Повышение % ставки по кредитному договору


Recommended Posts

 

Привет Всем! До суду еще не дошло, но  получила письмо от банка об увеличении % ставки из-за увеличения вартости ресурсив. Сказано  відповідно до умов кредитного договору и так далі..... повідомляемо Вас ....о увеличении ........ Первоначальный договор звучит так 3. Розрахунки між Сторонами

1.       За користування кредитом Позичальник сплачує річну змінювану процентну ставку в розмірі, шо визначається як змінна частина ставки ібі.тьшена на 12.4900% (Маржу Банку).

2.       Станом на день укладення Договор) змінна частина ставки, визначена за Рішенням Правління Банк), становить 9.5000%. шо разом з Маржою Банку складає змінювану процентну ставку в розмірі 21.9900%.

3.       Змінна частина ставки дорівнює потрійній середньозваженій процентній ставці за залученими депозитами на рахунки домашніх господарств в гривні по всій банківській системі України за попередній місяць (під «попереднім» розуміється останній місяць за який опублікована інформація на сайті НБУ на момент затвердження змінної частини процентної ставки по кредиту), (пункт 4.1.2.11 Розділу Фінансові ринки. Статистика щомісячного електронного бюлетеня НБУ), надалі - «Індекс» Індекс встановлюється Національний банком України та використовується, як база для визначення процентної ставки. Індекс переглядається та може змінюватись не частіше ніж раз на 12 (дванадцять) місяців Статистичні дані Національного банку України, які містять Індекс, розміщуються для ознайомлення відповідно до трафіку поширення статистичних даних на офіційному сайті Національного Банку України за адресою

4.       Банк може в будь-який момент за Рішенням Правління Банку визначити змінну частішу процентної ставки нижчу ніж станка яка розрахована відповідно до п. З § 3 цього Договору на основі зміни ключових ринкових показників

5.       Банк повідомляє Позичальника про зміну розміру процентної ставки та надсилає Позичальнику новий Графік щомісячних платежів листом без внесення змін (доповнень) до Договору не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої почне діяти нова ставка. Таке повідомлення вважа» гьея відісланим в день його відправлення на адресу Позичальника, шо зазначена в цьому Договорі. До направлення повідомлення на адресу Позичальника поштою прирівнюється також і його вручення Позичальнику, члену його родини чи представнику Позичальника під розписку І Іовпй Графік щомісячних платежів стає невід’ємною частиною цього Договору.

6.       Позичальник стверджує, що розуміє суть і принципи визначення процентної ставки, усвідомлює ризики, які випливають з змінної частини еіавкн за весь період кредитування і погоджується на ці ризики

7.       У випадку припинення публікації Національним банком України статистичних даних, які містять Індекс, або в разі, якщо шбов'язанпя про імінн частину ставки стає недійсним з інших передбачених законом підстав, Банк протягом 15-ти робочих днів визначає повиіі індекс, на підставі якою буде встановлюватися процентна ставка по кредиту та письмово повідомляє Позичальника про зміну індексу з одночасним надсиланням ііом) додаткового договору у двох примірника. Позичальник, протягом 5 календарних днів підписує відповідний додатковий договір та надсилає (передає) на адресу Банку. При отриманні згоди Позичальника (підписання вищевказаного додаткового договору). повий індекс вступатиме в сил) з 1-го числа місяця, наступного після місяця, в якому Банком буде визначено новий індекс (далі - Дата дії нового індексу) Гірп відсутності події Позичальника (нспідпиеання, ненадіслання Позичальником вищевказаного додаткового договору) - починаючи з Дати дії новою індексу вважається діючою та застосовується Фіксована ставка, максимальний розмір якої може становити не більше ніж 40%: це ж правило іасюсовус ться для визначення процентної ставки за кредитом у період від дати, наступної за датою ліквідації/недійсності змінної частини ставки, до Дані дії новою індексу.

 

А теперь во так: Відповідно до умов Кредитного договору № 910.24952 від 20.11.2013 року, укладеного між Вами та ПАТ «Ідея Банк» (надалі - «Кредитний договір»), повідомляємо Вас про зміну розміру процентної ставки, у зв’язку із значним збільшенням вартості ресурсів.

Оскільки, новий розмір процентної ставки нижчий ніж ставка, яка розрахована відповідно до умов Кредитного договору, Правлінням Банку прийнято рішення про визначення нового розміру змінної частини процентної ставки за користування кредитом.

Згідно Рішення Правління ПАТ «Ідея Банк» № 02/04-3 від 02 квітня 2014р. загальна ставка за користування кредитними коштами буде складати 25.94 % річних.

Новий розмір процентної ставки буде нараховуватись починаючи з 21.05.2014 року. Дане Повідомлення про зміну розміру процентної ставки є невід’ємною частиною Кредитного договору.

Звертаємо Вашу увагу, що при збільшенні ставки та у випадку збільшення місячного платежу Банк пропонує Вам залишити місячний платіж по Кредитному договору на рівні діючого, однак сума недоплат буде включена в останній місячний платіж по кредиту, згідно графіку щомісячних платежів, який додається до даного повідомлення. У випадку Вашої незгоди з даною пропозицією, просимо письмово проінформувати Банк протягом п’яти банківських днів з моменту отримання даного повідомлення. В такому випадку Банком буде перераховано щомісячні ануїтетні платежі по Кредитному договору, відповідно до збільшеної ставки та надіслано Вам новий графік щомісячних платежів.

Також надсилаємо Вам для ознайомлення «Розрахунок сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки».

 

Так же в первом договоре есть вот такой пункт § 8 Особливі умови

1. Банк має право ініціювати перед Позичальником перегляд (зміну) процентної ставки, передбаченої п. І §3 Договору, в залежності від зміни будь- якого з факторів: грошово-кредитної політики або облікової ставки Національного банку України та/або зміни вартості ресурсів, що залучаються Банком, зміни кредитного ризику, зміни ринкової вартості ТЗ, попиту і пропозиції на кредитному ринку або інших факторів з відповідним повідомленням про це Позичальника рекомендованим поштовим відправленням на адресу Позичальника, вказану в цьому Договорі С гороіні досягли згоди, що необхідним і достатнім підтвердженням отримання Позичальником повідомлення Банку є бланк повідомлення про вру чення поштового відправлення з відміткою про вручення.
2 В разі мовчання (відсутності письмових заперечень) Позичальника протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про ініціювання Банком перегляду (зміни) процентної ставки вважається, що Позичальник погодився з правочнном про перегляд (зміну) розміру процентної ставки по кредиту, запропонованої Банком, без укладення додаткових договорів до Договору, а змінений розмір процентної ставки по кредиту набуває чинності після закінчення вищевказаного строку п’ятнадцяти календарних днів (якщо більш пізня лага зміни ставки не вказана Банком у повідомленні) та відображається у виписні з позичкового рахунку Позичальника га в новому І рафіку. які надсилаються Позичальнику поштою.
3. Якщо Позичальник не погоджується з запропонованим Банком переглядом (зміною) процентної ставки по кредиту. Позичальник зобов язанпіі протягом вищевказаного строку п'ятнадцяти календарних днів, з моменту отримання ним повідомлення письмово повідомити Банк про свою незгоду. У такому випадку продовжє діяти відсоткова ставка передбачена Кредитним договором
 
Так же в § 5 Права и обязанности банка п. д сказано, что банк может по согласию позичальника изменить Фиксовану % ставку согласно с договором.
Как понимать параграф 8 пункт 3?
 
