Гражданские права и телефоны судов, прокуратур, отделений милиции в г. Киеве, больницы


Recommended Posts

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.

Заборона страйку можлива лише на підставі закону.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

 

КОНВЕНЦІЯ

про захист прав людини і основоположних свобод

Стаття 11 
Свобода зібрань та об'єднання

1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів.

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО МІЛІЦЮ

Стаття 2. Основними завданнями міліції є:

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів;

Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян  Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов'язані вживати заходів незалежно від свого підпорядкування.  Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При звертанні до громадянина працівник міліції зобов'язаний назвати своє прізвище, звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.

Стаття 12. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї  Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.  Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції.  Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.  У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.  Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві.  Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Стаття 13. Застосування засобів впливу  Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, яка здійснюється із застосуванням сили щодо працівників міліції або інших осіб, якщо інші способи були застосовані та не забезпечили виконання покладених на міліцію обов'язків.  Міліція може направляти спеціальні підрозділи міліції для забезпечення проведення контролюючими органами перевірок суб'єктів господарської діяльності лише за рішенням судді або суду.  Дозвіл на направлення спеціального підрозділу міліції надається лише у випадках, коли перевірка проводиться в рамках кримінального провадження. Органам міліції забороняється використовувати фізичний та психологічний вплив для забезпечення проведення контролюючими органами планових та позапланових перевірок суб'єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування.  Органам міліції забороняється направлення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення проведення слідчих дій, використання при їх проведенні спеціальних засобів, що приховують зовнішність (масок для обличчя, шоломів тощо), а також демонстрація зброї чи спеціальних засобів, крім виняткових випадків під час проведення слідчої дії у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину та наявності достатніх підстав вважати, що проведенню слідчої дії буде чинитися фізичний опір чи іншим чином унеможливлено досягнення її мети. Дії, передбачені цією частиною статті, можуть бути здійснені лише з дозволу прокурора, крім невідкладних випадків, коли затримка в проведенні слідчої дії може призвести до неможливості досягнення її мети (у такому разі прокурор невідкладно повідомляється про здійснення відповідних дій).

Стаття 14. Застосування спеціальних засобів  Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а також використовувати службових собак у таких випадках:  1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю; 2) для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку; 3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення; 4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;  5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський спокій, життя і здоров'я людей; 6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують службові або громадські обов'язки по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю;  7) для звільнення заложників.  Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника. Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України за висновком центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, і Генеральної прокуратури України і публікуються в засобах масової інформації.

Стаття 15. Застосування вогнепальної зброї  Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках: 1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а також звільнення заложників; 2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім'ї, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека; 3) для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, конвої, жилі приміщення громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;  4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти; 5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і здоров'ю працівника міліції; 6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або працівника міліції. Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або працівника міліції.

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213103

04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 73, офіс 312

Телефон: (044) 486-71-06Телефон / факс: (044) 486-77-45

www.legalaid.gov.ua

E-mail: [email protected]

 

Київський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Артема, 73, оф. 326, м. Київ, 04053, Україна

Контактний телефон: 0891-20-01-03 Факс: 044/2480009 5473

Електронна адреса: [email protected]

Директор: Василяка Оксана Миколаївна

 

РАДА АДВОКАТІВ м. КИЄВА

04050 м. Київ, вул. Білоруська, 30

тел. (044)483-89-00
факс (044)461-80-82
e-mail kmkdka@kmkdka.com

 

КИїВСЬКЕ МIСЬКЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОї ЕКСПЕРТИЗИ

Докучаевская ул., 4, Київ, тел.: 044 2499088 

 

ПРОКУРАТУРИ

 

Прокуратура Голосіївського району міста Києва

03150, м. Київ, вул. Горького, 39

Контакти:

тел. приймальні - 284 31 76

тел. канцелярії – 287 00 39

"Телефон довіри" – 287 07 53

"Гаряча лінія" для підприємців - 287 07 53

"Гаряча лінія" - "Захистимо дітей" – 287 07 53

факс: 287 00 39

e-mail:[email protected]

