Recommended Posts

Проиграли все суды по иску банка (очень хорошие адвокаты были, один даже канд. юр. наук и естественна цена за услугу 1100 у.е., взялся сам) Результат выкладываю

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

18 липня 2012 року

апеляційної інстанцій, мотивуючи свою вимогу порушенням судами норм процесуального права та неправильним застосуванням норм матеріального права, а У касаційній скарзі … просить скасувати рішення

першої та справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції в іншому складі суду.

Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Задовольняючи позовні вимоги Банку суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, виходив з того, що договір про надання кредиту укладений сторонами відповідно до чинного законодавства, у зв'язку з чим підлягає стягненню заборгованість за цим договором, яка виниклі внаслідок невиконання позичальником свого обов'язку по погашенню кредиту.

Проте, з таким висновком судів погодитися не можна.

Згідно зі ст. 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Відповідно до ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує такі питання: 1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; 2) чи є інші фактичні дані (пропущення строку позовної давності тощо), які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження; 3) які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин; 4) яка правова норма підлягає застосуванню до цих правовідносин.

Зазначеним вимогам судові рішення не відповідають.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, установлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити

проценти.

Виходячи зі змісту зазначеної норми предметом кредитного договору є грошові кошти, а кредитодавцем - фінансова установа.

Установлено, що 28 листопада 2007 року між ЗАТ «КБ «АльфаБанк» і … було укладено кредитний договір № (а.с. 7-10).

Відповідно до п. 2.6. кредит надається позичальнику в готівковій формі через касу Кредитора ( а.с. 7).

Обґрунтовуючи вимоги касаційної скарги заявник указує на те, що матеріали справи не містять доказу, а саме оригіналу або належним чином завіреної копії квитанції про отримання ним кредитних коштів. У справі відсутній детальний розрахунок виниклої у неї заборгованості в розмірі 174 265 грн. 76 коп. Крім того, про підвищення відсоткової ставки в односторонньому порядку Банк повідомив лише при розгляді справи в апеляційному суді.

Матеріали справи не містять доказів отримання кредитних коштів… , як не містять вони й додатку № 1 до договору (графік платежів).

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, крім випадків встановлених ст. 61 ЦПК України.

Установлюючи наявність або відсутність фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, визнаючи одні та відхиляючи інші докази, суд має свої дії мотивувати та враховувати, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (ч. 4 ст. 60 ЦПК України).

Вирішуючи спір, суд у порушення статей 213, 214 ЦПК України на вказане уваги не звернув; у достатньому обсязі не визначився з характером спірних правовідносин та правовою нормою, що підлягає застосуванню; заперечень відповідача не перевірив та не навів факти, які б спростували його заперечення. Отже, суд не з'ясував всіх обставин справи та не надав їм належної правової оцінки, хоча їх з'ясування має суттєве значення для правильного вирішення справи.

Суд апеляційної інстанції в порушення вимог ст. ст. 303, 315 ЦПК України належним чином не перевірив доводів апеляційної скарги, в ухвалі не зазначив конкретні обставини і факти, що спростовують такі доводи та прийшов до передчасного висновку про залишення рішення суду першої інстанції без змін.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що судові рішення підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 336, 338 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

ухвалила:

Касаційну скаргу …Заочне рішення від" 06 грудня

СДІ. Штелик

f

М.В. Дем'яносов О.П. Касьян

О.В. Кафідова

оротун

« розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала оскарженню не підлягає. Головуючий

Судді:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Справа Лг2 1805/9363/2012 Провадження № 2/591/130/13

РІШЕН Н Я ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2013 року Зарічний районний суд м.Суми в складі:

головуючого судді -І Ірокудіної І І.Г. при секретарі - Москалснко Т.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «»Альфа-Банк» до … про стягнення заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення на предмет іпотеки,- ВСТАНОВИ В:

1 Іозивач звернувся до суду з позовом та в подальшому уточнив свої вимоги та зазначив, що 28.11.2007 року Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк", та фізична особа …, уклали кредитний договір №.

Відповідно до пункту 2.1 вищевказаного Договору, Позивач зобов'язується падати Відповідачеві кредит у сумі 20000,00 доларів США 00 центів на власні потреби без будь-яких обмежень, строком на 120 місяців - з 28.11.2007 року до 28.11.2010 року.

