Recommended Posts

Всем здрасте!Читала я форум от и до,но ответа так и не нашла.У меня запара с микрозаймами.С основной массой все понятно,но!ЕвроГроши!В договоре не написано какой процент и штраф за просрочку,позвонил их юрист и сказал,что сейчас капает 5% в сутки(5%!!!!!!).Я раз 20 пречитала договор и там нет вообще никакой информации о начислении процентов за просрочку.Что в таком случаее делать?договор могу скинуть,может вы там что-то увидите по этому поводу

Link to comment
Share on other sites

27 минут назад, ViktoriaW сказал:

Всем здрасте!Читала я форум от и до,но ответа так и не нашла.У меня запара с микрозаймами.С основной массой все понятно,но!ЕвроГроши!В договоре не написано какой процент и штраф за просрочку,позвонил их юрист и сказал,что сейчас капает 5% в сутки(5%!!!!!!).Я раз 20 пречитала договор и там нет вообще никакой информации о начислении процентов за просрочку.Что в таком случаее делать?договор могу скинуть,может вы там что-то увидите по этому поводу

А что Вы хотите делать... Ничего не надо делать... Пусть развлекаются, в суд им идти не с чем... Не платите им вообще ничего теперь...

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1 минуту назад, Bolt сказал:

А что Вы хотите делать... Ничего не надо делать... Пусть развлекаются, в суд им идти не с чем... Не платите им вообще ничего теперь...

Так и сделаю))

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
21 час назад, ruslan555 сказал:

вот тут не плохо описано про компанию

Вы врёте, там нет никаких отзывов, Вы просто рекламируете их здесь... Не хорошо это...

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Добрый вечер! К этой теме хочу выложить договор с компанией "Еврогроши" и узнать мнение экспертов по этому поводу!Всем спасибо за ответы!(данные заемщика специально удалила):