 

Прокуратура Дарницького району міста Києва

02160, м. Київ, вул. Каунаська, 3-в

Контакти:

 тел. приймальні - 2926004

тел. канцелярії - 5583366

тел. чергового – 2926004

"Телефон довіри" - 2963225

"Гаряча лінія" для підприємців –2926004

"Гаряча лінія" - "Захистимо дітей" – 2923120

Доступ до публічної інформації: тел. 5584448, e-mail: [email protected]

прес-секретар Лазаренко Юліана Юріївна, тел. 5740459

факс: 5583366

e-mail: darnytsia@kyiv.gp.gov.ua

 

Прокуратура Деснянського району міста Києва

02225 Київ, вул. Каштанова, 9

Контакти:

тел. приймальні - 220-49-94

факс: 220-49-90

тел. канцелярії - 220-49-92

тел. чергового - 220-49-94

"Телефон довіри" – 548-30-11

"Гаряча лінія" для підприємців - 548-30-11

"Гаряча лінія" - "Захистимо дітей" – 220 49 73

прес-секретар Первомайська Ярослава Віталіївна

тел. – 220-49-82

 067 249 11 77

e-mail: desna@kyiv.gp.gov.ua

 

Прокуратура Дніпровського району міста Києва

02094 м. Київ, вул. М.Лебедєва, 14-а

Контакти:

тел. приймальні - 220 23 50

тел. канцелярії – 220 23 60

тел. чергового – 220 53 50

"Телефон довіри" – 220 23 53

"Гаряча лінія" для підприємців - 220 23 53

"Гаряча лінія" - "Захистимо дітей" – 220 23 68

факс: 220 23 60

прес-секретар Кіщак Анна Юріївна тел. 220 23 72

e-mail: press.dnepro@kyiv.gp.gov.ua

 

Прокуратура Оболонського району міста Києва

04212, вул. Малиновського, 10

Контакти:

тел. приймальні – 428 60 50

тел. канцелярії – 428 60 76

тел. чергової частини – 464 76 94

"Телефон довіри" – 464 96 02

"Гаряча лінія" для підприємців – 464 96 02

"Гаряча лінія" – "Захистимо дітей" – 428 60 70

Доступ до публічної інформації: тел. 464 78 56, факс 464 76 94

e-mail: [email protected]

 

Прокуратура Печерського району міста Києва

01601, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 27/2

Контакти:

тел. приймальні - 286-60-37

тел. канцелярії - 285-92-94

тел. чергового – 286-60-37

"Гаряча лінія" для підприємців – 590-45-74

прес-секретар – Данилюк Юрій Олександрович, тел. 286-60-37

 

Прокуратура Подільського району міста Києва

04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 19 б

Контакти:

 тел. приймальні - 463-58-59

тел. канцелярії - 463-76-83

тел. чергового – 463-76-82

"Телефон довіри" - 462-57-32

"Гаряча лінія" для підприємців – 462-57-32

"Гаряча лінія" - "Захистимо дітей" – 462-57-32

прес-секретар - Максимець Надія Вікторівна, тел. 067-686-80-56, 425-35-03

факс: 463-76-83

e-mail: press.podil@kyiv.gp.gov.ua

 

Прокуратура Святошинського району міста Києва

03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 9

Контакти:

тел. приймальні - 403-30-27

тел. канцелярії – 403-30-49

тел. чергового – 403-30-27

"Телефон довіри" – 221-24-35

"Гаряча лінія" для підприємців – 221-24-35

"Гаряча лінія" - "Захистимо дітей" – 403-09-62

прес-секретар Босак Сергій Васильович тел. – 407-64-13

факс: 403-30-27

e-mail: press.sviatoshyn@kiev.gp.gov.ua

 

Прокуратура Солом’янського району міста Києва

03124, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 3-а

Контакти:

