Оцените иск о рассторжении договора поручительства


Recommended Posts

До Дружківського міського суду

84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса 45

Позивач:

Бєлякова Наталя Вікторівна,

20 серпня 1984 р.

Проживає г. Дружківка вул. Ленина д.42 кв.60

Відповідач 1:

ПАТ «Кредитпромбанк»

Адреса: 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38

ЄДРПОУ: 21666051

В особі Донбаської філії ПАТ «Кредитпромбанк»

Адреса: 83062, м. Донецьк, вул. І.Ткаченка, 113

ЄДРПОУ: 25098916 тел. 062 3455053

Представник за довіреністю (необхідні дані в довіреності)

Відповідач 2: Бєляков Олег Георгійович,

10 липня 1978 р.

Проживає. м. Дружківка вул. Леніна д.42 кв.60

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання зобов'язання, що виникло з договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С припиненим, припинення правовідносин договору поруки - внаслідок припинення поруки за ЦК України

В провадженні Дружківського міського суду знаходиться справа № 2-297/11(суддя Сєрікова О.О.) за позовом ПАТ «Кредитпромбанк» до Бєлякова Олега Георгійовича та Белякової Наталі Вікторівни про стягнення заборгованості за Договором №44ДС/011/К01/2008-С. За цим позовом ПАТ «Кредитпромбанк» де у процесі розгляду справи уточнювалися позовні вимоги і остаточно просить стягнути солідарно заборгованість, що виникла станом на 19 травня 2011 року в загальному розмірі 1 054 665, 47 гривен (один мільйон п*ятьдесят чотири тисячі шістсот шістдесят п*ять гривень 47 коп.) згідно умов кредитного договору та договору поруки, і також просить стягнути солідарно на його користь сплачені судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі – 120 грн. та державне мито в сумі 1700 грн.

18 січня 2008 року я уклала з ПАТ «Кредитпромбанк» договір поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 р., відповідно до умов якого зобов’язувалася солідарно і в повному обсязі відповідати перед Банком за виконання зобов’язань Бєлякова Олега Георгійовича на умовах укладеного ним кредитного договору №44ДС/011/К01/2008-С.

При укладенні Договору поруки а саме п 1.2.3 цього договору передбачено плату за користування кредитними коштами в розмірі 13,6 % річних де я виступала як поручитель Бєлякова Олега Георгійовича і була впевнена що Бєляков Олег Георгійович належним чином буде виконувати свої забовязання по кредитному договору. В іншому випадку ніколи б не надала згоди на укладення вищезазначених договорів, та не стала би його поручителем.

Як з’ясувалося з ходу слухань по справі № 2-297/11 мені стало відомо, що 15 жовтня 2008 року, відповідачами без мого погодження тобто без моєї на то згоди були внесені істотні зміни в кредитний договір №44ДС/011/К01/2008-С поручителем виконання якого я була, а саме змінили процентну ставку за користування кредитом, збільшивши її на 3,9%. Такім чином розмір грошових зобов’язань відповідача Бєлякова Олега Георгійовича збільшився перед ПАТ «Кредитпромбанк», отже і мої грошові зобов’язання та обсяг відповідальності збільшились без моєї згоди.

Проте дія зазначеного договору поруки стало наслідком чисельного порушення з боку ПАТ «Кредитпромбанк» норм чинного законодавства та моїх прав як поручителя, а саме:

1. Норми ст. ст. 553 - 559 ЦК України, які визначають порядок укладення та припинення договору поруки. В іншому випадку боржник та кредитор отримують можливість для зловживань відносно поручителя шляхом збільшення його обов'язків без його відома до розміру, за якого поручитель вже не зможе погасити борг. Саме для недопущення таких зловживань та захисту прав поручителя і передбачені в Цивільному кодексі України положення статті 559. Отже такі дії ПАТ «Кредитпромбанк» суперечать вимогам ч.1 ст.559 ЦК України та положенням укладеного між сторонами договору поруки.

2. Згідно ч. 1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначенні на розсуд сторін і погодженні ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

3. Відповідач, порушив приписи чинного законодавства та умови іпотечного договору, підвищили розмір частини зобов’язань, що підлягає поверненню у відповідний термін, без згоди на те поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності позивача, як поручителя, що суперечить положенням ч. 1 ст. 651 ЦК України яка гласить що зміна або розірвання умов договору можлива лише за взаємною згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В свою чергу, у відповідності до пункту 2.6 договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 р., «Усі зміни та доповнення до Кредитного договору Банк та Позичальник оформлюють без погодження з Поручителем ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ» тобто мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками сторін, та/або завізовані поручителем зміни до основного договору шляхом проставлення мого підпису як поручителя та/або отримання його письмової згоди з такими змінами та/або шляхом обміну листами, факсимільними повідомленнями та/або укладення поручителем додаткової угоди до цього договору щодо внесення відповідних змін, що в свою чергу, вказує на те, що такі зміни повинні були б здійснюватися за взаємною згодою сторін, що цілком відповідало би приписам ч.1 ст.651 ЦК України.

