Recommended Posts

Примерно 1,5 месяца назад отправил "веселое" письмо в НБУ. Основная идея - так как НБУ не соблюдает Конституцию в частности ст 99, прошу мне компенсировать курсовую разницу согласно 56 ст КУ + ссылка на постановление ВР о признании вины НБУ в сложившемся финансовом кризе.

вот первоначально письмо http://antiraid.com.ua/forum/index.php?act...ost&id=1275

а вот и ответ ;-) Если провести аналогию с пожарниками "Почему пожар не потушили, ну так в пожарной машине воды небыло, а чего воды небыло, ну так не налили, а почему не налили, ну так забыли и вообще мы не обязаны пожары тушить"

Буду продолжать переписку, основная цель загнать банк в угол и получить от них ответ прямым текстом " На Конституцию и законы Украины нам плевать и вообще нам все пофиг" Переписка с НБУ - это маленькая часть большого плана ;-)

Большая просьба у кого будут идеи для ОТВЕТА - предлагайте.

Вот еще что новенькое заметил - НБУ технично крайним делает КМУ (тоже пригодится)

post-7774-1303111248_thumb.jpg

post-7774-1303111256_thumb.jpg

post-7774-1303111262_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Мб составить обращение к Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини?

Что то вроде:

1. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність (ст.3 КУ) 2. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України (ст.99КУ)

3. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави матеріальної та моральної шкоди, завданої бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 55КУ)

Стабильность обеспечили?-нет. Бездіяльність? - да. Повинні відповідати? -да. Повинні відшкодувати шкоду внаслідок бездіяльності? -да!

и по всем параметрам ЗПП, валюта и т.д.

Пусть представляет наши интересы как и должна.

PS это просьба ко всем кто может красиво и четко писать обращения, у меня суховато обычно получается...

Link to comment
Share on other sites

Стаття 9. Форми реалізації державою економічної політики

1. У сфері господарювання держава здійснює довгострокову

(стратегічну) і поточну (тактичну) економічну і соціальну

політику, спрямовану на реалізацію та оптимальне узгодження

інтересів суб'єктів господарювання і споживачів, різних суспільних

верств і населення в цілому.

2. Економічна стратегія - обраний державою курс економічної

політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований на

вирішення крупномасштабних економічних та соціальних завдань,

завдань культурного розвитку, забезпечення економічної безпеки

держави, збереження і примноження її економічного потенціалу і

національного багатства, підвищення народного добробуту.

Економічна стратегія включає визначення пріоритетних цілей

народного господарства, засобів та способів їх реалізації,

виходячи зі змісту об'єктивних процесів і тенденцій, що мають

місце в національному та світовому господарстві, та враховуючи

законні інтереси суб'єктів господарювання.

3. Економічна тактика - сукупність найближчих цілей, завдань,

засобів і способів їх досягнення для реалізації стратегічного

курсу економічної політики в конкретних умовах, що складаються в

поточному періоді розвитку народного господарства.

4. Правове закріплення економічної політики здійснюється

шляхом визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, у

прогнозах і програмах економічного і соціального розвитку України

та окремих її регіонів, програмах діяльності Кабінету Міністрів

України, цільових програмах економічного, науково-технічного і

соціального розвитку, а також відповідних законодавчих актах.

Стаття 10. Основні напрями економічної політики держави

1. Основними напрямами економічної політики, що визначаються

державою, є:

структурно-галузева політика, спрямована на здійснення

державою прогресивних змін у структурі народного господарства,

удосконалення міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій,

стимулювання розвитку галузей, які визначають науково-технічний

прогрес, забезпечують конкурентоспроможність вітчизняної продукції

та зростання рівня життя населення. Складовими цієї політики є

промислова, аграрна, будівельна та інші сфери економічної

політики, щодо яких держава здійснює відносно самостійний комплекс

заходів стимулюючого впливу;

