ПОМОГИТЕ С ПРИВАТБАНКОМ! СРОЧНО!


Recommended Posts

Был кредит на автомобиль в Привате, все исправно платилось, в 2009 году подняли % ставку, я не согласилась, платила на старому, как в договоре. Никаких доп. соглашений не подписывала, в 2011 году выплатила кредит по своему договору. Приватбанк иногда названивал с угрозами, в суд не подавал. В сентябре 2011 года подала сама в суд, но увы наша судебная система. Местный суд проиграла, аппеляцию тоже, подала кассацию, но отказали. Стала искать другие пути решения проблемы, пошла на переговоры в приват, предложили сделать реструктуризацию. Долг до этого приписывали 20000 грн., после полутора месяца перезвонили и сказали, что я должна выплатить 2600 грн. и все. Предложили подписать доп. соглашение, но я не решилась, слишком уж оно по тупому составлено, опять все я только обязана, а приват ничего. Позвонила, стала настаивать на исключении некоторых пунктов, в итоге получила агрессию и ответ тогда платите 20000 или мы подадим в суд. Выкладываю образец доп. соглашения, если есть граммотные юристы, выскажите свое мнение по этому поводу.

ДОДАТКОВА УГОДА

ДО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ

№ __________________________.

м. «20» вересня 2012 р.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, іменований надалі «Банк», в особі голови Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Дубілета Олександра Валерійовича з одного боку і ____________________________, іменований надалі «Позичальник», з іншого боку, разом іменовані Сторони, дійшли згоди внести зміни в Кредитний Договір № ________________ (далі – Договір).

1. Суму заборгованості, що виникла в період з дати надання Позичальнику кредиту до даті підписання цієї Додаткової угоди зменшити на 343,56 грн.: а саме відсотки у розмірі 0 грн., комісія у розмірі 0 грн., пеня у розмірі 343,56 грн.

2. Згідно із ст.. ст. 212, 651 ЦКУ у разі порушення Позичальником будь-якого з зобов’язань, передбачених в Графіку погашення кредиту (Додаток 1 до цієї Додаткової угоди) понад 31 день позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 343,456 грн.

3. Викласти п. 1.1 Договору в наступній редакції:

1.1. Банк зобов’язується надати «Позичальникові» кредитній кошти на строк з 27-07-2006 р. до 22-09-2012 р. включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 46700,00 грн. (далі – «Кредит») на наступні цілі: на купівлю автомобіля та у розмірі 9691,52 грн. (дев’ять тисяч шістсот дев’яносто одна грн.. 52 коп.) на сплату страхових платежів у випадках та в порядку, передбачених п.п. 2.1.3, 2.2.7 даного Договору зі сплатою за користування Кредитом відсотків у розмірі 20,07% на рік на суму залишку заборгованості за Кредитом, починаючи з 01.02.2009 р. щомісячної винагороди у розмірі 0,20% від суми виданого кредиту на придбання автомобіля, відсотки за дострокове погашення кредиту згідно з п. 3.11 даного Договору та винагороди за проведення додаткового моніторингу, згідно п. 6.2 Даного Договору.

Періодом сплати вважати період по «22» вересня 2012 р.

Погашення заборгованості за цим договором (за винятком винагороди, що сплачується в момент надання кредиту) здійснюється в наступному порядку:

Позичальник повинен надати Банку кошти (щомісячний платіж) у сумі 2582,85 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімдесят дві грн.. 85 коп.) для повного погашення заборгованості за Кредитним договором, що складається із заборгованості по кредиту, відсоткам, винагороди, комісії.

Додаток 1 (Графік погашення кредиту) викласти в новій редакції, який є невід’ємною частиною цієї Додаткової угоди.

Підписання цієї додаткової угоди не є рішенням Банку про анулювання заборгованості Позичальника.

4. Погашення заборгованості Позичальника за Договором здійснюється згідно Графіку

погашення кредиту (Додатку 1 до цієї Додаткової угоди).

