креди в кредитном обществе на бизнес


Recommended Posts

законно ли надавать кредиты физ лицу на бизнес, и относится тогда этот кридит к Закону Украины " Про защиту прав потребибеля"

Вряд ли, т.к. не "для власних потреб".

Link to comment
Share on other sites

Кредити, які надаються кредитною спілкою своїм членам, мо-
жуть носити характер споживчих кредитів або не мати ознак
споживчого кредиту.
Відповідно до пункту 23 статті 1 «Визначення термінів» За-
кону України «Про захист прав споживачів»: «23) споживчий
кредит – кошти, що надаються кредитодавцем (банком або
іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання про-
дукції». Продукцією ж відповідно до пункту 19 статті 1 вказа-
ного Закону є: «будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що
виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення
суспільних потреб».
На жаль, зазначений Закон прямо не визначає поняття «сус-
пільні потреби». Однак ознаку споживчого кредиту можна виз-
начити через поняття «послуга» та «робота» (пункти 17 та 21
статті 1 вказаного Закону) відповідно:
«17) послуга – діяльність виконавця з надання (передачі)
споживачеві певного визначеного договором матеріального
чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним
замовленням споживача для задоволення його особистих пот-
реб;
21) робота – діяльність виконавця, результатом якої є виго-
товлення товару або зміна його властивостей за індивідуаль-
ним замовленням споживача для задоволення його особистих
потреб».
Аналіз показує, що кваліфікуючою ознакою споживчого
кредиту є придбання продукції для «особистих потреб». Таким
чином, отримання грошей на умовах кредиту для здійснення
господарської (у тому числі – підприємницької) діяльності не
може кваліфікуватися як споживчий кредит.
Як зазначалося вище, членами кредитних спілок можуть
бути тільки фізичні особи. Таким чином, виходячи з формаль-
ної логіки, всі кредити, які отримують члени кредитних спілок
мали б бути тільки споживчими.
У той же час законодавством України допускається надання
послуг по договором підряду, якщо діяльність фізичних осіб не
підпадає під поняття господарської діяльності (в тому числі її
різновидів), зокрема – систематичність (див. частину 1 статті 3,
статті 42 та 52 ГК України).
Кредити фізичним особам-підприємцям.
На жаль, законо-
давство не визначає чіткого права надавати кредити фізичним
особам як підприємцям. Це випливає зі статті 51 «Застосуван-
ня
до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно
правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність
юридичних осіб» ЦК України, відповідно до якої: «до підпри-
ємницької діяльності фізичних осіб застосовуються норма-
тивно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяль-
ність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом
або не випливає із суті відносин».
У Законі України «Про кредитні спілки» відсутні норми,
що їх можна було б тлумачити як такі, що передбачають
застосування до фізичних осіб-підприємців (щодо їх підпри-
ємницької діяльності) не норм про юридичні особи або які б
демонстрували іншу суть відносин кредитування.
При цьому ряд кредитних спілок надають кредити своїм
членам із формулюваннями на зразок «для закупівлі сиро-
вини» тощо. Є також випадки, коли загальні суди відмовля-
ють у прийнятті позовних заяв, оскільки тлумачать подібні
слова як ознаку надання кредитів фізичній особі як підпри-
ємцю, що тягне за собою розгляд справи у господарському
суді.
Опосередковане обмеження роботи кредитних спілок
з фізичними особами як з підприємцями (тобто, особами,
прирівняними до юридичних осіб), є наслідком багаторічно-
го підходу до кредитної спілки як до каси взаємодопомоги,
а не як до фінансової установи і має бути виправлене на
законодавчому рівні.
Отримання кредитів від імені членів кредитної спілки фер-
мерськими господарствами та приватними підприємствами.
Ще однією некоректністю, яка заважає кредитним спілкам
кредитувати суб’єктів малого підприємництва, є норма статті
«Господарська діяльність кредитної спілки» Закону України
«Про кредитні спілки», згідно з якою «отримувати кредити
від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські
господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх
власності».
Не було б жодних сумнівів у можливості кредитування
фермерських господарств чи приватних підприємств, які
знаходяться у власності члена спілки, якби норма звуча-
ла таким чином: «отримувати кредити можуть також фер-
мерські господарства та приватні підприємства, які знахо-
дяться у власності члена кредитної спілки».
Використання ж правової конструкції «від імені членів
кредитної спілки» є характерним для представництва (глава
17 ЦК України).
Відповідно до частини 1 статті 237 «Поняття та підстави
представництва» ЦК України представництвом є правовід-
ношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана
або має право вчинити правочин від імені другої сторони,
яку вона представляє. Відповідно до частини 3 вказаної
статті представництво може виникати на підставі закону.
Норма статті 21 Закону України «Про кредитні спілки» якраз
і може вважатися представництвом за законом.
Правочин, здійснений представником (у нашому випад-
ку – фермерське господарство або приватне підприємство),
створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки осо-
би, яку він представляє (у нашому випадку – член спілки)
(статті 239 ЦК України).
Очевидно, розробники Закону України «Про кредитні
спілки» мали намір надати можливість кредитним спілкам
кредитувати мале підприємництво взагалі та фермерські
господарства, зокрема. Однак неточне використання юри-