інвестиційна політика, спрямована на створення суб'єктам

господарювання необхідних умов для залучення і концентрації коштів

на потреби розширеного відтворення основних засобів виробництва,

переважно у галузях, розвиток яких визначено як пріоритети

структурно-галузевої політики, а також забезпечення ефективного і

відповідального використання цих коштів та здійснення контролю за

ним;

амортизаційна політика, спрямована на створення суб'єктам

господарювання найбільш сприятливих та рівноцінних умов

забезпечення процесу простого відтворення основних виробничих і

невиробничих фондів переважно на якісно новій

техніко-технологічній основі;

політика інституційних перетворень, спрямована на формування

раціональної багатоукладної економічної системи шляхом

трансформування відносин власності, здійснення роздержавлення

економіки, приватизації та націоналізації виробничих фондів,

забезпечення на власній основі розвитку різних форм власності і

господарювання, еквівалентності відносин обміну між суб'єктами

господарювання, державну підтримку і захист усіх форм ефективного

господарювання та ліквідацію будь-яких протизаконних економічних

структур;

цінова політика, спрямована на регулювання державою відносин

обміну між суб'єктами ринку з метою забезпечення еквівалентності в

процесі реалізації національного продукту, дотримання необхідної

паритетності цін між галузями та видами господарської діяльності,

а також забезпечення стабільності оптових та роздрібних цін;

антимонопольно-конкурентна політика, спрямована на створення

оптимального конкурентного середовища діяльності суб'єктів

господарювання, забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення

проявів дискримінації одних суб'єктів іншими, насамперед у сфері

монопольного ціноутворення та за рахунок зниження якості

продукції, послуг, сприяння зростанню ефективної соціально

орієнтованої економіки;

бюджетна політика, спрямована на оптимізацію та

раціоналізацію формування доходів і використання державних

фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій

у народне господарство, узгодження загальнодержавних і місцевих

інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного

боргу та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі

національного доходу;

податкова політика, спрямована на забезпечення економічно

обґрунтованого податкового навантаження на суб'єктів

господарювання, стимулювання суспільно необхідної економічної

діяльності суб'єктів, а також дотримання принципу соціальної

справедливості та конституційних гарантій прав громадян при

оподаткуванні їх доходів;

грошово-кредитна політика, спрямована на забезпечення

народного господарства економічно необхідним обсягом грошової

маси, досягнення ефективного готівкового обігу, залучення коштів

суб'єктів господарювання та населення до банківської системи,

стимулювання використання кредитних ресурсів на потреби

функціонування і розвитку економіки;

валютна політика, спрямована на встановлення і підтримання

паритетного курсу національної валюти щодо іноземних валют,

стимулювання зростання державних валютних резервів та їх ефективне

використання;

зовнішньоекономічна політика, спрямована на регулювання

державою відносин суб'єктів господарювання з іноземними суб'єктами

господарювання та захист національного ринку і вітчизняного

товаровиробника.

2. Держава здійснює екологічну політику, що забезпечує

раціональне використання та повноцінне відтворення природних

ресурсів, створення безпечних умов життєдіяльності населення.

3. У соціально-економічній сфері держава здійснює соціальну

політику захисту прав споживачів, політику заробітної плати і

доходів населення, політику зайнятості, політику соціального

захисту та соціального забезпечення.

нада подумать.

Link to comment
Share on other sites

По большому счету надо закон об НБУ мусолить, Закон об обращении граждан ну и Конституцией прикрываться.

Вот еще в КУ вычитал

Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства.

Еще есть про право на жилье 47 статья КУ.

Но сейчас важно именно с НБУ пободаться.

Link to comment
Share on other sites

...Но сейчас важно именно с НБУ пободаться.

26.04.11г. «Мы не видим оснований держать курс гривни на каком-то ограничении», — подчеркнул Ю. Колобов, первый заместитель председателя Нацбанка Украины

ст.99 КУ - Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.

действительно оснований не видно ....

вот как с ними бодаться ?