тел. приймальні – 404 23 04

тел. канцелярії – 404 50 13

тел. чергового – 404 23 04

"Телефон довіри" – 408 00 28

"Гаряча лінія" для підприємців – 408 00 28

"Гаряча лінія" - "Захистимо дітей" – 408 61 23

Доступ до публічної інформації:

прес-секретар – Біркович Тетяна Василівна, тел. 404 47 12

факс: 404 50 13 

e-mail: press.solomianka@kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура Шевченківського району міста Києва

адреса: вул. Герцена, 9

Контакти:

тел. приймальні - 569-31-08

тел. канцелярії – 569-38-37

тел. чергового – 486-03-06

"Телефон довіри" - 569-38-32

"Гаряча лінія" для підприємців - 569-38-32

"Гаряча лінія" - "Захистимо дітей" – 569-38-32

прес-секретар Осінська Людмила Олександрівна тел. – 050-510-48-46

факс: 569-38-31

e-mail: [email protected]

 

Прокуратура міста Києва

 03150, вул. Предславинська, 45/9

 

Районні суди у м. Києві

 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

Перше приміщення : 04655, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-б

Друге приміщення : 04119, м. Київ вул.Білоруська,13

ПЕЧЕРСЬКИЙ

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А

ПОДІЛЬСЬКИЙ

04071, м. Київ, вул. Хорива, 21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а

ДАРНИЦЬКИЙ

02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14

ДЕСНЯНСЬКИЙ

02225, м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-в

ДНІПРОВСЬКИЙ

Перше приміщення : 02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3;

Друге приміщення : вул. Кошиця, 5

ОБОЛОНСЬКИЙ

04212, м. Київ, вул.Тимошенка, 2-Є

СВЯТОШИНСЬКИЙ

Перше приміщення : 03148, м. Київ, вул. Я.Коласа, 27А;

Друге приміщення : 01032 м.Київ, вул.Жилянська,142

СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ

Перше приміщення :03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.

Друге приміщення :03113, м.Київ, вул.Полковника Шутова, 1

 

Міліція у м. Києві

 

Телефони довіри ГУ 272-53-00 271-98-28

Телефон довіри столичної ДАІ 483-70-64

Чергова частина ГУ (багатокан.) 278-36-83

Якщо зникла людина 271-97-55, 271-97-57, 271-91-48 odskr @ i. ua

 

РАЙОННІ УПРАВЛІНННЯ МІЛІЦІЇ

 

Голосіївське

полковник міліції

БРИТАНСЬКИЙ Володимир Павлович

вул. Голосіївська, 15

м. Київ, 03039

Україна

телефон чергової частини (044)525-04-04

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81398

 

Дарницьке

підполковник міліції

ДЕРКАЧ Олександр Миколайович

вул.Кошиця, 3а

м. Київ, 02068, Україна

Тел. чергової частини

(044) 572-70-02

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81400

 

Деснянське

полковник міліції

КУРЯТА Леонід Леонідович

Деснянське РУ ГУ МВС України в м. Києві, вул. Драйзера 9Б.

Телефони чергової частини:

(044)515-87-83; (044)546-85-80

1-й територіальний відділ міліції Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, вул. Мілютенко 28Б.

Телефон чергової частини:

(044)513-98-02

2-й територіальний відділ міліції Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві, вул. Милославська 23Д.

Телефон чергової частини:

(044)530-06-25

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81459

 

Дніпровське

полковник міліції

ЧАЙКА Віталій Миколайович

вул.Червоноткацька, 2

м. Київ, 02100, Україна

Тел. чергової частини (044) 559-15-37

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81535

 

Оболонське

полковник міліції

БОНДАРЕНКО Сергій Володимирович

вул. Маршала Малиновського, 2-А, м. Київ, 04212, Україна.

Тел. чергової частини (044) 418-31-33, (044) 418-30-22

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81573

 

Печерське

полковник міліції

БОНДАРЕНКО Володимир Володимирович

вул. Московська, 30, місто Київ, 01010, Україна

Тел. Чергової частини

(044) 280-61-18

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81656

 

Подільське

підполковник міліції

ЛИСКОВ Сергій Олексійович

вул. Хорива, 20, м. Київ,

04071, Україна.

