Recommended Posts

Всем Добрый день!Подскажите пожалуйста.как в ипотечном договоре должна выглядеть отметка о выдаче закладной.В договоре ипотеки.в одном из пунктов указано.что подписывается закладная.При этом на всех оригиналах договора делается отметка о выдаче закладной.Я так понимаю. должно быть написано .что выдана закладная под таким то номером.Я не вижу ни каких отметок о ее выдаче.кроме пункта о ее подписании.

Link to comment
Share on other sites

Всем Добрый день!Подскажите пожалуйста.как в ипотечном договоре должна выглядеть отметка о выдаче закладной.В договоре ипотеки.в одном из пунктов указано.что подписывается закладная.При этом на всех оригиналах договора делается отметка о выдаче закладной.Я так понимаю. должно быть написано .что выдана закладная под таким то номером.Я не вижу ни каких отметок о ее выдаче.кроме пункта о ее подписании.

Согласно ЗУ Об ипотеке: Стаття 18. Іпотечний договір

Іпотечний договір укладається між одним або декількома

іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає

нотаріальному посвідченню. Іпотечний договір повинен містити такі

істотні умови:

1) для іпотекодавця та іпотекодержателя - юридичних осіб

відомості про:

для резидентів - найменування, місцезнаходження та

ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та

фізичних осіб - підприємців; ( Абзац другий пункту 1 частини

першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV

( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та державу,

де зареєстровано особу;

для іпотекодавця та іпотекодержателя - фізичних осіб

відомості про:

для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, місце

проживання із зазначенням адреси та індивідуальний

ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -

платників податків та інших обов'язкових платежів; { Абзац п'ятий

пункту 1 частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по

батькові (за наявності), адресу постійного місця проживання за

межами України;

2) зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок

його виконання та/або посилання на правочин, у якому встановлено

основне зобов'язання;

3) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації,

та/або його реєстраційні дані, у тому числі кадастровий номер. У

разі іпотеки земельної ділянки має зазначатися її цільове

призначення;

4) посилання на видачу заставної або її відсутність.

У разі відсутності в іпотечному договорі однієї з вказаних

вище істотних умов він може бути визнаний недійсним на підставі

рішення суду.

{ Частина друга статті 18 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 )

від 15.12.2005 }

Іпотечний договір може містити інші положення, зокрема,

визначення вартості предмета іпотеки, посилання на документ, що

підтверджує право власності іпотекодавця на предмет іпотеки,

відомості про обмеження та обтяження прав іпотекодавця на предмет

іпотеки, визначення способу звернення стягнення на предмет

іпотеки.

Іпотечний договір та договір, що обумовлює основне

зобов'язання, можуть бути оформлені у вигляді одного документа.

Цей документ за формою і змістом повинен відповідати вимогам,

встановленим у цій статті, та вимогам, встановленим законом, для

договору, який визначає основне зобов'язання.

У разі якщо іпотекою забезпечується повернення позики,

кредиту для придбання нерухомого майна, яке передається в іпотеку,

договір купівлі-продажу цього нерухомого майна та іпотечний

договір можуть укладатися одночасно.

Стаття 20. Заставна

Заставна - це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне

право його власника на отримання від боржника виконання за

основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в

грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання -

право звернути стягнення на предмет іпотеки. Заставна

оформлюється, якщо її видача передбачена іпотечним договором.

Після державної реєстрації іпотеки оригінал заставної передається

іпотекодержателю, якщо інший порядок передачі заставної не

встановлено іпотечним договором. Заставна не є емісійним цінним

папером. Першим власником заставної є особа, яка на момент видачі

заставної відповідно до умов іпотечного договору має статус

іпотекодержателя. Якщо інше не передбачено іпотечним договором,

оригінал заставної передається такому іпотекодержателю.

