Universal Bank, текущий счет ФЛП и его закрытие


Recommended Posts

В 2009 году в Universal Bank открыт текущий счет ФЛП. Данный банк выбран, т.к. активное использование счета не предополагалось, а при отсутствии движений по счету в течение месяца банк плату не взымал (о чем прямо и указывалось в приложении с тарифами).

В течение года все было без изменений.

Весной 2010 г. некий Тарифный комитет данного банка принимает решение на своем заседании ввести плату за обслуживание неактивного счета. По результатам заседания протоколом утверждаются тарифы. Вследствие чего вводится плата "Розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку", сначала - 50 грн./мес., потом тарифы пересматриваются - 70 грн./мес., нынче уже 90 грн./мес.

 

Народ приходит в банк закрыть счет и узнает, что уже должен банку 2-3 тыс. грн., а так же то, что счет закроют после оплаты всей суммы долга.

При этом банк показывает новые тарифы и ссылается на договоро, в котором указано следующее.

 

"

2.5. Сторони погодили, що тарифи при обслуговуванні Клієнта за цим Договором змінюються/встановлюються у наступному порядку, зокрема:
2.5.1. Зміна/встановлення (далі – зміна Тарифів) будь-яких Тарифів набуває чинності з дати, вказанної у рішенні Банку, яким такі зміни затверджуються.
Банк інформує клієнта про зміну Тарифів не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати набрання чинності таких змін, будь-яким з наступних способів: шляхом розміщення оновлених Тарифів у відділеннях Банку та/або через Телефоний банкінг та/або через Інтернет-сайт Банку та/або через щомісячні виписки по рахункам та/або оголошення в пресі та/або через інші засоби зв’язку.
Банк може не дотримуватися цього строку у випадку збільшення розміру процентної ставки на залишок коштів/вклад на поточному/депозитному рахунку.
2.5.2. У випадку, якщо Клієнт не погоджується із змінами Тарифів, він повинен подати письмову заяву про розірвання Договору до дати набрання чинності зміненими Тарифами. При цьому Клієнту не пізніше наступного робочого дня повертається сума коштів з поточного\депозитного рахунку і виплачуються відсотки, нараховані за ставкою, яка діяла до такої зміни Тарифів.
2.5.3. В разі, якщо станом на останній робочий день, що передує даті набрання чинності новими Тарифами, Банк не отримав від Клієнта заяву про розірвання Договору, вважається, що Клієнт погодився із зміненими Тарифами. При цьому змінені Тарифи набирають чинності з дати, вказаної у рішенні Банку, яким такі зміни затверджуються, без укладання Сторонами будь-яких угод (в т.ч. без додаткових угод до Договору).

5.1. Вся кореспонденція, направлена Банком Клієнту, вважається доставленою на сьомий день з дати відправлення на адресу Клієнта, що була надана Клієнтом Банку як адреса для відправлення поштової кореспонденції.

7.4. Всі зміни до Договору мають бути здійснені в письмовій формі і підписані Сторонами з врахуванням положень, наведених в Умовах, якщо інше не передбачене положеннями цього Договору та/або Умовами. Банк має право змінювати їх без укладання додаткових угод, про що буде повідомлено Клієнта."

 

Может, кто сталкивался с подобной ситуацией?

Вот и начинаются качели - быть или не быть?

 

ИМХО:

1. подать заявление о закрытии счета;

Если денег на счету нет, то "Якщо на поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття поточного рахунку є день отримання банком цієї заяви."

Заявление подается непосредственно в отделение банка. В случае отказа принять заявление - почтой с описью вложения и уведомлением о вручении. Дата на уведомлении о получении будет днем подачи заявления.

 

2. после сделать запрос - закрыть или нет счет. Ежели не закрыть - жалоба в НБУ.

 

3. если банк подаст иск о взыскании задолженности с ФЛП, то мотивировка возражений может быть следующей.