Тел. чергової частини (044) 425-24-34

- 1-ше відділення міліції (з обслуговування мікрорайону «Вітряні Гори»), за адресою: м. Київ, пр-т Правди, 35;

- 2-ге відділення міліції (з обслуговування житлового масиву «Виноградар») за адресою: м. Київ, пр-т Григорія Гонгадзе, 8.

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81748

 

Святошинське

полковник міліції

ГЛАДИК Юрій Тарасович

пр. Перемоги, 109, 03115 місто Київ, Україна.

Тел. чергової частини (044) 424-03-41

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81820

 

Солом’янське

полковник міліції

МОРЕНЕЦЬ Ігор Володиирович

пр. Повітрофлотський, 49, місто Київ, 03151, Україна

Тел. Чергової частини (044) 275-33-00

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/81965

 

Шевченківське

полковник міліції

ГРІНЦЕВИЧ Ігор Петрович

вул. Герцена, 9 м.Київ, 04050, Україна – Шевченківське РУ ГУМВС України в м. Києві

Телефони чергової частини (044)486-03-06, 486-56-02.

вул. Старовокзальна, 12, м. Київ, 01032, Україна – 1-й територіальний відділ міліції. Телефон чергової частини 235-40-14.

вул. О.Теліги, 43-а, м. Київ, 04086, Україна – 2-й територіальний відділ міліції. Телефон чергової частини (044)440-61-70.

вул. Баумана, 4, м. Київ, 03190, Україна – 3-й територіальний відділ міліції. Телефон чергової частини (044)400-84-66.

вул. Прорізна, 12, м. Київ, 03164, Україна – 4-й територіальний відділ міліції. Телефон чергової частини (044)278-81-02.

вул. Олегівська, 32, м. Київ, 04071, Україна - відділ Державної автомобільної інспекції. Телефон чергової частини (044) 471-45-58.

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/82092

 

Лінійне управління в метрополітені ГУМВС України в місті Києві

м. Київ, вул. Ярославська, 20 індекс 04071

телефон чергової частини  417-31-14

http://mvs.gov.ua/mvs/control/kyiv/uk/publish/article/82142

 

Городская Больница Скорой Помощи

Киев, Братиславская ул., 3; тел.: 044-5180335 ;

справочная: 044-5185111

травмпункт: 044-5182677

приемное отделение: 044-5180629

Гражданские права и телефоны судов, прокуратур, отделений милиции в г. Киеве, больницы.pdf

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 Перевела Natalia Gorbacheva:

 

The City Numbers important to know. The Main Internal Affairs Office, The Prosecutor's Office etc.

The Single Number of Legal Help: 0-800-213103

04053 Ukraine, Kyiv City, 73 Artema Str., office 312

Telephone: (044) 486-71-06 Fax: (044) 486-77-45

www.legalaid.gov.ua

E-mail: [email protected]

Kyiv City Center on Free Second Legal Help 

Address: 73 Artema Str., off.326, Kyiv, 04053 Ukraine

Phone: 0891-20-01-03 Fax: 044/2480009 5473

Email: [email protected]

Director: Vasylyaka (surname) Oksana (first name) Mykolaivna (second name) 

The COUNCIL OF THE ATTORNEYS OF UKRAINE in the city of Kyiv 

30 Biloruska Str., 04050 Kyiv City

tel. (044)483-89-00

fax (044)461-80-82

e-mail [email protected]

PROSECUTORES' OFFICES

Prosecutor's Offiice in Golosiivskyi District

03150, м. Київ, вул. Горького, 39

Contacts:

reception - 284 31 76

paperwork office – 287 00 39

"Anonymous hot line" – 287 07 53

"Hot line for businessmen" - 287 07 53

"Hot line in children's protection" - 287 07 53

fax: 287 00 39

e-mail:[email protected]

