Нацкомфінпослуг, встановлено, що договір факторингу № 15 від 28.11.2012 та наявні до нього додатки укладено без додержання вимог підпункту 2 пункту 1 Розпорядження № 231 (що було дійсне па момент укладання договору факторингу).


Recommended Posts

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

0.1001, м, Кит, вул. Б. Грікченіса, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДШОУ 38062828

 

 


 

 

На ___ _____ від____________

ОСОБА

вул. Лесі Українки, буд. 166, кн. 138 м. Пологи, Запорізька область 70605,

сЬ і ^гі п 1985     1. сот

Шановний Дмитре Івановичу!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових, послуг, розглянула Вашу заяву (их. від І 1.08.20)6 № 4-3297, 06.07.2016 № 4-2618/1 та від 23.08.2016 № Ч- 3478) щодо врегулювання взаємовідносин з ГОВ „Факторингова компанія „Вектор 1 їлюс" (код за ОДР 38004195) та ТОВ „Кредитні ініціативи" (код за СДР 35326253) і в доповнення до листа від 26.07.2016 № 4874/16-12 та в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 3 Закону України „Про фінансові послуги та де ржа;-, не регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), відносини, що виникають у зв'язку з функціонуванням фінансових ринків та наданням фінансових послуг споживачам, регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також прийнятими згідно з цими законами пормативио-правовими актами.

Відповідно до частини другої статті 2 Закону, фінансові установи в "Україні діють відповідно до цього Закону з урахуванням норм законів України, які встановлюють особливості їх діяльності.

Відповідно до пункту 1 1 частини першої статті 4 Закону, фінансовими вважаються послуги з факторингу.

Згідно з частиною м'ятою статті 5 Закону, фінансові установи мають право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного У країни та цього 3акону.

розгляду л а яв и

Станом на 28.1 1.2012(момепт відступлеппя права вимоги забор]-овапості. за кредитним договором) розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України «Про віднесення операцій з фінансовими актинами до фінансових послуг» від З квітня 2009 року № 231 (далі - Розпорядження № 231), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2009 р. за №373/16389.

Підпунктом 2 пункту 1 Розпорядження № 231, серед інших операцій, до фінансової послуги факторингу було віднесено операції з набуття відступлепого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників - суб'єктів господарювання за договором, на якому базується такс відступлсшія.

Розпорядження № 231 втратило чинність 13.08.203 5 відповідно до розпорядження Иацкомфіннослуг «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Держфінпослуг від 03 квітня 2009 року № 231». Чинним на сьогодні є розпорядження № 352 зі змінами і доповненнями. Звертаємо Вашу увагу, ідо відповідно до пункту 1 розпорядження Иацкомфіннослуг «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231» від 06,02.2014 № 352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2014 за № 342/25119 (далі - розпорядження № 352), до фінансової послуги факторингу віднесено сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):

фінансування клієнтів - суб'єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;

набуття відступлепого права грошової вимоги, у 'тому числі права вимоги, яке виникне її майбутньому, до боржників за договором, па якому базується 'таке відступлсшія;

отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування, суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлсшія.

'Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Иацкомфіннослуг не наділена повноваженнями щодо падання правової оцінки доказів долучених до судової справи.

Згідно зі статтею 513 Кодексу, правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, ідо і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно з наданими документами, ідо надійшли від 'ГОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та 'ГОВ «Кредитні ініціативи» па вимогу Нацкомфінпослуг, встановлено, що договір факторингу № 15 від 28.11.2012 та наявні до нього додатки укладено без додержання вимог підпункту 2 пункту 1 Розпорядження № 231 (що було дійсне па момент укладання договору факторингу). У зв'язку з тим, що Розпорядження № 231 втратило чинність станом на дату надання відповіді, застосувати захід впливу до

Товариства ис с можливим. Крім того, відповідно до Положення «Про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуг» № 2319 від 20.11.2012 справу про правопорушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про правопорушення підлягає закриттю в разі, якщо з дня вчинення порушення минуло три роки.

У період 2012-2013 років звернень від Вас стосовно порушення Товариством Розпорядження № 231 не надходило.

