредитних коштів Банком, та, відповідно, із розрахунком заборгованості перед Банком у іноземній валюті.

 

 19.03.2017                                                                 Кісилевич С.Л.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заперечення на Пояснення до позову Представника Позивача, від 10.03.2017. 

У своїх Поясненнях, Представник Позивача посилається на те, що нібито банком виконані умови Договору про надання споживчого кредиту №11117053000, від 13.02.2007 (надалі – Договору), а саме «п.1.5. Кредит надається шляхом: зарахування Банком коштів на поточний рахунок Позичальника №26208098920001 у Банку для подальшого використання за цільовим призначенням».

Фактично, ніяких видаткових операцій по рахунку №26208098920001 у відділенні Банку не здійснювались. У власність Малині Алли Вікторівни від власності Банку ніякі швейцарські франки не переходили. Відповідно, до Договору, а саме «п.10.15. Місцем виконання своїх зобов’язань за цим Договором є: м. Чернівці, вул. Головна,119». За даною адресою було підписано «Договір про надання споживчого кредиту», та 13.02.2007 отримано 190 275,49 гривень в касі, з рахунку №26208098920000, який є гривневий, та який вказаний – як гривневий поточний рахунок, п.11.2.1. «Договору про надання споживчого кредиту», та в Договорі №989200, від 12.03.2007, на відкриття цього рахунку, та інших.

У своїх Поясненнях, Представник Позивача посилається на «Меморіальний ордер», який начебто «від 13.02.2007», та який нібито підтверджує виконання п.1.5. кредитного Договору, та на «Положення про організацію операційної діяльності в банках України», затвердженого Постановою НБУ, №254, від 18.06.2003, намагаючись ввести Суд в оману.

По-перше, вказаний «Меморіальний ордер» не є оригіналом, на якому є відмітка-від 02.03.2016, та на якому відсутні підписи виконавців-відповідальних працівників Банку за проведення операції. Не зрозумілим є відмітка на такому «Меморіальному ордері» «Примірник №1», отже він не оригінал. 

По-друге, відповідно до вимог «Положення про організацію операційної діяльності в банках України», затвердженого Постановою НБУ, №254, від 18.06.2003, на яке посилається Представник Позивача, а саме «п.7. Формування та зберiгання документів», «7.1. Банки мають забезпечити формування первинних документiв (паперових i електронних), що були підставою для вiдображення операцiй в облiку та звітності», «7.3. Первинні документи, регiстри аналiтичного та синтетичного облiку i фiнансова звітність зберігаються протягом строку, установленого законодавством України», та   «7.5. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю збереження первинних документiв, облiкових регiстрiв покладається на керiвника банку. Керiвники мають забезпечити мiсце (архiв) для зберiгання документiв та надати вiдповiднi iнструкцiї працiвникам банку, зокрема визначити порядок зберiгання документiв до передавання їх до архiву на постiйне зберiгання з урахуванням вимог, встановлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку». 

Відповідно, до «п.3.4. Відповідальність за укладання договорів  відповідно до законодавства України, ідентифікацію операцій, формування первинних документів і оцінку ризиків несуть ініціатори операцій, (абзац перший, пункту 3.4, із змінами, внесеними до вказаного Положення, Постановою  НБУ, №422, від 06.11.2006): Ідентифікація операції передбачає її докладний опис, який має містити потрібну інформацію для різних підрозділів банку та внутрішнього аудиту, а саме: тип операції (міжбанківські розрахунки, операції з клієнтами банку, розрахунки за власними операціями тощо); номер та дату договору; конкретні строки (початок та завершення) операції згідно з договором; дані про контрагента; зміст операції (кредит, депозит, тип процентної ставки тощо); первинні документи; відповідальних виконавців (у тому числі за ініціювання операції, за реєстрацію та контроль за її проведенням)». Належним чином складених первинних документів, Банком-Суду не представлено.