5. В разі порушення Позичальником строків по сплаті відсотків за користування Кредитом

та винагород, зазначених в Договорі, згідно ст.. 212, 611, 651 Цивільного кодексу України Сторони узгодили протягом періоду неналежного виконання Позичальником зобов’язань по сплаті відсотків за користування Кредитом та винагород, передбачених Договором, далі Плата за Кредитом, Плата за Кредитом нараховується Банком у розмірі фактично сплаченої Позичальником. При цьому, Позичальник за весь період неналежного виконання зобов’язань по сплаті Плати за Кредитом сплачує Банку неустойку:

- в розмірі 100% від розміру неналежно сплачених відсотків за користування Кредитом;

- в розмірі 100% від розміру неналежно сплачених винагород, передбачених Договором.

Сплата Позичальником штрафу здійснюється за кожен місяць такого порушення, починаючи з останнього місяця належного виконання Позичальником зобов’язання по сплаті Плати за Кредитом. У випадку, якщо кредит видається в іноземній валюті, штраф сплачується в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату сплати.

Один з оригіналів даного договору мною отримано особисто _______________

Банк обумовлює, що на період неналежного виконання Позичальником зобов’язань по сплаті Плати за цим Кредитом, зо включає в собі відсотки за користування Кредитом та винагород, передбачених Договором, здійснюється зменшення розміру Плати за кредитом до суми фактично сплаченої Позичальником.

Згідно ст.. 212, 611, 651 Цивільного кодексу України при порушення Позичальником строків погашення заборгованості, зазначених в Графіку погашення кредиту, за цим Договором, понад 1460 днів, щодо зобов’язань, строк яких не настав, Сторони узгодили, що терміном повернення кредиту вважається 1460 день з моменту виникнення порушення. Заборгованість за Кредитом, починаючи з 1461 дня порушення, вважається простроченою.

Терміни позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, винагороди, неустойки – пені, штрафів за даним договором встановлюється сторонами тривалістю 50 (п‘ятдесят) років.

6. Всі інші умови Договору лишаються незмінними.

7. Ця Додаткова Угода вступає в діє з моменту її підписання Сторонами та діє протягом дії

Договору, (за умови належного виконання Позичальником обов’язків по сплаті відсотків за користування кредитом та винагород, передбачених Договором).

а. Ця Додаткова угода складена на українській мові в 2 екземплярах, які мають однакову юридичну чинність, є невід’ємною частиною Кредитного Договору № LGH1AU01280731 від 27-07-2006 р.

б. При укладанні цієї Додаткової угоди Банком використовується факсимільне відтворення підпису Голови Правління БАНКУ, а також відтворення відбитка печатки БАНКУ технічними друкованими пристроями.

Link to comment
Share on other sites

Был кредит на автомобиль в Привате, все исправно платилось, в 2009 году подняли % ставку, я не согласилась, платила на старому, как в договоре. Никаких доп. соглашений не подписывала, в 2011 году выплатила кредит по своему договору. Приватбанк иногда названивал с угрозами, в суд не подавал. В сентябре 2011 года подала сама в суд, но увы наша судебная система. Местный суд проиграла, аппеляцию тоже, подала кассацию, но отказали. Стала искать другие пути решения проблемы, пошла на переговоры в приват, предложили сделать реструктуризацию. Долг до этого приписывали 20000 грн., после полутора месяца перезвонили и сказали, что я должна выплатить 2600 грн. и все. Предложили подписать доп. соглашение, но я не решилась, слишком уж оно по тупому составлено, опять все я только обязана, а приват ничего. Позвонила, стала настаивать на исключении некоторых пунктов, в итоге получила агрессию и ответ тогда платите 20000 или мы подадим в суд. Выкладываю образец доп. соглашения, если есть граммотные юристы, выскажите свое мнение по этому поводу.

ДОДАТКОВА УГОДА

ДО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ

№ __________________________.

м. «20» вересня 2012 р.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, іменований надалі «Банк», в особі голови Правління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Дубілета Олександра Валерійовича з одного боку і ____________________________, іменований надалі «Позичальник», з іншого боку, разом іменовані Сторони, дійшли згоди внести зміни в Кредитний Договір № ________________ (далі – Договір).

1. Суму заборгованості, що виникла в період з дати надання Позичальнику кредиту до даті підписання цієї Додаткової угоди зменшити на 343,56 грн.: а саме відсотки у розмірі 0 грн., комісія у розмірі 0 грн., пеня у розмірі 343,56 грн.

