СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!!!!


Tavrija77

Recommended Posts

Уважаемые ФОРУМЧАНЕ!

Прошу срочно помочь определится как поступить. Судебное рассмотрение Скарги на исполнителя не фиксировалось технической записью. Я затребовала, ее нет. Сегодня ознакомилась с Протоколом судебного заседания, секретарь его накотала. В Протоколе все не так как было на заседании. По идее нужно писать замечание. Но вот весь абсурд в том, что действующий процнсуальный кодекс вообще не предусматривает такого судебного документа,как Протокол судебного заседания и соответственно порядка подачи и исправления замечаний и принятия судом решения.

Что в даном случае сделать? Писать замечания по Протоколу, или вообще указать что такого процесуального документа не предусмотрено ЦПК.

Журнал судового заседания секретарь тоже не вела.

Прошу помочь срочно, завтра нужно отдать в суд.

Link to comment
Share on other sites

Уважаемые ФОРУМЧАНЕ!

Прошу срочно помочь определится как поступить. Судебное рассмотрение Скарги на исполнителя не фиксировалось технической записью. Я затребовала, ее нет. Сегодня ознакомилась с Протоколом судебного заседания, секретарь его накотала. В Протоколе все не так как было на заседании. По идее нужно писать замечание. Но вот весь абсурд в том, что действующий процнсуальный кодекс вообще не предусматривает такого судебного документа,как Протокол судебного заседания и соответственно порядка подачи и исправления замечаний и принятия судом решения.

Что в даном случае сделать? Писать замечания по Протоколу, или вообще указать что такого процесуального документа не предусмотрено ЦПК.

Журнал судового заседания секретарь тоже не вела.

Прошу помочь срочно, завтра нужно отдать в суд.

прямо с утра сдавать надо?

Link to comment
Share on other sites

Нет, есть время до 15-00.

Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами

1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне

фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального

технічного засобу.

2. Фіксування судового засідання технічним засобом здійснює

секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого

інший працівник апарату суду. У разі неявки в судове засідання

всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно

до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за

відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового

процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не

здійснюється.

{ Частина друга статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення

повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в

дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010

року }

{ Щодо визнання конституційними положень частини другої статті

197, якими передбачено випадки, коли повне фіксування судового

процесу технічними засобами не здійснюється, див. Рішення

Конституційного Суду N 16-рп/2011 ( v016p710-11 ) від 08.12.2011 }

3. Повне або часткове відтворення технічного запису судового

засідання здійснюється на вимогу особи, яка бере участь у справі,

або за ініціативою суду.

4. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис

судового засідання (касета, дискета тощо), є додатком до журналу

судового засідання і після закінчення судового засідання

приєднується до матеріалів справи.

5. За клопотанням особи, яка бере участь у справі, може бути

за плату здійснено повне або часткове роздрукування технічного

запису судового засідання за розпорядженням головуючого. Особа,

яка бере участь у справі, має право отримати копію інформації з

носія, на який здійснювався технічний запис цивільного процесу.

6. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в

електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

встановлюється законом.

{ Частина шоста статті 197 в редакції Закону N 3674-VI ( 3674-17 )

від 08.07.2011 }

Стаття 198. Журнал судового засідання

1. Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами

секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання.

2. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та

ініціали судді, секретаря судового засідання;

3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та

інших осіб, що беруть участь у справі;

4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;

5) назва процесуальної дії;

6) час вчинення процесуальної дії;

7) інші відомості, визначені цим Кодексом.

3. Журнал судового засідання ведеться секретарем судового

засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання

і приєднується до справи.

Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового

засідання, журналу судового засідання

та їх розгляд

1. Особи, які беруть участь у справі, мають право

ознайомитися із технічним записом судового засідання, журналом

судового засідання та протягом трьох днів з дня проголошення

рішення у справі подати до суду письмові зауваження щодо неповноти

або неправильності їх запису.

{ Частина перша статті 199 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення

повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в

дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України

з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010

року }

{ Положення частини першої статті 199 щодо скорочення

процесуальних строків звернення громадян до суду визнано

конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011

( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

2. Головуючий розглядає зауваження щодо технічного запису

судового засідання та журналу судового засідання, про що

постановляє відповідну ухвалу.

3. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності

підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду.

4. Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи

журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше

трьох днів з дня їх подання.

{ Частина четверта статті 199 із змінами, внесеними згідно із

Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - зміни щодо

здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних

справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних

справ - з 1 листопада 2010 року }

Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів

про окремі процесуальні дії

1. Під час вчинення окремої процесуальної дії поза судовим

засіданням складається протокол. При його складанні можуть

застосовуватися технічні засоби.

2. У протоколі вчинення окремої процесуальної дії

зазначаються такі відомості:

1) рік, місяць, число і місце вчинення процесуальної дії;

2) час початку вчинення процесуальної дії;

3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та

ініціали судді, секретаря судового засідання;

4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та

інших осіб, які беруть участь у справі;

5) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі,

експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків;

6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які

беруть участь у справі, їх процесуальних прав та обов'язків;

7) усі розпорядження головуючого та постановлені ухвали;

8) заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь

у справі;

9) основний зміст пояснень сторін, третіх осіб, їх

представників та інших осіб, які беруть участь у справі, а також

показання свідків, усне роз'яснення експертами своїх висновків і

відповідей на поставлені їм додаткові питання; консультацій та

висновків спеціалістів;

10) докази, а в разі якщо докази не додаються до справи, -

номер, дата та зміст письмових доказів, опис доказів;

11) час закінчення вчинення процесуальної дії;

12) інші відомості, визначені цим Кодексом.

