Розірвання ,припиненя договору


Recommended Posts

кристи не єтот ли вопрос был тобой поставлен

как мне кажется есть смысл над ним подумать в случаях когда банк первым либо без должного процесуального сопровождения изменил условия. но приэтом надо учитывать узагальнення (ниже) розирвання это часть припинення ,тоесть разные вещи

Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору

1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою

сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Договір може бути змінено або

розірвано за рішенням суду

на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та

в інших випадках, встановлених договором або

законом. (каким законом )??

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди

друга сторона значною мірою позбавляється того,

на що вона розраховувала при укладенні договору.

3. У разі односторонньої відмови від договору у повному

обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено

договором або

законом, ( каким)

договір є відповідно розірваним або

зміненим.

Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з

істотною зміною обставин

1. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися

при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний

за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не

випливає із суті зобов'язання.

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки,

що, якби сторони могли це передбачити,

вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

2. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами,

які істотно змінились, або щодо його розірвання,

договір може бути розірваний, а з підстав,

встановлених частиною четвертою цієї статті,

- змінений зарішенням суду на вимогу заінтересованої сторони

за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що

така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована

сторона не могла усунути після їх виникнення при всій

турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових

інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що

вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає,

що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

3. У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд,

на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору

виходячи з необхідності справедливого

розподілу між сторонами витрат,

понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору.

4. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виняткових випадках,

коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або

потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати,

необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.

Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору

1. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються

відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

2. У разі розірвання договору зобов'язання сторін

припиняються.

3. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання

змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про

зміну або розірвання договору,

якщо інше не встановлено договором

чи не обумовлено характером його зміни.

Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або

припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або

розірвання договору законної сили.

4. Сторони не мають права вимагати повернення того,

що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору,

якщо інше не встановлено договором або законом.(каким)

5. Якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін,

друга сторона може вимагати відшкодування збитків,

завданих зміною або розірванням договору.

Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору

1. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій

формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не

встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв

ділового обороту.

из узагальнення

Що стосується позовних вимог про дострокове стягнення кредиту відповідно до ч . 2 ст . 1050 та ч . 2 ст . 1054 ЦК або про звернення стягнення на заставлене майно, то суди допускають іншу помилку, а саме — такі вимоги нерідко ототожнюються з розірванням кредитного договору .

(стягнення не розырвання)

Статтею 651 ЦК передбачені підстави для зміни або розірвання договору .

У судовому порядку ці питання вирішуються, якщо сторони договору не досягли згоди і одна із заінтересованих сторін звернулася з вимогою до суду

з двох підстав:

має місце істотне порушення договору другою стороною;

наявні інші випадки, встановлені договором або законом ( ч . 2 ст . 651 ЦК ).

Натомість у ч . 3 ст . 651 ЦК зазначено,

що і без звернення до суду договір вважається розірваним або

зміненим у силу самого факту односторонньої відмови від договору у повному обсязі чи частково

(якщо таке право передбачене договором або законом). (каким законом предбачено таке право ?)

Зважаючи на характер правовідносин сторін, які регулюються параграфом 2 гл. 71 ЦК («Кредит»), змісту норм статей 598—599 та ст . 653 цього Кодексу, cудам слід звертати увагу на те, що законодавець розрізняє поняття «розірвання договору » і « припинення зобов’язання/ договору ». Ці поняття не є тотожними через відмінні підстави їх виникнення та юридичні наслідки, які породжені цими правовими явищами. Розірвання договору слід розглядати як один з видів припинення договору .

Таким чином, у силу зазначених правових норм, за загальним правилом, розірвання договору припиняє його дію на майбутнє і не скасовує сам факт укладення та дії договору включно до моменту його розірвання, а також залишає в дії окремі його умови щодо зобов’язань сторін, спеціально передбачені для застосування на випадок порушення зобов’язань і після розірвання договору , виходячи з характеру цього договору , за яким кредитор повністю виконав умови договору до його розірвання.

До наведеного вище слід додати, що відповідно до положень ст . 11 Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК) суд розглядає цивільні справи в межах заявлених позовних вимог.

Вийти за межі позовних вимог суд має право лише у випадках, прямо передбачених законом, і з дотриманням загальних засад цивільного судочинства.

Так, деякі суди розривають кредитні договори у справах за позовами банків та інших фінансових установ про дострокове повернення всіх сум за кредитним договором ,

хоча позивачі такої вимоги не заявляли.