что посоветуете стоит воевать?
мне не понятно
1. что значит увеличение вартости ресурсив. где расчет увеличения вартости? где посылання на законодавство? 
2. правильно ли я понимаю, что изначально в первом договоре у нас уже стоит ставка 9,5 % по НБУ , а такая ставка настала только сейчас 14.04.2014 года
3. я могу дать ответ, как сказано в первоначальном договоре в течении 15 дней или как сказано во втором в течении 5 рабочих дней банка?
4. как понимать § 5, а именно Фиксовану % ставку, если как я понимаю у нас в договоре § 3 п.1  сказано, что у нас змінюванна % ставка.
Вообщем вопросов много, но времени у меня как я понимаю мало на отказ. Буду рада любому совету или помощи.
Link to comment
Share on other sites

Одностороннее изменение процентной ставки с 2010 года уже не возможно. А изменяемая процентная ставка должна устанавливаться согласно норм ГК.

 

Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором

 

4. У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну процентної ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.

5. Індекс, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки, повинен відповідати таким вимогам:
1) поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс;
2) індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів;
3) значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.
6. У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі повинен визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки.
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

Одностороннее изменение процентной ставки с 2010 года уже не возможно. А изменяемая процентная ставка должна устанавливаться согласно норм ГК.

 

Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором

 

4. У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну процентної ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.

5. Індекс, що використовується у формулі визначення змінюваної процентної ставки, повинен відповідати таким вимогам:
1) поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс;
2) індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів;
3) значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.
6. У разі застосування змінюваної процентної ставки у кредитному договорі повинен визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки.

 

Большое спасибо, что откликнулись. Но немного не понимаю, что мне делать. Писать им о не согласии? И как понять смысл 3) значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.  Где я должна ознакомиться с данной информацией?

По мимо всего банк не удосужился отправить такое же письмо моему поручителю.  Является ли это нарушением? 

Вы пишите, что  изменяемая процентная ставка должна устанавливаться согласно норм ГК. Вы бы могли уточнить какими именно нормами? Какая статья? 

 

​Есть ли у меня хоть какой то шанс выиграть суд, если дойдет до этого? Сумма через 5 лет по новому предложения банка выливается для меня в 30000 грн. Я просто в шоке. Помогите пожалуйста. 

Link to comment
Share on other sites

Большое спасибо, что откликнулись. Но немного не понимаю, что мне делать. Писать им о не согласии? И как понять смысл 3) значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.  Где я должна ознакомиться с данной информацией?

По мимо всего банк не удосужился отправить такое же письмо моему поручителю.  Является ли это нарушением? 

Вы пишите, что  изменяемая процентная ставка должна устанавливаться согласно норм ГК. Вы бы могли уточнить какими именно нормами? Какая статья? 

 

​Есть ли у меня хоть какой то шанс выиграть суд, если дойдет до этого? Сумма через 5 лет по новому предложения банка выливается для меня в 30000 грн. Я просто в шоке. Помогите пожалуйста. 

Об этом я неоднократно уже писал. Нет такого финучреждения :)

 

Обязательно им напишите. По поручителю нужно видеть договор поручительства.

 

Так эти нормы и указаны в данной статье.

 

Говорить о шансах не корректно. Но если не попробуешь, то ничего и не будет.

Link to comment
Share on other sites

Большое спасибо, что откликнулись. Но немного не понимаю, что мне делать. Писать им о не согласии? И как понять смысл 3) значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.  Где я должна ознакомиться с данной информацией?

По мимо всего банк не удосужился отправить такое же письмо моему поручителю.  Является ли это нарушением? 

Вы пишите, что  изменяемая процентная ставка должна устанавливаться согласно норм ГК. Вы бы могли уточнить какими именно нормами? Какая статья? 

 

​Есть ли у меня хоть какой то шанс выиграть суд, если дойдет до этого? Сумма через 5 лет по новому предложения банка выливается для меня в 30000 грн. Я просто в шоке. Помогите пожалуйста. 

 

По поручительству нужно смотреть договор.

Какой у Вас банк?

плавающая процентная ставка, насколько мне известно, есть у ОТП и Универсалбанка.

Я думаю, что как и говорит Ростислав, нужно пробовать оспаривать данное повышение процентной ставки.

Что Вы от этого теряете?

Link to comment
Share on other sites

 

 

Привет Всем! До суду еще не дошло, но  получила письмо от банка об увеличении % ставки из-за увеличения вартости ресурсив. Сказано  відповідно до умов кредитного договору и так далі..... повідомляемо Вас ....о увеличении ........ Первоначальный договор звучит так 3. Розрахунки між Сторонами

1.       За користування кредитом Позичальник сплачує річну змінювану процентну ставку в розмірі, шо визначається як змінна частина ставки ібі.тьшена на 12.4900% (Маржу Банку).

2.       Станом на день укладення Договор) змінна частина ставки, визначена за Рішенням Правління Банк), становить 9.5000%. шо разом з Маржою Банку складає змінювану процентну ставку в розмірі 21.9900%.