4. Частина 2 ст. 651 ЦК України вказує як на одну з підстав для розірвання договору в судовому порядку на вимогу однієї із сторін істотне порушення умов договору іншою стороною. При цьому, істотним порушенням слід зважати таке порушення стороною договору, яке тягне для другої сторони неможливість досягнення нею цілей договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. З моменту укладання відповідачами змін до договору істотно збільшилися мої зобов’язання, що порушує відношення майнових інтересів сторін та позбавляє мене як позивача того, на що я розраховувала при укладенні договору - на виконання обов'язків по договору поруки, які значно перевищують розмір видатків, на які було розраховано під час укладення договору.

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору в односторонньому порядку» від 12.12.2008 р. де зазначено, що встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

6. Частину 2 ст. 1056-1 ЦК України встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

Так, виходячи з аналізу змісту норм ст. ст. 559, 651 ЦК України припинення зобов’язання поруки означає такий стан сторін, при якому в силу передбачених законом обставин суб’єктивне право і кореспондуючий йому обов’язок перестають існувати.

Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України, порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності .

У відповідності до п. п. 2, 3, 4 частини 3 ст.129 Конституції України, основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Правосуддя у судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом та змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами (ст.ст. 42, ст.43 Господарського процесуального кодексу України ).

За вказаних обставин, виходячи з вимог розумності та справедливості, я вважаю що не повинна нести ризик незаконної зміни обставин, бо це не передбачено договором та жодною нормою цивільного законодавства України, таким чином мої позовні вимоги є законними та обґрунтованими, підтверджуються матеріалами позову, а тому підлягають задоволенню і вважаю зобов’язання поруки за договором поруки № 44ДС/011/П01/2008-С припиненим з моменту підписання змін до кредитного договору №44ДС/011/К01/2008-С відповідачем Бєляковим Олегом Георгійовичем та ПАТ «Кредитпромбанк».

На підставі вищевикладеного, керуючись: Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору в односторонньому порядку», ст.ст. 10,11,60,212-215,224-226 ЦПК України, ст. ст. 228, 553-559, 651, 1056-1 ЦК України, прошу суд:

1. Призупинити провадження Дружківського міського суду по справі № 2-297/11 за позовом ПАТ «Кредитпромбанк» до Бєлякова Олега Георгійовича та Белякової Наталі Вікторівни про стягнення заборгованості до винесення рішення по суті цього зустрічного позову.

2. Визнати зобов'язання, що виникло з договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 року, укладеного між мною та ПАТ «Кредитпромбанк» такими, що припинили свою дію з 15 жовтня 2008 року

Додатки:

1. Копія договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 року

2. Копія кредитного договору № 44ДС/011/К01/2008-С від 18.01.2008 року

3. Копія додаткової угоди №1 від 15.10.2008 до кредитного договору № 44ДС/011/К01/2008-С від 18.01.2008 року

«____» _________ 2011 року ____________________________ Бєлякова Н.В.

Edited by Беляков Олег
Link to comment
Share on other sites

До __________ міського суду

Позивач - ПОРУЧИТЕЛЬ

Відповідач 1 – БАНК *******

Відповідач 2 – БОРЖНИК

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

по моему надо просить ...... про припинення правовідношення за договором поруки

......Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Зобов'язання виникають із підстав, установлених ст. 11 цього Кодексу, зокрема: договорів та інших правочинів (ч. 2 ст. 509 ЦК України).

Зобов'язання перестає діяти в разі його припинення з підстав, передбачених договором або законом (ч. 1 ст. 598 ЦК України)..........

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18247255

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18987018

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18987018 Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Тобто за змістом цих норм, зміна основного зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг його відповідальності є правовою підставою для припинення поруки, а не для розірвання договору поруки, оскільки в такому випадку не має місце істотного порушення стороною умов цього договору.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/17086618 Таким чином, встановивши, що внаслідок порушення ОСОБА_6 умов кредитного договору виникла заборгованість за кредитом, апеляційний суд виходив із того, що в зв’язку з укладенням додаткового договору до договору кредитної лінії розмір зобов’язань як боржника, так і поручителя збільшився з 1 300 000 гривень до 2 850 000 гривень. При цьому згоди ОСОБА_7 як поручителя на збільшення обсягу її відповідальності позивачем отримано не було. У зв’язку з цим суд апеляційної інстанції, правильно застосувавши норми ч. 1 ст. 559 ЦК України і ст. 598 ЦК України, дійшов обгрунтованого висновку про необхідність відмовити в задоволенні вимог до поручителя ОСОБА_7

Link to comment
Share on other sites

основное обязательство по договору поручительства прекращается в случаях установленых законом или договором.

законом установлена ст.559.

нельзя расторгнуть договор, основное обязательство которого прекращено, т.к. действует презумпция прекращения договора поручительства.

у суда нет полномочий признавать договор припиненим в силу ст. 598 ч.1

правовой нонсенс.

Link to comment
Share on other sites

Помоему тоже нельзя просить суд "про визнання недійсним договору поруки". Я оглавлял иск "про визнання зобов'язання, що виникло з договору поруки припиненим, припинення правовідносин договору поруки - внаслідок припинення поруки за ЦК України"

И помему лучше писать иск от третьего лица. Тоесть не "отже і мої грошові зобов’язання та обсяг відповідальності збільшились без моєї згоди", а "отже і грошові зобов’язання Поручителя та обсяг відповідальності збільшились без його згоди".

Link to comment
Share on other sites

До __________ міського суду

Позивач - ПОРУЧИТЕЛЬ

Відповідач 1 – БАНК *******

Відповідач 2 – БОРЖНИК

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання недійсним договору поруки № _________ від _________ року

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами (ст.ст. 42, ст.43 Господарського процесуального кодексу України ).