Prosecutor's Offiice in Darnitskyi District 

02160, м. Київ, вул. Каунаська, 3-в

Contacts:

reception - 2926004

paperwork office - 5583366

on duty office – 2926004

"Anonymous hot line" - 2963225

"Hot line for businessmen" –2926004

"Hot line in children's protection" – 2923120

fax: 5583366

e-mail: [email protected]

Prosecutor's Offiice in Desnyanskyi District, Kyiv City

9, Kashtanova Str, 02225 Kyiv

Contacts:

reception - 220-49-94

fax: 220-49-90

paperwork office - 220-49-92

on duty - 220-49-94

"Anonymous hot line" – 548-30-11

"Hot line for businessmen" - 548-30-11

"Hot line in children's protection" – 220 49 73

press-secretary Yaroslava (name)

land line – 220-49-82

mobile - 067 249 11 77

e-mail: [email protected]

Prosecutor's Offiice in Dniprovskyi District

02094 м. Київ, вул. М.Лебедєва, 14-а

Contacts:

reception - 220 23 50

register office – 220 23 60

on duty – 220 53 50

"Anonymous hot line" – 220 23 53

"Hot line for businessmen" - 220 23 53

"Hot line in children's protection" – 220 23 68

fax: 220 23 60

press=secretary Anna. tel. 220 23 72

e-mail: [email protected]

Prosecutor's Offiice in Obolonskyi District

04212, вул. Малиновського, 10

Contacts:

reception – 428 60 50

register office – 428 60 76

on duty – 464 76 94

"Hot line" – 464 96 02

"Hot line for businessmen" – 464 96 02

"Hot line in children's protection" – 428 60 70

Public information: tel. 464 78 56, faxс 464 76 94

e-mail: [email protected]

Prosecutor's Office in Pecherskyi District

01601, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 27/2

Contacts:

reception - 286-60-37

register office - 285-92-94

on duty – 286-60-37

"Hot line for businessmen" – 590-45-74

Press secretary – Yuriy (name) Danyliuk (surname), tel. 286-60-37

Prosecutor's Office in Podilskyi District

04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 19 б

Contacts:

reception - 463-58-59

register office - 463-76-83

on duty – 463-76-82

"Hot line" - 462-57-32

"Hot line for businessmen" – 462-57-32

"Hot line in children's protection" – 462-57-32

Press secretary - Nadiya (name) Maximets (surname), tel. 067-686-80-56, 425-35-03

fax: 463-76-83

e-mail: [email protected]

Prosecutor's Offiice in Svyatoshinskyi District

03148, м. Київ, вул. Гната Юри, 9

Contacts:

reception - 403-30-27

register office – 403-30-49

on duty – 403-30-27

"Hot line"– 221-24-35

"Hot line for businessmen" – 221-24-35

"Hot line in children's protection" – 403-09-62

press secretary Sergiy (name) Bosak (surname) tel. – 407-64-13

fax: 403-30-27

e-mail: [email protected]

Prosecutor's Offiice in Solomyanskyi District

03124, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 3-а

Contacts:

reception – 404 23 04

register office – 404 50 13

on duty – 404 23 04

"Hot line" – 408 00 28

"Hot line for businessmen" – 408 00 28

"Hot line in children's protection" – 408 61 23

Access to public information:

press secretary – Tetyana (name) Birkovich (surname), tel. 404 47 12

fax: 404 50 13 

e-mail: [email protected]

Prosecutor's Offiice in Shevchenkovskyi Disttrict

address: 9 Gertsena Str.

Contacts:

reception - 569-31-08

register office – 569-38-37

on duty – 486-03-06

"Hot line" - 569-38-32

"Hot line for businessmen" - 569-38-32

"Hot line in children's protection" – 569-38-32

press secretary Lyudmila (name) Osinska (surname) tel. – 050-510-48-46

fax: 569-38-31

e-mail: [email protected]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show