3.       Змінна частина ставки дорівнює потрійній середньозваженій процентній ставці за залученими депозитами на рахунки домашніх господарств в гривні по всій банківській системі України за попередній місяць (під «попереднім» розуміється останній місяць за який опублікована інформація на сайті НБУ на момент затвердження змінної частини процентної ставки по кредиту), (пункт 4.1.2.11 Розділу Фінансові ринки. Статистика щомісячного електронного бюлетеня НБУ), надалі - «Індекс» Індекс встановлюється Національний банком України та використовується, як база для визначення процентної ставки. Індекс переглядається та може змінюватись не частіше ніж раз на 12 (дванадцять) місяців Статистичні дані Національного банку України, які містять Індекс, розміщуються для ознайомлення відповідно до трафіку поширення статистичних даних на офіційному сайті Національного Банку України за адресою

4.       Банк може в будь-який момент за Рішенням Правління Банку визначити змінну частішу процентної ставки нижчу ніж станка яка розрахована відповідно до п. З § 3 цього Договору на основі зміни ключових ринкових показників

5.       Банк повідомляє Позичальника про зміну розміру процентної ставки та надсилає Позичальнику новий Графік щомісячних платежів листом без внесення змін (доповнень) до Договору не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої почне діяти нова ставка. Таке повідомлення вважа» гьея відісланим в день його відправлення на адресу Позичальника, шо зазначена в цьому Договорі. До направлення повідомлення на адресу Позичальника поштою прирівнюється також і його вручення Позичальнику, члену його родини чи представнику Позичальника під розписку І Іовпй Графік щомісячних платежів стає невід’ємною частиною цього Договору.

6.       Позичальник стверджує, що розуміє суть і принципи визначення процентної ставки, усвідомлює ризики, які випливають з змінної частини еіавкн за весь період кредитування і погоджується на ці ризики

7.       У випадку припинення публікації Національним банком України статистичних даних, які містять Індекс, або в разі, якщо шбов'язанпя про імінн частину ставки стає недійсним з інших передбачених законом підстав, Банк протягом 15-ти робочих днів визначає повиіі індекс, на підставі якою буде встановлюватися процентна ставка по кредиту та письмово повідомляє Позичальника про зміну індексу з одночасним надсиланням ііом) додаткового договору у двох примірника. Позичальник, протягом 5 календарних днів підписує відповідний додатковий договір та надсилає (передає) на адресу Банку. При отриманні згоди Позичальника (підписання вищевказаного додаткового договору). повий індекс вступатиме в сил) з 1-го числа місяця, наступного після місяця, в якому Банком буде визначено новий індекс (далі - Дата дії нового індексу) Гірп відсутності події Позичальника (нспідпиеання, ненадіслання Позичальником вищевказаного додаткового договору) - починаючи з Дати дії новою індексу вважається діючою та застосовується Фіксована ставка, максимальний розмір якої може становити не більше ніж 40%: це ж правило іасюсовус ться для визначення процентної ставки за кредитом у період від дати, наступної за датою ліквідації/недійсності змінної частини ставки, до Дані дії новою індексу.

 

А теперь во так: Відповідно до умов Кредитного договору № 910.24952 від 20.11.2013 року, укладеного між Вами та ПАТ «Ідея Банк» (надалі - «Кредитний договір»), повідомляємо Вас про зміну розміру процентної ставки, у зв’язку із значним збільшенням вартості ресурсів.

Оскільки, новий розмір процентної ставки нижчий ніж ставка, яка розрахована відповідно до умов Кредитного договору, Правлінням Банку прийнято рішення про визначення нового розміру змінної частини процентної ставки за користування кредитом.

Згідно Рішення Правління ПАТ «Ідея Банк» № 02/04-3 від 02 квітня 2014р. загальна ставка за користування кредитними коштами буде складати 25.94 % річних.

Новий розмір процентної ставки буде нараховуватись починаючи з 21.05.2014 року. Дане Повідомлення про зміну розміру процентної ставки є невід’ємною частиною Кредитного договору.

Звертаємо Вашу увагу, що при збільшенні ставки та у випадку збільшення місячного платежу Банк пропонує Вам залишити місячний платіж по Кредитному договору на рівні діючого, однак сума недоплат буде включена в останній місячний платіж по кредиту, згідно графіку щомісячних платежів, який додається до даного повідомлення. У випадку Вашої незгоди з даною пропозицією, просимо письмово проінформувати Банк протягом п’яти банківських днів з моменту отримання даного повідомлення. В такому випадку Банком буде перераховано щомісячні ануїтетні платежі по Кредитному договору, відповідно до збільшеної ставки та надіслано Вам новий графік щомісячних платежів.

Також надсилаємо Вам для ознайомлення «Розрахунок сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки».

 

Так же в первом договоре есть вот такой пункт § 8 Особливі умови

1. Банк має право ініціювати перед Позичальником перегляд (зміну) процентної ставки, передбаченої п. І §3 Договору, в залежності від зміни будь- якого з факторів: грошово-кредитної політики або облікової ставки Національного банку України та/або зміни вартості ресурсів, що залучаються Банком, зміни кредитного ризику, зміни ринкової вартості ТЗ, попиту і пропозиції на кредитному ринку або інших факторів з відповідним повідомленням про це Позичальника рекомендованим поштовим відправленням на адресу Позичальника, вказану в цьому Договорі С гороіні досягли згоди, що необхідним і достатнім підтвердженням отримання Позичальником повідомлення Банку є бланк повідомлення про вру чення поштового відправлення з відміткою про вручення.
2 В разі мовчання (відсутності письмових заперечень) Позичальника протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про ініціювання Банком перегляду (зміни) процентної ставки вважається, що Позичальник погодився з правочнном про перегляд (зміну) розміру процентної ставки по кредиту, запропонованої Банком, без укладення додаткових договорів до Договору, а змінений розмір процентної ставки по кредиту набуває чинності після закінчення вищевказаного строку п’ятнадцяти календарних днів (якщо більш пізня лага зміни ставки не вказана Банком у повідомленні) та відображається у виписні з позичкового рахунку Позичальника га в новому І рафіку. які надсилаються Позичальнику поштою.
3. Якщо Позичальник не погоджується з запропонованим Банком переглядом (зміною) процентної ставки по кредиту. Позичальник зобов язанпіі протягом вищевказаного строку п'ятнадцяти календарних днів, з моменту отримання ним повідомлення письмово повідомити Банк про свою незгоду. У такому випадку продовжє діяти відсоткова ставка передбачена Кредитним договором
 
Так же в § 5 Права и обязанности банка п. д сказано, что банк может по согласию позичальника изменить Фиксовану % ставку согласно с договором.
Как понимать параграф 8 пункт 3?
 
что посоветуете стоит воевать?
мне не понятно
1. что значит увеличение вартости ресурсив. где расчет увеличения вартости? где посылання на законодавство? 
2. правильно ли я понимаю, что изначально в первом договоре у нас уже стоит ставка 9,5 % по НБУ , а такая ставка настала только сейчас 14.04.2014 года
3. я могу дать ответ, как сказано в первоначальном договоре в течении 15 дней или как сказано во втором в течении 5 рабочих дней банка?
4. как понимать § 5, а именно Фиксовану % ставку, если как я понимаю у нас в договоре § 3 п.1  сказано, что у нас змінюванна % ставка.
Вообщем вопросов много, но времени у меня как я понимаю мало на отказ. Буду рада любому совету или помощи.