Щодо термінів зберігання документів в банку, в «Перелік документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання», Постанова НБУ, №327, від 23.12.1996, було встановлено «Стаття 519. Меморіальні і касові документи за позиками індивідуальних позичальників та довгострокових споживачів. Термін зберігання 25 років». Постановою НБУ, «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання», №601, від 08.12.2004», «п.12. Перелік установлює строки зберігання документів незалежно від виду носія, на якому вони складені (паперовий, електронний, у вигляді мікрофільмів тощо). Для первинної інформації та звітності, що формується на її підставі, установлюється однаковий строк зберігання незалежно від виду носія» та «п.16. Для документів, що мають тривале практичне значення, встановлюється строк зберігання «доки не мине потреба». Конкретний строк їх зберігання визначає ЕК банківської установи». З вищезазначеного витікає, що в Банку повинні зберігатись всі належні первинні-касові документи по обслуговуванню кредиту, кінцевий термін повернення коштів по якому у 2028 році, та ще не настав.

Відповідно, Розділу ІІІ, Статті 9, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», належними доказами, що підтверджують наявність або відсутність заборгованості – можуть бути виключно первинні документи, оформлені в порядку цієї Статті. Та, згідно Частини 1, Статті 60 ЦПК України, кожна Сторона у судовому процесі зобов’язана довести обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень. Згідно Частини 2, вказаної Статті, доказуванню підлягають обставини, що мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виникає спір. Згідно Частини 3, вказаної Статті, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Таким чином, Банк зобов’язаний надати суду належні докази, які підтверджують передачу Малині Аллі Вікторівні валютних цінностей, а саме швейцарських франків, щоб вимагати їх повернення. Або, принаймні Банк повинен Суду пояснити де вони поділися, представивши всі належним чином оформлені первинні документи. Однак, Банк своїми «Довідками», «Розрахунками», «меморіальними ордерами», що без підписів виконавців операцій, не оригіналами, «Виписками», по безготівкових операціях-вводить суд в оману. Доказів про отримання Малиною Аллою Вікторівною швейцарських франків, або їх реалізацію на Міжбанківському валютному ринку України – просто не існує. Первинні документи Банком в Суді не представлені.

Лист-відповідь, що від Національного банку України, 23.09.2016, №40-0004/43225, спростовує всі доводи Банку про реалізацію франків на МВРУ. Лист представлено Суду.

Відповідно до Постанови НБУ «Про затвердження Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів» №82, від 05.03.2003,  Главою 4, встановлено «Порядок подання клієнтами до уповноважених банків платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах, Заяв на купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів на МВРУ та їх виконання», в редакції Постанови НБУ, за №493, від 12.11.2003.

Однак, ніяких оригіналів-документів-ні Заяв, ні Доручень, щодо продажу Банком 13.02.2007 швейцарських франків на МВРУ, від Малини Алли Вікторівни, з рахунку №26208098920001, Банком Суду-не надано. Представник Банк намагається довести продаж швейцарських франків на Міжбанківському валютному ринку України, за відсутністю первинних документів, посилаючись, на неналежним чином оформлені «меморіальні ордери», які не є оригіналами, та за відсутністю на них підписів виконавців-відповідальних працівників Банку. Та, які є відображенням безготівкових операції, що проводяться у встановленому законодавством Порядку, як внутрішньобанківські, та, або, проводяться за Розпорядженням клієнтів, на підставі поданих Заяв, або Доручень, які є первинними документами, для здійснення операцій. Первині документи, щодо операцій по рахунку №26208098920001, Банком не надавались.

В «Положенні про організацію операційної діяльності в банках України», НБУ, №254, від 18.06.2003, є визначення «внутрішньобанківської операції»,  «первинний документ», «сторно» операції тощо. Так, відповідно до Положення, п.1.10. «внутрiшньобанкiвськi операції – операції банку, що не пов’язана з виконанням доручень клієнтів», «первинний документ – документ, який містить відомості про операцію та підтверджує її здійснення», «сторно-спосiб виправлення помилок у регістрах бухгалтерського обліку шляхом зворотного запису на величину помилки та одночасного зазначення правильної суми. Виправлення вносяться до облікового регістру в тому звітному періоді, у якому виявлені помилки, що можуть виникати пiд час математичних підрахунків, застосування облікової політики, неправильної інтерпретації фактів, помилкового зарахування та/або списання коштів за рахунками, неналежного виконання посадових обов’язків».