2. Згідно із ст.. ст. 212, 651 ЦКУ у разі порушення Позичальником будь-якого з зобов’язань, передбачених в Графіку погашення кредиту (Додаток 1 до цієї Додаткової угоди) понад 31 день позичальник сплачує Банку штраф у розмірі 343,456 грн.

3. Викласти п. 1.1 Договору в наступній редакції:

1.1. Банк зобов’язується надати «Позичальникові» кредитній кошти на строк з 27-07-2006 р. до 22-09-2012 р. включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 46700,00 грн. (далі – «Кредит») на наступні цілі: на купівлю автомобіля та у розмірі 9691,52 грн. (дев’ять тисяч шістсот дев’яносто одна грн.. 52 коп.) на сплату страхових платежів у випадках та в порядку, передбачених п.п. 2.1.3, 2.2.7 даного Договору зі сплатою за користування Кредитом відсотків у розмірі 20,07% на рік на суму залишку заборгованості за Кредитом, починаючи з 01.02.2009 р. щомісячної винагороди у розмірі 0,20% від суми виданого кредиту на придбання автомобіля, відсотки за дострокове погашення кредиту згідно з п. 3.11 даного Договору та винагороди за проведення додаткового моніторингу, згідно п. 6.2 Даного Договору.

Періодом сплати вважати період по «22» вересня 2012 р.

Погашення заборгованості за цим договором (за винятком винагороди, що сплачується в момент надання кредиту) здійснюється в наступному порядку:

Позичальник повинен надати Банку кошти (щомісячний платіж) у сумі 2582,85 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімдесят дві грн.. 85 коп.) для повного погашення заборгованості за Кредитним договором, що складається із заборгованості по кредиту, відсоткам, винагороди, комісії.

Додаток 1 (Графік погашення кредиту) викласти в новій редакції, який є невід’ємною частиною цієї Додаткової угоди.

Підписання цієї додаткової угоди не є рішенням Банку про анулювання заборгованості Позичальника.

4. Погашення заборгованості Позичальника за Договором здійснюється згідно Графіку

погашення кредиту (Додатку 1 до цієї Додаткової угоди).

5. В разі порушення Позичальником строків по сплаті відсотків за користування Кредитом

та винагород, зазначених в Договорі, згідно ст.. 212, 611, 651 Цивільного кодексу України Сторони узгодили протягом періоду неналежного виконання Позичальником зобов’язань по сплаті відсотків за користування Кредитом та винагород, передбачених Договором, далі Плата за Кредитом, Плата за Кредитом нараховується Банком у розмірі фактично сплаченої Позичальником. При цьому, Позичальник за весь період неналежного виконання зобов’язань по сплаті Плати за Кредитом сплачує Банку неустойку:

- в розмірі 100% від розміру неналежно сплачених відсотків за користування Кредитом;

- в розмірі 100% від розміру неналежно сплачених винагород, передбачених Договором.

Сплата Позичальником штрафу здійснюється за кожен місяць такого порушення, починаючи з останнього місяця належного виконання Позичальником зобов’язання по сплаті Плати за Кредитом. У випадку, якщо кредит видається в іноземній валюті, штраф сплачується в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату сплати.

Один з оригіналів даного договору мною отримано особисто _______________

Банк обумовлює, що на період неналежного виконання Позичальником зобов’язань по сплаті Плати за цим Кредитом, зо включає в собі відсотки за користування Кредитом та винагород, передбачених Договором, здійснюється зменшення розміру Плати за кредитом до суми фактично сплаченої Позичальником.

Згідно ст.. 212, 611, 651 Цивільного кодексу України при порушення Позичальником строків погашення заборгованості, зазначених в Графіку погашення кредиту, за цим Договором, понад 1460 днів, щодо зобов’язань, строк яких не настав, Сторони узгодили, що терміном повернення кредиту вважається 1460 день з моменту виникнення порушення. Заборгованість за Кредитом, починаючи з 1461 дня порушення, вважається простроченою.