3. Протокол повинен бути оформлений не пізніше наступного дня

після вчинення окремої процесуальної дії.

4. Протокол приєднується до справи.

В общем, фиксация должна была быть, вопрос остается открытым - вот на это и жаловаться. Журнал также должен был быть

Завтра к секретарю грамотному подойду - спрошу совета из первоисточника

П.С. Хотя, не во всем ЦПК поубирали вопрос по протоколу... 140 ч. 4,5, 185, 187, 200, 297 ч. 7, ч. 5 ст. 417. переходные положения ст. 2-1

Как всегда - все через ж..пу. Простите мой французский!

Link to comment
Share on other sites

СПАСИБО за ответ. ЦПК то я вычитала. Протоколы то могут быть на отдельные процесуальные действия, которые нужног зафиксировать сторонами или которые проводяься вне судебного заседания.

А само заседание 100% должно фиксироватся записью и журналом судебного заседания. У меня не было ни того, ни другого. Протокол фиксации судебного заседания не применяется уже с 2008 года. Вообщем решила, если эта "абракадабра" составлена судом и подшита буду писать на него замечания. И пусть судья долбется что с ними делать. Процесально нет механизма ни оспаривания этого протокола, по причине что его не может быть в природе, ни реакции суда на оспаривание. Но пусть сами выгребают что делать с моими замечаниями. У меня судья на заседнии провел только одну стадию судебного расмотрения- начало рассмотрения по сути и после этого ушел в нарадчу кимнату и принял решение. Не было ни пояснения сторон, ни дослыдження обстоятельств , доказательств, ни дебатов .

А в протокле написно, что все это было. И мои пояснения придумали - взяли со Скарги то, что им было удобно.

Вот такие махинаторы.

Link to comment
Share on other sites

Тупо идти по 199, подавать зауваження, в которых и указывать, что отсутствовала обязательная техническая запись, а в протокол (который не предусмотрен) не внесено (и указывать все необходимые данные, которые по вашему мнению необходимо зафиксировать). Таким образом идти в рамках процесса.

Link to comment
Share on other sites

Ситуация следующая. Во время последнего заседания расматривали заяву на выдачу налички. Истец (колехтор) настаивал, что это доказательство получения мной валютного кредита. Я в свою очередь возражала... В какое-то время колехтор под запись сказал, что этот документ доказывает, что я получила гривну на руки, но подразумевался эвро...Хочу сделать акцент на этом. Но как?

На следующий день я получила диск с копией заседания. Теперь нужно подать ...А что подать? Зауваження? Но я не видела журнала заседаний, суд еще идет. Как по аудиозаписи узнать время, когда звучала нужная фраза? Как это дело оформить? Подскажите, кто разбирается в этих вещах, пожалуйста.

Link to comment
Share on other sites

Ситуация следующая. Во время последнего заседания расматривали заяву на выдачу налички. Истец (колехтор) настаивал, что это доказательство получения мной валютного кредита. Я в свою очередь возражала... В какое-то время колехтор под запись сказал, что этот документ доказывает, что я получила гривну на руки, но подразумевался эвро...Хочу сделать акцент на этом. Но как?

На следующий день я получила диск с копией заседания. Теперь нужно подать ...А что подать? Зауваження? Но я не видела журнала заседаний, суд еще идет. Как по аудиозаписи узнать время, когда звучала нужная фраза? Как это дело оформить? Подскажите, кто разбирается в этих вещах, пожалуйста.

Замечания надо оформить в письменном виде, сославшись на соответствующую ст.ЦПК (ст.27 минимум, перечитайте ЦПК), подать через "оперативную" канцелярию (каб.№6 в Тернопольском межрайсуде :)).

Аудиозапись выдают на диске, имеющем свою программу-оболочку, запись разбита по томам, надо выделить определенный том и слушать (воспр.), там есть счетчик времени для ссылок на время записи.

Link to comment
Share on other sites

Замечания надо оформить в письменном виде, сославшись на соответствующую ст.ЦПК (ст.27 минимум, перечитайте ЦПК), подать через "оперативную" канцелярию (каб.№6 в Тернопольском межрайсуде :)).

Аудиозапись выдают на диске, имеющем свою программу-оболочку, запись разбита по томам, надо выделить определенный том и слушать (воспр.), там есть счетчик времени для ссылок на время записи.

Спасибо большое, Алекс!

Link to comment
Share on other sites

Подала ЗАУВАЖЕННЯ на Протокол судового засідання. Сьогодні отримала повістку на судове засідання по розгляду Зауваження.

Прошу поділитися практикою, як проходить такий розгляд Зауважень. По якій процесуальній процедурі. Та чого чекти від суду?

Подала апеляцію , та й заодно у ній налякала щодо своїх подальших дій після такого розгляду справи.

Але дуже прошу допомогти практичними порадами щодо розгляду Зауваження по протоколу. Буду дуже вдячна.

Зауваження додаю.

Link to comment
Share on other sites

А взагалі то щось я не бачу у ЦПК щоб розгляд Зауважень проходив з викликом сторін. По ст.199 ЦПК головуючий розглядає і виносе Ухвалу у термін до 3-х днів. Я подала зауваження 20.06.2012 р. Повістка на 02.07.2012 р. Судя продовжує махлювати. І три дня на чотири помножив, і з якогось переляку викликає на засідання.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show