Recommended Posts

1.    Загальні положення

1.1.   Установник управління передає в управління Управителеві активи, наявні на балансі Установника управління на дату укладення цього Договору (далі - Активи), а Управитель приймає в управління Активи і зобов'язується вживати всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів Установника управління (даті - Вигодонабувачі) відповідно до Переліку (реєстру) вимог кредиторів за рахунок Активів. Перелік Активів наведено в додатку 1 до цього Договору. Вигодонабувачами за Договором є кредитори Установника управління, які на дату підписання Договору внесені до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Установника управління (далі - Перелік Вигодонабувачів) та розрахунки з якими не проведені. Перелік Вигодонабувачів з визначеною черговістю задоволення їх вимог наведено в додатку 2 до цього Договору.

1.2.   Управитель є довірчим власником отриманих в управління Активів. Обмеження права довірчої власності Управителя встановлюється цим Договором і законодавством України.

2.    Права та обов'язки Сторін

2.1.   Установник управління зобов'язується протягом 10 робочих днів з дати укладення Договору:

а)  передати Управителеві:

Активи згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Договору; документи, що підтверджують право власності на Активи; документи, на підставі яких виникли майнові права та обов'язки Установника управління щодо Активів, у тому числі судові рішення, виконавчі документи, договори тощо;

звіти та висновки про оцінку майна суб'єктів оціночної діяльності, інформацію про балансову вартість кожного Активу, його ціну та порядок продажу, згідно з яким Актив продавався і не був проданий;

документи, що підтверджують вимоги Вигодонабувачів;

 

копію реєстру акціонерів Установника управління, засвідчену реєстратором, копію статуту з усіма змінами;

б) повідомити Вигодонабувачів про передавання Активів Управителеві та покладання на нього обов'язків щодо подальшого задоволення вимог кредиторів Установника управління;

в)  повідомити боржників Установника управління про передавання Активів в управління Управителя, з яким належить здійснювати розрахунки за Активами.

2.2.    Управитель зобов'язується:

а) прийняти від Установника управління Активи та документи, передбачені Договором, забезпечувати збереження отриманих Активів та документів від втрати, нестачі або пошкодження;

б) здійснювати належне та ефективне управління Активами особисто та виключно в інтересах Вигодонабувачів;

в) здійснювати погашення вимог Вигодонабувачів у черговості відповідно до Переліку Вигодонабувачів;

г)  вести окремо облік Активів та операцій, які відображають погашення вимог Вигодонабувачів;

ґ) укласти договір про страхування фінансової відповідальності (фінансових ризиків) Управителя за рахунок коштів Управителя у встановленому законодавством України порядку;

д) у своїй діяльності дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;

е)  щомісяця до 08 числа місяця, наступного за звітним, надавати до Національного банку України інформацію про вжиті заходи щодо управління Активами, надходження коштів від управління ними, стан розрахунків з Вигодонабувачами;

є) надавати за окремими запитами Національного банк>’ України інформацію про проведення роботи з управління Активами та задоволення вимог Вигодонабувачів;

ж) після завершення процедури управління Активами надати до Національного банку України аудиторський висновок про діяльність Управителя з управління Активами;

з)  протягом десяти днів після складання аудиторського висновку передати до відповідних архівів документи, прийняті від Установника управління згідно з цим Договором, і ті, що утворилися внаслідок проведеної ним роботи щодо управління Активами та задоволення вимог Вигодонабувачів, а до Національного банку України - акт про приймання-передавання документів до цього архіву;

и)  подавати до Національного банку України відповідні розрахунки та копії підтвердних документів для отримання винагороди і відшкодування витрат відповідно до умов цього Договору

і) повідомити Національний банк України за три місяці до закінчення дії договору про ймовірність задоволення вимог Вигодонабувачів за рахунок Активів.

2.3.  Протягом 10 робочих днів з дня підписання цього Договору Управитель відкриває в Національному банку України накопичувальний рахунок для зарахування коштів, що надходять у результаті управління Активами, проведення розрахунків з Вигодонабувачами, а також перерахування на поточний рахунок Управителя

винагороди і відшкодування сум витрат відповідно до умов Договору.

