Recommended Posts

Здравствуйте!

9,11,2011г. получила по почте ухвалу об открытии производства по иску Надры. Предложено до 10,11,20011г. подать возражение и 10,11,20011г. - предварительное слушание. Написала заявление о продлении срока подготовки к слушанию.

Суть такова:

Кредит выдан в 2008г. действует до полного погашения ( хотя дата указана 10,06,2010г.)Могу ли я подать встечное исковое заявление на недействительность договора?

Благодаря вашему сайту и Гранд Иншуру составила заявление проверьте пожалуйста.

Зустрiчна позовна заява

про визнання кредитного договору недійсним

10.06.2008 р. між мною******** та ВАТ КБ «Надра» в особі Луганського регіонального управління ВАТ КБ «Надра» був укладений

договір № ****** на підставі типової форми договору, запропонованої Банком, що за своєю суттю є кредитним договором.

Згідно укладеного договору Банк зобов’язався надати споживчий кредит в сумі 17500 грн., а споживач повернути кредит та сплатити 36 відсотків річних за користування.

Підписання даного договору про надання споживчого кредиту стало наслідком чисельного порушення норм чинного законодавства та прав Позичальника, як споживача кредитної послуги, з боку ВАТ КБ «Надра», а саме:

. Невиконання переддоговірної роботи з Позичальником.

Згідно п. 2. ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів», перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про:

2) кредитні умови, зокрема:

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;

б) форми його забезпечення;

в) наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, в тому числі між зобов'язаннями споживача;

г) тип відсоткової ставки;

ґ) суму, на яку кредит може бути виданий;

д) орієнтовну сукупну вартість кредиту та вартість послуги з оформлення договору про надання кредиту (перелік усіх витрат, пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням, зокрема таких, як адміністративні витрати, витрати на страхування, юридичне оформлення тощо);

е) строк, на який кредит може бути одержаний;

є) варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги;

ж) можливість дострокового повернення кредиту та його умови;

з) необхідність здійснення оцінки майна та, якщо така оцінка є необхідною, ким вона здійснюється;

и) податковий режим сплати відсотків та про державні субсидії, на які споживач має право, або відомості про те, від кого споживач може одержати докладнішу інформацію;

і) переваги та недоліки пропонованих схем кредитування.

Ця інформація майже в повному обсязі не була надана Позивачу.

Згідно ч. 2 п. 2. ст. 19 ЗУ «Про захист прав споживачів» підприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо під час пропонування продукції споживачу не надається або надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація, необхідна для здійснення свідомого вибору.

Згідно п. 1. ст. 230 ЦК України, якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 цього Кодексу), такий правочин визнається судом недійсним.

Договір про надання споживчого кредиту суперечить ряду норм чинного законодавства, а саме:

Норми договору, що суперечать нормам законодавства

1.Умови повернення кредиту:

пп. 3.1.4. Вимагати від Позичальника дострокового виконання зобов’язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих відсотків та інших платежів, передбачених цим Договором, можливих штрафних санкцій, якщо Позичальник несвоєчасно чи не в повному обсязі сплатив черговий платіж.

Норма законодавства:

П. 10 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Якщо кредитодавець згідно з договором про надання споживчого кредиту одержує внаслідок порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі:

1) затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць; або

2) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або

3) несплати споживачем більше однієї виплати, яка перевищує п'ять відсотків суми кредиту; або

4) іншого істотного порушення умов договору про надання споживчого кредиту.

Коментар:

У тексті договору банк встановлює занадто жорсткі умови виконання зобов’язання, та надає собі права будь-коли на власний розсуд вимагати повернення всього кредиту, або звернути стягнення на майно.

