Recommended Posts

Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста дальнейшую судьбу кредита в банке(Даниель), находящегося в стадии ликвидации.

На сайте НБУ

 

6

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ДАНІЕЛЬ”

(ліквідація здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”)

 

адреса Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 33 Б,

сайт: http://www.fg.gov.ua/

 

 

На сайте ФГВФО

17 квітня 2014 року внесено зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

із реєстру учасників Фонду виключено ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» у зв’язку з ліквідацією банку

Link to comment
Share on other sites

Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста дальнейшую судьбу кредита в банке(Даниель), находящегося в стадии ликвидации.

17 квітня 2014 року внесено зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

із реєстру учасників Фонду виключено ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» у зв’язку з ліквідацією банку

и еще добавлю вопросик.

в таком состоянии (в состоянии ликвидации) у банка уже отозвана лицензия или нет? (не только у даниэля, а в принципе)

Link to comment
Share on other sites

ФГВФЛ - не может ПОЛНОСТЬЮ расплатиться АПРИОРИ!

У них есть граница 200000 на рыло. Вы уверены что нет ФЛ у которого вклад был на сумму 200,000.01 и более? Я на 100000000% уверен что ЕСТЬ!

2е: ФГВФЛ касается только ФЛ итолько ВКЛАДОВ! А есть и другие обязательства! Например перед ЮЛ.

Следующее: если ФГВФЛ рассчитался, то он стал дебитором банка. Т.е. от ликвидационной массы - часть принадлежит ФГВФЛ. (но он не в 1й очереди).

Но процесс "сбора камней" очеееееень долгий. И Вас тоже будут ждать (а следовательно будет ждать и процедура ликвидации), пока вы отдадите банку все что сможете, чтобы рассчитаться!

ПС: Я бы не рассчитывал на то, что Вам не прийдется платить!

Link to comment
Share on other sites

кредит на стадиии ИП. ФГВФО расплатился с депозитчиками полностью

У банка могут быть другие кредиторы.

И в данном случае право требования по Вашему кредитному договору является активом ликвидируемого банка, поэтому любой из оставшихся кредиторов может получить право требование по Вашему к.д.

Например, тот же ФГВО, но в первой очереди согласно

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

 

Стаття 45. Черговість задоволення вимог кредиторів

1. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цією статтею. При цьому:

1) у першу чергу задовольняються:

вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати перед працюючими та звільненими працівниками банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв'язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов'язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідної допомоги, належної працівникам у зв'язку з припиненням трудових відносин та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

вимоги кредиторів за договорами страхування;

витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:

витрати на оплату судового збору;

витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;

витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство, введення процедури санації, визнання боржника банкрутом;

витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;

витрати на публікацію в засобах масової інформації про поновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;

вимоги щодо виплати основної грошової винагороди арбітражному керуючому;

вимоги щодо відшкодування витрат арбітражного керуючого, пов'язаних з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією боржника або ліквідатора банкрута;

витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;

витрати Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, пов'язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна;

(пункт 1 частини першої статті 45 доповнено абзацом

 тринадцятим згідно із Законом України від 20.11.2012 р. N 5493-VI)

2) у другу чергу задовольняються:

вимоги із зобов'язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов'язань із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

3) у третю чергу задовольняються:

вимоги щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;

4) у четверту чергу задовольняються:

вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли із зобов'язань у процедурі розпорядження майном боржника чи в процедурі санації боржника;

5) у п'яту чергу задовольняються:

вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів, майна, майнових прав), які на дату порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб;

вимоги щодо виплати додаткової грошової винагороди керуючому санацією або ліквідатору у частині 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом;

6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються у міру надходження на рахунок коштів від продажу майна банкрута після повного задоволення вимог попередньої черги, крім випадків, установлених цим Законом.

3. У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідатор (ліквідаційна комісія) не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

5. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

6. У разі якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи боржника і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі активи в управління визначеній господарським судом юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів боржника за рахунок отриманих активів.

Ліквідатор у разі потреби передавання активів боржника, які залишаються непроданими на час закінчення процедури ліквідації, в управління іншій юридичній особі погоджує кандидатуру такої особи з комітетом кредиторів та звертається до господарського суду з відповідним клопотанням.

Таке клопотання ліквідатор надає господарському суду не пізніше ніж за два місяці до завершення процедури ліквідації і зазначає в ньому обсяг активів, що продавалися і не були продані, причини нездійснення продажу, а також загальну суму незадоволених вимог кредиторів.