Відповідно до п. 1 Договору, Відповідач зобов'язується в порядку та на умовах, що визначені Договором повертати Кредит, виплачувати проценти за користування Кредитом, сплачувати неустойки та інші передбачені платежі в сумі, строки та на умовах, що передбачені Договором.

Позивач свої зобов'язання за Договором виконав, надавши Відповідачеві 1. креди т \ сумі 20000,00 доларів США 00 центів.

У порушення умов Договору, Відповідач І. свої зобов'язання належним чином не виконав, в результаті чого станом на 22.06.2009 має прострочену заборгованість за кредитом - 19226.06 доларів CILIA 06 центів, що за курсом ІІБУ на 22.06.2009 р. складає 146441.05 гри. 05 коп., за відсотками 1149,30 доларів СІНА 30 центів, що за офіційним курсом ІІБУ па 22.06.2009 складає - 8753,99 гривні 99 копійок.

Відповідно до пункту 3.6 Договору, у разі невиконання чи несвоєчаСного*виконання зобов'язання в частині повернення кредиту та'або сплати процентів, комісій згідно з умовами Договору. Відповідач 1 зобов'язаний сплатити Позивачу пеню в розмірі 1% (один) відсоток від простроченої суми за кожен день прострочення.

Па 22.06.2009 року розмір пені становить - 2503,77 три долари США 77 центів, що за офіційним курсом І ІБУ на дату розрахунку складає - 19070,72 гри..

Одночасно 28.11.2007 року Закрите акціонерне товариство "Альфа-Банк", та фізична особа - громадянка України…, уклали Договір Поруки №.

Відповідно до п. З Відповідач 2 та Відповідач 1 відповідають перед Позивачем за порушення обов'язків за Договором, як солідарні боржники. Поручитель відповідає перед ІІозивачем у тому ж обсязі, що і Відповідач 1.

Відповідно до п. 5.1 Договору у разі невиконання чи неналежного виконання Відповідачем 1 будь-яких обов'язків, встановлених Договором, в тому числі у разі затримання сплати частини Кредиту та/або процентів за його користування, щонайменше на один календарний місяць. Позивач має право вимагати дострокового виконання зобов'язання повернення Кредиту за Договором.

Відповідно до п. 2.1 Договорів поруки Поручителі у випадку невиконання аб неналежного виконання Відповідачем 1 обов'язків за Договором, зобов'язаний у строк н пізніше 10 днів з дати пред'явлення досудової вимоги повернути Позивачеві кредит, сплатні проценти за користування ним і викопати інші зобов'язання за Договором.

На виконання умов Договору Відповідачам було направлено Вимоги про дострокове повернення кредиту, але на дату подання позовної заяви Вимоги не виконані.

Таким чином, зважаючи на невиконання Відповідачем 1 зобов'язання стосовно умов повернення кредиту, вважають, що позивач вправі вимагати стягнення з Відповідачів заборгованість по кредиту, заборгованість за відсотками, пеню за невиконання умов договору.

…- відповідно до договору № від 28.11.2007 року є іпотекодавцем та майновим поручителем.

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про іпотеку» майновий поручитель несе відповідальність перед! іпотекодержателем за невиконання боржником основного зобов'язання виключно в межах! вартості предмета іпотеки.

В забезпечення виконання зобов'язань за договором № від 28.11.2007 року AT «Альфа-Банк» та Відповідач 3 уклали Іпотечний договір № -1 від 28.11.2007.

Відповідно до п.3.1 Іпотечного договору предметом іпотеки с - квартира, за адресою: м. Суми, вул. …, що належить Відповідачу 3 на підставі Свідоцтва про право власності па житло, виданого Виконавчим комітетом Сумської міської ради народних денупутатів 16.06.1997 року та Свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого Першою Сумською держконторою 02.07.2004 року за р.№ 1-118 та зареєстрованих Сумським міським бюро технічної інвентаризації за рссстровим написом 750 в реєстровій книзі № 36.

Станом на 13.11.2012 року загальна сума заборгованості становить 1638738,21 гри. з

них:

- за кредитом 153673. 90 гри. по відсоткам 72831.98 гри.