Відповідно до статті 215 Кодексу, недійсним є правочип, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочииу недійсним судом не вимагається. У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочип може бути визнаний судом

ДІЙСНИМ.

Водночас, статтею 524 Кодексу визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди, боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Нацкомфіипоелуг повідомляє, що врегулювання взаємовідносин між кредитором та боржником за договором іпотеки не належить до компетенції Пацкомфіппослуї;.

Слід зазначити, що врегулювання взаємовідносин між кредитором та боржником, які виникли па підставі відступлеппя права вимоги, не належить ; і. о ко м і і етеї тії І Іацк о м ф і п нос л у г.

Разом з цим, відповідно до вимог статті 526 Кодексу, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог нього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог4, що звичайно ставляться.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно зі статтею 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

 

З повагою

Голова                                /                                      ----------- — 1. Пашко

 

 


  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, Dmytro Chy сказал:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

0.1001, м, Кит, вул. Б. Грікченіса, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51, Код ЄДШОУ 38062828

 

 

 

 

 

 

 

На ___ _____ від____________

ОСОБА

 

вул. Лесі Українки, буд. 166, кн. 138 м. Пологи, Запорізька область 70605,

сЬ і ^гі п 1985     1. сот

Шановний Дмитре Івановичу!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових, послуг, розглянула Вашу заяву (их. від І 1.08.20)6 № 4-3297, 06.07.2016 № 4-2618/1 та від 23.08.2016 № Ч- 3478) щодо врегулювання взаємовідносин з ГОВ „Факторингова компанія „Вектор 1 їлюс" (код за ОДР 38004195) та ТОВ „Кредитні ініціативи" (код за СДР 35326253) і в доповнення до листа від 26.07.2016 № 4874/16-12 та в межах компетенції повідомляє.

Згідно зі статтею 3 Закону України „Про фінансові послуги та де ржа;-, не регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), відносини, що виникають у зв'язку з функціонуванням фінансових ринків та наданням фінансових послуг споживачам, регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також прийнятими згідно з цими законами пормативио-правовими актами.

Відповідно до частини другої статті 2 Закону, фінансові установи в "Україні діють відповідно до цього Закону з урахуванням норм законів України, які встановлюють особливості їх діяльності.

Відповідно до пункту 1 1 частини першої статті 4 Закону, фінансовими вважаються послуги з факторингу.

Згідно з частиною м'ятою статті 5 Закону, фінансові установи мають право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного У країни та цього 3акону.

 

 

розгляду л а яв и

Станом на 28.1 1.2012(момепт відступлеппя права вимоги забор]-овапості. за кредитним договором) розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України «Про віднесення операцій з фінансовими актинами до фінансових послуг» від З квітня 2009 року № 231 (далі - Розпорядження № 231), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2009 р. за №373/16389.

Підпунктом 2 пункту 1 Розпорядження № 231, серед інших операцій, до фінансової послуги факторингу було віднесено операції з набуття відступлепого права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників - суб'єктів господарювання за договором, на якому базується такс відступлсшія.

Розпорядження № 231 втратило чинність 13.08.203 5 відповідно до розпорядження Иацкомфіннослуг «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Держфінпослуг від 03 квітня 2009 року № 231». Чинним на сьогодні є розпорядження № 352 зі змінами і доповненнями. Звертаємо Вашу увагу, ідо відповідно до пункту 1 розпорядження Иацкомфіннослуг «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231» від 06,02.2014 № 352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2014 за № 342/25119 (далі - розпорядження № 352), до фінансової послуги факторингу віднесено сукупність таких операцій з фінансовими активами (крім цінних паперів та похідних цінних паперів):

фінансування клієнтів - суб'єктів господарювання, які уклали договір, з якого випливає право грошової вимоги;

набуття відступлепого права грошової вимоги, у 'тому числі права вимоги, яке виникне її майбутньому, до боржників за договором, па якому базується 'таке відступлсшія;

отримання плати за користування грошовими коштами, наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом дисконтування, суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому базується відступлсшія.

'Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070, Иацкомфіннослуг не наділена повноваженнями щодо падання правової оцінки доказів долучених до судової справи.