За вказаних обставин, виходячи з вимог розумності та справедливості, я вважаю що не повинна нести ризик незаконної зміни обставин, бо це не передбачено договором та жодною нормою цивільного законодавства України, таким чином мої позовні вимоги є законними та обґрунтованими, підтверджуються матеріалами позову, а тому підлягають задоволенню і вважаю договір поруки № ___________припиненим з моменту підписання змін до кредитного договору №_________ відповідачем -------им -------ом -------овичем та *******.

На підставі вищевикладеного, керуючись: Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору в односторонньому порядку», ст.ст. 10,11,60,212-215,224-226 ЦПК України, ст. ст. 228, 553-559, 651, 653, 1056-1 ЦК України, прошу суд:

Прийняти зустрічний позов и призупинити провадження Дружківського міського суду по справі № 2-297/11 за позовом ******* до -------а -------а -------овича та -------ової -------і -------ни про стягнення заборгованості до вирішення по суті цього зустрічного позову.

Визнати договір поруки № ____________ від 2008 року, укладений між мною та ******* таким, що припинив свою дію з 15 жовтня 2008 року

«____» _________ 2011 року ____________________________ ПОЗИВАЧ

Первое: Вы поручитель, но ссылаетесь на нормы Господарського проц. кодексу. Почему не на гражданский?

Второе: Просите посмотреть иск о расторжении договора, но иск обзываете про визнання недийсным. А в просительной части просите суд признать договор прекращенным.

В общем, бардак. Вы хотите признать правоотношения поручительства прекращенными. Вот это и нужно просить, и иск нужно так называть.

Третье. Не нужно просить суд "Прийняти зустрічний позов". Это его (суда) обязанность, а не Ваше исковое требование.

Четвертое. Вы пишете: "важаю договір поруки № ___________припиненим з моменту підписання змін". Нужно писать и в дальнейшем суду говорить : "важаю зобовязання поруки за договором поруки № ___________ припиненими з моменту підписання змін..."

Link to comment
Share on other sites

В Деснянському суді м. Києва, є такий суддя Дубінін В.І. Дууууууже цікавий суддя. Так ось мені він зазначив наступне - Ви розумієте, що збільшення процентної ставки без вашої згоди та як наслідок припинення договору поруки, має бути підтверджене виключно судовим рішення. Ст. 559 ЦКУ треба розуміти, дещо в іншому контексті, а саме, якщо ви важаєте, що відбулося збільшення процентної ставки, то вам необхідно було звертатись до суду та визнавати такий договір припиненим. Згідно ст. 559 ЦКУ порука не припиняється в силу закону, тільки на підставі судового рішення.

Ось так, тепер думаю чи оскаржувати його ухвалу чи доводити таке збільшення вже при розгляді первісного та зустрічного позовів та мого заперечення, щодо залучення мене в якості співвідповідача за кредитним договором.

Link to comment
Share on other sites

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору в односторонньому порядку» від 12.12.2008 р. де зазначено, що встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

6. Частину 2 ст. 1056-1 ЦК України встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

А зачем вот это вот? Вы хотите чтобы суд признал повышение процентов никчемным? Тогда ваш иск тю-тю.

Собственно говоря я вообще непонимаю, почему вы не желаете заявить этот иск отдельно, а в последствии приостановить производство по иску банка до рассмотрения вашего иска - это оттянет время и даст больше вариантов на маневр.

Призупинити провадження Дружківського міського суду по справі № 2-297/11 за позовом ПАТ «Кредитпромбанк» до Бєлякова Олега Георгійовича та Белякової Наталі Вікторівни про стягнення заборгованості до винесення рішення по суті цього зустрічного позову

Такое ничем не предусмотрено.

Я еще раз вам напишу: - суд не может признать поручительство прекращенным в силу ст.ст. 16, 598, 559.

Link to comment
Share on other sites

Дружківський міський суд

84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса 45

Позивач:

Бєлякова Наталя Вікторівна,

20 серпня 1984 р.

Проживає г. Дружківка вул. Ленина д.42 кв.60

Відповідач 1:

ПАТ «Кредитпромбанк»

Адреса: 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38

ЄДРПОУ: 21666051

В особі Донбаської філії ПАТ «Кредитпромбанк»

Адреса: 83062, м. Донецьк, вул. І.Ткаченка, 113

ЄДРПОУ: 25098916 тел. 062 3455053

Представник за довіреністю (необхідні дані в довіреності)

Відповідач 2: Бєляков Олег Георгійович,

10 липня 1978 р.

Проживає. м. Дружківка вул. Леніна д.42 кв.60

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про припинення зобов’язання за договором поруки

В провадженні Дружківського міського суду знаходиться справа № 2-297/11(суддя Сєрікова О.О.) за позовом ПАТ «Кредитпромбанк» до Бєлякова Олега Георгійовича та Белякової Наталі Вікторівни про стягнення заборгованості за Договором №44ДС/011/К01/2008-С. В позовной заяви ПАТ «Кредитпромбанк» просить стягнути солідарно заборгованість, що виникла станом на 19 травня 2011 року в загальному розмірі 1 054 665, 47 гривен (один мільйон п*ятьдесят чотири тисячі шістсот шістдесят п*ять гривень 47 коп.) згідно умов кредитного договору та договору поруки, і також просить стягнути солідарно на його користь сплачені судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі – 120 грн. та державне мито в сумі 1700 грн.

