Лист Мінюсту від 03.07.2015 щодо стягнення заборгованості за депозитом у валюті


Recommended Posts

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

03 липня 2015 року № 6878-0-30-15/20

 

У зв’язку з неоднозначною практикою, що склалася в органах державної виконавчої служби пiд час примусового виконання рiшень судiв про стягнення заборгованостi за договорами банкiвського вкладу в iноземнiй валютi, Мiнiстерством юстицiї України на пiдставi пiдпункту 83 пункту 4 Положення про Мiнiстерство юстицiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 липня 2014 року № 228, надаються роз’яснення для доведення до вiдома державних виконавцiв.

 

Умови i порядок виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб), що вiдповiдно до закону пiдлягають примусовому виконанню у разi невиконання їх у добровiльному порядку визначає Закон України «Про виконавче провадження» (далi — Закон).

 

Виконавче провадження як завершальна стадiя судового провадження та примусове виконання рiшень iнших органiв (посадових осiб) — це сукупнiсть дiй органiв i посадових осiб, визначених у цьому Законi, що спрямованi на примусове виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб), якi провадяться на пiдставах, в межах повноважень та у спосiб, визначених цим Законом, iншими нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв, а також рiшеннями, що вiдповiдно до цього Закону пiдлягають примусовому виконанню.

 

Вiдповiдно до частини другої статтi 11 Закону державний виконавець здiйснює заходи, необхiднi для своєчасного i в повному обсязi виконання рiшення, зазначеного в документi на примусове виконання рiшення, у спосiб та в порядку, встановленому виконавчим документом i цим Законом.

 

Серед iншого у виконавчому документi зазначається резолютивна частина рiшення, яка мiстить висновок суду по сутi позовних вимог та розмiр грошових сум присуджених сторонi.

 

Статтею 99 Конституцiї України встановлено, що грошовою одиницею України є гривня. При цьому Основний Закон не встановлює обмежень щодо можливостi використання в Українi грошових одиниць iноземних держав.

 

Вiдповiдно до статтi 192 Цивiльного кодексу України iноземна валюта може використовуватися в Українi у випадках i в порядку, встановлених законом. Тобто вiдповiдно до законодавства гривня має статус унiверсального платiжного засобу, який без обмежень приймається на всiй територiї України, проте водночас обiг iноземної валюти обумовлений вимогами спецiального законодавства України.

 

Основним нормативно-правовим актом, який установлює режим здiйснення валютних операцiй на територiї України, визначає загальнi принципи валютного регулювання, повноваження державних органiв i функцiї банкiв та iнших фiнансових установ України в регулюваннi валютних операцiй, права й обов’язки суб’єктiв валютних вiдносин, порядок здiйснення валютного контролю, вiдповiдальнiсть за порушення валютного законодавства, є Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання i валютного контролю» (далi — Декрет).

 

Вiдповiдно до статтi 2 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вклад (депозит) — це кошти в готiвковiй або у безготiвковiй формi, у валютi України або в iноземнiй валютi, якi розмiщенi клiєнтами на їх iменних рахунках у банку на договiрних засадах на визначений строк зберiгання або без зазначення такого строку i пiдлягають виплатi вкладнику вiдповiдно до законодавства України та умов договору.

 

Пленум Верховного Суду України в абзацi третьому пункту 14 постанови вiд 18 грудня 2009 року № 14 «Про судове рiшення у цивiльнiй справi» роз’яснив, що суд має право ухвалити рiшення про стягнення грошової суми в iноземнiй валютi з правовiдносин, якi виникли при здiйсненнi валютних операцiй, у випадках i в порядку, встановлених законом (частина друга статтi 192, частина третя статтi 533 Цивiльного кодексу України, Декрет).

 

У зв’язку з наведеним не суперечить чинному законодавству України стягнення заборгованостi за кредитним договором чи договором банкiвського вкладу в iноземнiй валютi, якщо саме вона надавалась за договором i позивач просить стягнути суму у валютi.

