Постанова Правління НБУ від 13.09.2010 № 424


Recommended Posts

Кто-нибудь может прокомментировать эту Постанову?

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

13.09.2010 N 424

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2010 р.

за N 998/18293

Про затвердження Порядку

формування банками резервів

за кредитами і нарахованими за ними

процентами та списання

безнадійної заборгованості

Відповідно до статті 36 Закону України "Про банки

і банківську діяльність" ( 872-12 ), статей 7 та 59 Закону України

"Про Національний банк України" ( 679-14 ), підпункту 12.2.1

пункту 12.2 та підпункту 12.3.13 пункту 12.3 статті 12 Закону

України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )

з урахуванням змін, унесених Законом України від 20.05.2010

N 2275-VI ( 2275-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України", з метою відображення реальної якості кредитного

портфеля банків Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Порядок формування банками резервів за

кредитами і нарахованими за ними процентами та списання

безнадійної заборгованості (далі - Порядок), що додається.

2. Банки мають право списувати згідно з Порядком

заборгованість за кредитами (уключаючи нараховані за ними

проценти), яка до дати набрання чинності цією постановою віднесена

до категорії "безнадійна" відповідно до глави 6 Положення про

порядок формування та використання резерву для відшкодування

можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого

постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000

N 279 ( z0474-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

03.08.2000 за N 474/4695 (зі змінами).

Заборгованість за кредитами (уключаючи нараховані за ними

проценти), яка віднесена до категорії "безнадійна" після дати

набрання чинності цією постановою, списується банком згідно

з Порядком за умови її відповідності хоча б одній з ознак

безнадійної заборгованості, визначених податковим законодавством.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної

реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення

банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) після державної

реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї

постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату,

територіальних управлінь Національного банку України, а також

банків України для керівництва та використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на

виконавчого директора - керівника Служби банківського нагляду

О.М.Бережного, Департамент безвиїзного банківського нагляду

(С.В.Фабер), Департамент інспектування банків (В.О.Случ)

та начальників територіальних управлінь Національного банку

України.

Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

13.09.2010 N 424

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2010 р.

за N 998/18293

ПОРЯДОК

формування банками резервів

за кредитами і нарахованими за ними процентами

та списання безнадійної заборгованості

1. Банк формує резерви (страхові резерви) за кредитами

та нарахованими за ними процентами (далі - резерви) самостійно

в розмірі та порядку, установлених Положенням про порядок

формування та використання резерву для відшкодування можливих

втрат за кредитними операціями банків, затвердженим постановою

Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279

( z0474-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

03.08.2000 за N 474/4695, зі змінами (далі - Положення).

2. Банк відображає в бухгалтерському обліку формування

резервів за кредитами та нарахованими за ними процентами

відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних,

вкладних (депозитних) операцій та формування і використання

резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої

постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007

N 481 ( z0048-08 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України

22.01.2008 за N 48/14739, зі змінами (далі - Інструкція N 481),

такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку відрахувань у відповідний резерв;

Кредит

Рахунки для обліку відповідного спеціального резерву.

3. Банк має право самостійно списати (відшкодувати) за

рахунок резервів безнадійну заборгованість за кредитами

позичальників - юридичних осіб, фінансова діяльність яких

визначена як незадовільна, та позичальників - фізичних осіб,

фінансовий стан яких визначено як нестабільний або незадовільний,

за якою платежі за основним боргом та/або нарахованими доходами

прострочені понад 90 днів та яка обліковується за окремими

аналітичними рахунками з обліку безнадійної заборгованості (далі -

безнадійна заборгованість).

У разі списання безнадійної заборгованості за кредитами банк

одночасно списує нараховані проценти за цими кредитами за рахунок

сформованих резервів.

4. Рішення про списання безнадійної заборгованості за

кредитами та нарахованими за ними процентами приймається

правлінням банку.

5. Безнадійна заборгованість за кредитами, що надані

пов'язаним з банком особам(1), уключаючи нараховані за ними

проценти, підлягає списанню за рахунок сформованих резервів тільки

за умови її відповідності хоча б одній з ознак безнадійної

заборгованості, визначених податковим законодавством.

_______________

(1) Визначаються відповідно до нормативно-правових актів

Національного банку України

6. Банк відображає в бухгалтерському обліку списання

безнадійної заборгованості за відповідними кредитами

та нарахованими за ними процентами за рахунок відповідних резервів

згідно з Інструкцією N 481 ( z0048-08 ) такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку відповідного спеціального резерву;

Кредит

Рахунки, за якими обліковується актив, класифікований як

безнадійний.

7. Банк відображає списану за рахунок резервів безнадійну

заборгованість за позабалансовими рахунками відповідно до

Інструкції N 481 ( z0048-08 ) такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості;

Кредит

Контррахунок.

8. Списання безнадійної заборгованості за кредитами

та нарахованими за ними процентами не є підставою для припинення

вимог банку до позичальника.

Банк у період відповідно до законодавства України продовжує

роботу щодо відшкодування списаної за рахунок резерву безнадійної

заборгованості.

