Нужно ли в данном случае согласие органа опеки?


Recommended Posts

Одинокой женщиной с малолетним ребенком, был заключен ипотечный договор на приобретения квартиры с Банком.

У меня вопрос, при заключении ипотечного договора нужно было согласование с органом опеки или такое согласование требуется только при отчуждении жилья в котором проживает малолетний ребенок? Если можно ответьте пожалуйста с обоснованием.

Заранее огромное спасибо!

Link to comment
Share on other sites

ЗУ Про охорону дитинства

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14

Стаття 17. Право дитини на майно

Батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без

дозволу органів опіки і піклування, наданого відповідно до закону,

укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або

державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових

прав, здійснювати поділ, обмін, відчуження житла, зобов'язуватися

від імені дитини порукою, видавати письмові зобов'язання.

ЗУ Про основи соціального захисту бездомних

осіб і безпритульних дітей

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2623-15

Стаття 12. Захист прав та інтересів дітей під час вчинення

правочинів щодо житлових приміщень

4. Для вчинення будь-яких правочинів щодо нерухомого майна,

право власності на яке або право користування яким мають діти,

необхідний попередній дозвіл органів опіки та піклування, що

надається відповідно до закону. Посадові особи органів опіки та

піклування несуть персональну відповідальність за захист прав та

інтересів дітей при наданні дозволу на вчинення правочинів щодо

нерухомого майна, яке належить дітям.

Про затвердження Порядку взаємодії

центрів соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді і органів праці

та соціального захисту населення

в наданні соціальних послуг сім'ям,

які опинилися у складних життєвих обставинах

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0975-07

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про органи і служби у справах дітей

та спеціальні установи для дітей

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...=20%2F95-%E2%F0

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...reg=1086%2F2005

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо захисту прав

та законних інтересів дітей

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...nreg=376%2F2007

Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії

управлінь (відділів) у справах сім'ї та молоді,

служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді та органів

внутрішніх справ з питань здійснення заходів з

попередження насильства в сім'ї

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0399-04

Про затвердження Правил опіки та піклування

1.7. Органи опіки та піклування відповідно до покладених на

них завдань та розподілу повноважень між структурними підрозділами

відповідних управлінь і відділів місцевої державної адміністрації:

вживають заходи щодо захисту особистих та майнових прав

неповнолітніх дітей і осіб, які перебувають під опікою

(піклуванням);

беруть участь у розгляді судами спорів, пов'язаних із

захистом прав неповнолітніх дітей та осіб, які перебувають під

опікою (піклуванням);

установлюють опіку над майном у передбачених законом

випадках;

1.9. Керівництво органами опіки та піклування і контроль за

їх діяльністю здійснюють обласні, Київська та Севастопольська

міські державні адміністрації та виконавчі комітети вищестоящих

рад.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0387-99

Сімейний кодекс України

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...&page=3#853

Стаття 177. Управління майном дитини

1. Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без

спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про

збереження та використання майна дитини в її інтересах.

Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби

та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи

такі потреби та інтереси.

( Частина перша статті 177 в редакції Закону N 2620-IV ( 2620-15 )

від 02.06.2005 )

2. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу

органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових

прав:

укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню

та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу

або обміну житлового будинку, квартири;

видавати письмові зобов'язання від імені дитини;

відмовлятися від майнових прав дитини.

( Статтю 177 доповнено частиною згідно із Законом N 2620-IV

( 2620-15 ) від 02.06.2005 )

3. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою

дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише

з дозволу органу опіки та піклування.

( Статтю 177 доповнено частиною згідно із Законом N 2620-IV

( 2620-15 ) від 02.06.2005 )

4. Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна

дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що

проводиться протягом одного місяця, і лише в разі гарантування

збереження права дитини на житло.