Link to comment
Share on other sites

Есть еще закон об НБУ http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14

статья 6 очень интересная. Мне они правда написали что нам закон не писан и ВР им не указ ;-)

Скоро они еще одно письмо получат, веселее первого ;-)

Link to comment
Share on other sites

26.04.11г. «Мы не видим оснований держать курс гривни на каком-то ограничении», — подчеркнул Ю. Колобов, первый заместитель председателя Нацбанка Украины

ст.99 КУ - Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України.

действительно оснований не видно ....

вот как с ними бодаться ?

...а это слова НЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, А ИЗМЕННИКА ГОСУДАРСТВА !!!

А с ИЗМЕННИКАМИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА НЕ "БОДАЛИСЬ"-ИХ УНИЧТОЖАЛИ!

И ЛУЧШЕЙ "СВИНЬИ" ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ТЯЖЕЛО ПРИДУМАТЬ!

Вот таких "деятелей" ПРЕЗИДЕНТ ДЕРЖИТ У НАЦБАНКОВСКОГО КОРЫТА!

Link to comment
Share on other sites

!!!!! НУжна помощь форумчан !!!!

Есть такое постановление ВР Про діяльність Національного банку України

в період фінансової кризи та стан виконання рішень

Верховної Ради України з цих питань 26 січня 2009 року N 904-VI

В 3 пункте этой ПОСТАНОВЫ есть ссылка на Временную следственную комиссию ВР по проверке НБУ.

Вопрос - как и где можно найти ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОЙ ПРОВЕРКИ !!!!

Вот еще инфа http://www.lukianov.ua/index.php?option=co...67&Itemid=1

http://k-telegraph.kiev.ua/2008/12/deyatel...a-komissiya-vr/

Link to comment
Share on other sites

pav-alex, я как и вы писала письма НБУ, в Кабмин, Президенту и все они футболятся в НБУ для ответа.

На офіційному інтернет-представництві Президента України Віктора Януковича є розділ «Україна для людей» в якому розписана програма Президента України.

Цитую розділи, які входять в цю програму, а саме:

1. «стабільний курс гривні»;

2. «прийняття антирейдерського законодавства: захист власності людини, бізнесу, держави»;

3. «ефективна влада, справедливе правосуддя, посилення кримінальної відповідальності за незаконні судові рішення».

Я этот перечень отправила президенту с описанием того, что эти пункты его программы не выполняются и попросила помочь в этой ситуации. Письмо зафутболии на НБУ. З якого ляку НБУ отвечает за президентскую программу? Мне юристы подсказали, что есть закон "Про звернення громадян" и если он нарушается то можно в суд на того кто не отвечает на запрос. Может существует ответственность президента за невыполнение своей программы перед гражданами Украины и мы не знаем об этом? У кого какие мысли возникают?

Link to comment
Share on other sites

pav-alex, я как и вы писала письма НБУ, в Кабмин, Президенту и все они футболятся в НБУ для ответа.

На офіційному інтернет-представництві Президента України Віктора Януковича є розділ «Україна для людей» в якому розписана програма Президента України.

Цитую розділи, які входять в цю програму, а саме:

1. «стабільний курс гривні»;

2. «прийняття антирейдерського законодавства: захист власності людини, бізнесу, держави»;

3. «ефективна влада, справедливе правосуддя, посилення кримінальної відповідальності за незаконні судові рішення».

Я этот перечень отправила президенту с описанием того, что эти пункты его программы не выполняются и попросила помочь в этой ситуации. Письмо зафутболии на НБУ. З якого ляку НБУ отвечает за президентскую программу? Мне юристы подсказали, что есть закон "Про звернення громадян" и если он нарушается то можно в суд на того кто не отвечает на запрос. Может существует ответственность президента за невыполнение своей программы перед гражданами Украины и мы не знаем об этом? У кого какие мысли возникают?