 • 1. Предмет Та Строк Дії Договору
1.1. Товариство надає Клієнту фінансовий кредит в розмірі 1500.00 грн. 00 коп. на умовах строковості, зворотності, платності (далі – кредит), а Клієнт зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Кредит надається строком на 15 днів, тобто до 24.07.2018.
Строк дії договору 15 днів, але в будь-якому разі цей Договір діє до повного виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором.
1.3. За користування кредитом Клієнт сплачує Товариству 693,5% (процентів) річних від суми кредиту в розрахунку 1,9% (процентів) на добу. Тип процентної ставки – фіксована.
1.4. Кредит надається Клієнту в безготівковій формі у національній валюті на реквізити платіжної банківської картки, вказаної Клієнтом.
1.5. Датою укладення цього Договору вважається дата перерахування грошових коштів на банківський рахунок Клієнта.
1.6. Невід'ємною частиною цього Договору є Публічна пропозиція (оферта) Товариства на укладення договору про надання фінансового кредиту за допомогою електронних засобів, яка розміщена на сайті Товариства http://www.eurogroshi.com.ua/.
1.7. Клієнт підтверджує, що усвідомлює, що на правовідносини за цим Договором не розповсюджується дія Закону України «Про споживче кредитування».
 • 2. Порядок Нарахування Процентів Та Сплати Заборгованості За Договором
2.1. Сторони домовилися, що повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом здійснюватимуться згідно з Графіком розрахунків, який є невід’ємною частиною цього Договору.
2.2. Сума кредиту, проценти за користування кредитом, нараховані штаф та/або пеня (у разі наявності) складають заборгованість за Договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми заборгованості на поточний рахунок Товариства у строк, встановлений Договором.
2.3. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з першого дня надання кредиту Клієнту (перерахування грошових коштів на банківський рахунок, вказаний Клієнтом) до дня повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариство) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.
2.4. При надходженні до Товариства коштів для виконання зобов'язань Клієнта Товариство направляє такі кошти на погашення заборгованості в наступній послідовності:
 • 1)у першу чергу сплачуються проценти за користування кредитом;
 • 2)у другу чергу здійснюється повернення суми кредиту.
У разі виникнення простроченої заборгованості за Договором грошові кошти Клієнта направляються в такій черговості:
 • 1) в першу чергу сплачується пеня за прострочення
 • 2) в другу чергу оплачуються відсотки за користування кредитом;
 • 3) в третю чергу повертається сума кредиту.
 • 3. Права І Обов'язки Сторін
3.1. Товариство має право:
3.1.1. Вимагати від Клієнта повернення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом в повному обсязі, а також виконання всіх інших зобов'язань за цим Договором і додатками до нього.
3.1.2. В односторонньому порядку розірвати Договір і вимагати від Клієнта дострокового здійснення передбачених в Договорі платежів в наступних випадках:
 • - клієнт надав Товариству недостовірну інформацію при укладенні цього Договору;
 • - відкриття провадження судом у справах з майновими вимогами до Клієнта, враховуючи подачу зустрічних позовів до Клієнта, а також відкриття виконавчого провадження з майновими вимогами до Клієнта, виявлення інших боргів або грошових зобов'язань Клієнта.
 • - внесення інформації про Клієнта до бюро кредитних історій як негативного позичальника.
3.1.3. Стягнути заборгованість за даним Договором в примусовому порядку відповідно до чинного законодавства України. Товариство залишає за собою право здійснити безспірне списання коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення заборгованості в разі виникнення простроченної заборгованості.
3.1.4. Без згоди Клієнта поступитися своїм правом вимоги за даним Договором третій особі, в зв'язку, з чим відбудеться заміна сторони – Кредитодавця за цим Договором.
3.2. Товариство зобов'язується:
3.2.1. Надавати інформацію про послуги, які надає Товариство і іншу інформацію, доступ до якої передбачено законодавством України (ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).
3.2.2. Прийняти від Клієнта виконання зобов'язання за цим Договором (в тому числі дострокове) як частинами, так і в повному обсязі.
3.2.3. Повідомляти Клієнту про зміну даних Товариства, зазначених в розділі 7 цього Договору не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну пошту Клієнта та/або смс-повідомлення.
3.2.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.
3.3. Клієнт має право:
3.3.1. Достроково повернути Кредит в повному обсязі, або частково, сплативши проценти за строк фактичного користування кредитом
3.3.2. Отримувати інформацію про послуги, які надає Товариство і іншу інформацію, доступ до якої передбачено законодавством України (ст. 12. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»);
3.3.3. Продовжити строк надання кредиту, оплативши не пізніше останнього дня терміну повернення Кредиту, зазначеного в Графіку розрахунків, в повному обсязі нараховані проценти по кредиту.
3.3.4. Інші права, передбачені цим Договором.
3.4. Клієнт зобов'язаний:
3.4.1. Надати Товариству всі документи, необхідні для укладення цього Договору та достовірну особисту інформацію, у тому числі про свій фінансовий стан .
3.4.2. Своєчасно повернути Кредит та сплачувати проценти за користування Кредитом в порядку, встановленому Договором;
3.4.3. Повідомляти Товариство про зміну даних Клієнта, зазначених в розділі 7 цього Договору не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту виникнення таких змін шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Товариства, зазначену в даному Договорі;
3.4.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.
 • 4. Відповідальність Сторін Та Порядок Вирішення Спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно до чинного законодавства України та Договору.
4.2. У разі порушення умов Договору та додатків до нього, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі понесені збитки в повному обсязі, в тому числі витрати на юридичну допомогу для відновлення порушеного права. Упущена вигода відшкодуванню не підлягає.
4.3. У разі, якщо Клієнт не повернув кредит в строк, зазначений в п.1.2. цього Договору та/або в Додатку(ах) до цього даного Договору, Клієнт зобов'язаний виплатити Товариству пеню в розмірі 5 % від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання умов цього Договору, починаючи з першого дня прострочення. При цьому пеня нараховується до дня повного погашення заборгованості за Договором включно, але в будь-якому випадку не більше 100 (ста) календарних днів.
4.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємовигідних рішень.
4.5. У разі неможливості врегулювання конфліктних ситуацій шляхом переговорів, Сторона, права або законні інтереси якої порушені, має право звернутися до суду в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.
 • 5. Попередження Позичальника Про Недійсність Умов Договору.
5.1. Після укладення Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
5.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються шляхом підписання Сторонами додатків і додаткових угод з використанням одноразового ідентифікатора відповідно до вимог Закону України «Про електронну комерцію».
5.3. Дія Договору достроково припиняється за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.4. Припинення або розірвання Договору не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Товариству наданий Кредит і сплатити нараховані проценти за користування Кредитом за фактичний термін користування Кредитом в день припинення або розірвання Договору.
 • 6. Інші Умови
6.1. Цей Договір складений українською мовою, підписаний з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».
6.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів, і зобов'язується своєчасно у письмовій формі, по електронній пошті, повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення – несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
6.3. Всі додатки та додаткові угоди, складені Сторонами в електронному вигляді і підписані з використанням одноразового ідентифікатора, є невід'ємними частинами Договору.
6.4. Підписанням цього Договору Клієнт дає свою згоду на те, щоб Графік розрахунків розміщувався в електронному вигляді в Особистому Кабінеті Клієнта, зареєстрованому на веб-сторінці Товариства - http://www.eurogroshi.com.ua/.
6.5. Недійсність окремих умов цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому і не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом.
6.6. Підпсианням Договору Клієнт підтверджує, що він усвідомлює та погоджується із тим, що на цей Договір не розповсюджується дія Закону України «Про споживче кредитування».
6.7. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства, зазначене в розділі 7 цього Договору.
6.8. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил надання грошових коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту Товариства.
6.9. Клієнт підтверджує, що отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
Link to comment
Share on other sites