Наприклад, ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 10 грудня 2009 р. залишено без змін заочне рішення Золотоніського міськрайонного суду від 16 вересня 2009 р., яким частково задоволено позов ВАТ КБ «Надра» до М., К. про дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором . Суд постановив стягнути з боржника за кредитним договором та поручителя солідарно на користь банку 16 тис. 242 грн заборгованості за кредитним договором , виходячи з розміру боргу на час звернення банку до суду .

Відмовляючи банку в стягненні суми кредиту в повному обсязі, суди послалися на те, що вимоги ст . 1050 ЦК про право позикодавця вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів у разі прострочення позичальником повернення чергової частини позики, не можуть бути застосовані, оскільки стягнення всієї суми боргу достроково може мати місце лише в разі, коли сторона, що порушує питання про дострокове повернення всієї суми боргу,

заявить вимоги про розірвання договору , що передбачено ч . 2 ст . 651 ЦК , а банк таких вимог не заявляв.

Аналогічні помилкові судові рішення ухвалювались в інших справах у багатьох областях.

Необхідно зазначити, що дострокове присудження до виконання основного зобов’язання в натурі не тягне його припинення з дня набрання законної сили рішенням суду і не виключає стягнення процентів, пені та збитків, а також інших штрафних санкцій, передбачених угодою, до дня фактичного задоволення (повного розрахунку).

Звернення до суду з вимогою про дострокове повернення всіх сум за кредитним договором у зв’язку з порушенням умов договору згідно з ч . 2 ст . 1050 ЦК

не означає односторонньої відмови від договору ,

а є наслідком невиконання чи неналежного виконання боржником своїх договірних зобов’язань.

Це спосіб цивільно-правової відповідальності боржника.

У подальшому при невиконанні рішення суду у кредитора виникає право стягувати суми,

передбачені ч . 2 ст . 625 ЦК , оскільки зобов’язальні правовідносини не припинилися.

У ст . 599 ЦК зазначено, що зобов’язання припиняються його виконанням, проведеним належним чином (а не в силу ухвалення рішення суду ).

Глава 50

ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання

1. Зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на

підставах, встановлених договором або законом.

2. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін

допускається лише у випадках, встановлених договором або законом.

Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням

1. Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним

чином.

извиняюсь что растянул но так проще усваивается

возможно я и ошыбаюсь но это вариант для того чтобы прервать договор

причина :P ( А ЧО ОН ПЕСКОМ КИДАЛСЯ !!! :lol:

НУ А СЕРЬЕЗНО ТО ПРИЧИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЯЗЬЯТИЕ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА (НАРУШИЛИ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ТРУДНОСТИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ПОГАШЕНИЯ НЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК РАЩОТНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ЕДЕНИЦУ

ДАННЫЕ КАК КРЕДИТ ОБОИ :P

Link to comment
Share on other sites

Все так, только перед подачей на расторжение нужно провести переговоры: направить банку письмо с предложением расторгнуть договор. Расторгнет сам - хорошо, не расторгнет - тоже неплохо, все равно ж судиться. Надо подвести ситуацию под факт - "стороны не договорились", тогда это вписывается в Луспеника и больше преград нет.

Link to comment
Share on other sites

Тут не в том дело.

Припиняеться - зобов'язання.

Розривається договір.

Хрень состоит в том, что юристі просят припинити договір поруки, но по 559 припиняеться порука, а не договір поруки.

То есть надо просить 1.признать поруку припиненою.

2. Розирвати договор.

Потом когда порука припинена можно разторгнуть договор по 652. Понятно?

А в узагальненнях специально стараются сбить с толку.

Link to comment
Share on other sites

Тут не в том дело.

Припиняеться - зобов'язання.

Розривається договір.

Хрень состоит в том, что юристі просят припинити договір поруки, но по 559 припиняеться порука, а не договір поруки.

То есть надо просить 1.признать поруку припиненою.

2. Розирвати договор.

Потом когда порука припинена можно разторгнуть договор по 652. Понятно?

А в узагальненнях специально стараются сбить с толку.

Ну вот я в иске написал

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання зобов'язання, що виникло з договору поруки припиненим,

припинення правовідносин договору поруки - внаслідок припинення поруки за ЦК України

Правильное ли определение?