- пеня 1412232.33 гри.

Проте, з огляду на принцип розумності та справедливості, ПАТ «Альфа-Банк» як клієнто-орієнтований Банк, користуючись своїми процесуальними правами вважає за доцільне зменшити вимоги по пені та просити суд стягнути з Відповідачів 1 та 2 в солідарному порядку 11 % (одинадцять) відсотків від нарахованої пені. Беручи до уваги розрахунок за не виконання умов кредитного договору було нараховано 1412223,33 грн. пені, 11 % складає - 155345.56 гри.

В рахунок погашения заборгованості за кредитним договором №800002755 від 28.11.2007 року в сумі 381851.44 грн., з них:

- за кредитом 153673,90 грн. відсоткам 72831,98 грн.

пеня 155345,56 грн.

Звернути стягнення на предмет іпотеки: квартиру, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. , що належить на праві власності … на підставі Свідоцтва про право власності на житло, виданого Виконавчим комітетом Сумської міської ради народних депутатів 16.06.1997 року та свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого Першою Сумською держнотконторою 02.07.2004 року за р.№ 1-438 та зареєстрованих Сумським міським бюро технічної інвентаризації за реєстраційним написом 750 в реєстровій книзі №36. шляхом продажу Публічним акціонерним товариство «Альфа- Банк» від свого імені вказаного предмету іпотеки з укладенням від імені … договору купівлі-продажу з іншою особою-покупцем з правом отримання витяг) з Державного реєстр) прав власності, виготовлення дублікату правовстановлюючих документів на предмет іпотеки, а також надання всіх інших повноважень ПАТ «Альфа-Банк» необхідних для продажу предмета іпотеки. Визначити початкову ціну предмета іпотеки для його подальшої реалізації на рівні 192000 гри..

Представники відповідача га відповідач … з позовом не згодні та пояснили, що позивачем не виконані вимоги, зазначені в Ухвалі вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 липня 2012 року, також в розрахунку заборгованості позивачем не знайшло відображення походження та не надано доказів на підтвердження суми заборгованості, збільшення сум кредиту та інші суми, які зазначені позивачем.

Суд. заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи встановив, що предметом кредитного договору с грошові кошти, а кредитодавцем - фінансова установа.

Установлено, що 28 листопада 2007 року між ЗАТ «КБ «АльфаБанк» і …. було укладено кредитний договір (а.с. 7-10).

Відповідно до п. 2.6. кредит надасться позичальнику в готівковій формі через касу Кредитора ( а.с. 7).

Заочним рішенням Зарічного районного суду м. Суми від 12.07.2011 року по справі за позовом ЗАТ «Альфа-Банк» в особі TOB «ЕКОЛЛ » до … про стягнення коштів за кредитним договором та звернення стягнення позовні вимоги позивача задоволені в повному обсязі та стягнуто з … на користь ЗАТ «Альфа-Банк» в особі ГОВ «ЕКОЛЛ » прострочену заборгованість: за кредитом в сумі 174265.76 гри.. Звернуто стягнення на предмет іпотеки квартиру м. Суми , шляхом продажу даної квартири ЗАТ «Альфа-Банк» від свого імені, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності з наданням повноважень з приводу продажу зазначеної квартири. Виселено без надання іншого житла та СТЯГНУТІ судові витрати.

Ухвалою колегії су;ідів з розгляду справ цивільного судочинства Апеляційного суду Сумської області від 06.12.2011 року Заочне рішення Зарічного районного суду м. Суми від 12 липня 2011 року залишено без змін.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 липня 2012 року скасовано Заочне рішення Зарічного районного суду м. Суми від 12 липня 2011 року та ухвалу апеляційного суду Сумської області від 06.12.2011 року, справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції та в Ухвалі зазначено, що заявник обґрунтовуючи вимоги скарги вказує на те, що матеріали справи не містять доказу, а саме оригіналу або належним чином завіреної копії квитанції про отримання ним кредитних коштів. У справі відсутній детальний розрахунок виниклої у неї заборгованості в розмірі 174 265 гри. 76 кой. Крім того, про підвищення відсоткової ставки в односторонньому порядку Банк повідомив лише при розгляді справи в апеляційному суді.

