Образец жалобы в Финмониторинг на незаконные действия Кредитных инициатив


Recommended Posts

Державної служби фінансового моніторингу України

04655, м. Київ, вул. Білоруська,24

 

Копія:

Національного банку України

01601, Київ, вул. Інститутська, 9

 

Заявник:

___________________________

адреса: ________________

тел.: ____________________

 

 

Звертаємося до Вас з приводу неправомірних дій, які здійснюються Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» та які, на нашу думку, потребують Вашого втручання.

 

Обставини справи полягають у наступному.

 

На мою адресу надійшов лист від Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (код ЄДРПОУ 35326253, адреса: 07400, Київська обл., місто Бровари, бул. Незалежності, буд. 14) з вимогами щодо погашення заборгованості за кредитними договорами, які укладалися між мною та банком ___________ у відповідний період часу (копії листа та кредитного договору додається).

 

Свої вимоги ТОВ «Кредитні ініціативи» обґрунтовує тим, що на підставі договору факторингу, укладеного між даним товариством та банком, відбулася заміна кредитора, і до ТОВ «Кредитні ініціативи» перейшли права вимоги погашення заборгованості за кредитом.

 

Разом з тим, у своєму листі ТОВ «Кредитні ініціативи» вимагає від вищезазначених осіб погашення заборгованості за кредитним договором в іноземній валюті.

 

Вважаємо, що такі дії ТОВ «Кредитні ініціативи» є абсолютно незаконними та порушують права та мої законні інтереси, виходячи з наступного.

 

Статтею 99 Конституції України встановлено, що грошовою одиницею України є гривня. При цьому Основний закон не встановлює заборони щодо можливості використання в Україні грошових одиниць іноземних держав.

 

Відповідно до ст. 192 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.

 

Тобто, відповідно до законодавства гривня має статус універсльного платіжного засобу, який без обмежень приймається на всій території України, однак обіг іноземної валюти регулюється нормами спеціального законодавства України.

 

Основним законодавчим актом, який регулює правовідносини у сфері валютного регулювання та валютного контролю, є Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет КМУ).

 

Стаття 3 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» №15-93 від 19.02.1993 року,  передбачає, що національна валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України.

 

При цьому статтею 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" установлено, що кошти це гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент. Статті 47 та 49 цього Закону визначають операції банків із розміщення залучення коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик як кредитні операції незалежно від виду валюти, яка використовується. Вказані операції здійснюються на підставі банківської ліцензії.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦК України, види майна, що вважаються валютними цінностями, та порядок вчинення правочинів з ними встановлюються законом.

 

Таким законом є Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та систему валютного контролю» від 19 лютого 1993 року N 15-93, в преамбулі якого зазначено: «Цей Декрет установлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.»

 

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 2, ст. 5 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та систему валютного контролю», для здійснення валютної операції сторонам необхідно отримати ліцензію НБУ — генеральну або індивідуальну. Враховуючи приписи ч. 2 ст. 178 ЦК України валютні цінності є об'єктом цивільних прав з обмеженою оборотоздатністю.

 

Для здійснення фінансовими установами Факторингових операцій, предметом яких є вимоги в іноземній валюті, останні повинні мати відповідний письмовий дозвіл НБУ, який є генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій згідно з Декретом KM України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93 та яка надається фінансовим установам згідно з Положенням про порядок надання небанківським фінансовим установам генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 9 серпня 2002 р. № 297.

 

Відповідно до Положення «Про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій», що затверджене Постановою НБУ №297 від 09.08.2002 р.: «1.2. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку має право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (зокрема п. 11 ст. 4 вказаного закону передбачає такий вид операцій, як факторинг), якщо вони є валютними операціями тільки після отримання генеральної ліцензії згідно з пунктом 2 статті 5 Декрету.»

 

Відповідно до п. 2 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансовим установам України, національному оператору поштового зв'язку на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.»

 

Згідно Постанови НБУ №297 від 09.08.2002 р., генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку надає НБУ.