Для забезпечення виконання кредитного договору

18 січня 2008 року був укладен (,,,,,ИФО,,,,) з ПАТ «Кредитпромбанк» договір поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 р., відповідно до умов якого зобов’язувалася солідарно і в повному обсязі відповідати перед Банком за виконання зобов’язань Бєлякова Олега Георгійовича на умовах укладеного ним кредитного договору №44ДС/011/К01/2008-С.

Позивач вважає, що його зобов’язання, передбачені вказаним договором поруки, повинні бути визнанні судом припиненими з наступних підстав.

Відповідно до п 1.2.3 договору поруки передбачено плату за користування кредитними коштами в розмірі 13,6 % річних.

(если есть график, как ві узнали что % подняли) кто заявил?,) що 15 жовтня 2008 року, відповідачами без мого погодження , та згоди були внесені істотні зміни в кредитний договір №44ДС/011/К01/2008-С , а саме була зміненна процентна ставка за користування кредитом, збільшивши її на 3,9%. Такім чином розмір грошових зобов’язань відповідача Бєлякова Олега Георгійовича збільшився перед ПАТ «Кредитпромбанк», отже і мої грошові зобов’язання та обсяг відповідальності збільшились без моєї згоди.(напишите еще и в сумме на сколько увеличился)

Відповідно до ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобов’язання частково або у повному обсязі.

Статтею 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором в тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

За правилами ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Зі змісту вказаної норми вбачається, що до припинення поруки призводять такі зміни умов основного зобов’язання, які призвели або можуть призвести до збільшення обсягу відповідальності поручителя.

Виходячи з аналізу змісту зазначеної норми збільшення відповідальності поручителя внаслідок зміни основного зобов’язання виникає у разі збільшення розміру плати за кредитом, відстрочення виконання, що призводить до збільшення періоду, за який нараховуються відсотки за користування чужими грошовими коштами; підвищення розміру відсотків, встановлення (збільшення розміру) неустойки, зміна способу і форми майнового обтяження, умов відповідальності тощо.

Порука припиняється в тому випадку, коли поручитель не надав згоди на такі зміни основного зобов’язання.

На здійснене в односторонньому порядку підвищення річної процентної ставки за кредитним договором банк як кредитор згоди відпонідача-поручителя за договором кредиту не отримав, як і не отримав згоди на продовження договору поруки на нових умовах, пов'язаних зі збільшенням відповідальності поручителів

Оскільки внаслідок здійснення без згоди відповідача ИФО договором кредиту збільшився обсяі її відповідальності як поручителя, а також враховуючи, що до чи після підвищення відсоткової ставки будь-які зміни або доповнення в договори поруки не вносились, зобов'язання щодо забезпечення договору кредиту порукою є припиненими на підставі закону.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 16 ЦК України, ст..3 ЦПК України, ч.І ст. 559 ЦКУ 2 ст. 653 ЦК України, ч. 2 ст. 651 ЦК України -

прошу:

2. Визнати зобов'язання, що виникло з договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 року, укладеного між мною та ПАТ «Кредитпромбанк» такими, що припинили свою дію з 15 жовтня 2008 року

Додатки:

1. Копія договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 року

2. Копія кредитного договору № 44ДС/011/К01/2008-С від 18.01.2008 року

3. Копія додаткової угоди №1 від 15.10.2008 до кредитного договору № 44ДС/011/К01/2008-С від 18.01.2008 року

«____» _________ 2011 року ____________________________ Бєлякова Н.В.

что то в єтом роде

Link to comment
Share on other sites

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору в односторонньому порядку» від 12.12.2008 р. де зазначено, що встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

6. Частину 2 ст. 1056-1 ЦК України встановлений договором розмір процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

Однозначно вычеркивайте 5 и 6 пункты. Вы ссылаетесь на нормы законов которые были приняты после даты увеличения процентной ставки по кредиту. Законы в декабре, а повышение ставки в октябре
Link to comment
Share on other sites

До Дружківського міського суду

84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса 45

Позивач:

Бєлякова Наталя Вікторівна,

20 серпня 1984 р.

Проживає г. Дружківка вул. Ленина д.42 кв.60

Відповідач 1:

ПАТ «Кредитпромбанк»

Адреса: 01014, м. Київ, бул. Дружби народів, 38

ЄДРПОУ: 21666051

В особі Донбаської філії ПАТ «Кредитпромбанк»

Адреса: 83062, м. Донецьк, вул. І.Ткаченка, 113

ЄДРПОУ: 25098916 тел. 062 3455053

Представник за довіреністю (необхідні дані в довіреності)

Відповідач 2: Бєляков Олег Георгійович,

10 липня 1978 р.