Link to comment
Share on other sites

Тут не в том дело.

Припиняеться - зобов'язання.

Розривається договір.

Хрень состоит в том, что юристі просят припинити договір поруки, но по 559 припиняеться порука, а не договір поруки.

Дима, в этом плане не совсем понимаю тебя.

Зачем нам просить прекращать поручительство, если в связи с этим мы можем сразу признать прекращенными правоотношения = договор.

То есть надо просить 1.признать поруку припиненою.

2. Розирвати договор.

Потом когда порука припинена можно разторгнуть договор по 652. Понятно?

На каком основании мы просим расторгнуть договор?

где совокупность из пяти элементов для расторжения договора поручительства?

или ты имеешь в виду в следствии прекращения поручительства происходит существенное изменение условий?

Link to comment
Share on other sites

Все так, только перед подачей на расторжение нужно провести переговоры: направить банку письмо с предложением расторгнуть договор. Расторгнет сам - хорошо, не расторгнет - тоже неплохо, все равно ж судиться. Надо подвести ситуацию под факт - "стороны не договорились", тогда это вписывается в Луспеника и больше преград нет.

Лучше просить снизить процентную ставку)
Link to comment
Share on other sites

Дима, в этом плане не совсем понимаю тебя.

Зачем нам просить прекращать поручительство, если в связи с этим мы можем сразу признать прекращенными правоотношения = договор.

На каком основании мы просим расторгнуть договор?

где совокупность из пяти элементов для расторжения договора поручительства?

или ты имеешь в виду в следствии прекращения поручительства происходит существенное изменение условий?

Привет Ярослав!

Я прошу не прекратить поручительство, а признать его прекращенным в соответствии ст.559.

Да. именно как следствие прекращения поручительства происходит существенное изменение обстоятельств.

Link to comment
Share on other sites

Тут не в том дело.

Припиняеться - зобов'язання.

Розривається договір.

Хрень состоит в том, что юристі просят припинити договір поруки, но по 559 припиняеться порука, а не договір поруки.

То есть надо просить 1.признать поруку припиненою.

2. Розирвати договор.

Потом когда порука припинена можно разторгнуть договор по 652. Понятно?

А в узагальненнях специально стараются сбить с толку.

2. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

мне нужно увидеть решение или что-то в этом роде.

ч. 2 о чем просить банк в письменном обращение, что бы доказать в суде, что Вам не удалось достигнуть договоренностей с банком.

п.1 сторони, то как раз выходили из того, что поручительство то может прекратиться.

ведь в Договорах поручительства всегда предусмотренно, что оно может прекратиться

п.2 повысили проценты, поручитель действительно не мог никак повлиять на него и он не виновать, что это было без его согласия

п.3 что здесь?

или вы имеете в виду, что при заключении поручитель рассчитывал, что при повышении процентов поручительство прекратить?

п. 4 если в договоре указано, что поручитель согласен на все будущие повышения объемов ответственности*?

То это означает, что 652 не применима?

Я не вижу смысла городить такой огород.

Если мы прекращаем правоотношения по договору поручительства, то мы прекращаем и все обязательства по нему.

а по Вашему прекращаем поручительство, расторгаем договор и только после этого прекращяем обязательства.

Два пути, но выходим на один и тот же результат.

Просто при применении 652 нужно еще кучу всего расписывать.

Link to comment
Share on other sites

Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору

2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду

на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору

другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або

законом.

Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з

істотною зміною обставин

2. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у

відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його

розірвання, договір може бути розірваний

4. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин

допускається за рішенням суду у виняткових випадках, коли

розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне

для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для

виконання договору на умовах, змінених судом.

Я не вижу смысла городить такой огород.

Если мы прекращаем правоотношения по договору поручительства, то мы прекращаем и все обязательства по нему.

а по Вашему прекращаем поручительство, расторгаем договор и только после этого прекращяем обязательства.

По 559 мы прекращаем лишь одно обязательство - поручительство(подчеркиваю - поручительство - одно из обязательств по договору). Договор поручительства является смешанного типа, т.е. припинення поруки не приводит к прекращению договора в целом(это я сейчас говорю о договорах имущественного поручительства). Отдельные части договора продолжают действовать. Т.е. договор подлежит исполнению.

Link to comment
Share on other sites

С Вашей точки зрения, на каком этапе процесса можно пытаться использовать ПРИПИНЕННЯ зобовязань по договору поруки?

