Строк дії звіту про оцінку майна


Recommended Posts

Добрий день.

 

Допоможіть,будь-ласка,розібратися в строках чинності звіту про оцінку майна.

Так ст. 58 ЗУ "Про виконавче провадження" встановлює, що звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом 6 місяців З ДНЯ ЙОГО ПІДПИСАННЯ СУБ'ЄКТОМ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Так, оцінка проведена 2 сепня 2013 р., а звіт підписаний 03 серпня 2013 р. Але потім оцінщик доопрацьовув його (вносив корективи, які не стосуються розміру вартості майна) та здав до ДВС вже другий звіт,де вказано дату оцінки 2 серпня, та дату складання 10 серпня.

Як ви ввжаєте,з якої дати ( з 3 чи 10 серпня) правильно рахувати строк дії звіту про оцінку майна?

Дякую.

 

Link to comment
Share on other sites

Добрий день.

 

Допоможіть,будь-ласка,розібратися в строках чинності звіту про оцінку майна.

Так ст. 58 ЗУ "Про виконавче провадження" встановлює, що звіт про оцінку майна у виконавчому провадженні вважається чинним протягом 6 місяців З ДНЯ ЙОГО ПІДПИСАННЯ СУБ'ЄКТОМ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Так, оцінка проведена 2 сепня 2013 р., а звіт підписаний 03 серпня 2013 р. Але потім оцінщик доопрацьовув його (вносив корективи, які не стосуються розміру вартості майна) та здав до ДВС вже другий звіт,де вказано дату оцінки 2 серпня, та дату складання 10 серпня.

Як ви ввжаєте,з якої дати ( з 3 чи 10 серпня) правильно рахувати строк дії звіту про оцінку майна?

Дякую.

Дата оцінки. Відповідно до п. 3 Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003р. №1440, дата оцінки - це дата (число, місяць і рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його вартість. Всі розрахунки при визначенні вартості майна проводяться з урахуванням ринкової кон'юнктури саме на цю дату (ціни, курс валюти, показники інфляції, законодавчі вимоги і т.д.). Дана дата обов'язково вказується в договорі на оцінку, як його обов'язкова умова (нарівні також, наприклад, з такими обов'язковими умовами договору, як вид вартості, що визначається, і мета оцінки) і зовсім навіть не завжди збігається з датою договору, як часто вважає замовник оцінки. Дату оцінки завжди має визначати замовник, тому що саме йому вирішувати, коли він використовує результати проведеної оцінки. І до речі - у ряді випадків (наприклад, з метою стягнення шкоди) дата оцінки може бути навіть «ретроспективною», тобто визначеною на якийсь відрізок часу назад, до дати укладення договору.

Дата завершення складання звіту. Це дата, якою датується сам висновок про вартість майна, тобто дата, якою були завершені оцінювачем всі оціночні процедури. Всі події на ринку, що відбулися після цієї дати і які можуть призвести до зміни вартості об'єкта, повинні служити причиною для проведення переоцінки, якщо результати такої оцінки ще не були використані замовником з метою, зазначеною оцінювачем у висновку, відповідно до умова договору на оцінку.

Як ми тепер бачимо, ці дві дати - дата оцінки та дата завершення складення звіту - не є тотожними поняттями, як іноді помилково вважає замовник оцінки. Навпаки, наприклад у випадках проведення оцінки великих і складних об'єктів (цілісних майнових комплексів), з урахуванням термінів проведення оцінки, різниця між датою оцінки (яка нехай навіть і збігається в більшості випадків з датою укладення договору) і датою завершення складання звіту може іноді становити від декількох тижнів до декількох місяців.

Слід тепер відзначити, що як встановлено п. 57 вищезазначеного Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», строк дії звіту (і відповідно - висновку про вартість майна, як його невід'ємної частини) вказуються оцінювачем тільки в разі потреби або у випадках, встановлених законодавством спеціально для деяких ситуацій.

До таких ситуацій, наприклад, відносяться:

- приватизація або продаж державного або комунального майна конкурентними способами (строк дії звіту - 6 місяців з дати оцінки);

- оренда державного або комунального майна (строк дії звіту - 6 місяців з дати проведення оцінки);

- виконавче провадження (строк дії звіту - 6 місяців з дати підписання оцінки);

- експертна грошова оцінка землі (строк дії звіту - 12 місяців з дати оцінки);

- «оціночна вартість» об'єкта нерухомості, визначена для цілей оподаткування (строк дії звіту - 6 місяців з дати проведення оцінки).

