зразок позов про захист прав споживачів


Recommended Posts

Відповідач нотаріус Дніпропетровського міського

нотаріального округу

Бондар Ірина Михайлівна

49000, Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6 кв. 9

П О З О В

про захист прав споживача

Предметом цього позову є відсутність у відповідача права вчиняти виконавчі написи, відносно заставленого рухомого майна, що належить споживачу, невиконання відповідачем рішення Верховного суду України, а також заборона ЗУ «Про захист прав споживачів» вилучати у споживача продукцію без одержання відповідного судового рішення.

Суть справи:

Згідно ч. 1 ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

21 березня 2008 року між мною, Петровим О.(надалі споживач) та ЗАТ «ОТП Банк» (надалі кредитодавець) було підписано договір споживчого кредиту № CL-90рпь3008. За умовами зазначеного договору кредитодавець брав зобов'язання надати споживачу кредитні кошти для їх цільового використання (згідно частини 1 пункту 2, частини 1 пункту 5 та частини 2 пункту 1.2. кредитного договору), а саме надати кредитні кошти на купівлю продукції – рухомого майна автомобіля марки Skoda Superb 1.8T (надалі продукція).

Куплену за вказаним договором споживчого кредиту продукцію споживач надав кредитодавцю у заставу відповідно до умов договору застави № 85021/2008 від 21 березня 2008 року, укладеного між споживачем та кредитодавцем.

14.01.13 року від державного виконавця ВДВС Алчевського МУЮ Колоскової Л.В. споживач отримав копію виконавчого напису нотаріуса № 1215, вчиненого 22.03.2012 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М., про звернення стягнення на надану споживачем у заставу кредитодавцю, придбану за договором споживчого кредиту продукцію, що належить споживачу на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Згідно ч.1 ст. 22 ЗУ «Про захист справ споживачів» - захист прав споживачів, передбачених законодавством, здійснюється судом.

Відповідно до вимог ст.50 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Оскільки нотаріальні дії відповідача щодо вчинення виконавчого напису порушують права споживача на володіння продукцією, придбаною за договором споживчого кредиту, він користуючись своїм Конституційним правом, звертається до суду за захистом права з позовом про визнання виконавчого напису відповідача таким, що не підлягає виконанню.

Споживач вважає, що відповідач не мав права вчиняти виконавчий напис № 1215 від 22.03.2012 року щодо звернення стягнення на придбану споживачем за договором споживчого кредиту продукцію, надану кредитодавцю у заставу тому, що такі дії відповідача порушують вимоги законодавства, а саме ч.11 ст.11 ЗУ «Про захист справ споживачів», ст.. 5;7 Закону України «Про нотаріат», ч.1 ст.590 ЦК України, ч. 1 ст. 24 та ч.1 ст. 26 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», порушують права споживача на підставі наступного:

Частина 11 статті 11 ЗУ «Про захист справ споживачів» (у редакції, що діяла на момент підписання договору) передбачає, що кредитодавцю забороняється: 2) вилучати продукцію у споживача без його згоди або без одержання відповідного судового рішення.

Зі змісту наведеної норми закону вбачається, що звернення стягнення на придбану споживачем за договором споживчого кредиту продукцію, можливо тільки на підставі відповідного рішення суду, а всі інші підстави звернення стягнення на таку продукцію заборонено ЗУ «Про захист справ споживачів». Але відповідач всупереч забороняючих вимог ЗУ «Про захист справ споживачів» вчинив виконавчий напис, яким без одержання відповідного судового рішення звернув стягнення на продукцію, придбану споживачем, за договором споживчого кредиту, що порушує права споживача на володіння продукцією, оскільки вилучати продукцію у споживача без відповідного рішення суду заборонено.

Крім того відповідач, вчиняя виконавчий напис, не виконує та нехтує рішеннями Верховного Суду України, а саме:

12 грудня 2011 року у Постанові по справі № 3-134гс11 Верховний Суд України за текстом зазначив наступне:

«…виконавчий напис нотаріуса не підлягає виконанню, оскільки його вчинено щодо рухомого майна, а стаття 26 Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” не передбачає звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження на підставі виконавчого напису нотаріуса».