 

Постановою КМУ №1658 від 08.11.2000 року затверджено Порядок формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру. Єдиний ліцензійний реєстр, доступ до якого є відкритим, не містить інформацію про отримання ТОВ «Кредитні ініціативи» ліцензій на здійснення платежів з використанням доларів США. В підтвердження зазначеного факту додаємо роздруківку з єдиного ліцензійного реєстру, з якої вбачається, що за запитом по коду ЄДРПОУ ТОВ «Кредитні ініціативи» ліцензій не знайдено.

 

Тобто, ТОВ «Кредитні ініціативи» не має ні генеральної, ні індивідуальної ліцензії на здійснення операцій з іноземною валютою.

 

Таким чином, ТОВ «Кредитні ініціативи» не має необхідного обсягу цивільної правоздатності для здійснення будь-яких операцій з іноземною валютою, у тому числі здійснення операцій з факторингу, нарахування відсотків та штрафних санкцій за операціями в іноземній валюті або приймання від позичальника коштів в іноземній валюті без отримання генеральної ліцензії на здійснення операцій з іноземною валютою.

 

Відповідно до п. 3. статті 91 ЦК України, юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).»

 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», особа набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ. У разі, якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.

 

Відповідно до частини 2 статі 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 року № 15-93, зі змінами та доповненнями, валютними операціями є операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України.

 

Водночас, ТОВ «Кредитні ініціативи» не має відповідної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій і, в свою чергу, не лише придбало борг в іноземній валюті, але й вимагає сплати заборгованості саме в іноземній валюті, а не в її еквіваленті.

 

Також зауважуємо, що у зв'язку з відсутністю такої ліцензії, ТОВ «Кредитні ініціативи» не має права на отримання грошових коштів в іноземній валюті.

 

Оскільки у ТОВ «Кредитні ініціативи» відсутні генеральна чи індивідуальна ліцензія на здійснення операцій з іноземною валютою, отже, відсутнє і право здійснювати операції, передбачені статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якщо вони є валютними операціями. ТОВ «Кредитні ініціативи» не має право нараховувати проценти в іноземній валюті та вимагати від позичальників здійснення платежів в іноземній валюті на свою користь.

 

Таким чином, вимоги ТОВ «Кредитні ініціативи» про повернення кредитних коштів в іноземній валюті є незаконними та порушують права і законні інтереси моїх довірителів, що не може залишитися поза увагою уповноважених органів.

 

Відповідно до п. 1 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року №466/2011 (далі – Положення №466), Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр).

 

Підпункти 1, 2 пункту 3 Положення №466, основними завданнями Держфінмоніторингу України є, зокрема, реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також внесення пропозицій щодо її формування; збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.

 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу.

 

Держфінмоніторинг України відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, подає правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення згідно з кримінально-процесуальним законодавством, а також розвідувальним органам для провадження оперативно-розшукової діяльності відповідні узагальнені та додаткові матеріали і одержує від них інформацію про хід їх розгляду (п. п. 4 п. 4 Положення №466).

 

На підставі вищевикладеного, керуючись Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року №466/2011,

 

Прошу:

 

1. Прийняти заяву до розгляду.

 

2. Провести перевірку дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» законодавства у сфері здійснення фінансових операцій щодо неправомірного вимагання сплати заборгованості за кредитними договорами у іноземній валюті за відсутності ліцензії на здійснення таких операцій.

 

3. У разі виявлення порушень законодавства прийняти всі необхідні заходи щодо припинення незаконних дій щодо вимагання погашення заборгованості за кредитними договорами в іноземній валюті, які вчиняються Товариством з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи», та притягнення винних осіб до відповідальності.

 

4. Про наслідки розгляду заяви повідомити заявника письмово.

 

Додатки:

 

1.    Копія листа від ТОВ «Кредитні ініціативи».

2.    Копія кредитного договору.

3.    Копія роздруківки з єдиного ліцензійного реєстру.

 

 

25 квітня 2014 року                                            ___________/_______________

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

А чому до Державної служби фінансового моніторингу України?

 

А Нацкомфінпослуг?

Эти быстрее реагируют. Но тут все можно добавить и для Нацфинуслуг.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show