Як можна помітити, на відміну від категорії «дата оцінки» категорія «дата проведення оцінки» законодавством хоч і використовується, але чітко не відрегульована і, у більшості випадків, трактується саме як «дата оцінки».

Крім того, відзначимо, що навіть у випадках, коли строк дії звіту не вказаний оцінювачем, такий строк може бути нормативно визначений відповідними органами (наприклад, органами місцевого самоврядування), які використовують даний звіт, з урахуванням чинного законодавства.

Таким чином, можемо зробити наступний висновок, що строк дії звіту, крім випадків, визначених законодавством або відповідними органами, не є обов'язковою категорією і може бути зазначений у звіті лише в тих ситуаціях, коли оцінювач вважатиме це необхідним - наприклад, коли проводиться оцінка майна в умовах ринку, що постійно змінюється (з урахуванням поточної цінової динаміки на певному ринку, будь-яких інших ринкових параметрів, що постійно змінюються та впливають на вартість об'єкта і т.д.).

При цьому хотіли б також зауважити, що у випадках, коли зацікавлена особа, яка використовує звіт оцінювача для прийняття будь-яких рішень, сама визначає, що з урахуванням періоду часу, що минув з дати оцінки, необхідно провести переоцінку об'єкта, то за певних умов можливо проводити не «нову» оцінку, а здійснити так звану актуалізацію «старого» звіту про оцінку.

Порядок проведення актуалізації звіту про оцінку регулюється п.58-59 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

 

Я бы считал с даты первичного подписания, но что бы говорить что-то более конкретное, нужно нырять в судебную практику.

 

Ответа в стандарте тоже нет:

 

58. Доопрацювання (актуалізація) оцінки майна може здійснюватися у разі закінчення строку дії звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна, встановленого законодавством, або на вимогу замовника оцінки, коли істотних змін в умовах функціонування та фізичному стані об'єкта оцінки, а також стані ринку подібного майна від дати оцінки до дати оцінки, на яку передбачається здійснення доопрацювання (актуалізація), не відбулося.

Доопрацювання (актуалізацію) оцінки майна та з цією метою складення у стислій формі звіту про оцінку майна здійснює оцінювач та суб'єкт оціночної діяльності, які складали у повній формі звіт про оцінку цього майна. У цьому разі попередній звіт про оцінку майна, складений у повній формі, розглядається як невід'ємна частина звіту про оцінку майна у стислій формі.

З метою доопрацювання (актуалізації) оцінки із замовником укладається новий договір на виконання робіт з доопрацювання (актуалізації) оцінки майна, якщо можливість її проведення не була передбачена у договорі на проведення оцінки майна.

59. Звіт про оцінку майна підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання. Документи та інші інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про оцінку майна зберігаються в архіві суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання не менше ніж п'ять років, якщо інше не встановлено договором на проведення оцінки майна.

 

 

 

56. Звіт про оцінку майна може складатися у повній чи у стислій формі.

Звіт про оцінку майна, що складається у повній формі, повинен містити:

опис об'єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати;

дату оцінки та дату завершення складення звіту, а у разі потреби - строк дії звіту та висновку про вартість майна відповідно до вимог законодавства;

мету проведення оцінки та обґрунтування вибору відповідної бази оцінки, якщо інше не передбачено законодавством;

(абзац п'ятий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. N 231)

перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка;

перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;

виклад усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка;

опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації під час проведення оцінки;

висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш ефективного використання об'єкта оцінки;

виклад змісту застосованих методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також відповідних розрахунків, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість майна;

письмову заяву оцінювача про якість використаних вихідних даних та іншої інформації, особистий огляд об'єкта оцінки (у разі неможливості особистого огляду - відповідні пояснення та обґрунтування застережень і припущень щодо використання результатів оцінки, крім випадків нездійснення огляду відповідно до Порядку проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. N 231), дотримання національних стандартів оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна під час її проведення, інші заяви, що є важливими для підтвердження достовірності та об'єктивності оцінки майна і висновку про його вартість;

(абзац дванадцятий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з

 постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. N 231)

висновок про вартість майна;

додатки з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби - інші інформаційні джерела, які роз'яснюють і підтверджують припущення та розрахунки.

 

Какой у Вас указан срок действия отчета?

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
В 18.06.2014 в 16:40, Allenka сказал:

его подписывали дважды :) первый вариант, а потом второй вариант (окончательный)

Мое мнение с момента первого варианта.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show