Мысли... Уловите: писал заявление в управление по защите прав потребителя с просьбой произвести правовую экспертизу кредитного договора в соответствии с их функциями и ихнего же закона ("Про ЗПП"). Через месяц получил ответ, примерно такой: мы отправили запрос в Киев за разрешением на проверку банка, нам банк проверять не разрешили, обращайтесь в Госфинуслуг или в НБУ... Заявление мое было на 12 страницах, разжеванное, отдельно на 3-х страницах - обоснование для заявления с указанием ПРЯМЫХ предписаний закона на правовую экспертизу. Сопротивляющееся поначалу местное управление ЗПП было повержено мной наповал, Киев - полный неадекват и мороз. Вот так... Аналогию чувствуете?...
Link to comment
Share on other sites

Мысли... Уловите: писал заявление в управление по защите прав потребителя с просьбой произвести правовую экспертизу кредитного договора в соответствии с их функциями и ихнего же закона ("Про ЗПП"). Через месяц получил ответ, примерно такой: мы отправили запрос в Киев за разрешением на проверку банка, нам банк проверять не разрешили, обращайтесь в Госфинуслуг или в НБУ... Заявление мое было на 12 страницах, разжеванное, отдельно на 3-х страницах - обоснование для заявления с указанием ПРЯМЫХ предписаний закона на правовую экспертизу. Сопротивляющееся поначалу местное управление ЗПП было повержено мной наповал, Киев - полный неадекват и мороз. Вот так... Аналогию чувствуете?...

а мені відповіли у споживзахисті:

"Оскільки Ви уклали договір ..фінансового кредиту тобто договір іпотеки.

Відповідно до ст.4 ЗУ Про фіннасові послуги те держ.рег-ння ринків фін.послуг" послуга надання коштів у позику , в т.ч. і на умовах фінюкредиту вважається фінансовою.

Законами..визначено ,що контрольза діяльністю банкі покладено на НБУ та Державну комісію регулювання ринків фінансових послуг.

Рекомендуємо вам звернутись до НБУ та Державну комісію регулювання ринків фінансових послуг для врегулювання спору.

от так.

хоча кредитна лінія на споживчі потреби під заставу...

Edited by Бонар
Link to comment
Share on other sites

Мысли... Уловите: писал заявление в управление по защите прав потребителя с просьбой произвести правовую экспертизу кредитного договора в соответствии с их функциями и ихнего же закона ("Про ЗПП"). Через месяц получил ответ, примерно такой: мы отправили запрос в Киев за разрешением на проверку банка, нам банк проверять не разрешили, обращайтесь в Госфинуслуг или в НБУ... Заявление мое было на 12 страницах, разжеванное, отдельно на 3-х страницах - обоснование для заявления с указанием ПРЯМЫХ предписаний закона на правовую экспертизу. Сопротивляющееся поначалу местное управление ЗПП было повержено мной наповал, Киев - полный неадекват и мороз. Вот так... Аналогию чувствуете?...

Шаг второй пишите в прокуратуру, только все грамотно надо обосновать с правовой точки зрения. Отморозятся скорее всего и там, тада пишете в вышестояшую прокуратуру. Паралельно подаете иск в административный суд на УЗПП. Систему надо долбить их же оружием, а мы обычно капитулируем после 1 отписки.

Вот классическая отписка см ответ НБУ выше, я написал ВР считает что НБУ виновен (дал им постанову), НБУ отвечает ваши аргументы не обоснованы ;-) Тут главное не сдаваться ;-) Уже начал писать новое глумливое письмо. А потом будет НБУ небольшой сюрприз.

Link to comment
Share on other sites

!!!!! НУжна помощь форумчан !!!!

Есть такое постановление ВР Про діяльність Національного банку України

в період фінансової кризи та стан виконання рішень

Верховної Ради України з цих питань 26 січня 2009 року N 904-VI

В 3 пункте этой ПОСТАНОВЫ есть ссылка на Временную следственную комиссию ВР по проверке НБУ.

Вопрос - как и где можно найти ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭТОЙ ПРОВЕРКИ !!!!