Например, судом первой инстанции принято Заочное решение о солидарной ответственности должника и поручителей + отказ о пересмотре дела.

Подается апелляция. Могут-ли поручители на этом этапе пытаться развалить Решение суда первой инстанции (в части солидарности), мотивируя тем, что суд первой инстанции НЕ НАДАВ ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ вопросу действительности обязательств Поручителей (откуда растут ноги солидарной ответственности), по причине ПРИПИНЕННЯ обязательств поручителей, т.к. Банк, в течение 6 мес. не предъявил требование к Поручителям?

Может-ли Вимога Банка к Заемщику о досрочном погашении кредита считаться датой отсчета 6 мес. предяъвления требования к Поручителю?

Может-ли Заемщик на этапе апелляции заявить о расторжении договора?

Link to comment
Share on other sites

С Вашей точки зрения, на каком этапе процесса можно пытаться использовать ПРИПИНЕННЯ зобовязань по договору поруки?

Например, судом первой инстанции принято Заочное решение о солидарной ответственности должника и поручителей + отказ о пересмотре дела.

Подается апелляция. Могут-ли поручители на этом этапе пытаться развалить Решение суда первой инстанции (в части солидарности), мотивируя тем, что суд первой инстанции НЕ НАДАВ ПРАВОВОЇ ОЦІНКИ вопросу действительности обязательств Поручителей (откуда растут ноги солидарной ответственности), по причине ПРИПИНЕННЯ обязательств поручителей, т.к. Банк, в течение 6 мес. не предъявил требование к Поручителям?

Может-ли Вимога Банка к Заемщику о досрочном погашении кредита считаться датой отсчета 6 мес. предяъвления требования к Поручителю?

Может-ли Заемщик на этапе апелляции заявить о расторжении договора?

Сейчас пишите, что поручительство прекращено в Заявление о пересмотре заочного решения, если суд удовлетворит его, то подавайте встречный иск.

Если нет, то паралельно с апелляционной жалобой подавайте иск на прекращения поручительства и расторжения договора.

Дима все равно остались неотвеченными вопросами, как достигнуть совокупности пяти элементов необходимых для расторжения договора поручительства.

Link to comment
Share on other sites

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Выше перечисленные элементы нужны для зміни договору за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони.

Для расторжения договора нет необходимости доказывать вышеперечисленные обстоятельства.

Link to comment
Share on other sites

Выше перечисленные элементы нужны для зміни договору за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони.

Для расторжения договора нет необходимости доказывать вышеперечисленные обстоятельства.

Дима, а практики никакой у тебя нет это подтверждающее?

реально Обобщения вводят в заблуждения.

Почитал Одесский Комментарий,там указывают, что договор может быть расторгнут только по 5 основаниям.

Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

Почему Вы считаете, что четыре требования не нужны?

Link to comment
Share on other sites

Стаття 652. Довільний коментар з видаленням зайвих сполученнь для прощення аналізу.

2. Якщо сторони не досягли згоди щодо його розірвання, договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

3. У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору.

На практике эту статью читают именно так.

Но если вы докажете, что п.1-4 ч.2 ст.652 касаются только ИЗМЕНЕНИЯ договора, - с меня бутылка грузинского вина.

Link to comment
Share on other sites

Стаття 652. Довільний коментар з видаленням зайвих сполученнь для прощення аналізу.

2. Якщо сторони не досягли згоди щодо його розірвання, договір може бути розірваний за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

3. У разі розірвання договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цього договору.

На практике эту статью читают именно так.

Но если вы докажете, что п.1-4 ч.2 ст.652 касаются только ИЗМЕНЕНИЯ договора, - с меня бутылка грузинского вина.

а поводу прекращения поручительства, как лучше?

Лучше Все таки прекращать договор= правоотношения поручительства?

или идти по пути признать прекращенной поручительство, расторгнуть договор?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Тут не в том дело.

Припиняеться - зобов'язання.

Розривається договір.

Хрень состоит в том, что юристі просят припинити договір поруки, но по 559 припиняеться порука, а не договір поруки.

То есть надо просить 1.признать поруку припиненою.

2. Розирвати договор.

Потом когда порука припинена можно разторгнуть договор по 652. Понятно?

А в узагальненнях специально стараются сбить с толку.

Я подал подобные требования, а судья мне говорит это взаимоисключающие требования и посему уточните исковые требования

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show