 

Изменения в ст. 1056-1 ЦК Украины внесен в 22.09.2011г. и не распространяются на правоотношения по кредитным договорам до этой даты.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори, укладені до набрання ним чинності.

Невнимательно посмотрел.

Поручитель живет не по адресу, где Вы получили письмо?

 

1) поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс;

2) індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів;

3) значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.

1.Зміна вартості ресурсів не является основанием для изменения процентной ставки.

2.Та ставка, которая предусмотрена это скорее всего фиксированная часть плавающей ставки. п.с. Для того, что бы понять всю суть Вашего договора его нужно посмотреть целиком, а не Ваши выдержки.

3. У Вас ставка состоит из двух частей: фиксированная и так называемый индекс.

Вам скорее всего хотят изменить фиксированную часть.

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647

Період

% річних

2014

 

з 15.04

9.5

2013

 

з 13.08

6.5

з 10.06

7.0

2012

 

з 23.03

7.5

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Изменения в ст. 1056-1 ЦК Украины внесен в 22.09.2011г. и не распространяются на правоотношения по кредитным договорам до этой даты.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори, укладені до набрання ним чинності.

Невнимательно посмотрел.

Поручитель живет не по адресу, где Вы получили письмо?

 

1) поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс;

2) індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів;

3) значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.

1.Зміна вартості ресурсів не является основанием для изменения процентной ставки.

2.Та ставка, которая предусмотрена это скорее всего фиксированная часть плавающей ставки. п.с. Для того, что бы понять всю суть Вашего договора его нужно посмотреть целиком, а не Ваши выдержки.

3. У Вас ставка состоит из двух частей: фиксированная и так называемый индекс.

Вам скорее всего хотят изменить фиксированную часть.

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647

Період

% річних

2014

 

з 15.04

9.5

2013

 

з 13.08

6.5

з 10.06

7.0

2012

 

з 23.03

7.5

Кредитним договір Л» 910.24952

м. Львів,                                                                                                                                       20.11.2013 року

Публічне акціонерне товариство „Ідея Банк”, місцезнаходження: 79008, Україна, м. Львів, вул. Валова. II. код ЄДРІНЛ І939охіч

уповноваженого представника Калугін Сергій Вікторович, то діє на підставі довіреності №2963 від 23.07 2013. далі - Банк, з одного бок\. та

 

- Позичальник, з іншого боку.

уклали цей Договір про наступне:

§ І Предмет договору

1.    Банк надає Позичальнику кредит у сумі 9.......... грн. (.......................................) па строк 72 місяців,

2.     Кредит надається на наступні потреби:

а) фінансування купівлі Позичальником транспортного засобу (далі - ТЗ) марки СЕЕЬУ. моделі ЕМОЯАІхЮ 7. 2013 року випуск), номер к>зова У7 \\ТЕ І00000022878 Ь6Т7844870Ы040404. у сумі 88720.00 грн.:

3.    фінансування страхового платежу за Договором страхування життя Позичальника в сумі 5766.80 грн

4.     Роздрібна ціна купівлі ТЗ становить 1............ грн. (...........................к), в т.ч. ПДВ.

5.    Позичальник власними коштами сплачує продавцю частину ціни купівлі ТЗ грн. 22180.00 (Двадцять дві тисячі сто вісімдесят гривень 00 копійок)

§ 2 Порядок надання кредиту

1.    Позичальник доручає Банку здійснювати у перший рік кредитування перераховування коштів при які йдеться в н.2 І Договор) (а паоунннмп реквізитами:

a)    в сумі 8........ грн. - на рахунок Іноземне підприємство "Центр-Автокраїна" № 26006340851301 в банку ГІАТ "ПІВДЕННИЙ", МФО 32091/. код ЄДРПОУ 38216403:

B)  в сумі 5766.80 грн. - за страхування життя Позичальника па рахунок ПрАТ «Страхова компанія «УІІІКА житія» №37393900203016.980) 1ІД І «Ідея Банк», МФО 336310. код ЄДРПОУ 14305909.

2.    Шляхом підписання цього Договору, Сторони домовились, шо встановлена ним Договором сума кредиту може збільшитись, у випадку несплати Позичальником щорічного страхового платежу за договором страхування КАСКО на суму щорічного страхового платежу, передбачених > н..' $ 2. шляхом збільшення Банком суми кредиту, в розмірі необхідному дня сплати чергових страхових платежів, згідно Договору страхування № 0114- 0802-0276 від 20.11.2013р.. укладеного з СК СК «Український страховий стандарт». Збільшення суми кредиту не гигне за собою одночасною збільшення строку кредитування, вказаного в п. 1 § 1 Договору.

3.    Істотною умовою збільшення суми кредиту, відповідно до п. 2 § 2 Договору є неотримання Банком підтвердження щодо сплати страховою платежу Позичальником за Договором страхування КАСКО, в строк, визначений п. 2 § 6 Договору.

4.    Позичальник доручає Банку з другого року кредитування та щорічно здійснювати перераховування другого та наступних збільшень суми кредиту (у випадку видачі Банком) для сплати Позичальником страхових платежів:

а) за страхування ТЗ на умовах повного КАСКО, згідно договору страхування № 0114-0802-0276 від 20.11.201 Зр укладеного з СК СК «Український страховий стандарт»;

5.    Про збільшення суми кредиту' та перерахування коштів, відповідно до и.4 § 2 Договору, Банк, протягом 5 робочих днів від моменту її ібі.п.іііеппи письмово повідомляє Позичальника з одночасним надісланням останньому нового Графіку щомісячних платежів. Такс повідом.кяїня вважаї іься відісланим в день його відправленняЧна адресу Позичальника, що зазначена в цьому Договорі. До направлення повідомлення на адрес) Позичальника поштою прирівнюється також і його вручення Позичальнику, члену його родини чи представнику Позичальника під розписку і Іовпй Графік щомісячних платежів стає невід’ємною частиною цього Договору.

§ 3 Розрахунки між Сторонами

1.    За користування кредитом Позичальник сплачує річну змінювану процентну ставку в розмірі, шо визначається як змінна частина ставки ібі.тьшена на 12.4900% (Маржу Банку).

2.    Станом на день укладення Договор) змінна частина ставки, визначена за Рішенням Правління Банк), становить 9.5000%. шо разом з Маржою Банку складає змінювану процентну ставку в розмірі 21.9900%.