Терміни позовної давності по вимогах про стягнення кредиту, відсотків за користування кредитом, винагороди, неустойки – пені, штрафів за даним договором встановлюється сторонами тривалістю 50 (п‘ятдесят) років.

6. Всі інші умови Договору лишаються незмінними.

7. Ця Додаткова Угода вступає в діє з моменту її підписання Сторонами та діє протягом дії

Договору, (за умови належного виконання Позичальником обов’язків по сплаті відсотків за користування кредитом та винагород, передбачених Договором).

а. Ця Додаткова угода складена на українській мові в 2 екземплярах, які мають однакову юридичну чинність, є невід’ємною частиною Кредитного Договору № LGH1AU01280731 від 27-07-2006 р.

б. При укладанні цієї Додаткової угоди Банком використовується факсимільне відтворення підпису Голови Правління БАНКУ, а також відтворення відбитка печатки БАНКУ технічними друкованими пристроями.

После 10.01.2009 года повышение процентной ставки в одностороннем порядке незаконно , это уже признал ВСУ, поэтому Прихват и не подает в суд. С этим бандитским банком лучше вообще ничего не подписывать и откровенно говоря не понятно зачем им нужен доп. договор, если вы согласны то просто вносите им 2600, а они вам документ что вы им ничего не должны, хотя я бы и этого не делала-обманут. Справку об отсутствии задолженности не дадут, а вашу проплату используют как ваше согласие с долгом или еще какой-нибудь бред сочинят. Пошлите их в сад, а лучше в суд- с Прихватом лучше решать вопросы через суд иначе будешь им должен вечно.

Link to comment
Share on other sites

После 10.01.2009 года повышение процентной ставки в одностороннем порядке незаконно , это уже признал ВСУ, поэтому Прихват и не подает в суд. С этим бандитским банком лучше вообще ничего не подписывать и откровенно говоря не понятно зачем им нужен доп. договор, если вы согласны то просто вносите им 2600, а они вам документ что вы им ничего не должны, хотя я бы и этого не делала-обманут. Справку об отсутствии задолженности не дадут, а вашу проплату используют как ваше согласие с долгом или еще какой-нибудь бред сочинят. Пошлите их в сад, а лучше в суд- с Прихватом лучше решать вопросы через суд иначе будешь им должен вечно.

вот и я не хочу подписывать, слишком уж много бреда в этом доп. соглашении. уже судилась год с приватом, ничего не вышло, мои иски отклонили. ждать пока приват подаст в суд, так всю жизнь с ним можно судиться.
Link to comment
Share on other sites

вот и я не хочу подписывать, слишком уж много бреда в этом доп. соглашении. уже судилась год с приватом, ничего не вышло, мои иски отклонили. ждать пока приват подаст в суд, так всю жизнь с ним можно судиться.

Лучше всю жизнь судиться, чем 50 лет( а это тоже может быть до конца жизни) быть должником. Приват ведет сейчас такую политику как будто хочет "надышаться" перед смертью.
Link to comment
Share on other sites

Был кредит на автомобиль в Привате, все исправно платилось, в 2009 году подняли % ставку, я не согласилась, платила на старому, как в договоре. Никаких доп. соглашений не подписывала, в 2011 году выплатила кредит по своему договору. Приватбанк иногда названивал с угрозами, в суд не подавал. В сентябре 2011 года подала сама в суд, но увы наша судебная система. Местный суд проиграла, аппеляцию тоже, подала кассацию, но отказали. Стала искать другие пути решения проблемы, пошла на переговоры в приват, предложили сделать реструктуризацию. Долг до этого приписывали 20000 грн., после полутора месяца перезвонили и сказали, что я должна выплатить 2600 грн. и все. Предложили подписать доп. соглашение, но я не решилась, слишком уж оно по тупому составлено, опять все я только обязана, а приват ничего. Позвонила, стала настаивать на исключении некоторых пунктов, в итоге получила агрессию и ответ тогда платите 20000 или мы подадим в суд. Выкладываю образец доп. соглашения, если есть граммотные юристы, выскажите свое мнение по этому поводу.

О чем Вы просили суд в иске к банку?