Проживає. м. Дружківка вул. Леніна д.42 кв.60

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання зобов'язання, що виникло з договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С припиненим, припинення правовідносин договору поруки - внаслідок припинення поруки за ЦК України

В провадженні Дружківського міського суду знаходиться справа № 2-297/11(суддя Сєрікова О.О.) за позовом ПАТ «Кредитпромбанк» до Бєлякова Олега Георгійовича та Белякової Наталі Вікторівни про стягнення заборгованості за Договором №44ДС/011/К01/2008-С. За цим позовом ПАТ «Кредитпромбанк» де у процесі розгляду справи уточнювалися позовні вимоги і остаточно просить стягнути солідарно заборгованість, що виникла станом на 19 травня 2011 року в загальному розмірі 1 054 665, 47 гривен (один мільйон п*ятьдесят чотири тисячі шістсот шістдесят п*ять гривень 47 коп.) згідно умов кредитного договору та договору поруки, і також просить стягнути солідарно на його користь сплачені судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення в сумі – 120 грн. та державне мито в сумі 1700 грн.

18 січня 2008 року між Беляковой Н. В. (надалі за текстом — Поручитель) та ПАТ «Кредитпромбанк» (надалі за текстом — Кредитор) було укладено договір поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 р., відповідно до умов якого зобов’язувалася солідарно і в повному обсязі відповідати перед Банком за виконання зобов’язань Бєлякова Олега Георгійовича (надалі за текстом — Боржник) на умовах укладеного ним кредитного договору №44ДС/011/К01/2008-С.

При укладенні Договору поруки Поручитель ретельно ознайомилась з умовами Кредитного договору№ 44ДС/011/К01/2008-С, жодних заперечень, а також непорозумінь відносно його положень не мала.

Договором поруки, а саме п 1.2.3 цього договору передбачено плату за користування кредитними коштами в розмірі 13,6 % річних.

Згідно до умов Договору поруки №44ДС/011/К01/2008-С від 18.01.2008 р., Поручитель зобов’язується у повному обсязі відповідати за виконання Боржником зобов’язань, що випливають з Кредитного договору №44ДС/011/К01/2008-С, та всіх додаткових угод, що були укладені до нього, тобто додаткових угод укладених на дату підписання договору поруки 18 січня 2008 року.

Разом з тим зобов’язання Поручителя у повному обсязі відповідати за виконання Боржником зобов’язань, що випливають з Кредитного договору №44ДС/011/К01/2008-С, та всіх додаткових угод, що були укладені до нього жодним чином не зазначає його зобов’язання щодо додаткових угод які будуть укладені в наступному часі або наступних роках.

Як з’ясувалося з ходу слухань по справі № 2-297/11, 15 жовтня 2008 року в кредитний договір №44ДС/011/К01/2008-С були внесені істотні зміни , а саме було змінено процентну ставку за користування кредитом, збільшивши її на 3,9%. Таким чином відбулось збільшення розміру грошових зобов’язань Боржника перед Кредитором, отже і грошові зобов’язання Поручителя та обсяг відповідальності збільшились без його згоди.

Проте така дія щодо внесення змін до умов кредитного договору №44ДС/011/К01/2008-С - є порушенням з боку ПАТ «Кредитпромбанк» норм чинного законодавства та моїх прав як поручителя, а саме:

1. Норми ст. ст. 553 - 559 ЦК України, які визначають порядок укладення та припинення договору поруки. В іншому випадку боржник та кредитор отримують можливість для зловживань відносно поручителя шляхом збільшення його обов'язків без його відома до розміру, за якого поручитель вже не зможе погасити борг. Саме для недопущення таких зловживань та захисту прав поручителя і передбачені в Цивільному кодексі України положення статті 559. Отже такі дії ПАТ «Кредитпромбанк» суперечать вимогам ч.1 ст.559 ЦК України та положенням укладеного між сторонами договору поруки.

2. Згідно ч. 1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначенні на розсуд сторін і погодженні ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Первинними умовами кредитного договору №44ДС/011/К01/2008-С від 18.01.2008 р., при вчинені правочину, було чітко встановлено розмір зобов’язання як Боржника так і Поручителя, а саме:

1) розмір частини кредиту, що підлягає поверненню у відповідний термін (суми щомісячних виплат по кредиту) згідно до Додатку № 1 з Графіком платежів.

2) розмір сукупної суми виплат по процентах, тобто переплата по кредиту згідно до Додатку № 1 з Графіком платежів.

Саме під ці, та тільки під ці, чітко визначені у кредитному договорі розміри частини кредиту, що підлягає поверненню у відповідний термін, тобто щомісячні виплати по процентах та розмір сукупної суми виплат по процентах, Поручитель надала свою згоду та поруку.

3. Кредитор порушив приписи чинного законодавства та умови іпотечного договору, підвищили розмір частини зобов’язань, що підлягає поверненню у відповідний термін, без згоди на те поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності поручителя, що суперечить положенням ч. 1 ст. 651 ЦК України.

Згідно до ч. 1 ст. 651 ЦК України зміна або розірвання умов договору можлива лише за взаємною згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В свою чергу, у відповідності до пункту 2.6 договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 р., «Усі зміни та доповнення до Кредитного договору Банк та Позичальник оформлюють без погодження з Поручителем ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ» тобто мають бути вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками сторін, та/або завізовані поручителем зміни до основного договору шляхом проставлення мого підпису як поручителя та/або отримання його письмової згоди з такими змінами та/або шляхом обміну листами, факсимільними повідомленнями та/або укладення поручителем додаткової угоди до цього договору щодо внесення відповідних змін, що в свою чергу, вказує на те, що такі зміни повинні були б здійснюватися за взаємною згодою сторін, що цілком відповідало би приписам ч.1 ст.651 ЦК України.