дичних конструкцій ставить під сумнів таку можливість 

Link to comment
Share on other sites

 

Кредити, які надаються кредитною спілкою своїм членам, мо-
жуть носити характер споживчих кредитів або не мати ознак
споживчого кредиту.
Відповідно до пункту 23 статті 1 «Визначення термінів» За-
кону України «Про захист прав споживачів»: «23) споживчий
кредит – кошти, що надаються кредитодавцем (банком або
іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання про-
дукції». Продукцією ж відповідно до пункту 19 статті 1 вказа-
ного Закону є: «будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що
виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення
суспільних потреб».
На жаль, зазначений Закон прямо не визначає поняття «сус-
пільні потреби». Однак ознаку споживчого кредиту можна виз-
начити через поняття «послуга» та «робота» (пункти 17 та 21

статті 1 вказаного Закону) відповідно:
«17) послуга – діяльність виконавця з надання (передачі)
споживачеві певного визначеного договором матеріального
чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним
замовленням споживача для задоволення його особистих пот-
реб;
21) робота – діяльність виконавця, результатом якої є виго-
товлення товару або зміна його властивостей за індивідуаль-
ним замовленням споживача для задоволення його особистих
потреб».
Аналіз показує, що кваліфікуючою ознакою споживчого
кредиту є придбання продукції для «особистих потреб». Таким
чином, отримання грошей на умовах кредиту для здійснення
господарської (у тому числі – підприємницької) діяльності не
може кваліфікуватися як споживчий кредит.
Як зазначалося вище, членами кредитних спілок можуть
бути тільки фізичні особи. Таким чином, виходячи з формаль-
ної логіки, всі кредити, які отримують члени кредитних спілок
мали б бути тільки споживчими.
У той же час законодавством України допускається надання
послуг по договором підряду, якщо діяльність фізичних осіб не
підпадає під поняття господарської діяльності (в тому числі її
різновидів), зокрема – систематичність (див. частину 1 статті 3,
статті 42 та 52 ГК України).
Кредити фізичним особам-підприємцям.
На жаль, законо-
давство не визначає чіткого права надавати кредити фізичним
особам як підприємцям. Це випливає зі статті 51 «Застосуван-
ня
до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно
правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність
юридичних осіб» ЦК України, відповідно до якої: «до підпри-
ємницької діяльності фізичних осіб застосовуються норма-
тивно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяль-
ність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом
або не випливає із суті відносин».
У Законі України «Про кредитні спілки» відсутні норми,
що їх можна було б тлумачити як такі, що передбачають
застосування до фізичних осіб-підприємців (щодо їх підпри-
ємницької діяльності) не норм про юридичні особи або які б
демонстрували іншу суть відносин кредитування.
При цьому ряд кредитних спілок надають кредити своїм
членам із формулюваннями на зразок «для закупівлі сиро-
вини» тощо. Є також випадки, коли загальні суди відмовля-
ють у прийнятті позовних заяв, оскільки тлумачать подібні
слова як ознаку надання кредитів фізичній особі як підпри-
ємцю, що тягне за собою розгляд справи у господарському
суді.
Опосередковане обмеження роботи кредитних спілок
з фізичними особами як з підприємцями (тобто, особами,
прирівняними до юридичних осіб), є наслідком багаторічно-
го підходу до кредитної спілки як до каси взаємодопомоги,
а не як до фінансової установи і має бути виправлене на
законодавчому рівні.
Отримання кредитів від імені членів кредитної спілки фер-
мерськими господарствами та приватними підприємствами.
Ще однією некоректністю, яка заважає кредитним спілкам
кредитувати суб’єктів малого підприємництва, є норма статті
«Господарська діяльність кредитної спілки» Закону України
«Про кредитні спілки», згідно з якою «отримувати кредити
від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські
господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх
власності».
Не було б жодних сумнівів у можливості кредитування
фермерських господарств чи приватних підприємств, які
знаходяться у власності члена спілки, якби норма звуча-
ла таким чином: «отримувати кредити можуть також фер-
мерські господарства та приватні підприємства, які знахо-
дяться у власності члена кредитної спілки».
Використання ж правової конструкції «від імені членів
кредитної спілки» є характерним для представництва (глава
17 ЦК України).
Відповідно до частини 1 статті 237 «Поняття та підстави
представництва» ЦК України представництвом є правовід-
ношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана
або має право вчинити правочин від імені другої сторони,
яку вона представляє. Відповідно до частини 3 вказаної
статті представництво може виникати на підставі закону.
Норма статті 21 Закону України «Про кредитні спілки» якраз
і може вважатися представництвом за законом.
Правочин, здійснений представником (у нашому випад-
ку – фермерське господарство або приватне підприємство),
створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки осо-
би, яку він представляє (у нашому випадку – член спілки)
(статті 239 ЦК України).
Очевидно, розробники Закону України «Про кредитні
спілки» мали намір надати можливість кредитним спілкам
кредитувати мале підприємництво взагалі та фермерські
господарства, зокрема. Однак неточне використання юри-

дичних конструкцій ставить під сумнів таку можливість 

 

Обратите внимание на выделенное. И Вы пропустили главное:

22) споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

 

Что-то ник у Вас странно-предпринимательский с финансовым уклоном. 