Таким чином, операція по зарахуванню 50 000 швейцарських франків на рахунок №26208098920001, що начебто проводилась Банком, на підставі нібито зазначеного вище «Меморіального ордеру», на який посилається Банка, - є внутрішньобанківською операцією. Можливо, кошти і заходили на вказаний рахунок. Але, фактично кредит видали з іншого рахунку, гривнями. Первинних документів, щодо реалізації швейцарських франків Банком не представлено в Суді. Слід зазначити, що за наявністю первинних документів доводяться розбіжності, які можуть виникнути у клієнтів з банками, щодо їх обслуговування, саме для того в наведеному вище Положенні, передбачено, та є визначення операцій «сторно», що корегують операції. Ніяких видаткових первинних документів, або будь-яких інших, за підписами Малини Алли Вікторівни по рахунку №26208098920001 Банком не представлено. Можливо, операцію зарахування швейцарських франків на рахунок проводилась, та пізніше була сторнована.

Розділом 4, вищевказаного Положення, регламентується «4. Документування операцій у банках». Так,  у  відповідності до  «4.1. Операції, які здійснюють банки, мають бути належним чином задокументовані»,  «4.2. Підставою для відображення операцiй за балансовими та/або позабалансовими рахунками бухгалтерського обліку є первиннi документи», «п.4.4. Залежно від виду операції та типу контрагентів первинні документи банку (паперові та електронні) класифікують за такими ознаками: а) за місцем складання: зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та інших банків); внутрішні (оформлені в банку); б) за змістом: касові; меморіальні (для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій)», «п.4.5. «Касовими документами оформляються операції з готівкою. Вони поділяються на прибуткові та видаткові. Касові документи оформляються відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з організації касової роботи в банках України».

Відповідно, до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів Україні», в редакції Закону №2056-IV, від 06.10.2004, а саме, Розділом І, Статтею 1, «Визначення термінів», «п.1.19) міжбанківський розрахунковий документ – документ на переказ, сформований банком на підставі розрахункових документів банку, клієнтів та документів на переказ готівки або виконавчого документа», «п. 1.19-1)  меморіальний  ордер – розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України». Натомість, не представлено\та не існує ніяких Розпоряджень від Малини Алли Вікторівни, стосовно переказу, продажу, або іншого виконавчого документу, по рахунку №26208098920001. Меморіальні ордери – складаються без участі клієнтів банку, та за ініціативою Банку. Видаткові операції із швейцарськими франками з рахунку №26208098920001 – не підтверджується жодними з представлених Банком «документів», та за відсутності підпису Кісилевич Алли Вікторівні, на будь-якому, на них\з яких.

Як докази, у видачі кредитних коштів в швейцарських франках, їх «використання за цільовим призначенням», Представником Банку, до своїх Пояснень, 14.03.2017, в Суді пред’явлено завірені Банком копії «Договору купівлі-продажу квартири», яка є предметом застави по кредиту, та «Договір іпотеки №47262», по якій. Представник Банку посилається на те, що в зазначених Договорах вказано еквівалент вартості в швейцарських франках. Однак, по-перше, законодавством України заборонені розрахунки в іноземній валюті. По-друге, відповідно до «Договору купівлі-продажу квартири», а саме «п.5. Факт повного розрахунку між Сторонами підтверджується Заявою Продавця, справжність підписів на якій засвідчується нотаріусом, та яка є невід’ємною частиною цього Договору». Відповідно до Заяви, Шаплик Тамари Іванівни, нею, за продану квартиру, від Малини Алли Вікторівни 13.02.207, отримано 303 000,00 гривень. Отже, в Банку були отримані гривні.

Розрахунок з Продавцем за квартиру проводився у відділенні Банку, при отриманні кредитних коштів. В «Договорі про надання споживчого кредиту», а саме «п.10.15. Місцем виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором є: м. Чернівці, вул. Головна, 119», де саме і проводився остаточний розрахунок з Продавцем кварти, в тому числі й кредитними коштами.