4. Частина 2 ст. 651 ЦК України вказує як на одну з підстав для розірвання договору в судовому порядку на вимогу однієї із сторін істотне порушення умов договору іншою стороною. При цьому, істотним порушенням слід зважати таке порушення стороною договору, яке тягне для другої сторони неможливість досягнення нею цілей договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. З моменту укладання відповідачами змін до договору істотно збільшилися мої зобов’язання, що порушує відношення майнових інтересів сторін та позбавляє мене як позивача того, на що я розраховувала при укладенні договору - на виконання обов'язків по договору поруки, які значно перевищують розмір видатків, на які було розраховано під час укладення договору.

Обставини, за яких припиняється порука, чітко визначені у ст. 559 ЦК України, та не потребують додаткового тлумачення.

Відповідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності.

Згідно зі ст. 598 ЦК України зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Так, виходячи з аналізу змісту норм ст. ст. 559, 598 ЦК України припинення зобов’язання поруки означає такий стан сторін, при якому в силу передбачених законом обставин суб’єктивне право і кореспондуючий йому обов’язок перестають існувати.

Факт зміни кредитного договору яким визначено обсяг зобов’язань як Боржника так і Поручителя, без згоди Поручителя на такі зміни, має наслідки - припинення поруки згідно до ч. 1 ст. 559 ЦК України.

Аналогічні правові висновки викладені:

в Ухвалі колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 7 липня 2010 року.

в Ухвалі колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 14 липня 2010 року.

в Ухвалі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 3 березня 2011 року.

в Ухвалі колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 23 лютого 2011 року.

в Узагальненнях Верховного Суду України щодо судової практики розгляду цивільних справ, які виникають з кредитних правовідносин (2009-2010р.р.)

За вказаних обставин, виходячи з вимог розумності та справедливості, я вважаю що не повинна нести ризик незаконної зміни обставин, бо це не передбачено договором та жодною нормою цивільного законодавства України, таким чином мої позовні вимоги є законними та обґрунтованими, підтверджуються матеріалами позову, а тому підлягають задоволенню і вважаю зобов’язання поруки за договором поруки № 44ДС/011/П01/2008-С припиненим з моменту підписання змін до кредитного договору №44ДС/011/К01/2008-С відповідачем Бєляковим Олегом Георгійовичем та ПАТ «Кредитпромбанк».

На підставі вищевикладеного, керуючись: ст.ст. 10,11,60,212-215,224-226 ЦПК України, 559, 598, 651 Цивільного кодексу України

ПРОШУ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Визнати зобов'язання, що виникло з договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 року припиненним, визнати припиненними правовідносини договору поруки.

Додатки:

1. Копія договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 року

2. Копія кредитного договору № 44ДС/011/К01/2008-С від 18.01.2008 року

3. Копія додаткової угоди №1 від 15.10.2008 до кредитного договору № 44ДС/011/К01/2008-С від 18.01.2008 року

«____» _________ 2011 року ____________________________ Бєлякова Н.В.

Link to comment
Share on other sites

Хотя не сложно предвидеть что банк будет ссылаться на правові висновки з Постанови Верховного суду України від 17 січня 2011р.

Наверняка в самом кредитном договоре предусмотрено повышение процентов.

Обсяг зобов’язань поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов’язань боржника забезпечення виконання яких здійснює поручитель.

Link to comment
Share on other sites

Как раз именно и не предусмотрено в кредитном договоре в одностороннем порядке поднятие процентов ТОЛЬКО ЗА ПИСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ СТОРН

Правильно. Но сторонами считаетесь вы и банк. Что вы и сделали - с банком и вами узгоджено. Или там записано что и письмова згода поручителя?
Link to comment
Share on other sites

Именно должна быть згода. Дословно пункт 2.6 договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 р., «Усі зміни та доповнення до Кредитного договору Банк та Позичальник оформлюють без погодження з Поручителем ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ»

Link to comment
Share on other sites

Именно должна быть згода. Дословно пункт 2.6 договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 р., «Усі зміни та доповнення до Кредитного договору Банк та Позичальник оформлюють без погодження з Поручителем ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУЧИТЕЛЯ»

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВА №

ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ від 2011 року

Про деякі питання судової практики при вирішенні спорів, що виникають з кредитних правовідносин

26. Відповідно до частини першої статті 559 ЦК припинення договору поруки пов'язується із зміною основного зобов'язання за відсутності згоди поручителя на таку зміну та за умови збільшення обсягу відповідальності поручителя. При цьому обсяг зобов'язання поручителя визначається як умовами договору поруки, так і умовами основного договору, яким визначено обсяг зобов'язань боржника, забезпечення виконання яких здійснює поручитель. Проте, якщо в договорі поруки передбачена можливість зміни розміру процентів за основним зобов'язанням і строків їх виплати без додаткового повідомлення поручителя та укладення окремої угоди, то ця умова договору стала результатом домовленості сторін (банка і поручителя), а, отже, поручитель дав згоду на зміну основного зобов'язання.