3.   

4.    Банк може в будь-який момент за Рішенням Правління Банку визначити змінну частішу процентної ставки нижчу ніж станка яка розрахована відповідно до п. З § 3 цього Договору на основі зміни ключових ринкових показників

5.    Банк повідомляє Позичальника про зміну розміру процентної ставки та надсилає Позичальнику новий Графік щомісячних платежів листом без внесення змін (доповнень) до Договору не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої почне діяти нова ставка. Таке повідомлення вважа» гьея відісланим в день його відправлення на адресу Позичальника, шо зазначена в цьому Договорі. До направлення повідомлення на адресу Позичальника поштою прирівнюється також і його вручення Позичальнику, члену його родини чи представнику Позичальника під розписку І Іовпй Графік щомісячних платежів стає невід’ємною частиною цього Договору.

6.    Позичальник стверджує, що розуміє суть і принципи визначення процентної ставки, усвідомлює ризики, які випливають з змінної частини еіавкн за весь період кредитування і погоджується на ці ризики

7.    У випадку припинення публікації Національним банком України статистичних даних, які містять Індекс, або в разі, якщо шбов'язанпя про імінн частину ставки стає недійсним з інших передбачених законом підстав, Банк протягом 15-ти робочих днів визначає повиіі індекс, на підставі якою буде встановлюватися процентна ставка по кредиту та письмово повідомляє Позичальника про зміну індексу з одночасним надсиланням ііом) додаткового договору у двох примірника. Позичальник, протягом 5 календарних днів підписує відповідний додатковий договір та надсилає (передає) на адресу Банку. При отриманні згоди Позичальника (підписання вищевказаного додаткового договору). повий індекс вступатиме в сил) з 1-го числа місяця, наступного після місяця, в якому Банком буде визначено новий індекс (далі - Дата дії нового індексу) Гірп відсутності події Позичальника (нспідпиеання, ненадіслання Позичальником вищевказаного додаткового договору) - починаючи з Дати дії новою індексу вважається діючою та застосовується Фіксована ставка, максимальний розмір якої може становити не більше ніж 40%: це ж правило іасюсовус ться для визначення процентної ставки за кредитом у період від дати, наступної за датою ліквідації/недійсності змінної частини ставки, до Дані дії новою індексу.

8.     Позичальник зобов’язується сплатити (одноразово) комісію за видачу кредит) у розмірі 199,00 гри. (Сто дев'яносто дев'ять три ПО коті і. шо сплачується на рахунок № 22064491024952.980 у ПАТ „Ідея Банк”. МФО 336310 в день укладення цього Договор).

9.     Банк стягує оплати і комісії передбачені Тарифами Банку.

§4 Забезпечення виконання зобов'язань

1.     Забезпеченням виконання зобов'язань за даним Договором є: застава ТЗ. вказаного в п. 2 §1 Договору, укладається Сторонами.

2.     Позичальник погоджується, що з моменту реєстрації ТЗ у відповідному органі державної реєстрації трану обтяження на ТЗ у державному реєстрі обтяжень рухомого майна. Банк і Позичальник є співвласниками ги 50 % кожен). Протягом вказаного вище терміну. Позичальник та Банк не мають права продавати (буді/ передавати його у володіння, користування чи розпорядження третім особам без попередньої письмової І на частку ТЗ припиняється, з моменту реєстрації обтяження на ТЗ у державному реєстрі обтяжень рухомЬИЗДіЯЯГіЗГа також, навмисно ухиляється від укладення договору застави ТЗ та реєстрації обтяжень протягом 90 календарних дШ^юменту

 

 

иеж

 

 

 

1. Банк мае право:

a)      Вимагати від Позичальника дострокового повернення кредиту і) разі настання хоча б одного з таких випадків              _             ■а.п.ником. знищення або пошкодження ТЗ/предмету застави; (2) передачі в наступну заставу ТЗ без згоди Банку: і?) вимхженн» и іншого розпорядження ТЗ без згоди Банку; (4) прострочення оплати чергового ануїтетного платежу (його частини) більш н ж u . «а • - .н.іарниіі місяць ; (5) несвоєчасного та/або неналежного укладення договору страхування ТЗ; (6) в разі розірвання Банком Доіов» р. -ння або несвоєчасного подання документів, шо підтверджують фінансовий стан Позичальника; (8) порушення І Іозичальникоч б>дь-<ч .'\ \мов Договору та в інших випадках, передбачених законодавством. Розірвання даного Договору не припиняє нарахування . .кшіі передбачених в ij 9 даного Договору.

B)     При невиконанні Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором, списати кошти в сумі заборгованості за ним Дон-іь-р. v .яків Позичальника у ПА Ї' „Ідея Банк”.

c)      Проводити перевірку наявності та технічного стану придбаного транспортного засобу. У випадку заподіяння матеріаіьнк\ придбаному транспортного засобу вимагати від Позичальника представлення додатковою забезпечення виконання своїх цьому Договору.

d)     Змінити за згодою Позичальника Фіксовану процентну ставку згідно з цим Договором.

e)      Розірвати Договір в односторонньому порядку в разі прострочення сплати Позичальником двох щомісячних платежів. на - Позичальнику повідомлення із зазначенням дати розірвання Договору. В такому випадку Договір вважається розірваним з дані, ьк.: повідомленні Банку, термін повернення кредиту вважається таким, шо настав, нарахування процентів припиняється з дані ро Договору.

f)      Вимагати надання Позичальником не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати сплати чергового страхового платежу, нередбачен відповідним Договором Страхування підтвердження, сплати (копія платіжного доручення про перерахування коштів на рахун.ж акредитованого страховика згідно договору страхування) страхового платежу за Договором страхування КАСКО.

g)     Відповідно до п. 2 5 2 Договору, збільшити суму кредигу і перерахувати кошти відповідно до п. 5 5 2 Договору з враху ванням > мов и І. ' ; 2 Договору.

2. Банк зобов'язується:

a)      Надати Позичальнику кредит на суму, строк і цілі, передбачені п.п. І п. 2 §1. Договору , за умови укладення договору застави гранепор і ного засобу, вказаного в п. 2 fj І. Договору. та договору страхування транспортного засобу

B)     Здійснювати обслуговування кредиту та кредитної заборгованості Позичальника.

c)      Сповіщати Позичальника про рішення, прийняті Банком щодо взаємовідносин Позичальника і Банку в рамках Договору

§ 6 Прана та обов’язки Позичальника

І .Позичальник мас право:

a)      Вимагати надання кредиту в сумі і в строки, передбачені Договором, за умови виконання Позичальником своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.