Стосовно того, що Банк начебто повідомляв про зміну відсоткової ставки. Заперечуємо. Малина Алла Вікторівна – в тому ніде не розписувалась.

Банк з самого початку ввів Малину Аллу Вікторівну в оману, щодо кредиту в швейцарських франків. Фактично кредит надано в гривнях, та з гривневого рахунку, про що свідчать наявні первинні документи. Спочатку, Банк відмовив в видачі кредиту на 200 тисяч гривень, посилаючись на недостатність доходів. Запропонував отримати швейцарські франки, в еквіваленті, за «Договором про надання споживчого кредиту», де зазначений еквівалент в гривнях, в сумі «201 465,10 гривень».

Ми погодились. Однак, фактично, в Банку було отримано лише 190 275,49 гривень, за курсом – нижчим, зазначеного в «Договорі про надання споживчого кредиту», за нижчим навіть граничного, що був на МВРУ, в той день. Що підтверджується Листом-відповіддю з НБУ, №40-0004/43225, від 23.09.2016, що представлено Суду, як доказ, та Листом-відповіддю з НБУ, №61-0050/14764, від 24.02.2017, «Про курси валют».

Впродовж всього часу, ми виконували взяті зобов’язання, та не знали, - що ніяких франків у Банку не було. Щомісячні платежі з роками тільки збільшувались, та збільшувались. Курс швейцарського франка до гривні збільшився в сім разів! З, менш ніж по 4 гривні (по курсу фактично отриманої в Банку гривні), та-близько 28 гривень, на сьогоднішній день. Листом з НБУ спростовується факт продажу Банком франків на МВРУ. Кредит надано гривнями, але щомісячні платежі, відповідно, вже в 7 разів збільшилися, при\за обраної ануітетної схеми погашення кредиту. 

Аналогічно, Банк вів в оману при підписанні Додаткової угоди №1. Банк вимагає швейцарські франки, по наданому кредиту в гривнях, та на передодні підписання Додаткової пропонує купівлю швейцарських франків, за «Спеціальними курсами», значно нижчими, до офіційного. Після здійснення декількох платежів, курс знову Банком підтягнуто до офіційного, та-більше, з усілякими комісіями банку. С кожним наступним платежем, заборгованість за кредитом, у  гривнях-тільки збільшується.

На момент Позову, Ціна позову: 44 628 швейцарських франків 24 сантимів, що станом на 11.11.2015, за курсом НБУ становить 1 010 702,80 гривень. За Розрахунками експерта, загальна сума оплати по кредиту становить 36 843,19 швейцарських франків, що за курсом позову-становить 834 398 гривень, що значно перевищує суму фактично наданих в кредит коштів.

Також, отримано Лист-Відповідь з НБУ, за №20-0009/17845, від 09.03.2017, «Щодо інформації ЄІС «Реєстр позичальників». Відповідно до даного Листа, «За станом на 02.03.2017 у ЄІС «Реєстр позичальників» відображено погашену прострочену заборгованість Малиною Аллою Вікторівни (ідентифікаційний номер 2816604777) перед ПАТ «УкрСиббанк», що виникла 14.02.2014, дата погашення 11.06.2014». Тобто, в ЄІС «Реєстр позичальників», станом на сьогодні-відсутня прострочена непогашена заборгованість Малини Алли Вікторівни, перед Банком.

Посилаючись на вище викладене, та Довіреності, від 07.08.2015, від Малини Алли Вікторівни (Відповідач-1), та діючи від її ім’я, та від себе (Відповідач-2), ПРОШУ Суд прийняти до уваги дане Заперечення, та врахувати їх при вирішенні справи по суті.

 

20.03.2017                                                      Кісилевич С.Л.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сложно давать советы, не видя всего дела, а руководствуясь одной лишь экспертизой... Перепелюк Светлана Николаевна хороший специалист, она ответила бесстрастно на поставленные вопросы.

Если договором предусмотрена выдача кредита путем безналичного перечисления шв.франка на текущий счет и есть соответствующий ордер, - не ломайте копья, судья сочтет кредит выданным и будет... прав. Важно то, что в договоре и каково фактическое исполнение. Кредит выдан согласно условий договора и тому есть надлежащее доказательство, - мемориальный валютный ордер.