Одночасно з клопотанням ліквідатор подає:

перелік непроданих активів боржника;

інформацію про кожний актив (його вартість (залишкову, ринкову та ліквідаційну, якщо така визначалася), ціну та порядок продажу, згідно з яким він продавався і не був проданий);

висновки про оцінку кожного активу, здійснену відповідно до законодавства України під час ліквідаційної процедури.

Управителем майна боржника не може бути юридична особа, яка:

є кредитором, пов'язаною особою або акціонером/учасником боржника;

не виконала зобов'язань перед боржником;

є стороною у судовій справі за участю боржника.

7. У разі якщо господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута, майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається власникові або уповноваженому ним органу, а майно державних підприємств - органу приватизації для прийняття рішень щодо подальшого розпорядження таким майном. У разі відмови власника або уповноваженого ним органу, а також органу приватизації прийняти таке майно або у випадку неможливості встановити місцезнаходження власника або уповноваженого ним органу, майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається безоплатно міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, закладам охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення, закладам, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям, будинкам дитини при установах виконання покарань, установам виконання покарань, слідчим ізоляторам, військовим формуванням чи знищується (утилізується).

8. Погашення вимог кредиторів шляхом заліку зустрічних однорідних вимог проводиться за згодою кредитора (кредиторів) у випадках, якщо це не порушує майнові права інших кредиторів.

9. Погашення вимог забезпечених кредиторів за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в позачерговому порядку.

Link to comment
Share on other sites

ФГВФЛ - не может ПОЛНОСТЬЮ расплатиться АПРИОРИ!

У них есть граница 200000 на рыло. Вы уверены что нет ФЛ у которого вклад был на сумму 200,000.01 и более? Я на 100000000% уверен что ЕСТЬ!

2е: ФГВФЛ касается только ФЛ итолько ВКЛАДОВ! А есть и другие обязательства! Например перед ЮЛ.

Следующее: если ФГВФЛ рассчитался, то он стал дебитором банка. Т.е. от ликвидационной массы - часть принадлежит ФГВФЛ. (но он не в 1й очереди).

Но процесс "сбора камней" очеееееень долгий. И Вас тоже будут ждать (а следовательно будет ждать и процедура ликвидации), пока вы отдадите банку все что сможете, чтобы рассчитаться!

ПС: Я бы не рассчитывал на то, что Вам не прийдется платить!

Спасибо, кредит не мой. Есть залоговое имущество (спорное)  исполнительная никаких действий по нему не предпринимает, т.к. решение только на 1/2 часть, второй ипотекодатель умер в процессе судов и в наследство никто ессно не вступил. Кто теперь может выступать со стороны кредитора в испонительном производстве?

Link to comment
Share on other sites

Спасибо, кредит не мой. Есть залоговое имущество (спорное)  исполнительная никаких действий по нему не предпринимает, т.к. решение только на 1/2 часть, второй ипотекодатель умер в процессе судов и в наследство никто ессно не вступил. Кто теперь может выступать со стороны кредитора в испонительном производстве?

Тот, кому отойдет право требование по Вашему к.д.

Link to comment
Share on other sites

и еще добавлю вопросик.

в таком состоянии (в состоянии ликвидации) у банка уже отозвана лицензия или нет? (не только у даниэля, а в принципе)

Лицензия - ДА, но он не снят с регисртации (из ЕДРПОУ)
Link to comment
Share on other sites

.... Кто теперь может выступать со стороны кредитора в испонительном производстве?

БАНК! в лице ЛИКВИДАТОРа. Но могут переуступить право требования (аля коллекторам).
Link to comment
Share on other sites

Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста дальнейшую судьбу кредита в банке(Даниель), находящегося в стадии ликвидации.

На сайте НБУ

 

6

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ДАНІЕЛЬ”

(ліквідація здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”)

 

адреса Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 33 Б,

сайт: http://www.fg.gov.ua/

 

 

На сайте ФГВФО

17 квітня 2014 року внесено зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

із реєстру учасників Фонду виключено ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ» у зв’язку з ліквідацією банку

Кредит будет взыскивать Фонд гарантирования вкладов. Если ВЫ можете его исполнять, то Фонд все будет принимать согласно графика.

Link to comment
Share on other sites

и еще добавлю вопросик.

в таком состоянии (в состоянии ликвидации) у банка уже отозвана лицензия или нет? (не только у даниэля, а в принципе)

У банка СНАЧАЛА отзывается лицензия, а ЗАТЕМ начинается процедура ликвидации, а уже ПОСЛЕЗАТЕМ, когда поцедура завершена, банк исключается из реестров.

Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

У банка СНАЧАЛА отзывается лицензия, а ЗАТЕМ начинается процедура ликвидации, а уже ПОСЛЕЗАТЕМ, когда поцедура завершена, банк исключается из реестров.

Практический вопрос.