ДОДАТКОВА УГОДА

ДО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ

Позичальник за весь період неналежного виконання зобов’язань по сплаті Плати за Кредитом сплачує Банку неустойку:

- в розмірі 100% від розміру неналежно сплачених відсотків за користування Кредитом;

- в розмірі 100% від розміру неналежно сплачених винагород, передбачених Договором.

Сплата Позичальником штрафу здійснюється за кожен місяць такого порушення, починаючи з останнього місяця належного виконання Позичальником зобов’язання по сплаті Плати за Кредитом. У випадку, якщо кредит видається в іноземній валюті, штраф сплачується в гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату сплати.

За змістом ст. 549 ЦК України штраф і пеня є одним видом цивільно-правової відповідальності - неустойкою

ст. 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» установлено граничний розмір пені: розмір пені не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

В данном случае желание банка "содрать" побольше понятно, но это противоречит закону и в этом направлении есть практика - http://reyestr.court.gov.ua/Review/12965052

При укладанні цієї Додаткової угоди Банком використовується факсимільне відтворення підпису Голови Правління БАНКУ, а також відтворення відбитка печатки БАНКУ технічними друкованими пристроями.

В соответствии с частью третьей статьи 207 Гражданского кодекса Украины ( 435-15 ) использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или другого копирования, электронно-цифровой подписи или другого аналога собственноручной подписи допускается в случаях, установленных законом, другими актами гражданского законодательства, или по письменному соглашению сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей.

Данный договор можно подписывать, а можно и не подписывать - он все равно не имеет юр. силы т.к. будет считаться незаключенным.

Очередной беспредел ПиратБанка, особенно при заключении депозитов: подписал - положил - пришел забирать, а тебе говорят "договора нет и забирать нечего..."

Link to comment
Share on other sites

О чем Вы просили суд в иске к банку?

когда в соответствии с договором, который был подписан мной и Приватбанком, я сделала последний платеж, обратилась к ним с просьбой выдать справку, они мне приписывают задолженность, кот. образовалась в связи с моиим несогласием о повышении % ставки. я подала в суд иск о признании обязательств согласно договора выполненными, признать поднятие % ставки незаконным. местный суд тянул больше 9 месяцев, потом вышло постановление пленума ВСУ (не помню номер) в апреле 2012 года и все где четко было указано, что банки все сделали правильно. мне сам судья после вынесения решения сказал, что если бы не это постановление, все было бы по-другопму, а банк знал это и на последнее заседание не пришел, предупредив факсом за полчаса до начала о своей невозможности присутствовать. А самое интересное не могу понять, почему приват на меня не подает в суд на взыскание задолженности, весь наш сыр бор тянет уже 3 года и никаких действий со стороны банка. Только пугали, да и сейчас говорят если не подпишу это доп. соглашение, то подадут в суд на взыскание. Я согласна подписать доп. соглашение только нормальное. Если я обязуюсь внести сумму, то и они обязаны в ответ что-то сделать, а не так, что опять куча пунктов о моих обязательствах, куча пунктов о пене и пр. А самое что настораживает нигде нет и слова о процедуре реструктуризации. Вот и жду завтра, в ожидании снова ругаться. Банк был такой милый и добрый, а как сказала что такое доп. соглашение не подпишу, так пошла такая агрессия в ответ, просто ужас. Это тоже все настораживает, никто ничего объяснять не хочет.

Link to comment
Share on other sites

когда в соответствии с договором, который был подписан мной и Приватбанком, я сделала последний платеж, обратилась к ним с просьбой выдать справку, они мне приписывают задолженность, кот. образовалась в связи с моиим несогласием о повышении % ставки. я подала в суд иск о признании обязательств согласно договора выполненными, признать поднятие % ставки незаконным. местный суд тянул больше 9 месяцев, потом вышло постановление пленума ВСУ (не помню номер) в апреле 2012 года и все где четко было указано, что банки все сделали правильно. мне сам судья после вынесения решения сказал, что если бы не это постановление, все было бы по-другопму, а банк знал это и на последнее заседание не пришел, предупредив факсом за полчаса до начала о своей невозможности присутствовать. А самое интересное не могу понять, почему приват на меня не подает в суд на взыскание задолженности, весь наш сыр бор тянет уже 3 года и никаких действий со стороны банка. Только пугали, да и сейчас говорят если не подпишу это доп. соглашение, то подадут в суд на взыскание. Я согласна подписать доп. соглашение только нормальное. Если я обязуюсь внести сумму, то и они обязаны в ответ что-то сделать, а не так, что опять куча пунктов о моих обязательствах, куча пунктов о пене и пр. А самое что настораживает нигде нет и слова о процедуре реструктуризации. Вот и жду завтра, в ожидании снова ругаться. Банк был такой милый и добрый, а как сказала что такое доп. соглашение не подпишу, так пошла такая агрессия в ответ, просто ужас. Это тоже все настораживает, никто ничего объяснять не хочет.