{ Статтю 177 доповнено частиною згідно із Законом N 524-V

( 524-16 ) від 22.12.2006; в редакції Закону N 3234-VI ( 3234-17 )

від 19.04.2011 }

5. Органи опіки та піклування можуть відмовити у наданні

дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини лише у

випадках, коли ними встановлено, що:

1) мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за

дозволом, позбавлені судом батьківських прав відповідно до

статті 164 цього Кодексу;

2) судом, органом опіки та піклування або прокурором

постановлено (прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків

(або того з них, який звернувся за дозволом) без позбавлення їх

батьківських прав відповідно до статті 170 цього Кодексу;

3) до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або

того з них, який звернувся за дозволом) батьківських прав особами,

зазначеними у статті 165 цього Кодексу;

4) особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе

неправдиві відомості, що мають суттєве значення для вирішення

питання про надання дозволу чи відмову в його наданні;

5) між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення

правочину щодо нерухомого майна дитини;

6) між батьками дитини або між одним з них та третіми особами

існує судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на

вчинення правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з

них);

7) вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих

майнових прав дитини та/або порушення охоронюваних законом

інтересів дитини.

{ Частина статті 177 в редакції Закону N 3234-VI ( 3234-17 ) від

19.04.2011 }

6. При вчиненні одним із батьків правочинів щодо майна

малолітньої дитини вважається, що він діє за згодою другого з

батьків. Другий з батьків має право звернутися до суду з вимогою

про визнання правочину недійсним як укладеного без його згоди,

якщо цей правочин виходить за межі дрібного побутового.

На вчинення одним із батьків правочинів щодо транспортних

засобів та нерухомого майна малолітньої дитини повинна бути

письмова нотаріально засвідчена згода другого з батьків. { Частину

статті 177 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 524-V

( 524-16 ) від 22.12.2006 }

Якщо той з батьків, хто проживає окремо від дитини протягом

не менш як шість місяців, не бере участі у вихованні та утриманні

дитини або якщо місце його проживання невідоме, правочини,

зазначені в абзаці другому цієї частини, можуть бути вчинені без

його згоди. { Частину статті 177 доповнено абзацом третім згідно

із Законом N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 }

7. Батьки вирішують питання про управління майном дитини

спільно, якщо інше не передбачено договором між ними. Спори, які

виникають між батьками щодо управління майном дитини, можуть

вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

{ Частина статті 177 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 }

8. Після припинення управління батьки зобов'язані повернути

дитині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього.

9. Неналежне виконання батьками своїх обов'язків щодо

управління майном дитини є підставою для покладення на них

обов'язку відшкодувати завдану їй матеріальну шкоду та повернути

доходи, одержані від управління її майном.

{ Частина статті 177 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2620-IV ( 2620-15 ) від 02.06.2005 }

10. Порядок провадження органами опіки та піклування

визначеної законом діяльності, пов'язаної із захистом майнових

прав дитини, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

{ Статтю 177 доповнено частиною десятою згідно із Законом

N 3234-VI ( 3234-17 ) від 19.04.2011 }

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про забезпечення організаційно-правових умов

соціального захисту дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2342-15

Стаття 11. Органи опіки та піклування

Органами опіки та піклування є державні адміністрації

районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи

міських чи районних у містах, сільських, селищних рад.

Органи опіки та піклування забезпечують вирішення питань

щодо:

соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових

прав та інтересів дітей;

притягнення до відповідальності осіб, які порушують права

дитини;

надання письмової згоди або заперечення на відчуження

нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником

якого є дитина;

Соціальний захист та захист прав дітей у межах своєї

компетенції здійснюють державні адміністрації районів, районів

міст Києва і Севастополя, виконавчих органів міських, районних у

містах, сільських, селищних рад.

Присутність представника органів опіки та піклування на

судових засіданнях є обов'язковою в разі, якщо розглядається

справа стосовно дитини або з питань, що зачіпають права дитини.

Стаття 32. Збереження права дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, а також осіб із їх числа

на житло

Жилі приміщення, в яких проживали діти-сироти та діти,

позбавлені батьківського піклування, до влаштування їх у сім'ї

громадян України, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, а також щодо яких є рішення суду,

не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке від органів

опіки та піклування, яка може надаватися лише в разі гарантування

збереження права на житло таких дітей.

---

Якщо ж продаж здійснено без дозволу органів опіки та піклування, то в інтересах дитини прокурором може бути подано позов до суду про визнання договору недійсним.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Спасибо огромное за ответ!

А как Вы считаете в нашем случае нужно было согласование органа опеки?

Ведь ребенок приобрел право на эту квартиру только в будущем.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show