Оцените иск о рассторжении договора поручительства


Recommended Posts

До __________ міського суду

Позивач - ПОРУЧИТЕЛЬ

Відповідач 1 – БАНК *******

Відповідач 2 – БОРЖНИК

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання недійсним договору поруки № _________ від _________ року

В провадженні міського суду знаходиться справа № ________(суддя __ ) за позовом ******* до -------а -------а -------овича та -------ової -------і -------ни про стягнення заборгованості за Договором №_________. За цим позовом ******* де у процесі розгляду справи уточнювалися позовні вимоги і остаточно просить стягнути солідарно заборгованість, що виникла станом на 2011 року в загальному розмірі ________ гривен (_____________________) згідно умов кредитного договору та договору поруки, і також просить стягнути солідарно на його користь сплачені судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі – 120 грн. та державне мито в сумі 1700 грн.

18 січня 2008 року я уклала з ******* договір поруки № ____________., відповідно до умов якого зобов’язувалася солідарно і в повному обсязі відповідати перед Банком за виконання зобов’язань -------а -------а -------овича на умовах укладеного ним кредитного договору №_________.

При укладенні Договору поруки а саме п 1.2.3 цього договору передбачено плату за користування кредитними коштами в розмірі 13,6 % річних де я виступала як поручитель -------а -------а -------овича і була впевнена що ------- ------- -------ович належним чином буде виконувати свої забовязання по кредитному договору. В іншому випадку ніколи б не надала згоди на укладення вищезазначених договорів, та не стала би його поручителем.

Як з’ясувалося з ходу слухань по справі № __________ мені стало відомо, що 15 жовтня 2008 року, відповідачами без мого погодження тобто без моєї на то згоди були внесені істотні зміни в кредитний договір №_________ поручителем виконання якого я була, а саме змінили процентну ставку за користування кредитом, збільшивши її на 3,9%. Такім чином розмір грошових зобов’язань відповідача -------а -------а -------овича збільшився перед *******, отже і мої грошові зобов’язання та обсяг відповідальності збільшились без моєї згоди.

Проте дія зазначеного договору поруки стало наслідком чисельного порушення з боку ******* норм чинного законодавства та моїх прав як поручителя, а саме:

Норми ст. ст. 553 - 559 ЦК України, які визначають порядок укладення та припинення договору поруки. В іншому випадку боржник та кредитор отримують можливість для зловживань відносно поручителя шляхом збільшення його обов'язків без його відома до розміру, за якого поручитель вже не зможе погасити борг. Саме для недопущення таких зловживань та захисту прав поручителя і передбачені в Цивільному кодексі України положення статті 559. Отже такі дії ******* суперечать вимогам ч.1 ст.559 ЦК України та положенням укладеного між сторонами договору поруки.

Згідно ч. 1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначенні на розсуд сторін і погодженні ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідач, порушив приписи чинного законодавства та умови іпотечного договору, підвищили розмір частини зобов’язань, що підлягає поверненню у відповідний термін, без згоди на те поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності позивача, як поручителя, що суперечить положенням ч. 1 ст. 651 ЦК України яка гласить що зміна або розірвання умов договору можлива лише за взаємною згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В свою чергу, у відповідності до пункту 2.6 договору поруки № _____________ від 2008 р., «Усі зміни та доповнення до Кредитного договору Банк та Позичальник оформлюють без погодження з Поручителем ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ» тобто мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками сторін, та/або завізовані поручителем зміни до основного договору шляхом проставлення мого підпису як поручителя та/або отримання його письмової згоди з такими змінами та/або шляхом обміну листами, факсимільними повідомленнями та/або укладення поручителем додаткової угоди до цього договору щодо внесення відповідних змін, що в свою чергу, вказує на те, що такі зміни повинні були б здійснюватися за взаємною згодою сторін, що цілком відповідало би приписам ч.1 ст.651 ЦК України.

Частина 2 ст. 651 ЦК України вказує як на одну з підстав для розірвання договору в судовому порядку на вимогу однієї із сторін істотне порушення умов договору іншою стороною. При цьому, істотним порушенням слід зважати таке порушення стороною договору, яке тягне для другої сторони неможливість досягнення нею цілей договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. З моменту укладання відповідачами змін до договору істотно збільшилися мої зобов’язання, що порушує відношення майнових інтересів сторін та позбавляє мене як позивача того, на що я розраховувала при укладенні договору - на виконання обов'язків по договору поруки, які значно перевищують розмір видатків, на які було розраховано під час укладення договору.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору в односторонньому порядку» від 12.12.2008 р. де зазначено, що встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

Частину 2 ст. 1056-1 ЦК України встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

Так, виходячи з аналізу змісту норм ст. ст. 559, 598, 651 ЦК України припинення зобов’язання поруки означає такий стан сторін, при якому в силу передбачених законом обставин суб’єктивне право і кореспондуючий йому обов’язок перестають існувати.

Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності .

Відповідно до ч. 2 ст. 653 ЦК України у разі розірвання договору зобов’язання сторін припиняються. Порука при цьому не зберігається й у тій частині зобов’язання, яка була забезпечена порукою до зміни зобов’язання.

У відповідності до п. п. 2, 3, 4 частини 3 ст.129 Конституції України, основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Правосуддя у судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами (ст.ст. 42, ст.43 Господарського процесуального кодексу України ).

За вказаних обставин, виходячи з вимог розумності та справедливості, я вважаю що не повинна нести ризик незаконної зміни обставин, бо це не передбачено договором та жодною нормою цивільного законодавства України, таким чином мої позовні вимоги є законними та обґрунтованими, підтверджуються матеріалами позову, а тому підлягають задоволенню і вважаю договір поруки № ___________припиненим з моменту підписання змін до кредитного договору №_________ відповідачем -------им -------ом -------овичем та *******.

На підставі вищевикладеного, керуючись: Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору в односторонньому порядку», ст.ст. 10,11,60,212-215,224-226 ЦПК України, ст. ст. 228, 553-559, 651, 653, 1056-1 ЦК України, прошу суд:

Прийняти зустрічний позов и призупинити провадження Дружківського міського суду по справі № 2-297/11 за позовом ******* до -------а -------а -------овича та -------ової -------і -------ни про стягнення заборгованості до вирішення по суті цього зустрічного позову.

Визнати договір поруки № ____________ від 2008 року, укладений між мною та ******* таким, що припинив свою дію з 15 жовтня 2008 року

Додатки:

Копія договору поруки № _________ від _________ року

Копія кредитного договору № _________ від _________ року

Копія додаткової угоди №1 від 15.10.2008 до кредитного договору № _________ від _________ року

«____» _________ 2011 року ____________________________ ПОЗИВАЧ

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show