#

 Управитель має право:

володіти, користуватися і розпоряджатися Активами відповідно до законодавства України та цього Договору;

б) бути процесуальним правонаступником Установника управління в справах, однією із сторін (учасників) яких є Установник управління, а також правонаступником у виконавчих провадженнях, однією із сторін (учасників) яких є Установник управління;

в) на отримання винагороди та відшкодування витрат, які виникли в процесі управління Активами, за рахунок одержаних від управління цими Активами коштів у порядку та розмірах, визначених цим Договором.

2.5. Національний банк України зобов’язується:

а) відкрити Управителеві накопичувальний рахунок для зарахування коштів, що надходять у результаті управління Активами, проведення розрахунків з Вигодонабувачами, а також перерахування на поточний рахунок Управителя винагороди і відшкодування суми витрат відповідно до цього Договору;

б) приймати рішення щодо погодження продажу Управителем Активів у двотижневий термін з дня надходження до Національного банку України відповідного звернення Управителя.

2.6. Національний банк України має право:

а) вимагати від Управителя будь-яку інформацію, потрібну для здійснення контролю за виконанням умов цього Договору;

б) здійснювати контроль за діяльністю Управителя щодо проведення процедури управління Активами і задоволення вимог Вигодонабувачів та з цією метою проводити перевірки його діяльності відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

3.     Порядок передавання Активів за цим Договором

3.1.         Передавання Активів від Установника управління Управителю здійснюється за актом про приймання-передавання, у якому зазначаються назва боржника, вид Активу, його балансова вартість, вартість відповідно до виконавчих документів та за результатами незалежної оцінки, якщо така визначалася, перелік документів, які підтверджують право власності на активи, є підставою для стягнення коштів (договори, векселі тощо), свідчать про проведену Установником управління претензійно-позовну роботу.

3.2.    Управитель може вимагати від Установника управління пояснення щодо кожного з Активів.

4.     Обмеження щодо управління Активами

4.1.    Продаж, відступлення права вимоги, переведення боргу щодо Активів, переданих в управління за цим Договором, здійснюються лише за попереднім погодженням із Національним банком України.

4.2.     Застава Активів, переданих в управління за цим Договором, забороняється.

4.3.    У разі ліквідації боржника Установника управління Управитель за погодженням з Національним банком України на підставі підтвердних документів виключає заборгованість цього боржника з переліку Активів.

5.     Порядок розрахунків з Вигодонабувачами

 

5.1.  Кошти, одержані в результаті управління Активами, спрямовуються на розрахунки з Вигодонабувачами відповідно до черговості, визначеної в Переліку Вигодонабувачів, після відшкодування витрат та винагороди Управителя відповідно до умов цього Договору.

5.2.  Вимоги кожної наступної черги задовольняються залежно від надходження на рахунок Управителя коштів від управління Активами після повного задоволення вимог попередньої черги.

5.3.  У разі недостатності коштів, одержаних від повернення та продажу Активів, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному Вигодонабувачеві однієї черги.

5.4.  За неможливості виплати коштів Вигодонабувачам - фізичним особам (унаслідок їх відсутності за адресою проживання або вибуття з місця проживання тощо) вони підлягають унесенню шляхом перерахування в депозит державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса протягом ЗО днів з дня отримання Управителем відповідної інформації.

5.5.  У разі отримання від Вигодонабувачів повідомлень про зміну їх реквізитів (найменування, адреси, прізвища тощо) Управитель зобов’язаний унести відповідні зміни до Переліку Вигодонабувачів за умови отримання передбачених законодавством України документів, які підтверджують зміну таких реквізитів.

Управитель має право вносити зміни до Переліку Вигодонабувачів також у разі надходження:

документів, що відповідно до законодавства України підтверджують спадкоємництво за вимогою кредитора, яка включена до реєстру вимог;

документів, що відповідно до законодавства України підтверджують правонастулництво юридичної особи внаслідок реорганізації, за вимогою кредитора, яка включена до реєстру вимог;

відмови кредитора від вимог;

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію припинення юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

виконавчих документів про стягнення з банку або про зобов’язання банку щодо повернення (сплати, відшкодування) коштів, що надійшли від органів державної виконавчої служби у зв’язку із закінченням виконавчого провадження.