Вот еще инфа http://www.lukianov.ua/index.php?option=co...67&Itemid=1

http://k-telegraph.kiev.ua/2008/12/deyatel...a-komissiya-vr/

http://www.bagnet.org/news/summaries/ukraine/2009-01-15/7593

http://banknews.com.ua/1248.html

http://www.zn.ua/search?date_from=1994-10-...rt_by=relevance

http://rus.4post.com.ua/рада.html?pn=285

собственно постановление есть, а отчета о работе я не нашла.но еще надеюсь найти

http://www.dt.ua/articles/55813

Link to comment
Share on other sites

http://www.bagnet.org/news/summaries/ukraine/2009-01-15/7593

http://banknews.com.ua/1248.html

http://www.zn.ua/search?date_from=1994-10-...rt_by=relevance

http://rus.4post.com.ua/рада.html?pn=285

собственно постановление есть, а отчета о работе я не нашла.но еще надеюсь найти

http://www.dt.ua/articles/55813

...отлично! Вот г-ну Владиславу Лукьянову и следует направить письмо-запрос о результате деятельности комисси..
Link to comment
Share on other sites

http://www.bagnet.org/news/summaries/ukraine/2009-01-15/7593

http://banknews.com.ua/1248.html

http://www.zn.ua/search?date_from=1994-10-...rt_by=relevance

http://rus.4post.com.ua/рада.html?pn=285

собственно постановление есть, а отчета о работе я не нашла.но еще надеюсь найти

http://www.dt.ua/articles/55813

...вообще-то "оприлюднена" информация в СМИ является ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ???

ДОПУСТИМЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ...принадлежным...

Иначе СМИ вводят в обман непроверенной информацией??

Если ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦБАНКА ОТКРЫТО НАЗЫВАЕТСЯ-ПРЕСТУПНОЙ, и эта информация НЕОПРОВЕРГНУТА, следовтельно ОБЩЕПРИЗНАННЫЙ, УСТАНОВЛЕННЫЙ,ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ФАКТ-РУКОВОДСТВО НАЦБАНКА во главе со СТЕЛЬМАХОМ, высшим должностным лицом государства, действовало ПРЕСТУПНО в отношении ОБЩЕСТВА в интересах БАНКГРУППИРОВКИ "КОММЕРЧЕСКОЙ"!

И нынешний ПРЕЗИДЕНТ СПОСОБСТВУЕТ ДЛЯЩЕМУСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЮ ПРОТИВ ОБЩЕСТВА, ДОВЕРИВШЕГО ЕМУ ВЫСШУЮ ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА?

Обмен на "цветные бумажки" ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ!

Как назвать ИЗМЕНУ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ НАСЕЛЕНИЯ?

МВФ руководит-(руками нашего президента за цветную маккулатуру водит) ВСЕМ НАСЕЛЕНИЕМ!??

ТОГДА УКРАИНА КОЛОНИЯ США!?

Link to comment
Share on other sites

Мысли... Уловите: писал заявление в управление по защите прав потребителя с просьбой произвести правовую экспертизу кредитного договора в соответствии с их функциями и ихнего же закона ("Про ЗПП"). Через месяц получил ответ, примерно такой: мы отправили запрос в Киев за разрешением на проверку банка, нам банк проверять не разрешили, обращайтесь в Госфинуслуг или в НБУ... Заявление мое было на 12 страницах, разжеванное, отдельно на 3-х страницах - обоснование для заявления с указанием ПРЯМЫХ предписаний закона на правовую экспертизу. Сопротивляющееся поначалу местное управление ЗПП было повержено мной наповал, Киев - полный неадекват и мороз. Вот так... Аналогию чувствуете?...

Внесу немного пессимизма.

Председателя управления по зпп. уволили после лихого дела с банком... (уволили якобы за другое, но именно после этого громкого дела)

Управление дало вывод, что договор не соответствует зу о зпп, отсутствуют существенные условия, применена нечестная предпринимательская практика, несправедливые условия.

На основании этого вывода было выиграно две инстанции.