Если у них нет оригинала ордерочка, они вдобавок притащат выписку по текущему счету 2620, и это будет надлежащим доказательством (сводный первичный документ). Это не до конца правильно в теории, но для всей судебной вертикали будет достаточно, уже поверьте).

Все последующие действия с полученными франками и другие обстоятельства не имеют значения для этого дела, с учетом заявленных банком исковых требований, увы. У меня есть пару аналогичных дел.

Но не все так печально. Скорее всего надо просто будет изменить тактику. Внимательно посмотрите в свой кредитный договор в раздел "предмет договора": что там написано (дословно)?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, alexburko сказал:

... Внимательно посмотрите в свой кредитный договор в раздел "предмет договора": что там написано (дословно)?

п.1.1. Банк зобов’язується надати Позичальнику, а Позичальник зобов’язується прийняти, належним чином використовувати і повернути Банку кредит (грошові кошти) в іноземній валюті в сумі 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) швейцарських франків 00 сантимів та сплатити проценти, комісії в порядку і на умовах, визначених цим Договором. Вказана сума кредиту дорівнює 201 465,10 (двісті одна тисяча чотириста шістдесят п’ять) гривень 10 копійок за курсом Національного банку України на день укладення цього Договору

п.1.4. Кредит надається Позичальнику для його особистих потреб (безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманих працівників), а саме на: придбання трикімнатної квартири, за адресою: м. Чернівці, просп. Незалежності, буд. ...

п.1.5. Кредит надається шляхом: зарахування Банком коштів на поточний рахунок Позичальника №26080989920001 у Банку для подальшого використання за цільовим призначенням
 

Видано фактично 190 275,49 гривень, та з іншого рахунку, гривневого.
цільове використання квартира, вртість 303 тис. грн.


1. Банк 13.02.2007 не виходив на МВРУ з продажем франків. Є Лист-відповідь, з НБУ.

2. В виписках по франковому рахунку Банк показує, що був на МВРУ, та продав. Але, Банк не може це підвердити жодними первинними документами, в яких є підписи Відповідача, як розпорядника рахунку.

3. Про представлений "Меморіалний ордер", на який посилається експ
ерт, та на п.1.5. Договору - не оригінал. Протирічить Листу з НБУ. Без підписів відповідальних працівників Банку на ньому. Це не документ.

Цього мало ??

Якщо би гривневий еквівалент, що за п.1.1. співпадав з фактично виданою сумою, то, мабуть -  марні сподівання. А, так, - я за копья!  Щодо екперта. Добре, що вона лікарем не стала, з усією відповідальністю !!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вказана сума кредиту дорівнює 201 465,10 (двісті одна тисяча чотириста шістдесят п’ять) гривень 10 копійок за курсом Національного банку України на день укладення цього Договору.

 

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
у справі за № 6-1672цс16

Відповідно до частини першої статті 533 ЦК України грошове зобов’язання має бути виконане у гривнях.

Отже, гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України.

Разом з тим частина друга статті 533 ЦК України допускає, що сторони можуть визначити в грошовому зобов’язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті.

У такому разі сума, що підлягає сплаті за зобов’язанням, визначається в гривнях за офіційним курсом Національного банку України встановленим для відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Суддя Верховного Суду України В.І. Гуменюк

Постанова від 21 грудня 2016 року № 6-1672цс16

 

 

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
у справі за № 6-1905цс16

Відповідно до статі 169 ЦК УРСР, чинної на час укладення сторонами спірних договорів, грошові зобов’язання повинні бути виражені й підлягають оплаті в національній валюті. Вираження і оплата грошових зобов’язань в іноземній валюті допускається лише у випадках і в порядку, встановлених законом. 

Згідно зі статтею 99 Конституції України та частиною першою статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (далі – Декрет) валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, якщо інше не передбачено Декретом, іншими актами валютного законодавства.

Закон передбачає обов’язкове здійснення платежів на території України в національній валюті, однак він не забороняє використання в обчисленні розміру грошових зобов’язань іноземної валюти або інших розрахункових величин.