Якщо в договорі поруки такі умови сторонами не узгоджені та з обставин справи не вбачається інформованість поручителя про збільшення розміру його відповідальності, то відповідно до положень частини першої статті 559 ЦК порука припиняється у разі зміни основного зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності. У цьому випадку заявления позовних вимог про визнання договору поруки припиненим законом не передбачено, оскільки передбачена презумпція припинення договору.

http://aub.org.ua/index.php?option=com_con...&Itemid=113

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2006 Справа N 20/213

Скасовуючи судове рішення та відмовляючи у задоволенні

позовних вимог апеляційний господарський суд виходив із того, що

момент припинення поруки залежить від моменту настання обставин, з

якими пов'язується припинення поруки і яке відбувається

автоматично; припинення поруки за рішенням суду не відповідає

визначеним законом способам захисту цивільних прав.

Виходячи із приписів вищевказаних норм цивільного

законодавства та умов договору, судом апеляційної інстанції

зроблений правильний висновок про те, що передбачені статтею 559

Цивільного кодексу України ( 435-15 ) підстави припинення поруки

застосовуються поза судовим розглядом.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main...reg=v_213600-06

Судебная практика противоречивая, есть решения ВСУ как "за", так и "против" поручителей, причем за подписью одних и тех же суддей ( вероятно надо ПРАВИЛЬНО составлять иск). На форуме очень много материала по этому вопросу и можно правильно составить иск, но судя по Вашим сообщениям Вы в цейтноте и не владеете достаточными знаниями материального и процесуального права, поэтому я Вам советую подать в суд заперечення на позовну заяву банку, где изложить суть, указать , что порука припинена с дд.мм.гггг., в силу закона (ч.1.ст559) 1 отже позовн1 вимоги банку э безп1дставн1. После этого подготовьте на всякий случай железно грамотный иск, пошлите письмо в банк с сообщением, что поручительство прекращено и требуйте отозвать иск против Вас. Если они откажутся или не дадут никакого ответа (мой случай), у вас возник спор по припиненню правов1дносин и можно обратиться в суд. Кроме всего у Вас отличный пункт КД.

Link to comment
Share on other sites

После этого подготовьте на всякий случай железно грамотный иск, пошлите письмо в банк с сообщением, что поручительство прекращено и требуйте отозвать иск против Вас. Если они откажутся или не дадут никакого ответа (мой случай), у вас возник спор по припиненню правов1дносин и можно обратиться в суд. Кроме всего у Вас отличный пункт КД.

Спасибо за совет! Наверное так и сделаю т.к. иск не приняли к рассмотрению потому что иск подавал я (Ответчик 2), а моя жена (Поручитель) не может присутствовать на заседании по семейным обстоятельствам, хотя подала в суд заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
В первом решении

Задовольняючи позов ОСОБА_3 про припинення договору поруки від 30 червня 2006 року в частині боржника ВАТ ”Санаторій Аквадар” та звільнення майна від обтяжень, передбачених цим договором, суд першої інстанції обґрунтовано виходив з доведеності факту зміни основного зобов’язання без згоди майнового поручителя, які призвели до збільшення обсягу його відповідальності.

Тоесть правильно прекращать договор поручительства

С чем и я согласен.

Во втором решении мы видим следующее:

За таких обставин рішення апеляційного суду в частині відмови в позові ОСОБА_3 про припинення поруки за договором від 6 березня 2008 року підлягає скасуванню із залишенням у силі в цій частині рішення суду першої інстанції.

Тоесть первая инстанция оставила в силе решение о прекращении поручительства по договору поручительства.

Почему решили прекращать правоотношения по договору поручительства????

а не Договор поручительства?

прошу:

2. Визнати зобов'язання, що виникло з договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 року, укладеного між мною та ПАТ «Кредитпромбанк» такими, що припинили свою дію з 15 жовтня 2008 року

Помоему тоже нельзя просить суд "про визнання недійсним договору поруки". Я оглавлял иск "про визнання зобов'язання, що виникло з договору поруки припиненим, припинення правовідносин договору поруки - внаслідок припинення поруки за ЦК України"

И помему лучше писать иск от третьего лица. Тоесть не "отже і мої грошові зобов’язання та обсяг відповідальності збільшились без моєї згоди", а "отже і грошові зобов’язання Поручителя та обсяг відповідальності збільшились без його згоди".

Алексашка, кристи у Вас в Ваших утверждениях есть три варианта просительной части иска.

Так почему нельзя просто признать договор поручительства прекращенным?

Что конкретно пишем в Просительной части иска?

У нас есть:

1. Признать договор поручительства прекращенным.

2. Визнання зобов'язання, що виникло з договору поруки припиненим[/b] внаслідок припинення поруки за ЦК України,

3. припинення правовідносин договору поруки - внаслідок припинення поруки за ЦК України

4. Визнати зобов'язання, що виникло з договору поруки № 44ДС/011/П01/2008-С від 18.01.2008 року, укладеного між мною та ПАТ «Кредитпромбанк» такими, що припинили свою дію з 15 жовтня 2008 року

Третье отпадает, так как нет такого способа защиты

Давайте будем уберать разнобой в практике.

Link to comment
Share on other sites

Давайте будем уберать разнобой в практике.

ст 509 обязательство является правоотношения.......

правоотношения возникают ст 11. п 2 на основании договора

ст 546 поручительство вид обеспечения выполнения обязательств

559 поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также при изменении обязательств без согласия поручителя, в следствии чего увеличивается объем его ответственности.....

Link to comment
Share on other sites

Лично я вообще не вижу смысла подавать такие иски.

Если банк уже подал иск о взыскании задолженности, то проще подать письменное возражение на иск, в котором все описать и указать, что поручительство прекратилось в силу закона.