Почитайте внимательно кредитный договор относительно исковой давности. В автокредитах у Привата не было оговорки по увеличению срока исковой давности, если это так, то Вам не стоит беспокоиться. Если банк подаст в суд, Вам нужно заявить о применении судом исковой давности, в связи с чем суд откажет им в удовлетворении требований.
Link to comment
Share on other sites

когда в соответствии с договором, который был подписан мной и Приватбанком, я сделала последний платеж, обратилась к ним с просьбой выдать справку, они мне приписывают задолженность, кот. образовалась в связи с моиим несогласием о повышении % ставки. я подала в суд иск о признании обязательств согласно договора выполненными, признать поднятие % ставки незаконным. местный суд тянул больше 9 месяцев, потом вышло постановление пленума ВСУ (не помню номер) в апреле 2012 года и все где четко было указано, что банки все сделали правильно. мне сам судья после вынесения решения сказал, что если бы не это постановление, все было бы по-другопму, а банк знал это и на последнее заседание не пришел, предупредив факсом за полчаса до начала о своей невозможности присутствовать. А самое интересное не могу понять, почему приват на меня не подает в суд на взыскание задолженности, весь наш сыр бор тянет уже 3 года и никаких действий со стороны банка. Только пугали, да и сейчас говорят если не подпишу это доп. соглашение, то подадут в суд на взыскание. Я согласна подписать доп. соглашение только нормальное. Если я обязуюсь внести сумму, то и они обязаны в ответ что-то сделать, а не так, что опять куча пунктов о моих обязательствах, куча пунктов о пене и пр. А самое что настораживает нигде нет и слова о процедуре реструктуризации. Вот и жду завтра, в ожидании снова ругаться. Банк был такой милый и добрый, а как сказала что такое доп. соглашение не подпишу, так пошла такая агрессия в ответ, просто ужас. Это тоже все настораживает, никто ничего объяснять не хочет.

Это пункт из постановы пленума ВССУ о котором упоминал судья:

28. При вирішенні спорів щодо правомірності підвищення процентної ставки згідно зі статтею 1056-1 ЦК у зв’язку з прийняттям Закону України від 12 грудня 2008 року № 661-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку», яким передбачено, що встановлений кредитним договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшений банком в односторонньому порядку, а також, що умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною, суди мають виходити з того, що цей закон набрав чинності з 10 січня 2009 року.

Виходячи із закріпленого Конституцією України принципу незворотності дії в часі законів та інших нормативно-правових актів (частина перша статті 58), всі рішення банку в будь-якій формі (постанова, рішення, інформаційний лист) щодо підвищення процентної ставки в односторонньому порядку є неправомірними лише з 10 січня 2009 року (Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99 у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів).

При вирішенні питання щодо правомірності підвищення банком чи іншою фінансовою установою процентної ставки суди також повинні розрізняти умови кредитного договору, які встановлюють односторонню зміну умов договору, від умов договору, що встановлюють погоджену сторонами процедуру зміни договору шляхом прийняття позичальником пропозиції кредитора про зміну умов договору відповідно до вимог статей 641–642 ЦК або в порядку, визначеному частиною шостою статті 1056-1 ЦК. Наприклад, не є односторонньою зміною умов договору та не суперечить статті 1056-1 ЦК зміна розміру фіксованої процентної ставки залежно від зміни обставин кредитного ризику (неукладення договору страхування, припинення договору застави/іпотеки тощо), якщо в кредитному договорі визначено обставини, за якими застосовується інша фіксована процентна ставка, та її розмір.