49 минут назад, Елена Мирошникова сказал:

Добрый вечер! К этой теме хочу выложить договор с компанией "Еврогроши" и узнать мнение экспертов по этому поводу!Всем спасибо за ответы!(данные заемщика специально удалила):

Добрый... По какому поводу мнение... По поводу того, что захотели выложить... Моё мнение, я не знаю и не понимаю зачем Вы его выложили... Вопросов как я понимаю у Вас нет...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

12 minutes ago, Елена Мирошникова said:

Вопрос: Какую юридичискую силу имеет сей документ?Спасибо за ответ!

Без подписи заёмщика - никакую. 

Раскройте Ваш вопрос.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Елена Мирошникова сказал:

1.7. Клієнт підтверджує, що усвідомлює, що на правовідносини за цим Договором не розповсюджується дія Закону України «Про споживче кредитування».

Как можно понимать этот пункт договора?

 

1 час назад, Елена Мирошникова сказал:

6.5. Недійсність окремих умов цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому і не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом.

И вот этот? И если можно по подробней расскажите о электронной подписи в виде смс...Спасибо!

Link to comment
Share on other sites

28 минут назад, Елена Мирошникова сказал:

Вопрос: Какую юридичискую силу имеет сей документ?Спасибо за ответ!

Я документа так и не увидел... Я увидел текст проекта приведённый Вами в Вашем сообщении... Этот текст Вашего сообщения конечно не имеет никакой юридической силы...

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Елена Мирошникова сказал:

И если можно по подробней расскажите о электронной подписи в виде смс...

А, что есть такая разве...)

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

12 минут назад, Елена Мирошникова сказал:

Как можно понимать этот пункт договора?

И вот этот?

Да никак, написать можно всё что угодно... Я бы даже написал бы ещё, что в случае не возврата денег должник осознаёт, что кредитор имеет полное право его убить, так как в этом случае он согласен, что на него не распространяется действие ККУ и он осознаёт, что убийство правомерно и не наказуемо с чем он согласен и подписывается под этим, чем даёт полное право на это... А что свобода договора однако... ККУ не действует в этом случае, если стороны так договорились...

 • Like 3
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

Індивідуальна частина договору
про надання фінансового кредиту № 3218704807/120243