9. Банк відображає в бухгалтерському обліку часткове або

повне погашення контрагентом раніше списаної за рахунок резервів

суми безнадійної заборгованості такими проводками:

а) якщо безнадійну заборгованість було списано за рахунок

резервів у поточному році:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у відповідний резерв;

б) якщо безнадійну заборгованість було списано за рахунок

резервів у минулому році:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів;

Кредит

Рахунки для обліку повернення раніше списаної заборгованості.

Одночасно за позабалансовими рахунками здійснюється така

проводка:

Дебет

Контррахунок;

Кредит

Рахунки для обліку списаної у збиток заборгованості.

Директор Департаменту

нормативно-методологічного

забезпечення банківського

регулювання та нагляду Н.В.Іваненко

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/mai...i?nreg=z0998-10

Если платежи по кредиту не ведутся уже более года, то в соответствии с этим Постановлением Кредит должен быть списан Банком за счет резерва.

Правильно-ли я понимаю, что дальнейшее "преследование" должника по погашенному за счет резервов банка кредиту - это уже чистая прибыль Банка? Т.е. у Банка нет никаких убытков? Т.е. договор Кредита уже прекратился, т.к. он погашен за счет резерва? Т.е. прекратились и все прочие обязательства, вытекающие из Кредитного договора - ипотека, поручение ...??? КАК В СКАЗКЕ (с наступающим Рождеством)

Link to comment
Share on other sites

Головы не теряйте. Договора никто не отменял.

Как пессимист я бы предположил зеленую улицу для факторинга, коллекторов, цессии...

Чево й то они надумали.

Link to comment
Share on other sites

Я не сильна в банковской бухгалтерии, но мои легкие познания помогают мне предположить следующее:

Пример:

1. Кредит выдан в 2007 году - 1 000 дол. США под 13% курс 5.05 = 5 050 грн.

2. Не оплата % 3 года - 130 * 3 = 390 дол. США (год идет судебный процесс)

3. Требования Банка на текущий момент: 1 000 + 390 = 1 390 * 7,95 = 11 050,50 грн., что более, чем на 100% превышает первичную сумму долга. (может-ли подобная ситуация быть основанием для расторжения Кредитного договора ? если уже обсуждалось - дайте ссылку)

Согласно Постановления НБУ кредит списывается за счет резервов Банка (п.3 Порядку).

Так что же все-таки списывается - доллары или гривна? Уверен Гривна. А в каком размере?

Если до конца 2010 года Банки обязаны списать проблемные долги в соответствии с Постановлением 424, то:

1. Должно быть решение Правления Банка о списании этого долга с указанием суммы в гривне.

2. Проводки по бухгалтерии (Инструкция № 481),

а значит есть подтверждение точной сумы долга по Кредиту и % в гривне!? И можно через суд затребовать эту информацию. Она же и является подтверждением долга по кредиту, т.е Банк будет списывать 5 050 грн. основного долга + 13% от него в гривне 656,5 * 3 = 1 969,5 грн. процентов за 3 года, что составит 5 050 + 1 969,5 = 7 019,5 грн.

О самой сумме.

Списание долга + проценты сопряжено с авансовыми платежами налога на прибыль Банком, значит Банк будет пытаться начислить как можно меньше (и соответственно в гривне от гривневой сумы на момент получения кредита), а в последствии уступить требование от должника (факторинг, цессия и т.п.) за минимум, т.к. это его чистая прибыль, дабы поиметь свои интересы "с лева" через факторинговую или прочую компанию.

Таким образом, предполагаю, что воспользовавшись Поставлением № 424 можно добрать до первичной информации, подтвержденной Решением Правления Банка + бухгалтерской проводкой о реальной задолженности по кредиту.

Link to comment
Share on other sites

Не, под кредиты в баксах они делали резервы в баксах.

Было дело глава АУБ жаловался что немогут они резервировать, т.к. это похороненные в НБУ деньги, т.к. никто ничё не платит, и просил НБУ отменить резервирование для профуканых кредитов.

Link to comment
Share on other sites

О самой сумме.

Списание долга + проценты сопряжено с авансовыми платежами налога на прибыль Банком, значит Банк будет пытаться начислить как можно меньше (и соответственно в гривне от гривневой сумы на момент получения кредита), а в последствии уступить требование от должника (факторинг, цессия и т.п.) за минимум, т.к. это его чистая прибыль, дабы поиметь свои интересы "с лева" через факторинговую или прочую компанию.

Таким образом, предполагаю, что воспользовавшись Поставлением № 424 можно добрать до первичной информации, подтвержденной Решением Правления Банка + бухгалтерской проводкой о реальной задолженности по кредиту.

А что это такое "сопряжено с авансовыми платежами налога на прибыль". Можете об"яснить на пальцах?

Понять бы мотивы банкира "оптимизировать" списание.

Link to comment
Share on other sites

В том то им вопрос, а были-ли БАКСЫ?

Банк, уходя от налогообложения на курсовой разнице, должен был "перекрутить" проблемный кредит (информация от доброго банкира).

А теперь о списании, - готова поспорить на что угодно, что списывается кредит в гривне, - а это бухгалтерская проводка, которая может быть вытребована судом + все распоряжения Правления Банка о списании долга, - в результате чего, может быть установлена ИСТИННАЯ сумма долга, которая может быть на порядок меньше той, которую требует Банк.

Кто-нибудь силен в банковской бухгалтерии?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show