Згідно із частиною четвертою Прикінцевих та перехідних положень ЦК України цей Кодекс застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності (з 1 січня 2004 року). Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності ЦК України, його положення застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом (частини перша, друга статті 192 ЦК України).

Такими випадками є статті 193, 524 та 533 ЦК України, Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність», Декрет, Закон України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

За змістом частин першої, другої статті 533 ЦК України грошове зобов’язання має бути виконане в гривнях. Якщо в зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Якщо у договорі передбачено інший порядок, суду слід з’ясувати сутність такого визначення.

Суддя Верховного Суду України В.І. Гуменюк

Постанова від 8 лютого 2017 року № 6-1905цс16

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1553BFB1003370C3C22580C6004257BB

 

Ви отримали (отримали, суддя це встановить у рішенні 100%) таку кількість франків, яка дорівнювала 201 465,10грн.

Згідно умов договору і з огляду на ст.1046ЦК Ви зобовязалися віддати заборгованість, розмір якої повинен складати вказаний в договорі еквівалент, тобто 201 465,10грн, тільки у франках.

Відповідно, необхідно встановити, яка була вартість франка на кожну дату повернення Вами коштів. Призначайте експертизу з відповідними запитаннями і виходьте на реальну суму стягнення. Цілком можливо, що банк Вам вже винен переплачені кошти, або ж сплатите за рішенням суду копійки...

Укрсиб від такого повороту став на вуха (там сильний переполох, вони перемудрили з кредитним договором), справа слухається в першій інстанції вже півтора року, суд призначив експертизу, чекаємо...

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чудова ваша логіка.

Якщо по-іншому: 

що це за 190275,49 грн, що отримані з іншого рахунку-залишаємо по за увагою )). Франки в Банку - не отримані. Звертаємось в Банк, за адресою, що зазначено в Договорі, та просимо видати 50000 франків, з рахунку. Банк - як так, продали на МВРУ в 2007, та видали. Ні - не пом'ятаю такого ??

Годится ?

ЦПК 60 - то фігня? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

За умовами договору кредит надається на поточний 2620? Банк надав ордер "2233-2620" в франках? Якщо надав, то банк свої зобовязання за договором виконав. Що з франком було далі, - справи не стосується. Так скаже банківський юрист і саме так (чи приблизно) напише суддя у своєму рішенні.

P.S. В банківських спорах для банків ст.60 ЦПК, - фігня.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Заява на видачу готівки з Вашого 2620 з Вашим підписом є? Звідки там взялася гривня?...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрим. Нас дурили - что франки были. Теперь, мы поищем - куда они делись. И, я уже совсем не один. Вы юрист. Я же, в ревизионном отделе Ощада-деланный. По-бодаемся )).

Дык, в Банк-то, за франками общаться, нет ?? Что посоветуете?

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рішення в справі про стягнення боргу буде мати преюдиційне значення для Вашого можливого позову про стягнення отриманих франків...

Банк буде розказувати те саме, що й зараз, а також бити на те, що отримані Вами кошти є кредитними, посилаючись при цьому на те, що Ви не надали доказів того, звідки на Вашому 2620 взялася гривня, яку Ви отримали за Заявою на видачу готівки. Все. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 24.03.2017 в 20:35, alexburko сказал:

Заява на видачу готівки з Вашого 2620 з Вашим підписом є? Звідки там взялася гривня?...

Є таке діло. Це 190275,49 гривень. Зовсім з іншого рахунку, не з зазначеного в п.1.5. Договору. Це не 50000 франків. Це не 201465,10 грн\в еквіваленті, зазначеному в п1.1. Договору. То чого я маю знати звідки вона там взялася ??

Видаткових операцій по рахунку, заначаного в Договорі п.1.5, або інших операцій за розпорядженням розпорядника рахунку не було. Безготівкові операції, що проводились по рахунку-не доводяться жодними первинними документами (заявами, розпорядженнями), спростовуються Листом з НБУ, та, що протирічать наданій Банком виписці.

Так влаштовує? То, звертатися в УкрСиббанк по франки, чи ні ?? ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, alexburko сказал:

Рішення в справі про стягнення боргу буде мати преюдиційне значення для Вашого можливого позову про стягнення отриманих франків...