Если у нас банк в стадии ликвидации.

То ответчиком ставим банк в лице ликвидатора, но что делать, если ипотеку на себя переоформили еще когда была временная администрация (они нарушили право собственности человека).

Кого ставим ответчиком?

Банк в лице ликвидатора?

Или же лицо, кототорое осуществило переоформление тоже нужно ставить ответчиком?

или же временную администрацию тоже ну

Link to comment
Share on other sites

Ставьте всех, суд узнает своих.

В смысле, суд всё равно исключит ненадлежащего ответчика, если найдёт к этому основания.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ставьте всех, суд узнает своих.

В смысле, суд всё равно исключит ненадлежащего ответчика, если найдёт к этому основания.

Вопрос, не будет ли это тогда административный иск?

если один из ответчиков по сути субъект властных полномочий.

Что-то я перегрелся в этом вопросе и зашел в тупик.

Link to comment
Share on other sites

Административный иск бывает только в публично-правовом споре. Не всякий спор с субъектом властных полномочий является публично-правовым, а только тот, в котором в спорных правоотношениях сторон СВП осуществляет властные управленческие функции.

абзацы второй и третий пункта третьего  Постановы Пленума ВАСУ от 20.05.2013 №8 "Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів": 

 

Суди повинні звертати увагу на те, що спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед суб'єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних управлінських функцій. Для цілей і завдань адміністративного судочинства владну управлінську функцію необхідно розуміти як діяльність усіх суб'єктів владних повноважень з виконання покладених на них Конституцією чи законами України завдань.
 

в отношении ФГВФО есть пункт 25 той же Постановы: 

 
Відповідно до частин першої та другої статті 3 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд є юридичною особою публічного права.   Оскільки Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, то спори, які виникають у цих правовідносинах, є публічно-правовими та підлягають розгляду за правилами КАС України.

То есть обязательное условие административного иска — это такой характер спорных правоотношений, в которых СВП выполняет властную управленческую функцию (возложенную на него Конституцией и Законами).
 
В данном случае у вас спор не публично-правовой, а частно-правовой, поскольку происходит из гражданского деликта. Правоотношения сторон не административные, а деликтные (цивiльний делікт).

Фонд, конечно, подаст ходатайство о закрытии гражданского производства в этой части и будет настаивать на публично-правовом характере спора. И возможно, судья даже это ходатайство удовлетворит. Тогда такое определение придётся обжаловать в апелляционном порядке (я обжаловал и апеляшка отменила определение, вернула дело в первую инстанцию, после чего иск в части требований к фонду выделили в отдельное производство и рассматривает его уже другой судья).

 
 

Кроме того, есть и ещё одно основание для рассмотрения исков к ФГВФО в гражданских судах — это часть вторая статьи 21 КАСУ.
Но тут уже нужно быть внимательным при формулировании исковых требований к Фонду, они должны быть сформулированы и обоснованы именно как возмещение ущерба. Такие иски тоже рассматриваются в гражданском суде, потому что в этом случае спор сводится к частно-правовому (и опять-таки к деликту), даже если он изначально происходил из публично-правового.

Я стараюсь иск к ФГВФО тащить в районные суды, там их рассматривают более или менее объективно. В админке судьи пишут в постановах любую маячню, лишь бы вывести Фонд из-под ответственности и не хотят признавать противоправными даже откровенное игнорирование Фондом законов и Конституции. Ну, это как бы и не новость.
Link to comment
Share on other sites

 

Административный иск бывает только в публично-правовом споре. Не всякий спор с субъектом властных полномочий является публично-правовым, а только тот, в котором в спорных правоотношениях сторон СВП осуществляет властные управленческие функции.

абзацы второй и третий пункта третьего  Постановы Пленума ВАСУ от 20.05.2013 №8 "Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів": 

 

Суди повинні звертати увагу на те, що спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед суб'єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних управлінських функцій. Для цілей і завдань адміністративного судочинства владну управлінську функцію необхідно розуміти як діяльність усіх суб'єктів владних повноважень з виконання покладених на них Конституцією чи законами України завдань.

 

в отношении ФГВФО есть пункт 25 той же Постановы: 

 
Відповідно до частин першої та другої статті 3 Закону України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Фонд є юридичною особою публічного права.   Оскільки Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, то спори, які виникають у цих правовідносинах, є публічно-правовими та підлягають розгляду за правилами КАС України.

То есть обязательное условие административного иска — это такой характер спорных правоотношений, в которых СВП выполняет властную управленческую функцию (возложенную на него Конституцией и Законами).

 
В данном случае у вас спор не публично-правовой, а частно-правовой, поскольку происходит из гражданского деликта. Правоотношения сторон не административные, а деликтные (цивiльний делікт).