м. Київ 10.07.2018
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА »,код ЄДРПОУ 40203427; місцезнаходження: 04071, м Київ, вул. Хорива, буд. 1А, (далі – « Товариство» »), в особі Директора Ховряка Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ............... (далі – «Клієнт»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони», уклали цю індивідуальну частину договору про надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (далі – «Договір») про наступне.
 • 1. Предмет Та Строк Дії Договору
1.1. Товариство надає Клієнту фінансовий кредит в розмірі 1500.00 грн. 00 коп. на умовах строковості, зворотності, платності (далі – кредит), а Клієнт зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Кредит надається строком на 15 днів, тобто до 24.07.2018.
Строк дії договору 15 днів, але в будь-якому разі цей Договір діє до повного виконання Клієнтом своїх зобов'язань за цим Договором.
1.3. За користування кредитом Клієнт сплачує Товариству 693,5% (процентів) річних від суми кредиту в розрахунку 1,9% (процентів) на добу. Тип процентної ставки – фіксована.
1.4. Кредит надається Клієнту в безготівковій формі у національній валюті на реквізити платіжної банківської картки, вказаної Клієнтом.
1.5. Датою укладення цього Договору вважається дата перерахування грошових коштів на банківський рахунок Клієнта.
1.6. Невід'ємною частиною цього Договору є Публічна пропозиція (оферта) Товариства на укладення договору про надання фінансового кредиту за допомогою електронних засобів, яка розміщена на сайті Товариства http://www.eurogroshi.com.ua/.
1.7. Клієнт підтверджує, що усвідомлює, що на правовідносини за цим Договором не розповсюджується дія Закону України «Про споживче кредитування».
 • 2. Порядок Нарахування Процентів Та Сплати Заборгованості За Договором
2.1. Сторони домовилися, що повернення кредиту та сплата процентів за користування кредитом здійснюватимуться згідно з Графіком розрахунків, який є невід’ємною частиною цього Договору.
2.2. Сума кредиту, проценти за користування кредитом, нараховані штаф та/або пеня (у разі наявності) складають заборгованість за Договором. Заборгованість підлягає сплаті шляхом безготівкового перерахування коштів у розмірі суми заборгованості на поточний рахунок Товариства у строк, встановлений Договором.
2.3. Обчислення строку користування кредитом та нарахування процентів за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. При цьому проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту з першого дня надання кредиту Клієнту (перерахування грошових коштів на банківський рахунок, вказаний Клієнтом) до дня повного погашення заборгованості за кредитом (зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариство) включно. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.
2.4. При надходженні до Товариства коштів для виконання зобов'язань Клієнта Товариство направляє такі кошти на погашення заборгованості в наступній послідовності:
 • 1)у першу чергу сплачуються проценти за користування кредитом;
 • 2)у другу чергу здійснюється повернення суми кредиту.
У разі виникнення простроченої заборгованості за Договором грошові кошти Клієнта направляються в такій черговості:
 • 1) в першу чергу сплачується пеня за прострочення
 • 2) в другу чергу оплачуються відсотки за користування кредитом;
 • 3) в третю чергу повертається сума кредиту.
 • 3. Права І Обов'язки Сторін
3.1. Товариство має право:
3.1.1. Вимагати від Клієнта повернення Кредиту та сплати процентів за користування Кредитом в повному обсязі, а також виконання всіх інших зобов'язань за цим Договором і додатками до нього.
3.1.2. В односторонньому порядку розірвати Договір і вимагати від Клієнта дострокового здійснення передбачених в Договорі платежів в наступних випадках:
 • - клієнт надав Товариству недостовірну інформацію при укладенні цього Договору;
 • - відкриття провадження судом у справах з майновими вимогами до Клієнта, враховуючи подачу зустрічних позовів до Клієнта, а також відкриття виконавчого провадження з майновими вимогами до Клієнта, виявлення інших боргів або грошових зобов'язань Клієнта.
 • - внесення інформації про Клієнта до бюро кредитних історій як негативного позичальника.
3.1.3. Стягнути заборгованість за даним Договором в примусовому порядку відповідно до чинного законодавства України. Товариство залишає за собою право здійснити безспірне списання коштів з банківського рахунку Позичальника для повного погашення заборгованості в разі виникнення простроченної заборгованості.
3.1.4. Без згоди Клієнта поступитися своїм правом вимоги за даним Договором третій особі, в зв'язку, з чим відбудеться заміна сторони – Кредитодавця за цим Договором.
3.2. Товариство зобов'язується:
3.2.1. Надавати інформацію про послуги, які надає Товариство і іншу інформацію, доступ до якої передбачено законодавством України (ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).
3.2.2. Прийняти від Клієнта виконання зобов'язання за цим Договором (в тому числі дострокове) як частинами, так і в повному обсязі.
3.2.3. Повідомляти Клієнту про зміну даних Товариства, зазначених в розділі 7 цього Договору не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну пошту Клієнта та/або смс-повідомлення.
3.2.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.