Заставна може передаватися її власником будь-якій особі

шляхом вчинення індосаменту. Наступний власник заставної набуває

всі права іпотекодержателя (нового кредитора) за договором, яким

обумовлене основне зобов'язання, та за іпотечним договором, на

підставі якого була видана заставна, а права попереднього власника

заставної як іпотекодержателя (первісного кредитора) припиняються.

Попередній власник заставної на вимогу нового власника

зобов'язаний передати новому власнику документи та інформацію, які

є важливими для здійснення прав, що випливають із заставної.

Після видачі заставної виконання основного зобов'язання та

звернення стягнення на предмет іпотеки може бути здійснено лише на

підставі вимоги власника заставної. Звернення стягнення на предмет

іпотеки власником заставної здійснюється у порядку, встановленому

розділом V цього Закону. ( Частина третя статті 20 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 )

Анулювання заставної і видача нової заставної здійснюються за

згодою між іпотекодавцем, боржником, якщо він є відмінним від

іпотекодавця, та власником заставної. Відомості про видачу

заставної, анулювання заставної, видачу нової заставної підлягають

внесенню до відповідного державного реєстру за місцем державної

реєстрації іпотеки у встановленому законодавством порядку.

( Частина четверта статті 20 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005 )

Заставна не може видаватися, якщо іпотекою забезпечене

грошове зобов'язання, суму боргу за яким на момент укладення

іпотечного договору не визначено і яке не містить критеріїв, що

дозволяють визначити цю суму на конкретний момент.

Облік заставних у банках здійснюється у порядку,

встановленому Національним банком України, за правилами, що

застосовуються для обліку забезпечених іпотекою кредитів.

Стаття 21. Форма і зміст заставної

Заставна складається в письмовій формі в одному примірнику на

бланку стандартної форми, яка встановлюється Національною комісією

з цінних паперів та фондового ринку. На всіх оригінальних

примірниках іпотечного договору робиться відмітка про видачу

заставної. Залежно від предмета іпотеки (нерухоме майно, об'єкт

незавершеного будівництва) заставна повинна мати візуальні

відмінності, встановлені Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку.

У заставній обов'язково мають міститися такі реквізити:

1) слово "Заставна" як складова частина назви документа та

визначення про зобов'язання боржника виконати перед

іпотекодержателем у встановлений строк основне зобов'язання;

2) для іпотекодавця, боржника (якщо він є відмінним від

іпотекодавця) та іпотекодержателя - юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження та

ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та

фізичних осіб - підприємців;

нерезидентів - найменування, юридична адреса та держава, де

зареєстрована особа;

для іпотекодавця, боржника (якщо він є відмінним від

іпотекодавця) та іпотекодержателя - фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, місце

проживання із зазначенням адреси та індивідуальний

ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -

платників податків та інших обов'язкових платежів;

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по

батькові (за наявності), адреса їх постійного місця проживання за

межами України;

3) посилання на реквізити іпотечного договору та договору, що

обумовлює основне зобов'язання;

4) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації,

та/або його реєстраційні дані;

5) зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок

його виконання;

6) спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо він

передбачений іпотечним договором;

7) відмітка про реєстраційний номер, дату та місце державної

реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою (цей реквізит

вноситься відповідно до законодавства).

За згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем заставна

може містити інші положення, які відтворюють зміст основного

зобов'язання та іпотеки. Якщо зміст заставної не відповідає

положенням іпотечного договору чи договору, який обумовлює основне

зобов'язання, положення заставної мають перевагу.

Заставна підписується іпотекодавцем та боржником, якщо він є

відмінним від іпотекодавця. Іпотекодавець, боржник - юридичні

особи засвідчують підпис уповноваженої особи печаткою.

Поэтому, достаточно просто отметки в договоре о выдаче закладной (оформлялась или нет), остальное Вам не дает ничего.

Вот если бы вообще не было отметки о выдаче/отсутствии выдачи - тогда реальный шанс признать договор ипотеки недействительным - противоречие закону.

А так - ...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show