Згідно зі статтею 513 Кодексу, правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, ідо і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Згідно з наданими документами, ідо надійшли від 'ГОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» та 'ГОВ «Кредитні ініціативи» па вимогу Нацкомфінпослуг, встановлено, що договір факторингу № 15 від 28.11.2012 та наявні до нього додатки укладено без додержання вимог підпункту 2 пункту 1 Розпорядження № 231 (що було дійсне па момент укладання договору факторингу). У зв'язку з тим, що Розпорядження № 231 втратило чинність станом на дату надання відповіді, застосувати захід впливу до

Товариства ис с можливим. Крім того, відповідно до Положення «Про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуг» № 2319 від 20.11.2012 справу про правопорушення не може бути порушено, а наявна в провадженні справа про правопорушення підлягає закриттю в разі, якщо з дня вчинення порушення минуло три роки.

У період 2012-2013 років звернень від Вас стосовно порушення Товариством Розпорядження № 231 не надходило.

Відповідно до статті 215 Кодексу, недійсним є правочип, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочииу недійсним судом не вимагається. У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочип може бути визнаний судом

ДІЙСНИМ.

Водночас, статтею 524 Кодексу визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди, боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Нацкомфіипоелуг повідомляє, що врегулювання взаємовідносин між кредитором та боржником за договором іпотеки не належить до компетенції Пацкомфіппослуї;.

Слід зазначити, що врегулювання взаємовідносин між кредитором та боржником, які виникли па підставі відступлеппя права вимоги, не належить ; і. о ко м і і етеї тії І Іацк о м ф і п нос л у г.

Разом з цим, відповідно до вимог статті 526 Кодексу, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог нього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог4, що звичайно ставляться.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно зі статтею 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

 

 

 

З повагою

Голова                                /                                      ----------- — 1. Пашко

 

 

 

 

И сбросьте пожалуйста на почту.

Проблема в том, что судьи закрывают глаза на нарушение Распоряжения 231.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, ANTIRAID сказал:

Вы бы могли отсканировать и выложить сам ответ.

Ростислав, а как у Вас идут процессы по оспариванию договоров факторинга или об уступке права требования частично недействительными?

есть ли положительная практика ВССУ или хотя бы апелляционных судов?

Link to comment
Share on other sites

40 минут назад, west11 сказал:

Есть положительная практика, но пока в первой и апелляционной. инстанциях

Отлично.

Можете сбросить ссылку сюда или на почту.

Link to comment
Share on other sites

11 hours ago, ANTIRAID said:

Вы бы могли отсканировать и выложить сам ответ.

В обращении к Нацкомфинпослуг я просил их ответить мне на email и по почте. Пока пришёл ответ на почту в формате pdf. Через пару дней придёт ответ по почте - отсканирую и выложу или отправлю кому куда пишите 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

20 часов назад, Dmytro Chy сказал:

В обращении к Нацкомфинпослуг я просил их ответить мне на email и по почте. Пока пришёл ответ на почту в формате pdf. Через пару дней придёт ответ по почте - отсканирую и выложу или отправлю кому куда пишите 

так а зачем ждать и сканировать бумажную версию, если по идее pdf это уже и есть отсканированная версия письма. Выложите ее, если не сложно или отправьте на ds@ds. biz.ua

Заранее благодарен

Link to comment
Share on other sites

У період 2012-2013 років звернень від Вас стосовно порушення Товариством Розпорядження № 231 не надходило.

 

А ведь по информации на форуме как раз в это время многие из нас подавали жалобы по этому поводу, но М. Бурмака отвечала, что нарушений нет и все отлично.

Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, val said:

У період 2012-2013 років звернень від Вас стосовно порушення Товариством Розпорядження № 231 не надходило.

 

А ведь по информации на форуме как раз в это время многие из нас подавали жалобы по этому поводу, но М. Бурмака отвечала, что нарушений нет и все отлично.

Возможно на ответ мне повлияло то что в дополнении к повторному обращению я написал : " Також довожу до Вашого відома що я скористався своім правом і написав скаргу до Президента Украіни( так як Нацкомфінпослуг підпорядковується йому) на діі Вектора і КІ та бездіяльність Нацкомфінпослуг"

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи

    No members to show