3.3. Клієнт має право:
3.3.1. Достроково повернути Кредит в повному обсязі, або частково, сплативши проценти за строк фактичного користування кредитом
3.3.2. Отримувати інформацію про послуги, які надає Товариство і іншу інформацію, доступ до якої передбачено законодавством України (ст. 12. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»);
3.3.3. Продовжити строк надання кредиту, оплативши не пізніше останнього дня терміну повернення Кредиту, зазначеного в Графіку розрахунків, в повному обсязі нараховані проценти по кредиту.
3.3.4. Інші права, передбачені цим Договором.
3.4. Клієнт зобов'язаний:
3.4.1. Надати Товариству всі документи, необхідні для укладення цього Договору та достовірну особисту інформацію, у тому числі про свій фінансовий стан .
3.4.2. Своєчасно повернути Кредит та сплачувати проценти за користування Кредитом в порядку, встановленому Договором;
3.4.3. Повідомляти Товариство про зміну даних Клієнта, зазначених в розділі 7 цього Договору не пізніше 5 (п'яти) днів з моменту виникнення таких змін шляхом подання відповідного повідомлення на електронну пошту Товариства, зазначену в даному Договорі;
3.4.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.
 • 4. Відповідальність Сторін Та Порядок Вирішення Спорів
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору відповідно до чинного законодавства України та Договору.
4.2. У разі порушення умов Договору та додатків до нього, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі понесені збитки в повному обсязі, в тому числі витрати на юридичну допомогу для відновлення порушеного права. Упущена вигода відшкодуванню не підлягає.
4.3. У разі, якщо Клієнт не повернув кредит в строк, зазначений в п.1.2. цього Договору та/або в Додатку(ах) до цього даного Договору, Клієнт зобов'язаний виплатити Товариству пеню в розмірі 5 % від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання умов цього Договору, починаючи з першого дня прострочення. При цьому пеня нараховується до дня повного погашення заборгованості за Договором включно, але в будь-якому випадку не більше 100 (ста) календарних днів.
4.4. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємовигідних рішень.
4.5. У разі неможливості врегулювання конфліктних ситуацій шляхом переговорів, Сторона, права або законні інтереси якої порушені, має право звернутися до суду в порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.
 • 5. Попередження Позичальника Про Недійсність Умов Договору.
5.1. Після укладення Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
5.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються шляхом підписання Сторонами додатків і додаткових угод з використанням одноразового ідентифікатора відповідно до вимог Закону України «Про електронну комерцію».
5.3. Дія Договору достроково припиняється за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.4. Припинення або розірвання Договору не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Товариству наданий Кредит і сплатити нараховані проценти за користування Кредитом за фактичний термін користування Кредитом в день припинення або розірвання Договору.
 • 6. Інші Умови
6.1. Цей Договір складений українською мовою, підписаний з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».
6.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів, і зобов'язується своєчасно у письмовій формі, по електронній пошті, повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення – несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
6.3. Всі додатки та додаткові угоди, складені Сторонами в електронному вигляді і підписані з використанням одноразового ідентифікатора, є невід'ємними частинами Договору.
6.4. Підписанням цього Договору Клієнт дає свою згоду на те, щоб Графік розрахунків розміщувався в електронному вигляді в Особистому Кабінеті Клієнта, зареєстрованому на веб-сторінці Товариства - http://www.eurogroshi.com.ua/.
6.5. Недійсність окремих умов цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому і не звільняє Клієнта від обов'язку повернути Кредит та сплатити проценти за користування Кредитом.
6.6. Підпсианням Договору Клієнт підтверджує, що він усвідомлює та погоджується із тим, що на цей Договір не розповсюджується дія Закону України «Про споживче кредитування».
6.7. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Товариства, зазначене в розділі 7 цього Договору.
6.8. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил надання грошових коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту Товариства.
6.9. Клієнт підтверджує, що отримав від Товариства до укладення цього Договору інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
 • 7. Реквізити Та Підписи Сторін
Товариство Клієнт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА»
КОД ЄДРПОУ 40203427
ПІБ: 
Ідентифікаційний код: 
Паспортні дані: серія 
Ким виданий: 
Дата видачі: 
Україна, 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, б. 1 А. 
р/с 26505056200567 в в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 380269
Місце прописки: 
Фактична адреса проживання: 
Тел. +38(044)228-42-82
Електронна пошта: [email protected]
Тел.: +(380)681269478
Е-mail: [email protected]
Рахунок Позичальника №: 
5168 - 75xx - xxxx - 8602
Директор Електронний підпис (Ховряк В.М.) Фізична особа: 