B)     Достроково погасити кредит або його частину, проценти за користування ним. в порядку, передбаченому Договором

c)      Одержувати довідки про стан заборгованості перед Банком за цим Договором.

d)     Позичальник не маг права без пиЬі.мової згоди Банку цілком або частково передавати свої права або обов'язки за цим Договором гретім особам.

2. Позичальник зобов'язується:

a)      Використовувати кредит на цілі, передбачені цим Договором

B)     Повернути Банку суму наданого кредиту в розмірах і в строки (терміни), визначені п. 1 § Г. и І і) 7. Договору і Графіком щомісячних платежів .

c)      Сплачувати Банку процентні платежі від суми кредиту, а також інші платежі (комісії), пов'язані з користуванням кредитом та обслуговуванням кредитної заборгованості Позичальника за цим Договором, у розмірах, випадках, порядку та в строки (терміни), передбачені цим Договором.

d)     До дня видачі кредиту укласти з акредитованою Банком страховою компанією, за свій рахунок: договір страхування предмета застави (на умовах повного КАСКО), договір добровільного страхування жтгггя першим вигодонабувачем за якими г Банк і договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦГІВ) та своєчасно оплачувати страхові внески, не змінювати вигодонабувача по даних договорах до повного погашення заборгованості за Договором. У день укладення вказаних вище договорів страхування надати Банку оригінали (копії) страхових полісів та оригінали квитанцій (платіжних дору чень) про внесення повної суми страхових платежів.

e)      Щорічно, забезпечуючи безперервність, укладати договори страхування (договір страхування предмета застави. ОСЦІІВ. доювір добровільного страхування життя) з акредитованою Банком страховою компанією, своєчасно оплачувати страхові внески, не імінюватн вигодонабувача по даних договорах до повного погашення заборгованості за Договором. У день укладення вказаних вище договорів страхування надати Банку оригінали (копії) страхових полісів та оригінали квитанцій (платіжних доручень) про внесення повної суми страхових платежів. Всі вище перелічені договори страхування подаються позичальником до Банку через реєстрацію вхідної кореспонденції У разі не укладення договорів страхування Банк вправі самостійно на власний розсуд га на свою користь укласти договір страхування предмета застави та договір добровільного страхування життя, стягнувши витрати, пов’язані зі страхуванням з позичальника (страховий тариф по договору добровільного страхування життя встановлюється в розмірі не більше .4% піл іалішіку по тілу кре ііи> я ілн.. першочергового графіку погашення кредиту на момент проведення перестрахування).

0 В разі укладення Банком договорів страхування згідно з п. 2 § 6 Договору. Позичальника зобов'язується повернути Банку витрати понесені за договори страхування на протязі І -го місяця з дня їх укладення.

g)     Достроково погасити кредит, проценти за користування ним, комісії за вимогою Банку у випадках, передбачених п. I S 5 Дог овору

h)     Щорічно подавати до Банку документи, що підтверджують фінансовий стан Позичальника за останні б (шість) місяців:

i)      Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати періоду сплати страхового платежу , передбаченого відповідним.Договором Страху вання (у разі здійснення такого платежу Позичальником за рахунок власних коштів), надати.Банку підтвердження щодо сплати (копія платіжного доручення про перерахування коштів на рахунок акредитованого страховика згідно договору страхування) страхового платежу за Договором страхування КАСКО.

§ 7 Погашения заборгованості

1.    Позичальник зобов’язаний погашати заборгованість за даним Договором у вигляді ануїтетних платежів!1| (далі - щомісячні платежі) на рахунок №29090491024952.980 відповідно до Графіку щомісячних платежів (дані - Графік).

2.     Нарахування процентів здійснюється 2 рази на місяць за методом «факт/факт».

3.     Позичальник має право достроково погасити кредит повністю або част инами до закінчення строку, передбаченого п І § 1 Договору.

4.     Суми, сплачені позичальником у погашення боргу за кредитним договором. Банк зарахову є в такій чері овості

1) простроче+іі проценти;

2) прострочена заборгованість по кредиту:

3) поточні нараховані проценти;

4) часткове погашення кредиту за поточний місяць;

5) штрафні санкції (пеня).

5.    Суми коштів, які сплачені понад суми щомісячного платежу Банк зараховує в часткове погашення суми кредиту.

6.     Позичальник доручає Банку здійснювати договірне списання грошових коштів з будь-яких його рахунків у Банку, в розмірі існуючої заборгованості за кредитом, нарахованими відсотками, неустойками тощо. Таке договірне списання може здійснюватися Банком на підставі цього Договору будь-яку кількість разів. В тому числі Позичальник доручає Байку без додаткового погодження з ним здійснювати договірне списання коштів з будь-якого рахунку Позичальника у іншій валюті (у випадку відсутності або недостатності у Позичальника коштів у валюті кредиту) і доручає самостійно продати таку валюту, на міжбанківському валютному ринку України sa курсом, що визначається на дату такою продажу, на що

 

Позичальник уповноважує Банк шляхом підписання цього Договору. При цьому всі витрати, пов'язані із продажем коштів > інших ват - а\. включаючи (але не виключно) комісії (згідно діючих тарифів), обов'язкові платежі до бюджет) та позабюджетних фондів за операції в продажу валют та всі інші витрати, покладаються на Позичальника та утримуються Банком чи списуються в порядку іоіовірім сі Позичальник підписанням цього Договору надає право Банку утримати комісійну винагороду в гривнях з коштів, отриманих від пролажу ншісміьн валюто або банківських металів, без зарахування цієї комісійної винагороди на його поточний рахунок в національній валюті. При ньому Позичальник доручає Банку оформити заявку на продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України від його імені. У реквізиті меморіального ордеру “Призначення платежу” Банк зазначає номер, дату і пункт цього Договору, яким передбачена можливість застосування договірного списания.

§ 8 Особливі умови

1. Банк має право ініціювати перед Позичальником перегляд (зміну) процентної ставки, передбаченої п. І §3 Договору, в залежності від зміни будь- якого з факторів: грошово-кредитної політики або облікової ставки Національного банку України та/або зміни вартості ресурсів, що залучаються Банком, зміни кредитного ризику, зміни ринкової вартості ТЗ, попиту і пропозиції на кредитному ринку або інших факторів з відповідним повідомленням про це Позичальника рекомендованим поштовим відправленням на адресу Позичальника, вказану в цьому Договорі С гороіні досягли згоди, що необхідним і достатнім підтвердженням отримання Позичальником повідомлення Банку є бланк повідомлення про вру чення поштового відправлення з відміткою про вручення.