5.6.  У разі недостатності коштів, одержаних після повного завершення роботи з управління Активами, вимоги Вигодонабувачів уважаються погашеними, про що Управитель зобов’язаний повідомити всіх Вигодонабувачів та Національний банк України протягом двадцяти робочих днів з часу завершення роботи з управління Активами.

5.7.  Розрахунки з Вигодонабувачами проводяться в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки Вигодонабувачів згідно з реквізитами рахунків, визначеними в Переліку Вигодонабувачів. У разі відсутності в Переліку' Вигодонабувачів реквізитів рахунків Вигодонабувачів розрахунки здійснюються шляхом поштових переказів за рахунок витрат на управління.

5.8.  У разі накопичення Управителем суми, що перевищує вимоги всіх наведених у Переліку' Вигодонабувачів, або відмови Вигодонабувача від отримання коштів Управитель звертається до Національного банку' України, який приймає

рішення про порядок та строки передавання активів власникам ліквідованого банку.

6.    Винагорода та витрати Управителя

6.1.   Управитель одержує винагороду за здійснення управління Активами в розмірі 4,0 відсотків від суми надходжень на накопичувальний рахунок Управителя, відкритий у Національному банку України, з яких 80 (вісімдесят) відсотків щомісяця перераховуються на поточний рахунок, визначений Управителем, а решта - 20 (двадцять) відсотків після повного виконання Управителем усіх зобов'язань за цим Договором.

6.2.   Управитель має право на відшкодування витрат, пов'язаних з управлінням Активами. До витрат Управителя з управління Активами за Договором належать витрати, пов'язані з ужиттям Управителем заходів щодо управління Активами та розрахунків з Вигодонабувачами.

6.3.   Інформація про витрати Управителя разом з копіями всіх підтвердних документів подається Управителем до Національного банку України в письмовій формі в строки, зазначені в підпункті "є” пункту 2.2 цього Договору.

6.4.   Виплата винагороди та відшкодування витрат Управителя проводиться за рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків за наявності обґрунтованості їх розрахунку Управителем. Рішення приймається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня звернення Управителя і подання ним усіх необхідних підтвердних документів.

6.5.   Винагорода та відшкодування витрат, пов'язаних з управлінням Активами, здійснюються за рахунок грошових коштів, що надійшли на накопичувальний рахунок Управителя, відкритий у Національному банку України. У разі відсутності грошових коштів на накопичувальному рахунку Управителя витрати Управителя не відшкодовуються.

7.    Відповідальність Сторін

7.1.   Сторони несуть відповідальність за невиконання зобов'язань за цим Договором відповідно до вимог законодавства України і цього Договору.

7.2.   Управитель несе відповідальність за збитки, завдані Вигодонабувачам унаслідок неефективного управління Активами, а також вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень. У цьому разі Національний банк України вимагає від Управителя відшкодування завданих ним Вигодонабувачам збитків.

7.3.   Управитель сплачує Національному банку України штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у разі порушення пункту 4.1 цього Договору, а також за кожний випадок несвоєчасного надання Національному банку України щомісячної інформації про вжиті заходи щодо управління Активами, надходження коштів від їх управління, стан розрахунків з Вигодонабувачами, а також несвоєчасного надання інформації за окремими запитами Національного банку України.

7.4.   Управитель сплачує Національному банку України штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення порядку, черговості та строків розрахунків з Вигодонабувачами, визначених законодавством України та цим Договором.

7.5.   Управитель сплачує Національному банку штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за незабезпечення своєчасного (у строки, установлені цим Договором) передавання Активів і Переліку' Вигодонабувачів новому Управителю, визначеному Національним банком України.

8.    Вирішення спорів

8.1.   Спори, що виникають з приводу виконання цього Договору, вирішуються у встановленому законодавством України порядку.

9.     Строк дії Договору, припинення його дії та внесення змін до нього

9.1.   Цей Договір уважається укладеним з моменту підписання і діє протягом З (трьох) років.