Електронний підпис 60302

Додаток № 1 до Договору
про надання фінансового кредиту № 3218704807/120243

м. Київ 10.07.2018
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА »,код ЄДРПОУ 40203427; місцезнаходження: 04071, м Київ, вул. Хорива, буд. 1А, (далі – « Товариство» »), в особі Директора Ховряка Володимира Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ........(далі – «Клієнт»), з другої сторони, разом по тексту - «Сторони» склали цей Додаток № 1 від 10.07.2018 (далі - «Додаток») до Договору фінансового кредиту № 3218704807/120243 від 10.07.2018 (далі - «Договір») про наступне.
1.Графік розрахунків та орієнтовна сукупна вартість кредиту:
Строк, на який надано кредит, кількість днів Сума кредиту, грн. Фіксована процентна ставка за день користування, % Сума нарахованих процентів за користування кредитом, грн. Сума нарахованої пені (у разі наявності прострочення), грн. (кількість днів прострочення*5%) Кількість прострочених днів (у разі наявності) До оплати (всього), грн
15 1500.00 1,9 427.50 - - 1927.50
2. Цей Додаток укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, та є невід’ємною частиною до Договору фінансового кредиту № 3218704807/120243 від 10.07.2018
 • Реквізити Та Підписи Сторін.
Товариство Клієнт
Директор Електронний підпис (Ховряк В.М.) Фізична особа: 
 
Електронний підпис 60302
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Елена Мирошникова сказал:

Індивідуальна частина договору
про надання фінансового кредиту № 3218704807/120243

Вы решили выложить более полную версию проекта... Но, что Вы упорно хотите этим сказать...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

13 минут назад, Bolt сказал:

А, что есть такая разве...)

В договоре указывают что есть , хотя ЕЦП нету и номер телефона можно менять хоть 10 раз на дню...О

 

2 минуты назад, Bolt сказал:

Вы решили выложить более полную версию проекта... Но, что Вы упорно хотите этим сказать...

А почему проект?(кстати зараза просматривается только через браузер, файлом не загружается, ну это так к слову...)

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Елена Мирошникова сказал:

В договоре указывают что есть , хотя ЕЦП нету и номер телефона можно менять хоть 10 раз на дню...О

Причём здесь ЕПЦ, Вы спрашивали о другом... Причём здесь, что в договоре указывается... Я спросил разве есть такая...??

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, Елена Мирошникова сказал:

Всем спасибо за ответы!Приятных снов и до новых встреч!!

Так ответов ещё не было... Хотя конечно всегда пожалуйста... До снов вроде ещё рано...)

 • Like 1
 • Haha 2
Link to comment
Share on other sites

3 минуты назад, Елена Мирошникова сказал:

Всем спасибо за ответы!Приятных снов и до новых встреч!!

Вам стало не интересно, Вы главное сказали, вбросили, что надо и можете отдыхать теперь с чувством выполненного долга... Дальше можно не ждать и поблагодарив желать всем спокойной ночи...)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Елена Мирошникова сказал:

А почему проект?(кстати зараза просматривается только через браузер, файлом не загружается, ну это так к слову...)

А что это тогда...? Договора я не увидел... Ну тем более к Вашему слову даже не загружается... Даже файла такого нет...

 • Like 1
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Если это действительно кредитный договор и срок кредитования 15 дней - это очень хорошо! На 16-й день уже нельзя начислять гиперпроценты. Только палочка-выручалочка - ст. 625 ГКУ...

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

13 часов назад, Bolt сказал:

Вам стало не интересно, Вы главное сказали, вбросили, что надо и можете отдыхать теперь с чувством выполненного долга... Дальше можно не ждать и поблагодарив желать всем спокойной ночи...)

может она  разрабатывет ету ересь,  чтоб потом внедрить ))

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...