cerg

Борьба с приматом

Recommended Posts

Ваша подпись на мемориальном ордере есть? Нет. Вот и спросите у юриста, зачем он тащит фальшивку в суд?

Про первичку.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову зітність в Україні»:

Ст.1

первинний документ - документ,  який  містить  відомості  про
господарську операцію та підтверджує її здійснення;

Стаття 9. Первинні    облікові   документи   та   регістри
               бухгалтерського обліку

     1. Підставою   для   бухгалтерського   обліку   господарських
операцій  є  первинні  документи,  які  фіксують  факти здійснення
господарських операцій.  Первинні документи повинні бути  складені
під  час здійснення господарської операції,  а якщо це неможливо -
безпосередньо після її закінчення.  Для контролю та  впорядкування
оброблення   даних   на   підставі   первинних  документів  можуть
складатися зведені облікові документи.

     2. Первинні  та  зведені  облікові  документи   можуть   бути
складені  на  паперових  або  машинних  носіях і повинні мати такі
обов'язкові реквізити:

     назву документа (форми);

     дату і місце складання;

     назву підприємства, від імені якого складено документ;

     зміст та  обсяг  господарської   операції,   одиницю   виміру
господарської операції;

посади осіб,   відповідальних   за  здійснення  господарської
операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

при внесение налички в кассу банка,касир выписивает приходную квитанцию.одни екземпляры подписивает плательщик и они остаються в касира,другие екземпляры с подписью и печатью банка остаются в плательщика.И только на основание этих первичных квитанций выписываеться мемориальный ордер.Но дело в том что я не делал этот платеж на который так усердно наполягает банк,и суд первой инстанции на основание этих мемориальных ордеров отказал в иске.

На підтвердження переривання перебігу позовної давності позивачем на запит суду наданий меморіальний ордер від 15 квітня 2015 року на суму 2 430 доларів США (а.с. 150), який в розумінні ст.ст. 58-59, 64 Цивільного процесуального кодексу України не може бути належним та допустимим доказом здійснення платежу від 15 квітня 2015 року особисто ОСОБА_1, та про визнання ним боргу, оскільки відповідач заперечував щодо вчинення таких дій. Так, з наданого "меморіального ордеру" (чи копії, чи оригіналу) неможливо достовірно встановити, чи дійсно було внесення грошових коштів на рахунок позичальника 15 квітня 2015 року у зазначеній сумі, ким внесена така сума та у який спосіб.

Но в своей апеляшке банк все таки усердно настаивает на том что мемориальные ордера являются доказательствами что я произвел этот платеж.Кто подскажет.на какие нормы закона,постановы можно сослатся в доказательство того что мемориалка не являеться 100% доказательством

Share this post


Link to post
Share on other sites

И на сколько я понимаю,мемориальный ордер это прежде всего бухгалтерский документ,и подписываться он должен или касиром или бухгалтером учреждения или працівниками банку, уповноважених здійснювати касову операцію. Но ни как не юристконсультом который их принес до суду??????

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.02.2017 в 20:41, cerg сказал:

Уважаемые.Кто скажет какой из документов являеться 100% подтверждением платежа в наличной валюте через кассу банка; первичная кассовая квитанция (приходный ордер) или мемориальный ордер.Спасибо.

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                Постанова Правління  Національного банку України                                       14.08.2003  N 337                                       Зареєстровано в Міністерстві                                       юстиції України                                       5 вересня 2003 р.                                       за N 768/8089                              ІНСТРУКЦІЯ про касові операції в банках України

3. Ця  Інструкція встановлює порядок і вимоги щодо здійснення банками,  їх  філіями  та  відділеннями  (далі  -  банки)  касових операцій    у   національній   та   іноземній   валютах,

До касових операцій,  які регламентуються  цією  Інструкцією, належать:

     приймання готівки  національної  та  іноземної   валюти   від клієнтів  для  зарахування  на  власні  рахунки  та  рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;

     видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків за видатковими касовими документами через касу банку  або із  застосуванням  платіжних  карток з їх рахунків чи відповідного рахунку банку через його касу або банкомат;

  8. Під   час   здійснення   касових   операцій   банки  мають забезпечувати:

   документальне оформлення   руху   готівки   національної   та іноземної валюти в операційній касі;

     своєчасне відображення  касових  операцій  у  бухгалтерському обліку;

     належний внутрішній контроль за касовими операціями;