Матеріали справи не містять доказів отримання кредитних коштів Сироватською О.В, як не містять вони й додатку № І до договору (графіку платежів).

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести/ri обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень, крім випадків встановлених ст. 61 ІІПК України. . *

Установлюючи наявність або відсутність фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення, визнаючи одні та відхиляючи інші докази, суд має свої дії мотивувати та враховувати, що доказування не може грунтуватися на припущеннях (ч. 4 ст. 60 ЦПК України).

З матеріалів справи слідує, що … звернулась до суду і позовом до Публічного акціонерного товариства «»Альфа-Банк» про визнання недійсним умов кредитного договору, зобов'язання прийняти суму залишкової заборгованості з розстрочкою платежів і рішенням Зарічного районного суду м. Суми від 03.03.2011 року в задоволенні позову було відмовлено. Да не рішення суду знаходилось в матеріалах цивільної справи на момент прийняття ухвали Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 липня 2012 року. а.с. 175-177 т.2

Ухвалою колегії суддів з розгляду справ цивільного судочинства Апеляційного суду Сумської області від 25.05.2011 року рішення Зарічного районного суду м. Суми від 03.03 2011 року залишено без змін.

Також … звернулась до суду з позовом до Публічною акціонерного товариства «»Альфа-Банк» про визнання частково недійсним кредитного договору в частині використання банком ії заробітної плати та спонукання до виплати моральної шкоди. Рішенням суду відмовлено в задоволенні вимог та Ухвалою колегії суддів з розгляду справ цивільного судочинства Апеляційного суду Сумської області від 24 травня 20) 2 року рішення Зарічного районного суду м. Суми від 09.04.2012 року залишено без змін.

Як слідує з матеріалів справи вимоги зазначені в Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 липня 2012 року до даного часу позивачем не усунені та не надано доказів на підтвердження позову в частині, якими …. обґрунтовувала свої вимоги при звернення зі скаргою, а саме, матеріали справи до даного часу не містять доказу, а саме оригіналу або належним чином завіреної копії квитанції про отримання ним кредитних коштів. У справі відсутній детальний розрахунок виниклої у неї заборгованості в розмірі 174 265 гри. 76 кой. Крім того, про підвищення відсоткової ставки в односторонньому порядку Банк повідомив лише при розгляді справи в апеляційному суді, доказів протилежного суду не надано.

Матеріали справи не містять доказів отримання кредитних коштів … як не містять вони й додатку № 1 до договору (графіку платежів) і до даного часу позивач не надав суду вищеиерерахованих документів в Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 18 липня 2012 року та відповідних доказів на підтвердження позову та відсутній детальний розрахунок виниклої у … заборгованості в розмірі вже 1638738. 21 гри., в довідці, яка надана посилання на графік повернення кредиту, додаток №1 до кредитного договору, однак дані документи до суду також не надано. Тому необхідно відмовити Публічному акціонерному товариству «»Альфа-Банк» у задоволенні позову в повному обсязі за необґрунтованістю позовних вимог."

Керуючись ст.. ст. 546, 625 ЦК України, Законом України "Про іпотеку", ст.ст. 10. і 213-215,218 ІДПК України,-

ВИРІШИВ:

Відмови ти "Публічному акціонерному товариству «»Альфа-Банк» у задоволенні позі в повному обсязі за необґрунтованістю позовних вимог.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Апеляційного суду Сумської обласк, через Зарічний районний суд м. Суми протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошенні судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отриманні копії цього рішення.

Повний текст виготовлено та підписано 15 лютого 2013 року.

Я думаю почему банк не представил документы - каждый документ свидетельсво о его противоправных делах и как следствие ОБЭП, Прокуратуа, Налоговая полиция.

Link to comment
Share on other sites

Поздравляю.

Вам сильно повезло, что Вашу кассационную жалобу дочитали до конца, в противном случае получили бы Ухвалу об отказе в открытии кассационного производства.

Link to comment
Share on other sites

Поздравляю.

Вам сильно повезло, что Вашу кассационную жалобу дочитали до конца, в противном случае получили бы Ухвалу об отказе в открытии кассационного производства.