 

 

Из договора.
"Відповідно до вимого чинного законодавства Укранїни, нормативно-правових актів Національного банку України (НБУ), Умов обслуговування рахунків суб"єкта господарювання (далі - Умови) та Тарифів Банку:
- Банк відкриває Клиєнту банківські рахунки (далі - Рахунок) для зберігання коштів та здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою плтажних інструментів, випускає платіжні картки (далі - Картки) та здійснює банківське обслуговування Клієнта, нараховує відсотки.
- Клієнт користується послугами банку та оплачує їх вартість.

За надання банкіських послуг за Договором Банк нараховує і утримує з Клієнта платежі та комісії згідно тарифів Банку.

В тарифах банка указано нынче:
"Розрахунково-касове обслуговування поточного рахунку - 90 грн."

1.37) розрахунково-касове обслуговування - послуги, що
надаються банком клієнту на підставі відповідного договору,
укладеного між ними, які пов'язані із переказом коштів з рахунка
(на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій
формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених
договорами;
(ВР України, Закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 N 2346-III)

надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з переказом коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно.

(Національний банк, Постанова "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" від 21.01.2004 N 22)

 

Главный акцент в возражениях - какие услуги предоставлял банк и какие нес затраты.

Дополнительно подать встречный иск о взыскании убытков. 

Подтверждение возможности этому постановление от 28.11.2011 в деле 3-126гс11 (про закриття поточного банківського рахунку)
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю “АТОН-XXI” (далі – Товариство) на постанову Вищого господарського суду України від 10 серпня 2011 року у справі № 27/11 за позовом Товариства до публічного акціонерного товариства “Сведбанк” (далі – Банк) про закриття поточного банківського рахунку,

Link to comment
Share on other sites

Первое, что я рекомендую это подать заявление о закрытии счета.

 

Закрыть счет они обязаны, ну а дальше, если у них есть желание и возможности пусть судятся.

 

Видимо у греков совсем все плохо, прямо как в Надре перед кризисом, решили за счет расчетно-кассового обслуживания выехать.

 

Есть такой нормативный документ:

 

Постанова правління НБУ від 12.11.2003 №492 "Про затвердження Інструкції  про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03/print1360010835286095

 

20. Порядок закриття рахунків клієнтів банків

20.1. Поточні рахунки клієнтів банків закриваються:

на підставі заяви клієнта;

 

20.5. Закриття поточного рахунку за бажанням клієнта
здійснюється на підставі його заяви про закриття поточного
рахунку, складеної в довільній формі із зазначенням таких
обов'язкових реквізитів:

найменування банку;

найменування (прізвища, ім'я, по батькові), коду за ЄДРПОУ
(реєстраційного номера облікової картки) власника рахунку;

номера рахунку, який закривається;

дати складання заяви.

Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи
підписується керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на
це особою і засвідчується відбитком печатки юридичної особи.

Заява про закриття поточного рахунку фізичної особи, у тому
числі фізичної особи-підприємця, підписується власником рахунку
або уповноваженою ним особою. Заява про закриття поточного рахунку
фізичної особи-підприємця засвідчується відбитком печатки (за
наявності).

 

Датою закриття поточного рахунку вважається наступний після
проведення останньої операції за цим рахунком день. Якщо на
поточному рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в
операційний час банку, то датою закриття поточного рахунку є день
отримання банком цієї заяви.

У заяві про закриття поточного рахунку (паперовій копії заяви
в електронній формі) головний бухгалтер банку або інша
уповноважена особа банку зазначає дату та час отримання заяви,
дату закриття рахунку та засвідчує це своїм підписом. Заява про
закриття поточного рахунку зберігається в справі з юридичного
оформлення рахунку.

У день закриття поточного рахунку банк зобов'язаний видати
клієнту довідку про закриття рахунку.

 

 

Главное подайте заявление и получите отметку банка о его получении. Наличие долга за расчетно-кассовое обслуживание не является основанием отказа в закрытии счета.

 

Нужна будет помощь, обращайтесь.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show