Розділ III. Касові операції банків з клієнтами

  Глава 2. Приймання банком готівки

3. Приймання   готівки   іноземної   валюти   від    клієнтів здійснюється за такими прибутковими касовими документами:

     за заявою на переказ готівки: від  юридичних  осіб-резидентів та  представництв-нерезидентів - для зарахування на власні поточні рахунки;  від уповноваженого представника нерезидента  -  суб'єкта підприємницької  діяльності  -  для  зарахування  на  розподільчий рахунок  в  іноземній  валюті,  відкритий  цим  банком резиденту - суб'єкту  підприємницької  діяльності;  від  фізичних  осіб  -  на поточні,  вкладні  (депозитні)  рахунки  та переказу без відкриття рахунку;

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 02.02.2017 в 16:39, cerg сказал:

И на сколько я понимаю,мемориальный ордер это прежде всего бухгалтерский документ,и подписываться он должен или касиром или бухгалтером учреждения или працівниками банку, уповноважених здійснювати касову операцію. Но ни как не юристконсультом который их принес до суду??????

Всё Вы правильно понимаете...

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 02.02.2017 в 16:39, cerg сказал:

И на сколько я понимаю,мемориальный ордер это прежде всего бухгалтерский документ,и подписываться он должен или касиром или бухгалтером учреждения или працівниками банку, уповноважених здійснювати касову операцію. Но ни как не юристконсультом который их принес до суду??????

 

 Затверджено                                        Постанова Правління                                        Національного банку України                                        30.12.98 N 566                                       Зареєстровано в Міністерстві                                       юстиції України                                       1 лютого 1999 р.                                       за N 56/3349          Положення про організацію бухгалтерського обліку                   та звітності в банках України

     2.1.1. Вимоги до первинних облікових документів

     Підставою для   бухгалтерського   обліку   операцій  банку  є первинні документи,  які фіксують факти здійснення  цих  операцій. Первинні  документи  повинні  бути  складені  під  час  здійснення операції,  а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення та   можуть   складатися   у  паперовій  формі  та/або  у  вигляді електронних записів (у формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін). У разі складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання інформації на паперовому носії.

     Первинні документи як у паперовій  формі,  так  і  у  вигляді електронних   записів   (непаперовій   формі)  повинні  мати  такі обов'язкові реквізити:

     - назву документа (форми);

     -  дату  складання  документа; ( Абзац п'ятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 283 ( z0675-01 ) від 18.07.2001 )

     - назву  підприємства  (банку),  від  імені  якого  складений документ;

     - місце складання документа;

     - назву отримувача коштів;

     - зміст операції (підстави для її здійснення);

     - суму операції (цифрами та  прописом).  Сума  операції  може бути   відображена   цифрами  за  відсутності  на  документі  суми прописом,  якщо цей документ формується за  допомогою  програмного забезпечення  в  автоматизованому  режимі  або якщо це передбачено нормативно-правовими  актами  Національного банку України;

     - номери рахунків   -  назву  банку  (отримувача  та  платника  коштів

     - підписи осіб,  відповідальних  за  здійснення  операції  та правильність  її  оформлення (підтвердження підпису на документі в електронному вигляді здійснюється за допомогою  електронного  коду працівника або електронного підпису).

     Первинні документи як у паперовій  формі,  так  і  у  вигляді електронних записів можуть мати й інші додаткові реквізити.

     Документи, які надають клієнти банку,  повинні  мати  підписи уповноважених  службових  осіб  клієнта  та відбиток його печатки. Підписи на всіх документах,  а  також  печатки  мають  відповідати заявленим  їх  зразкам,  а  підтвердження достовірності підпису на документі в електронному  вигляді  обумовлюється  в  договорі  про обслуговування   клієнта   через   систему   електронних  платежів "клієнт-банк".

     Первинні документи, які не містять обов'язкових реквізитів, є недійсними і не можуть бути підставою для бухгалтерського обліку.  Внесення  виправлень до первинних документів не допускається, крім    випадків,    встановлених    нормативно-правовими   актами Національного  банку  України.

     Керівник банку вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому  та  непомітному виправленню записів у первинних облікових документах і регістрах бухгалтерського обліку.

     Первинні документи  та  облікові  регістри повинні складатися українською мовою або іншою мовою  відповідно  до  Закону  України "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).