Если раньше защита прав потребителей нормально включалась в эти дела и иногда даже поддерживала заемщиков,то сейчас ответ таков: нам такое не нужно.

По поводу ответа НБУ, ересь полная ни слова по теме и как всегда про правомерность выдачи валютных кредитов.

Link to comment
Share on other sites

Вот подготовил пока черновой ответ, может еще идейки возникнут, на следующей неделе отправлю.

Получив ответ на мое обращение, № ответа 08-017/2046 т 08.04.11 г. Хочу обратить внимание на следующее:

1. Согласно закона «Про звернення громадян» ст 15 «ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН: Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.» В своем ответе ГУ НБУ в АРК не дает совершенно никаких ссылок на законодательную базу Украины, а руководствуется исключительно своим субъективным мнением.

2. Непонятно почему вы считаете постановление высшего законодательного органа Украины «БЕЗПIДСТАВНЫМ», постановление № 904-VI от 26.01.2009 вступило в силу, в судебном порядке обжаловано не было.

3. В своем письме вы указываете, что курс доллара США снизился на 52,5%, но это не соответствует действительности — курс увеличился.

4. В своем письме вы пишите, что изменение курсов иностранных валют является часто изменяемой категорией экономического рынка и это известно. Но это не соответствует действительности так как за период 2000-2008 гг курс гривня /доллар был стабильным.

5. В своем обращении я ссылался на Конституцию Украины ст 56, 75, 99 и ст 100, закон Украины «Про Національний банк України», постановление ВР 26.01.2009 № 904-VI , вы в своем ответе написали что, все это не является для НБУ аргументами и является необоснованным и возмещению материальных убытков не подлежит. Такой ответ наводит на мысль что у нас с вами разные Конституции и живем по разным законам.

На основании вышеперечисленного считаю что ГУ НБУ в АРК обязаны на основании ст 56 КУ компенсировать причиненный мне ущерб. Расчет суммы ущерба содержится в предыдущем моем письме.

Link to comment
Share on other sites

Вот подготовил пока черновой ответ, может еще идейки возникнут, на следующей неделе отправлю.

...

2. Непонятно почему вы считаете постановление высшего законодательного органа Украины «БЕЗПIДСТАВНЫМ», постановление № 904-VI от 26.01.2009 вступило в силу, в судебном порядке обжаловано не было.

Сошлитесь на фразу из письма в виде цитаты.

3. В своем письме вы указываете, что курс доллара США снизился на 52,5%, но это не соответствует действительности — курс увеличился.

укажите за какой период.

4. В своем письме вы пишите, что изменение курсов иностранных валют является часто изменяемой категорией экономического рынка и это известно. Но это не соответствует действительности так как за период 2000-2008 гг курс гривня /доллар был стабильным.

На мой взгляд это не имеет отношения к делу и гооврит лишь о стабильности экономики.

И общее - я бы убрал эмоциональность...сухо, со ссылками и выводами.

ИМХО.

Link to comment
Share on other sites

А мои письма, адресованные в Кабмин Азарову, а затем и его заму + письмо в Секретариат Президента по невыполнении программы президента отфутболили на НБУ. НБУ на эти письма не отвечает. Это было бы очень смешно если бы НБУ ответил за невыполнение программы Президента. Буду опять писать.

Link to comment
Share on other sites

А мои письма, адресованные в Кабмин Азарову, а затем и его заму + письмо в Секретариат Президента по невыполнении программы президента отфутболили на НБУ. НБУ на эти письма не отвечает. Это было бы очень смешно если бы НБУ ответил за невыполнение программы Президента. Буду опять писать.

Согласно закона об обращении граждан - футболить не могут, надо им второе письмо слать с ссылкой на этот пункт в законе.
Link to comment
Share on other sites

//Хронология работы НБУ по выполнению своей основной задачи http://biz.liga.net/articles/EA080278.html//

Н-дааааааааа, и никакой ответственности за все это! Только заемщики в ответе за повышение курса иностранной валюты. :angry:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...