Фонд, конечно, подаст ходатайство о закрытии гражданского производства в этой части и будет настаивать на публично-правовом характере спора. И возможно, судья даже это ходатайство удовлетворит. Тогда такое определение придётся обжаловать в апелляционном порядке (я обжаловал и апеляшка отменила определение, вернула дело в первую инстанцию, после чего иск в части требований к фонду выделили в отдельное производство и рассматривает его уже другой судья).

 

 

Кроме того, есть и ещё одно основание для рассмотрения исков к ФГВФО в гражданских судах — это часть вторая статьи 21 КАСУ.

Но тут уже нужно быть внимательным при формулировании исковых требований к Фонду, они должны быть сформулированы и обоснованы именно как возмещение ущерба. Такие иски тоже рассматриваются в гражданском суде, потому что в этом случае спор сводится к частно-правовому (и опять-таки к деликту), даже если он изначально происходил из публично-правового.

Я стараюсь иск к ФГВФО тащить в районные суды, там их рассматривают более или менее объективно. В админке судьи пишут в постановах любую маячню, лишь бы вывести Фонд из-под ответственности и не хотят признавать противоправными даже откровенное игнорирование Фондом законов и Конституции. Ну, это как бы и не новость.

 

Спасибо огромное за разграничение подведомственности, а то я что-то совсем заработался.

Link to comment
Share on other sites

Да я там немного ошибся, у вас вроде не деликтные отношения, а договорные (с банком, не с Фондом) и потом ещё смена кредитора в обязательстве — но это сути не меняет, правоотношения всё равно частно-правовые, не публично-правовые.

Поэтому нет никаких оснований к администратинвому иску, тут гражданский иск. Впрочем, у судьи в райсуде может быть другое мнение, тогда вам придётся сбегать в апеляшку.

Link to comment
Share on other sites

да я там немного ошибся, у вас вроде не деликтные отношения, а договорные (с банком, не с Фондом) и потом ещё смена кредитора в обязательстве — но это сути не меняет, правоотношения всё равно частно-правовые, не публично-правовые

Ну да.

Основное это частно-правовые основы правоотношений.

Получается, что банк, будучи подконтрольным временной администрации, оформил на себя право собственности на предмет ипотеки (это было сделано с нарушением законодательства есть решение админ суда), который был передан в обеспечении обязательств по кредитному договору, после чего перепродал его третьему лицу.

Link to comment
Share on other sites

Ну да.

Основное это частно-правовые основы правоотношений.

Получается, что банк, будучи подконтрольным временной администрации, оформил на себя право собственности на предмет ипотеки (это было сделано с нарушением законодательства есть решение админ суда), который был передан в обеспечении обязательств по кредитному договору, после чего перепродал его третьему лицу.

 

так значит и не было смены кредитора пока что, банк кредит не перепродал третьему лицу? 

в общем, выходит что иск тут чисто гражданский, ответчик банк (и не имеет никакого значения, под ВА он или нет)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

так значит и не было смены кредитора пока что, банк кредит не перепродал третьему лицу?

в общем, выходит что иск тут чисто гражданский, ответчик банк (и не имеет никакого значения, под ВА он или нет)

А возможно ли уступить право требование по договору ипотеки и не уступить право требование по кредитному?

Где об этом можеть быть сказано?

Link to comment
Share on other sites

Практический вопрос.

Если у нас банк в стадии ликвидации.

То ответчиком ставим банк в лице ликвидатора, но что делать, если ипотеку на себя переоформили еще когда была временная администрация (они нарушили право собственности человека).

Кого ставим ответчиком?

Банк в лице ликвидатора?

Или же лицо, кототорое осуществило переоформление тоже нужно ставить ответчиком?

или же временную администрацию тоже ну

Вопрос в том О ЧЕМ ВАШ ИСК. К тому ответчику и позывайтесь. Я в прошлом году позывалась к Укрпрому по поводу припинення іпотеки после 2-х торгов, хотя по сути их в природе уже не существует = они уже даже активы нераспроданные в управление передали, но в реестре они до сих пор присутствуют. О том переоформляли ли мою ипотеку мне ничего не известно = договор на руках у меня с Укрпромом, вот и иск был к ним.

Вам же надо определиться о чем иск, и уже от этого отталкиваясь определять ответчика. 

Link to comment
Share on other sites

А возможно ли уступить право требование по договору ипотеки и не уступить право требование по кредитному?

Где об этом можеть быть сказано?

В ЗУ "Про ипотеку" = право требования по ипотеченому договору может быть передано толко при условии передачи ОСНОВНОГО требования (т.е. кредита).

 

 Статья 24. Уступка прав по ипотечному договору

 
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show