Норми договору, що суперечать нормам законодавства

2.п. 6.1. Банк має право:

пп. 6.1.4. Банк має право … вимагати від Позичальника негайного дострокового погашення наданого Кредиту, відсотків, інших платежів, та можливих штрафних санкцій за цим Договором, у разі отримання Банком несприятливої інформації, що свідчить про можливість невиконання (неналежного виконання) Позичальником зобов’язань (під такою несприятливою інформацією Сторони розуміють документи державних органів про обшук, виїмку, арешт чи примусове списання коштів, розкриття банківської таємниці стосовно Позичальника чи пов’язаних з ним осіб, порушення кримінальної справи стосовно учасника або працівника Позичальника або пов’язаних з ним осіб тощо), або у разі встановлення, що кредитна операція містить ознаки такої, яка згідно з законодавством підлягає фінансовому моніторингу.

Норма законодавства:

Ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;

Ст. 11 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»:

Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, визначених цією статтею.

Коментар:

У тексті договору банк надає собі права будь-коли, безпідставно, на власний розсуд вимагати повернення всього кредиту, або звернути стягнення на майно.

Норми договору, що суперечать нормам законодавства :

У разі прострочення виконання Позичальником зобов’язань п.п. 3.1.2.2 цього Договору, Позичальник зобов’язаний сплатити Банку вiдсотки у розмірі 60% від суми Кредиту, визначеної у п. 1.1. цього Договору

Норма законодавства:

П. 1 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими.

П. 3 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Несправедливими є, зокрема, умови договору про:

встановлення жорстких обов'язків споживача, тоді як надання послуги обумовлене лише власним розсудом виконавця;

П. 4 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

Перелік несправедливих умов у договорах із споживачами не є вичерпним.

Коментар:

У тексті договору банк вимагає уплати штрафу в розмірі 60%у разі прострочення Позичальником виконання зобов’язань

4.Норми договору, що суперечать нормам законодавства :

Ч. 3 аб. 3 п. 4 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються:

дата видачі кредиту або, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту;

Коментар:

У договорі взагалі відсутня інформація щодо дати надання кредиту.

5.Норми договору, що суперечать нормам законодавства :

Ч. 2 аб. 3 п. 4 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»:

У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються:

детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача;

Коментар:

У договорі відсутній детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача.

Таким чином відсутня істотна умова договору – ціна (ст. 632 ЦК України).

Згідно п. 6 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»: у разі коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших положень договору, на вимогу споживача:

1) такі положення також підлягають зміні; або

2) договір може бути визнаним недійсним у цілому.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 21, 41, 42, 55, 68 Конституції України; ст.ст. 1, 3, 10, 213 ЦПК України; ст.ст. 13, 27, 203, 215, 217, 228, 230, 627, 629, 638 ЦК України; ст.ст. 11, 15, 18, 19 ЗУ «Про захист прав споживачів»; ЗУ «Про банки та банківську діяльність»; Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007 р. «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту»; Постановою Пленуму ВСУ №14 від 18.12.2009 р. «Про судове рішення у цивільній справі»; Постановою Пленуму ВСУ №9 від 06.11.2009 р. «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», -

ПРОШУ:

2. Визнати недійсним договір № ******* від 10.06.2008 р.

3. Зобов’язати Позивача прийняти у Відповідача суму залишкової заборгованості 8097,00 грн. на протязі 18 місяців рівними частинами.

4. У відповідності із статтею 22 Закону України «Про захист прав споживачі» звільнити мене від сплати Судового збору.

_________________/*******

10.11.2011 р.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Здравствуйте!

9,11,2011г. получила по почте ухвалу об открытии производства по иску Надры. Предложено до 10,11,20011г. подать возражение и 10,11,20011г. - предварительное слушание. Написала заявление о продлении срока подготовки к слушанию.

Суть такова:

Кредит выдан в 2008г. действует до полного погашения ( хотя дата указана 10,06,2010г.)Могу ли я подать встречное исковое заявление на недействительность договора?

У Вас приняли встречный иск?

если да, то лучше напишите уточненный иск на расторжение, а отдельный иск подайте на недействительность.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show