Таким чином Верховний Суд України чітко визначив, що виконавчий напис нотаріуса, вчинений щодо рухомого майна, не підлягає виконанню, оскільки ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», який регулює оспорювані споживачем правовідносини, не передбачає звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Частиною 5 ст. 124 Конституції України передбачено, що Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Відповідно до ст.360-7 Цивільно-процесуального кодексу України - рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України, а також обов'язок судів привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України.

Відповідно до ст. 7 закону України "Про нотаріат" - нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ст.5 Закону України "Про нотаріат", нотаріус повинен відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України.

Таким чином відповідач не виконує рішень Верховного суду України, в порушення ст.. 5; 7 Закону України "Про нотаріат" нехтує забороной ЗУ «Про захист справ споживачів», на заставлене рухоме майно споживача вчинив виконавчий напис, який не мав права вчиняти, що підтверджують рішення Верховного суду України. Такі незаконні дії відповідача повинні бути припинені.

Окремо хочу звернути увагу на набрання чинності 16 жовтня 2011 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг» № 3795-VI, яким врегулювали питання здійснення нотаріусом виконавчого напису на рухоме майно. Однак дія цього Закону відповідно до п.2 Прикінцевих положень не поширюється на кредитні договори, укладені до набрання ним чинності. Тобто здійснення нотаріусами виконавчих написів на рухоме майно за договорами укладеними до 16 жовтня 2011 року є неправомірним.

У постанові пленума Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012р. № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» заначено наступне:

«З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами законодавства, що регулює кредитні правовідносини, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ дати судам такі роз'яснення:

6. При пред'явленні позову про визнання виконавчого напису про звернення стягнення на предмет іпотеки/застави таким, що не підлягає виконанню, а також позову про визнання недійсним кредитного договору, договорів іпотеки, застави, поруки без застосування наслідків їх недійсності розмір судового збору обчислюється із ставок, встановлених законом за подання до суду позовної заяви немайнового характеру, оскільки такі вимоги не є майновими та не підлягають грошовій оцінці. При цьому підлягає застосуванню положення частини третьої статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" при пред'явленні позову споживачем.»

Частина 3 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлює: cпоживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Статтею 110 ЦПК України встановлено позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за місцем проживання споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що дії приватного нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису відносно звернення стягнення на придбану споживачем за договором споживчого кредиту продукцію, надану кредитодавцю у заставу, без одержання відповідного судового рішення заборонено ЗУ «Про захист прав споживачів», не передбачено ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», керуючись ст.119 ЦПК України

ПРОШУ:

1. Визнати дії приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М., щодо вчинення виконавчого напису на заставлене рухоме майно - незаконними.

2. Визнати виконавчий напис № 1285, вчинений на рухоме майно приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Бондар І.М. 22.08.2012 року таким, що не підлягає виконанню.

Додаток:

1. Копія договора споживчого кредиту № одC -9008 року;

2. Копія договора застави автотранспортного засобу № PCL-903/025008 від 21.0308 року;

3. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

4. Копія виконавчого напису нотаріуса № 1245 від 22.01.2012 року;

5. Копія паспорту гр. Петрова О.

6. Копія позову для відповідача з додатками.

Link to comment
Share on other sites

Эта мадам для ОТП банка по всей Украине сделала тысячи исп. надписей на движимое и не движимое. У меня тоже есть от нее "подарок" на участок. В 2010 я подала иск о признании исп. надписи не подлежащей исполнению. Судья пол года требовала от нее документов, грозила статьей, дождались, с поддельными подписями на требовании банка. Назначили экспертизу- три года тишина ( видимо сроки давности выжидали). На днях очнулись, взяли образцы, но от банка пока оригинала вымоги эксперту не поступало. В свете последних событий возможна подделка и в экспертизе. Меня уже эта надпись не беспокоит так как производство давно закрыто- банк не проавансировал исполнительную, но в другом суде "спит" иск от банка уже тоже три года.

По этому нотариусу тюрьма "плачет", а ей то ли в 10, то ли в 11 году присвоили звание лучшего нотариуса, только не помню среди чего ;)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show