Банк буде розказувати те саме, що й зараз, а також бити на те, що отримані Вами кошти є кредитними, посилаючись при цьому на те, що Ви не надали доказів того, звідки на Вашому 2620 взялася гривня, яку Ви отримали за Заявою на видачу готівки. Все. :)

Пусть Банк поёт-что хочет. Франки никто не брал. Довести не смогут. А спросить с них можно.

Гривну, - что брали .. Докажут. Так, и вернуть не жалко. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ув. alexburko и Сергій Малина, простите, что вторгаюсь в столь интересную беседу, но никак не могу взять в толк, откуда взялся, как я понимаю, текущий счет клиента 2620? Если кто из вас знает, подскажите.))

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

babaikа,

26208098920001 - рахунок, у франках, п.1.5. кредитного Договору,

26208098920000 - рахунок, у гривнях, з якого видавались гривні,

відкривались у Банку, за день до підписання кредитного Договору

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, Сергій Малина сказал:

babaikа,

26208098920001 - рахунок, у франках, п.1.5. кредитного Договору,

26208098920000 - рахунок, у гривнях, з якого видавались гривні,

відкривались у Банку, за день до підписання кредитного Договору

И есть заявление на открытие текущего банковского счета и договор банковского счета?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 25.03.2017 в 09:21, babaika сказал:

И есть заявление на открытие текущего банковского счета и договор банковского счета?

Іншим договором (мабуть, в Банку є Заяви\Заява). Було відкиті 5 р\рахунки (в кінці: 0000, 0001, 0002, 0003, 0004): в гривнях, во франках, в евро, в доларах, ще один в гривнях. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знайшов. Всі рахунки за тарифним планом "Базовий", а той, що закінчується на 0000-за тарифом "Спеціальний" ??

Знайшов. В п.11.2.1. в кредитному Договорі всі ці рахунки зазначені, як поточні рахунки Позичальника. З яких буде гаситися кредит. "11. Розіл. "Договірне списання"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Сергій Малина сказал:

Іншим договором. Було відкиті 4 р\рахунки: в гривнях, во франках, в евро та доларах. 

(в кінці: 0000, 0001, 0002, 0003, 0004), перший і останній-гривневі.

Если  счет действительно открыт по письменному заявлению клиента и на основании заключенного сторонами и оформленного в письменной форме договора, тогда мой вопрос снимается.

...пи...си... под каждый счет отдельное заявление и отдельный договор. Одним договором 4 банковских счета да ещё и в разной валюте не открываются...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Сергій Малина сказал:

И  что из этого вытекает ?? Договор есть, какой есть.

Из этого вытекает - договор недействительный. Предполагаю, что заявление на открытие банковских счетов тоже никто не писал.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 минут назад, babaika сказал:

Из этого вытекает - договор недействительный. Предполагаю, что заявление на открытие банковских счетов тоже никто не писал.

Да, ну! Иск на 1,1 млн. Неужели ?? Как это сделать? А то, они на 190 тыс. не соглашаются )).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Сергій Малина сказал:

Да, ну! Иск на 1,1 млн. Неужели ?? Как это  сделать?

Ужели, ужели...)))

Вас интересует весь алгоритм действий? Если да, то публично это я освещать и тем более обсуждать не собираюсь. Если нет, то подсказку и поле деятельности частично вам очертил )))

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Сергій Малина сказал:

Ок )). Алгоритм конечно же интересен. Я вас понял )))). И, уже-спасибо вам. За надежды.

Удачи вам.

Еще, у вас должно быть несколько процессов. Будет интересно - стучите в личку, попробую указать направление бесплатно...(дело у вас интересное, есть поле для деятельности))))

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Постучусь, обязательно! Спасибо вам! Вы не представляете-как они меня достали, с ноября 2015 тянется .. Первая.

Нашел. В своїх письмових Поясненнях 10.03.2017 в Суді, представником Позивача:

"рахунок 26208098920001-є мультивалютним". Уже вот как, оказывается )).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Пользователи

    No members to show