     Документи на отримання (видачу) готівкових коштів мають  бути оформлені  згідно  з  вимогами  Національного  банку  України щодо ведення касових операцій.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В кредитному договорі є такий пункт." Банк,на власний розсуд має право:змінити умови договору-зажадати від позичальника дострокового повернення кредиту,винагороди,комісії і відсотків,,виконання інших обовязків,в повному обсязі шляхом направлення відповідного повідомлення.У мене є питання.Звернення банком до суду с позовом про стягнення предмета застави в рахунок погашення заборгованності можно розцінувати як повідомлення про вимогу чи ні? Дякую

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.02.2017 в 08:57, cerg сказал:

В кредитному договорі є такий пункт." Банк,на власний розсуд має право:змінити умови договору-зажадати від позичальника дострокового повернення кредиту,винагороди,комісії і відсотків,,виконання інших обовязків,в повному обсязі шляхом направлення відповідного повідомлення.У мене є питання.Звернення банком до суду с позовом про стягнення предмета застави в рахунок погашення заборгованності можно розцінувати як повідомлення про вимогу чи ні? Дякую

А поподробнее, в чём суть вопроса... Что у Вас произошло...

Share this post


Link to post
Share on other sites

судом первой инстанции банку отказано в иске в связи с пропуском исковой давности.последний платеж мною был сделан 30.11.2009.В суд банк обратился в сентябре 2015.Но в розрахунку заборгованности банком указан еще платеж за 15.04.2015.кредитный договор с 31.07.07 по 31.07.12.Но этот платеж я не делал и на вымогу суду банк предоставил только мемориальный ордер но судья решила что этого мало так как в нем не указано кто именно и в какой способ сделан платеж.Сам банк дал мне информацию о том что это было списание средств со счета.Сами такие действия банка не прерывают срок исковой давности.так как сделаны самим банком.Но возвращаясь к своему вопросу.Если банк обратился с иском о стягнення залога в счет погашения задолженности то выходит что этим позовом он изменил условия договора и имел после решения суда три года на предьявлення иска .И получается что срок действия договора изменен .Вот вроде и вся суть чтобы мне хотелось знать.Изменил ли банк срок действия договора обращением с исков в 2009 году

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 22.02.2017 в 08:39, cerg сказал:

судом первой инстанции банку отказано в иске в связи с пропуском исковой давности.последний платеж мною был сделан 30.11.2009.В суд банк обратился в сентябре 2015.Но в розрахунку заборгованности банком указан еще платеж за 15.04.2015.кредитный договор с 31.07.07 по 31.07.12.Но этот платеж я не делал и на вымогу суду банк предоставил только мемориальный ордер но судья решила что этого мало так как в нем не указано кто именно и в какой способ сделан платеж.Сам банк дал мне информацию о том что это было списание средств со счета.Сами такие действия банка не прерывают срок исковой давности.так как сделаны самим банком.

Интересно было бы решение посмотреть, если можно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 22.02.2017 в 08:39, cerg сказал:

Но возвращаясь к своему вопросу.Если банк обратился с иском о стягнення залога в счет погашения задолженности то выходит что этим позовом он изменил условия договора и имел после решения суда три года на предьявлення иска .И получается что срок действия договора изменен .Вот вроде и вся суть чтобы мне хотелось знать.Изменил ли банк срок действия договора обращением с исков в 2009 году

Да, конечно изменил и по этому поводу есть постанова ВСУ где-то даже...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здраствуйте. И снова я.Вернусь вкратце в предисторию.2007 год,авто в кредит.приватбанк валюта.2009 курс скакнул платить стало туго банк обратился в суд взыскать залоговое авто. Машину отдал сам еще до решения суда.Тишина до 25.09.2015.Иск,заочка,исполнительная в 2016 забирает мое личное авто (не кредитное).октябрь 2016 скасовую заочку,декабрь 2016 судом первой инстанции банку отказано о взыскании связи с пропуском исковой давности. Март 2017 апеляция оставила решение первого суда в силе и оно вступило в законную силу.Исполнительная выносит постановление о снятие ареста с моего имущества.Мозолю приватовцев о возврате моей машины,кормлежка завтраками и вот итог.Банк просит исполнительную открыть новое провадження по нотариальной надписи нотариуса.Нужна консультативная помощь в подаче иска про скасування этой постановы.кредитный договор нотариально не заверен.Спасибо кто откликнется с советами и помощью

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Пользователи