 

З огляду на те, що виконання договiрних зобов’язань в iноземнiй валютi не суперечить чинному законодавству, то разом зi стягненням заборгованостi в iноземнiй валютi стягнення процентiв за банкiвським вкладом (стаття 1061 Цивiльного кодексу України) здiйснюється також в iноземнiй валютi, оскiльки такий процент є не фiнансовою санкцiєю, а платою за користування грошима.

 

Варто також вiдмiтити, що при здiйсненнi узагальнення судової практики розгляду цивiльних справ, якi виникають з кредитних правовiдносин, Верховний Суд України дiйшов висновку, що суди правильно виходили з вимог чинного законодавства та договору банкiвського вкладу, згiдно з якими банк повинен виплачувати особi депозит у строк, у повному обсязi, з урахуванням вiдсоткiв, а також у тiй валютi, в якiй грошi були внесенi на депозитний рахунок.

 

Враховуючи викладене, а також те, що виконавче провадження є завершальною стадiєю судового провадження, у разi ухвалення судом рiшення про стягнення боргу в iноземнiй валютi стягненню пiд час примусового виконання пiдлягає саме iноземна валюта, визначена цим рiшенням.

 

При цьому необхiдно зауважити, що змiна способу i порядку виконання рiшення здiйснюється в судовому порядку за заявою сторiн виконавчого провадження або державного виконавця (стаття 36 Закону).

 

Також необхiдно звернути увагу, що особливостi виконання рiшень при обчисленнi боргу в iноземнiй валютi визначено статтею 53 Закону.

 

Так, у разi обчислення суми боргу в iноземнiй валютi державний виконавець у результатi виявлення у боржника коштiв у вiдповiднiй валютi стягує цi кошти на валютний рахунок органу державної виконавчої служби для їх подальшого перерахування стягувачу. У разi виявлення коштiв у гривнях чи iншiй валютi державний виконавець за правилами, встановленими частинами першою i другою цiєї статтi, дає доручення про купiвлю вiдповiдної валюти та перерахування її на валютний рахунок органу державної виконавчої служби.

 

Водночас зазначаємо, що порядок примусового списання коштiв в iноземнiй валютi з рахунку боржника встановлено главою 5 Положення про порядок виконання банками документiв на переказ, примусове списання i арешт коштiв в iноземних валютах та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 липня 2008 року № 216, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 01 жовтня 2008 року за № 910/15601.

 

Заступник Міністра з питань виконавчої служби 

С. В. Шкляр

Link to comment
Share on other sites

Так, у разi обчислення суми боргу в iноземнiй валютi державний виконавець у результатi виявлення у боржника коштiв у вiдповiднiй валютi стягує цi кошти на валютний рахунок органу державної виконавчої служби для їх подальшого перерахування стягувачу. У разi виявлення коштiв у гривнях чи iншiй валютi державний виконавець за правилами, встановленими частинами першою i другою цiєї статтi, дає доручення про купiвлю вiдповiдної валюти та перерахування її на валютний рахунок органу державної виконавчої служби.

 

 

Немного не понял, каким образом в таком случае происходит перевод денег с гривны в валюту?

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Так, у разi обчислення суми боргу в iноземнiй валютi державний виконавець у результатi виявлення у боржника коштiв у вiдповiднiй валютi стягує цi кошти на валютний рахунок органу державної виконавчої служби для їх подальшого перерахування стягувачу. У разi виявлення коштiв у гривнях чи iншiй валютi державний виконавець за правилами, встановленими частинами першою i другою цiєї статтi, дає доручення про купiвлю вiдповiдної валюти та перерахування її на валютний рахунок органу державної виконавчої служби.

 

 

Немного не понял, каким образом в таком случае происходит перевод денег с гривны в валюту?

 

банк по поручению исполнителя продает гривну на межбанке, полученная валюта зачисляется на счет органа ГИС 

все валютные счета ГИС обслуживает Укрэксимбанк, все гривневые — казначейство

Link to comment
Share on other sites

банк по поручению исполнителя продает гривну на межбанке, полученная валюта зачисляется на счет органа ГИС 

все валютные счета ГИС обслуживает Укрэксимбанк, все гривневые — казначейство

Спасибо, теперь все понятно.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show