Цитата из реестра: http://reyestr.court.gov.ua/Review/18247255

"Зі змісту ч. 1 ст. 559 ЦК України випливає, що у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, порука припиняється безпосередньо в силу закону та не потребує додаткового підтвердження з боку кредитора, боржника або суду."

Link to comment
Share on other sites

Первое: Вы поручитель, но ссылаетесь на нормы Господарського проц. кодексу. Почему не на гражданский?

Второе: Просите посмотреть иск о расторжении договора, но иск обзываете про визнання недийсным. А в просительной части просите суд признать договор прекращенным.

В общем, бардак. Вы хотите признать правоотношения поручительства прекращенными. Вот это и нужно просить, и иск нужно так называть.

Третье. Не нужно просить суд "Прийняти зустрічний позов". Это его (суда) обязанность, а не Ваше исковое требование.

Четвертое. Вы пишете: "важаю договір поруки № ___________припиненим з моменту підписання змін". Нужно писать и в дальнейшем суду говорить : "важаю зобовязання поруки за договором поруки № ___________ припиненими з моменту підписання змін..."

[/quot

согласна с ВЕНЕРОЙ, полный бардак, но на мой взгляд достаточно правильным будет признаватьт договор недействительным в с вязи с изменением истотных умов которые не оговаривались с поручителем и не подписывались им. А вот по призупиненню. Сомневаюсь, встречка обычно рассматривается вместе с основным иском в одном производстве, если хотите призупинити, что конечно лучше основной иск, подавайте отдельный иск в суд , что б не платить пошлину("про захист прав споживача про ... идальше то о чем просте") и тогда на основании этого подавайте о призупиненни, а в основной подайте заперечення.

Link to comment
Share on other sites

Давайте будем уберать разнобой в практике.

ст 509 обязательство является правоотношения.......

правоотношения возникают ст 11. п 2 на основании договора

ст 546 поручительство вид обеспечения выполнения обязательств

559 поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также при изменении обязательств без согласия поручителя, в следствии чего увеличивается объем его ответственности.....

Кристи, вы настаиваете, что нужно прекращать обязательство, которое возникло по договору поручительства в связи с прекращением поручительства по ЦК?

Лично я вообще не вижу смысла подавать такие иски.

Если банк уже подал иск о взыскании задолженности, то проще подать письменное возражение на иск, в котором все описать и указать, что поручительство прекратилось в силу закона.

Цитата из реестра: http://reyestr.court.gov.ua/Review/18247255

"Зі змісту ч. 1 ст. 559 ЦК України випливає, що у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності, порука припиняється безпосередньо в силу закону та не потребує додаткового підтвердження з боку кредитора, боржника або суду."

согласна с ВЕНЕРОЙ, полный бардак, но на мой взгляд достаточно правильным будет признаватьт договор недействительным в с вязи с изменением истотных умов которые не оговаривались с поручителем и не подписывались им. А вот по призупиненню. Сомневаюсь, встречка обычно рассматривается вместе с основным иском в одном производстве, если хотите призупинити, что конечно лучше основной иск, подавайте отдельный иск в суд , что б не платить пошлину("про захист прав споживача про ... идальше то о чем просте") и тогда на основании этого подавайте о призупиненни, а в основной подайте заперечення.

Судебный сбор составляет 94.10 грн.

Это не так страшно

Подачей отдельного иска люди себя страхуют от заангажированости судьи и ее желания вынести решение поскорее не разбираясь в материалах дела.

Отдельный иск подается по местунахождения филии или банка.

По поводу возражений на иск банка, действительно работает, я выкладывал решения Хозяйственного суда Запорожской области оставленное в силе Постановлением Апелляционного Хозяйственного суда Донецкой области.

п.с. При чем поручитель к закону о зпп?

п.п.с. Жду еще комментариев, какую формулировку лучше ставить в просительной части иска о прекращении договора/..../..... поручительства?

Link to comment
Share on other sites

Кристи, вы настаиваете, что нужно прекращаться обязательство, которое возникло по договору поручительства в связи с прекращением поручительства по ЦК?

Лично я это просила.....иск про припинення забов,язання

просила ....визнати припиненим зобов,язання ИФО передбачені договором поруки №... 1 отказ ...апел. прошла...банк подал кассацию...ждем

А насчет практике иногда такой бред читаешь, что по моему они уже сами не знают ..... и дурь несут, лучше если все будет по кодексу......но ни в коем случаи не просить разорвать.....

да по моему тоже сейчас уже лучше подавать встречным иском и еще в добавок заперечення подать......

Link to comment
Share on other sites

Кристи, вы настаиваете, что нужно прекращаться обязательство, которое возникло по договору поручительства в связи с прекращением поручительства по ЦК?

Лично я это просила.....иск про припинення забов,язання

просила ....визнати припиненим зобов,язання ИФО передбачені договором поруки №... 1 отказ ...апел. прошла...банк подал кассацию...ждем

А насчет практике иногда такой бред читаешь, что по моему они уже сами не знают ..... и дурь несут, лучше если все будет по кодексу......но ни в коем случаи не просить разорвать.....

да по моему тоже сейчас уже лучше подавать встречным иском и еще в добавок заперечення подать......

А Ваши решения есть в реестре?

можно в личку.

Обещаю хранить, как зеницу ока. :rolleyes:

Или на почту оригиналы.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show