9.2.   Цей Договір достроково припиняє свою дію у випадках, визначених статтею 1044 Цивільного кодексу України, а також у разі:

а)    укладення Національним банком України та Управителем письмового договору про дострокове припинення дії цього Договору;

б) прийняття Національним банком України рішення про розірвання Договору в разі порушення Управителем вимог законодавства України, у тому числі нормативно- правових актів Національного банку України чи цього Договору.

Розірвання Договору відбувається за рішенням Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

9.3.            У разі відмови Управителя від Договору він повинен повідомити Національний банк України про це за три місяці до припинення Договору.

9.4.   У разі якщо на дату дострокового припинення або розірвання Договору Національним банком України не визначений новий управитель Активів термін дії Договору продовжується до моменту передачі Активів новому управителю.

9.5.            У разі якщо на дату закінчення дії договору інший управитель Національним банком України не визначений, термін дії Договору продовжується до моменту передачі Активів новому управителю.

9.6.   У разі дострокового припинення або розірвання Договору Управитель зобов'язується передати залишки Активів і документи, що підтверджують право власності на Активи, документи, що є підставою для стягнення коштів з боржників Установника управління, уключаючи ті, шо утворилися в діяльності Управителя щодо управління Активами згідно з цим Договором, а також Перелік Вигодонабувачів та документи, що підтверджують розрахунки з ними, визначеному Національним банком України іншому Управителю на підставі укладеного за участю Національного банку У країни тристороннього договору протягом п’яти робочих днів з дня набрання ним чинності.

9.7.   Зміни до цього Договору мають юридичну силу та є обов'язковими для Сторін, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін (після скасування державної реєстрації Установника управління - лише Управителем та Національним банком України) і засвідчені відбитками їх печаток.

9.8.           Після завершення процедури ліквідації Установника управління та
виключення з Державного реєстру банків і Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців цей Договір продовжує свою дію, а за Сторонами зберігаються їх права та обов'язки.

10.      Інші умови

10.1.    Цей Договір складений у трьох примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.

10.2.    Питання, що не врегульовані цим Договором, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

10.3.    Управитель у разі зміни його місцезнаходження і реквізитів має повідомити про це Національний банк України, боржників та Вигодонабувачів Установника управління протягом трьох робочих днів.

10.4.    У разі зміни організаційно-правової форми Управителя, зміни його керівників, прийняття рішення повноважними органами про реорганізацію чи ліквідацію Управитель негайно повідомляє про це Національний банк України.

10.5.     Додатки до Договору є його невід'ємною частиною.

Как с ним бороться?

Кто сталкивался?

какие есть идеи?

Смысл в том, что управитель принимает в управление активы и поидее перечисляет деньги в пользу выгодоприобретателей, но кто они такие, так и не понял.

Link to comment
Share on other sites

Непроданные активы банка, то есть, непогашенные кредиты. 

Если пойти по пути признания организации таковой, которая не имеет права на управление непроданными кредитами, поскольку не является финансовым учреждением, согласно Закона о государственном регулировании финансовых услуг? 

Link to comment
Share on other sites

В 10.06.2016 в 22:28, vad-vad сказал:

Уточните зачем Вам надо с ним бороться?

Какие активы имеються в виду?

Бороться для того, что бы они не могли взыскать задолженность с заемщиков, поручителей, ипотекодателей, не могли осуществить замену стороны исполнительного производства, возобновить сроки подачи исполнительного листа к исполнению и т.д.

А Вы представляете эту юрконтору?

п.с. Меня интересует сам договор, кто с ним сталкивался на практики, на какие существенные условия или их отсутствие стоит обратить внимание?

Link to comment
Share on other sites

существенные условия это в главе 70 цк

можно оспаривать процедуру выбора управителя

а все остальное тоже самое как в борьбе с банками

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, vad-vad сказал:

существенные условия это в главе 70 цк

можно оспаривать процедуру выбора управителя

а все остальное тоже самое как в борьбе с банками

Я прекрасно знаю, где находятся существенные условия в ЦК.

Вопрос был о практических изъянах по этому договору, которые можно использовать в свою пользу.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...