В кассачке было еще штук пять жалоб, вплоть до нарушений присяги судьями обоих инстанций, они выбрали меньшее зло!
Link to comment
Share on other sites

В кассачке было еще штук пять жалоб, вплоть до нарушений присяги судьями обоих инстанций, они выбрали меньшее зло!

Пожалуйста поделитесь текстом кассации, ну или частью текста о нарушения присяги судьями.
Link to comment
Share on other sites

Поздравляю, Вам дали ещё один шанс. А что касается научных званий адвокатов, не стоит на это особо надеяться. Академические знания хорошо использовать для научных диспутов с учёными коллегами, а не для судебных дебатов, где всё проплачено и предрешено.

Link to comment
Share on other sites

Пожалуйста поделитесь текстом кассации, ну или частью текста о нарушения присяги судьями.

КАСАЦІЙНА СКАРГА

на рішення Зарічного районного суду м.Суми від 12 липня 2011 року та ухвалу колегії суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду Сумської області від 06 грудня 2011 року

12 липня 2011 року Зарічним районним судом м.Суми було постановлено заочне рішення, яким позовну заяву ЗАТ «Альфа-Банк» (далі по тексту – позивач) до ...про стягнення коштів та звернення стягнення задоволено в повному обсязі.

Ухвалою апеляційного суду Сумської області від 06 грудня 2011 року вказане заочне рішення було залишено без змін.

З ухвалою Апеляційного суду Сумської області я погодитися не можу, в зв’язку з тим, що при прийнятті рішення було порушено норми процесуального та матеріального прав, допущено невідповідність висновків суду обставинам справи і воно підлягає скасуванню з наступних підстав.

Апеляційним судом Сумської області залишено без уваги та не надано належної оцінки:

• відсутність в матеріалах цивільної справи оригіналів документів або ж завірених належним чином документів. Під час розгляду справи в суді І-ї інстанції нами неодноразово заявлялося клопотання (в тому числі письмово) про їх витребування;

• відсутність в матеріалах справи моєї заяви про перенесення попереднього судового засідання в зв’язку з неможливістю явки через поважні причини (до даної заяви було додано копію медичної документації на підтвердження). Однак вказана заява з додатками взагалі не була додана до матеріалів справи та залишена поза увагою (копія заяви з відміткою канцелярії суду про отримання була надана разом з апеляційною скаргою);

• незаконність постановлення заочного рішення без належного повідомлення відповідачів по справі ( не були повідомлені про час розгляду справи як в суді І-ї інстанції так і в Апеляційному суді Сумської області, що повністю підтверджується матеріалами справи);

• в матеріалах справи відсутній детальний розрахунок виниклої заборгованості в сумі174265,76 грн. Представники позивача в судові засідання не з’являлися, тому з’ясувати хоча б в усній формі про методику нарахування не було можливості. Рішення обох судів посилаються на укладений кредитний договір на суму 20000 доларів США, проте в матеріалах справи відсутня заявлена в позови оригінальна або належно завірена копія квитанції про отримання коштів. Пояснення як долар США перетворився в гривню відсутні. З огляду на листи, що були нами отримані від позивача з сумами заборгованості, яка з кожним новим листом відрізнялася від попередньої, при цьому як в сторону збільшення так і в сторону зменшення суми (дані листи були долучені до матеріалів справи), виникають сумніви щодо правильності нарахування заборгованості в позовній заяві. Звертаю увагу, що для з’ясування точної суми заборгованості нами подавалася письмова заява про призначення фінансово-кредитної експертизи,та витребування розрахункових документів, однак дане клопотання було взагалі залишено без уваги. Крім цього, вже після подачі апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, в письмовому запереченні на дану скаргу відповідачем було зазначено, що ним підвищувалася процентна ставка в односторонньому порядку. Про це було повідомлено лише при розгляди справи апеляційнім судом, що є грубим порушенням ст..ст. 654, 1056-1 ЦК, ст. 11 закону ЗПСУ;

• По обох рішеннях суди посилаються на Додаток №1(графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту який е невід’ємною частиною договору ) . Цей додаток взагалі відсутній в позови , прохання до суду витребувати оригінал документа було проігноровано. Додаток №1 е положення постанови Правління національного банку Україні про «Правила надання банками інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» № 168 яке зобов’язує Банки забезпечувати виконання цих правил під час укладення кредитних договорів зі споживачами . Під час укладення кредитного договору банк сфальсифікував таблицю визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної ставки в частині реальної процентної ставки та абсолютного подорожчання кредиту усунув ці колонки взагалі . Суддям обох судів повідомлялось про цей факт однак не було прийнято до увазі, хоча в своїх рішеннях посилаються на документ якого взагалі не бачили та не аналізували .