2 В разі мовчання (відсутності письмових заперечень) Позичальника протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про ініціювання Банком перегляду (зміни) процентної ставки вважається, що Позичальник погодився з правочнном про перегляд (зміну) розміру процентної ставки по кредиту, запропонованої Банком, без укладення додаткових договорів до Договору, а змінений розмір процентної ставки по кредиту набуває чинності після закінчення вищевказаного строку п’ятнадцяти календарних днів (якщо більш пізня лага зміни ставки не вказана Банком у повідомленні) та відображається у виписні з позичкового рахунку Позичальника га в новому І рафіку. які надсилаються Позичальнику поштою.

3. Якщо Позичальник не погоджується з запропонованим Банком переглядом (зміною) процентної ставки по кредиту. Позичальник зобов язанпіі протягом вищевказаного строку п'ятнадцяти календарних днів, з моменту отримання ним повідомлення письмово повідомити Банк про свою незгоду. У такому випадку продовжє діяти відсоткова ставка передбачена Кредитним договором.

§ 9 Відповідальність Сторін

1.    В разі порушення Позичальником термінів сплати щомісячних платежів від І до 60 днів. Банк мас право нараху вати та стягнути з Позичальника штрафні санкції (пеню) в розмірі 0,15% (нуль цілих п’ятнадцять сотих відсотка) від простроченої суми боргу за кожен день прострочки

2.    В разі порушення Позичальником термінів сплати щомісячних платежів за цим Договором, більше ніж на 30 днів, або в разі втрати страховою компанією акредитації в Банку. Банк має право відмовити Позичальнику у збільшенні суми кредиту, видача якого передбачена н 2 5 2

3.    В разі порушення Позичальником термінів сплати щомісячних платежів більше ніж на 60 днів. Банк має право нарахувати та еіяїнутн і Позичальника штрафні санкції (пеню) в розмірі 0,65% (нуль цілих шістдесят п’ять сотих відсотка) від простроченої суми борту за кожен день прострочки.

4.     Сплата пені не звільняє від виконання зобов'язань за цим Договором.

5.    В разі неподання або несвоєчасного подання Позичальником документів, що підтверджують фінансовий стан Позичальника за останні 6 (шість) місяців, та/або невиконання/несвоєчасного виконання поновлення дії договору (договорів) страхування заставного майна, та/або договору добровільного страхування життя, Банк ма$ право вимагати від Позичальника сплати штрафу в розмірі від 0,1% до 3% від початкової суми кредиту за кожний випадок порушення, стягнувши вТпрати із позичальника.

6.    В разі порушення Позичальником термінів повернення витрат понесених Банком за оформлення договорів страхування, «гідно п 2 § 6. Банк ма< право стягнути з Позичальника штрафні санкції в подвійному розмірі понесених витрат.

7.    У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором винна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні усі іавдані ним збитки. Збитки відшкодовуються понад суму штрафних санкцій, визначених відповідно до Договору.

§ 10 Заключні умови

1.    Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами усіх своїх зобов'язані, за Доіопором.

2.    Позичальник заявляє та гарантує, що: уся інформація, відомості та документи (у тому числі ті ідо містяться в Договорі та кредитній справі Позичальника в Банку), які повідомлені та надані ним Банку з метою одержання кредиту, є достовірними і відповідають дійсності: Банк повідомив йому в належній формі в повному обсязі інформацію, передбачену ч. 2 ст. 11 Закону України ..Про захист прав споживачів" шначена інформація йому відома та зрозуміла, з вказаним Законом він ознайомлений; він ознайомився з Тарифами Банку і згоден з ними, належний йому примірник оригіналу Договору з усіма додатками до нього йому вручено Банком при підписанні Договору: умови Договору він вважає справедливими і такими, що відповідають його інтересам, а також надає свою згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації про нього.

3.    Позичальник надає згоду Банку у випадку виникнення простроченої заборгованості за Договором на розкриття третім особам інформації про ньої о та його операції, що становлять банківську таємницю121

4.     Позичальник стверджує, що під час отримання гарантійного листа ознайомився з кредитним договором та договором застави і згідний і і\ зміс том

5.    Всі зміни і доповнення до даного Договору оформляються додатковим договором Сторін, що є невід'ємною частиною Договору, окрім імііі. порядок яких визначений п. З § 3 Договору.

6.    Будь-які повідомлення здійснені Банком за цим Договором повинні бути складені у письмовій формі. Такі повідомлення здіііснююіьея Банком, направляються листом за адресою Позичальника, вказаною в Договорі або на іншу адресу вказану Позичальником. Вислана таким чином кореспонденція вважається доставленою належним чином.

7.    Якщо Позичальник змінить своє місце проживання чи інші реквізити, вказані в Договорі, він зобов’язаний письмово інформувати про не другу Сторону в строк за 7 (сім) днів до того, як нові реквізити вступлять в силу.

8.     Всі суперечки та вимоги, які виникають при виконанні даного Договору, при неможливості досягнення згоди, передаються на вирішення су ду

9 Строк позовної давності для стягнення боргу за Договором встановлюється тривалістю в 5 (п’ять) років

10. Невід'ємною частиною цього Договору є додатки до нього, а саме:

а) додаток № І - Графік щомісячних платежів;

б) додаток №2 - Розрахунок сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки.

11  Позичальник підписом на цьому Договорі стверджує, що отримав додатки до Договору (додаток №1 - Графік іію*ив»чтн*«цлаіежів. додаток №2 Розрахунок сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки) та ознайомлений з їх змістом.

12. Договір складений у 3 (трьох) оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін та нотаріуса, кт<іуЩ.ЧІ)к)іх має одпЪкйвмиридичт сп.т\

    

—7/5/ ^ Vе

Підписи Сторін:_______________________________________ - --_____________________________ — //£?/_________________ )_________ V

Банк К’алм ін СергііґІІікторовнш^й" І?---

                —М

вій Іілаїежі з^ПЩнми інтервалами між останніми платежами протягом певної кількості періодів. ПронД^^;шц^ову^ті40><(гед^ік факіичіюго кориегувантмїрСЗГйиими коштами, а погашення основного боргу проводиться нерівними частинами, тобто                                       иідіїяіає сплаті,

частина коштів виділяється для сплати процентних платежів, а залишок спрямовується на погашення кое лі п\ тчад і4»єііь«*гі і залишку кредиту процентні платежі зменшуються, а платежі по кредиту збільшуються.