При підвищенні процентної ставки з’ясуванню підлягають визначена договором процедура підвищення процентної ставки (лише повідомлення позичальника чи підписання додаткової угоди тощо); дії позичальника щодо прийняття пропозиції кредитора тощо.

Даже если у вас в договоре написано что банк имеет право поднять процентную ставку когда ему просто захочется без вашего согласия, после 10.01.2009 года является незаконным. Мне кажется что банк настаивает на подписании доп.соглашения что бы узаконить свои беззакония.

Link to comment
Share on other sites

вот и я не хочу подписывать, слишком уж много бреда в этом доп. соглашении. уже судилась год с приватом, ничего не вышло, мои иски отклонили. ждать пока приват подаст в суд, так всю жизнь с ним можно судиться.

Вот как раз в разделе" Судебные решения по кредитным и депозитным договорам" ANTIRAID выложил решение: Постановление ВСУ по пересмотру о признании неправомерным увеличения процентной ставки Альфа-банком. Как раз по вашей теме. Посоветуйтесь с юристами о возможности подать на пересмотр вашего дела по вновь выявленным обстоятельствам на основании этого постановления, только не тяните- время ограничено.

Link to comment
Share on other sites

Почитайте внимательно кредитный договор относительно исковой давности. В автокредитах у Привата не было оговорки по увеличению срока исковой давности, если это так, то Вам не стоит беспокоиться. Если банк подаст в суд, Вам нужно заявить о применении судом исковой давности, в связи с чем суд откажет им в удовлетворении требований.

Дело в том, что в кредитном договоре, вообще не идет речи об исковой давности ни в одном из пунктов. Единственный пункт это то, что всі суперечки й розбіжності, які випливають з даного договору або виникли у зв'зку з ним, підлягають розгляду у встановленому законом порядку

Link to comment
Share on other sites

Дело в том, что в кредитном договоре, вообще не идет речи об исковой давности ни в одном из пунктов. Единственный пункт это то, что всі суперечки й розбіжності, які випливають з даного договору або виникли у зв'зку з ним, підлягають розгляду у встановленому законом порядку

Значит- 3 года. А что в вашем договоре сказано про изменения процентной ставки?
Link to comment
Share on other sites

Значит- 3 года. А что в вашем договоре сказано про изменения процентной ставки?

что банк имеет право в одностороннем порядке изменить. дело в том что с 09.01.2009 года есть закон о запрете повішать %, банк мне их повышает с 01.02.2009 года, т..е. закон уже действует, но в суд приносит распоряжение банка от 25.12.2008 от принятии решения о повышении % ставки, само уведомление об этом я получила 17.01.2009 года, вот и разберись здесь?

Link to comment
Share on other sites

Вот как раз в разделе" Судебные решения по кредитным и депозитным договорам" ANTIRAID выложил решение: Постановление ВСУ по пересмотру о признании неправомерным увеличения процентной ставки Альфа-банком. Как раз по вашей теме. Посоветуйтесь с юристами о возможности подать на пересмотр вашего дела по вновь выявленным обстоятельствам на основании этого постановления, только не тяните- время ограничено.

еще бы найти решения суда первой инстанции и аппеляцию по этому делу

Link to comment
Share on other sites

что банк имеет право в одностороннем порядке изменить. дело в том что с 09.01.2009 года есть закон о запрете повішать %, банк мне их повышает с 01.02.2009 года, т..е. закон уже действует, но в суд приносит распоряжение банка от 25.12.2008 от принятии решения о повышении % ставки, само уведомление об этом я получила 17.01.2009 года, вот и разберись здесь?

Об этом законе я писала выше. Уведомление является документом,а распоряжение можно нарисовать любым числом. Даже если в договоре банк предусматривает изменения процентной ставки то должны быть оговорены условия при которых это возможно- почитайте постанову пленума ВССУ п.28. Мне кажется что вам не следует ничего подписывать- банк хочет затащить вас в кредитную кабалу на 50 лет, и ничего не платите-прервете срок исковой давности, а будут требовать деньги скажите, что только через суд. Если бы Приват мог взыскать через суд, то он бы это давно сделал, а не любезничал бы с вами. Удачи.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show