• Законність рішення в частині про звернути стягнення на предмет іпотеки квартиру м. Суми , шляхом продажу даної квартири ЗАТ „Альфа- Банк" від свого імені, з отриманням витягу з Державного реєстру прав власності з наданням повноважень з приводу продажу зазначеної квартири. Виселити з квартири м. Суми без надання іншого житла, також доказує про те що суди не з’ясували всі обставини справи. В цей квартири зареєстрований с 27.04.2001р. та проживає син , який є інвалідом другої групи. Продаж житла разом з громадянином Україні це нонсенс.

• Законність ухвали Апеляційного суду Сумської області також не можливо признати законним з наступного: суд першої інстанції з порушенням вимог закону, позбавив мене можливості в ході попереднього судового засідання подати зустрічну позовну заяву та приєднати позові, був поданий окремий позов на дії банку. Позов було розглянуто у Зарічному районному судді м.Суми суддею Левченко Т.А. (справа № 2-308/11). Таким чином суддя Левченко Т.А. приймала участь в розгляди того самого спірного договору між ... та ПАТ «Альфа-Банк» по тім самим обставинам, та виносила рішення на користь банку. Той склад суду порушивши ст. 21, ст. 23 ЦПКУ з участю судді Левченко Т.А. у розгляді справи в апеляційному суду захищав по суті як рішення судді І-ї інстанції по цей справи так її особисто рішення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 21, 41, 42, 55, 68 Конституції України; ст.ст. 1, 3, 10,21,23, 213 ЦПК України; ст.ст. 13, 27, 203, 215, 217, 228, 230, 627, 629, 638, 654, 1056-1 ЦК України; ст.ст. 11, 15, 18, 19 ЗУ «Про захист прав споживачів»; ст. 6 ЗУ «Про страхування»; ст.ст. 53, 55, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»; Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007 р. «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту»; Постановою Пленуму ВСУ №14 від 18.12.2009 р. «Про судове рішення у цивільній справі»; Постановою Пленуму ВСУ №9 від 06.11.2009 р. «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», -

ПРОШУ:

1. Скасувати рішення Зарічного районного суду м.Суми від 12 липня 2011 року та ухвалу колегії суддів судової палати в цивільних справах апеляційного суду Сумської області від 06 грудня 2011 року, та ухвалу апеляційного суду Сумської області від 06 грудня 2011 р. по цивільній справі № 22ц-2142/2011 р.

2. Справу повернути до суду першої інстанції на новий розгляд в іншому складі.

Додатки:

1. Касаційна скарга – 4 екз.

2. Рішення Зарічного районного суду м.Суми від 12 липня 2011 року з печаткою.

3. Копія рішення Зарічного районного суду м.Суми від 12 липня 2011 року – 4 екз.

4. Ухвала колегії суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду Сумської області від 06 грудня 2011 року з печаткою.

5. Копія ухвали колегії суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду Сумської області від 06 грудня 2011 року – 4 екз.

6. Рішення Зарічного районного суду м.Суми від 12 липня 2011 року з печаткою.

7. Копія рішення Зарічного районного суду м.Суми від 12 липня 2011 року – 4 екз.

8. Копія квитанції про сплату судового збору з печаткою.

9. копія квитанції про сплату судового збору – 4 пр.

Link to comment
Share on other sites

Поздравляю! Вы сделали без адвоката то, что многие с двумя адвокатами не могут.

Если Альфа будет что-то подавать дальше , пишите обязательно. С Победой.

Спасибо, но в законную силу ришення вступит 22.01.13, если банк посмеет подать апеляцию, будет опять война, но уже НАСМЕРЬТЬ!
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show