111 Банк має право: (1) звернутися до працедавця Позичальника та інших осіб, від яких Позичальник має право отримувати будь-які виплати, з проханням оплати простроченої заборгованості за Договором за рахунок належних Позичальнику виплат від працедавця та інших осіб, а також розкрити працедавцю і зазначеним особам інформацію про позичальника, його кредитні операції, стан заборгованості перед Банком юшо. і2) розкрпш будь-яким третім особам, у тому числі але не обмежуючись, через засоби масової інформації та/або іншим способом, інформацію про ноіичиді.пнка. його кредитні операції, стан заборгованості перед Банком тощо, (3) подавати інформацію про Позичальника та предмет засіави в (’лину інформаційну систему “Реєстр Позичальників”, створену згідно постанови Правління НБУ ЛІ1245 від 27.06.2001 р

 

 

                           

Idea Bank

     

17.04.2014

 

16.1-05/42702

       

 

       

.ВІД

 

На №.

   

 

 

 

 

 

 

Про кредитні відносини

 

 

 

Шановний(а)

Відповідно до умов Кредитного договору № 910.24952 від 20.11.2013 року, укладеного між Вами та ПАТ «Ідея Банк» (надалі - «Кредитний договір»), повідомляємо Вас про зміну розміру процентної ставки, у зв’язку із значним збільшенням вартості ресурсів.

Оскільки, новий розмір процентної ставки нижчий ніж ставка, яка розрахована відповідно до умов Кредитного договору, Правлінням Банку прийнято рішення про визначення нового розміру змінної частини процентної ставки за користування кредитом.

Згідно Рішення Правління ПАТ «Ідея Банк» № 02/04-3 від 02 квітня 2014р. загальна ставка за користування кредитними коштами буде складати 25.94 % річних.

Новий розмір процентної ставки буде нараховуватись починаючи з 21.05.2014 року. Дане Повідомлення про зміну розміру процентної ставки є невід’ємною частиною Кредитного договору.

Звертаємо Вашу увагу, що при збільшенні ставки та у випадку збільшення місячного платежу Банк пропонує Вам залишити місячний платіж по Кредитному договору на рівні діючого, однак сума недоплат буде включена в останній місячний платіж по кредиту, згідно графіку щомісячних платежів, який додається до даного повідомлення. У випадку Вашої незгоди з даною пропозицією, просимо письмово проінформувати Банк протягом п’яти банківських днів з моменту отримання даного повідомлення. В такому випадку Банком буде перераховано щомісячні ануїтетні платежі по Кредитному договору, відповідно до збільшеної ставки та надіслано Вам новий графік щомісячних платежів.

Також надсилаємо Вам для ознайомлення «Розрахунок сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки».

Крім цього, Банк пропонує Вам скористатися послугою «Дострокове погашення кредиту з дисконтом». Дана послуга полягає у тому, що у випадку укладення Вами додаткової угоди до кредитного договору, Банк, в розмірі дисконту 9% від загальної суми дострокового погашення, здійснює списання залишку заборгованості. Вам залишається лише сплатити решту. Якщо ця пропозиція Вас зацікавила, просимо зателефонувати в департамент адміністрування ав гокредитів і лізингу або за телефоном гарячої лінії.

Дана пропозиція «Дострокове погашення кредиту з дисконтом» дійсна до 31.05.2014р.

-інформація і роз’яснення про порядок виконання Кредитного договору надаються за тел. (032) 242-28-30 ^Департамент адміністрування автокредитів і лізингу), тел. факс (032) 242-06-25, а також консультантами ,царячої лінії ПАТ «Ідея Банк» за телефоном: 0 800 50 20 30

аг

гЭ^овагою,

^Дйіартамент адміністрування -Щйгокредитів і лізингу

Виконавець: Підвірна Я.

S (032)2422830

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Изменения в ст. 1056-1 ЦК Украины внесен в 22.09.2011г. и не распространяются на правоотношения по кредитным договорам до этой даты.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори, укладені до набрання ним чинності.

Невнимательно посмотрел.

Поручитель живет не по адресу, где Вы получили письмо?

 

1) поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс;

2) індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів;

3) значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.

1.Зміна вартості ресурсів не является основанием для изменения процентной ставки.

2.Та ставка, которая предусмотрена это скорее всего фиксированная часть плавающей ставки. п.с. Для того, что бы понять всю суть Вашего договора его нужно посмотреть целиком, а не Ваши выдержки.

3. У Вас ставка состоит из двух частей: фиксированная и так называемый индекс.

Вам скорее всего хотят изменить фиксированную часть.

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647

Період

% річних

2014

 

з 15.04

9.5

2013

 

з 13.08

6.5

з 10.06

7.0

2012

 

з 23.03

7.5

Спасибо за помощь. Как смогла скопировала договор. Если это, что то даст то буду очень благодарна.

Поручитель не прописан на одной жилплощади, но является мои мужем.

Подскажите пожалуйста какая именно фиксированная, а какая индекс. Там в договоре есть 12,49% и 9,5%. Я думала, что 12,49% это изменяемая ставка, а 9,% это индекс.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Изменения в ст. 1056-1 ЦК Украины внесен в 22.09.2011г. и не распространяются на правоотношения по кредитным договорам до этой даты.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Дія цього Закону не поширюється на кредитні договори, укладені до набрання ним чинності.

Невнимательно посмотрел.

Поручитель живет не по адресу, где Вы получили письмо?

 

1) поточне значення індексу повинно періодично, але не рідше одного разу на місяць, публікуватися в засобах масової інформації або оприлюднюватися через інші загальнодоступні регулярні джерела інформації. Кредитний договір повинен містити посилання на джерело інформації про відповідний індекс;

2) індекс повинен ґрунтуватися на об'єктивних індикаторах фінансової сфери, що дозволяють визначити ринкову вартість кредитних ресурсів;

3) значення індексу повинно встановлюватися незалежною установою з визнаною діловою репутацією на ринку фінансових послуг.

1.Зміна вартості ресурсів не является основанием для изменения процентной ставки.

2.Та ставка, которая предусмотрена это скорее всего фиксированная часть плавающей ставки. п.с. Для того, что бы понять всю суть Вашего договора его нужно посмотреть целиком, а не Ваши выдержки.

3. У Вас ставка состоит из двух частей: фиксированная и так называемый индекс.

Вам скорее всего хотят изменить фиксированную часть.

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647

Період

% річних

2014

 

з 15.04

9.5

2013

 

з 13.08

6.5

з 10.06

7.0

2012

 

з 23.03

7.5

3. У Вас ставка состоит из двух частей: фиксированная и так называемый индекс.

Вы не подскажите, что такое так называемый индекс? я никак не могу понять как он изменяется и где увидеть его изменения. Буду очень благодарна.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show