Link to comment
Share on other sites

законно ли надавать кредиты физ лицу на бизнес, и относится тогда этот кридит к Закону Украины " Про защиту прав потребибеля"

Вы должны, в первую очередь, определиться с Вашей целью.

Также рассказать, что у Вас за кредитный союз.

Было бы желательно увидеть Ваш договор с кс.

Link to comment
Share on other sites

Обратите внимание на выделенное. И Вы пропустили главное:

22) споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

 

Что-то ник у Вас странно-предпринимательский с финансовым уклоном. 

Як доказати в суді що по кредиту ти з однієї сторони член кредитної спілки(і згідно озак членства ти є членом громадської організації як фізична особа., а відповідно члени тієї громадської організації мають право бути членами кредитної спілки), а кредит в сумі вмданий на комерцію. То цей кредит є споживчим як фіз особі, чи комерційним? Виходить що якщо цей кредит комерційний і ти оформлений як фізична особа підприємець, то ти маєш право згідно статі ЦК ст 53 заявляти про банкрутство, то в такому випадку кредитна спілка буде висувати що ти не фіз. особа підприємець, а кредит взяв на бізнес. який вихід в такій ситуації?

А на рахунок ніка, нічого спільного з фін установою

Link to comment
Share on other sites

Вы должны, в первую очередь, определиться с Вашей целью.

Также рассказать, что у Вас за кредитный союз.

Было бы желательно увидеть Ваш договор с кс.

єсли ви юрист, ми можим обговорити питання співпраці

Link to comment
Share on other sites

Як доказати в суді що по кредиту ти з однієї сторони член кредитної спілки(і згідно озак членства ти є членом громадської організації як фізична особа., а відповідно члени тієї громадської організації мають право бути членами кредитної спілки), а кредит в сумі вмданий на комерцію. То цей кредит є споживчим як фіз особі, чи комерційним? Виходить що якщо цей кредит комерційний і ти оформлений як фізична особа підприємець, то ти маєш право згідно статі ЦК ст 53 заявляти про банкрутство, то в такому випадку кредитна спілка буде висувати що ти не фіз. особа підприємець, а кредит взяв на бізнес. який вихід в такій ситуації?

А на рахунок ніка, нічого спільного з фін установою

А Вы уверены, что являлись членом КС на момент получения кредита?

Link to comment
Share on other sites

згідно озак членства ти є членом громадської організації як фізична особа., а відповідно члени тієї громадської організації мають право бути членами кредитної спілки), а кредит в сумі вмданий на комерцію. То цей кредит є споживчим як фіз особі, чи комерційним? 

Читайте уважно свій кредитний договір = там має бути все українським по білому написано:

  1. Стороною договору є ВИ =як СПД Іванов Петро, чи як фізична особа Петя Іванов
  2. Мета видачі кредиту: що значить на бізнес? в КД договорі написано на придбання кухонного комбайну чи на поповнення оборотних коштів для придбання кухонного комбана й подальшого його продажу у власному магазині....

Підписували ви договір як фізособа, чи к СПД, тобто з печаткою і т.ін.

 

взагалі якось так, а краще викладіть скан договору, щоб на нього подивились спеціалісти, або в особисту переписку юристам, щоб розставити всі крапки над Ї

Link to comment
Share on other sites

Вы должны, в первую очередь, определиться с Вашей целью.

 

:) :)

Я думаю, что ТС сначала нужно научиться писать без ошибок, а то у него в названии темы в 10 словах 14 ашипак :)

А уж после задаваться более сложными вопросами.

;)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Як доказати в суді що по кредиту ти з однієї сторони член кредитної спілки(і згідно озак членства ти є членом громадської організації як фізична особа., а відповідно члени тієї громадської організації мають право бути членами кредитної спілки), а кредит в сумі вмданий на комерцію. То цей кредит є споживчим як фіз особі, чи комерційним? Виходить що якщо цей кредит комерційний і ти оформлений як фізична особа підприємець, то ти маєш право згідно статі ЦК ст 53 заявляти про банкрутство, то в такому випадку кредитна спілка буде висувати що ти не фіз. особа підприємець, а кредит взяв на бізнес. який вихід в такій ситуації?

А на рахунок ніка, нічого спільного з фін установою

все зависит от того, какое целевое назначение кредита и как указан заемщик: фл или флп.

По поводу практики по Вашей ситуации, нужно заходить в реестр и искать.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...