Потребительский кредит в валюте


Recommended Posts

НБУ по нашему делу прислал Пояснения, в которых, как обычно распространяется на тему индивидуальных и генеральных лицензий.

Привожу свой ответ:

ВОЗРАЖЕНИЯ НА «ПОЯСНЕНИЯ ПО ВСТРЕЧНОМУ ИСКУ НБУ» от 15.02.2011 № 21–013/524

Пояснения НБУ от 15.02.2011, так же как и другие письма, касательно правомерности выдачи валютных кредитов, публикуемых в последнее время, напоминает русскую поговорку «Мы им про Фому, а они про Ерему».

Нет никакого сомнения, что банки Украины имеют право выдавать валютные кредиты, но с соблюдением «норм валютного законодательства», как мудро замечено в Пояснениях. Основным законом Украины в сфере валютного законодательства является Декрет КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля». При этом не стоит опускать тот важный факт, что согласно названия кредитного договора — «Договір про надання споживчого кредиту № 1ххххх», а также п.1.4 Договора: «Кредит надаєтся Позичальнику для його особистих потреб» — кредит предоставлялся ответчице для приобретения продукции для личных потребностей, что согласуется с п.22 ст.1 ЗУ «О защите прав потребителей»: «22) споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;». А в п.23 той же статьи дается и определение потребительского кредита: « 23) споживчий кредит - кошти, що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції;»

Таким образом, Потребительский кредит № 1ххххххх предоставлялся резиденту физическому лицу для приобретения продукции не связанной с предпринимательской деятельностью.

Однако, согласно Постановления Правления НБУ № 200 от 30.05.2007, зарегистрированное в Министерстве Юстиции Украины 18.07.2007 г. за № 656/13923 «Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» { Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 47 від 27.02.2008 N 148 від 27.05.2008 N 241 від 12.08.2008 :

«Фізичні особи - резиденти можуть використовувати на території України готівкову іноземну валюту як засіб платежу у разі:

а) сплати мита, інших податків і зборів (обов'язкових

платежів), митних зборів та фінансових санкцій відповідно до

митного законодавства України;

б) сплати дорожніх зборів і оформлення перевезень

негабаритних, великовагових і небезпечних вантажів;

е) оплати товарів і послуг у зоні, що звільнена від сплати

мита та податків.»

Данный перечень является исчерпывающим. Таким образом, ответчица не могла использовать для потребительских целей инстранную валюту.

Здесь следует особо отметить, что согласно ЗУ «О защите прав потребителей» ст.11 п.2 подп. «а»: «2. Перед укладенням договору про надання споживчого кредиту кредитодавець зобов'язаний повідомити споживача у письмовій формі про:

а) мету, для якої споживчий кредит може бути витрачений;». То есть Банк должен был предоставить информацию как можно использовать полученные средства, а в случае, если для использования иностранной валюты на территории Украины потребуются дополнительные разрешения и лицензии, то и информацию об этом.

В Постановлении Правления НБУ № 483 от 14.10.2004, которое цитирует в своих пояснения НБУ, «ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу» кроме того отдельно указано, что «1.6. Національний банк видає ліцензію виключно за умови достатньої обґрунтованості потреби використання іноземної валюти як засобу платежу.» Очевидно, что такого достаточного обоснования у ответчицы и быть не могло, тем более, что в том же Постановлении сказано:

« 4.1. Підставою для відмови у видачі (зміні умов) ліцензії є:

недостатня обґрунтованість доцільності використання іноземної валюти;»

а чтобы обосновать необходимость использования иностранной валюты как средства платежа необходимо предоставить документы, согласно п.2.1 Постановления, в том числе:

«2.1. Для отримання ліцензії заявник має подати Національному

банку такі документи:

Оригінали або копії документів, на підставі яких виникли зобов'язання в іноземній валюті (договори, листи, рахунки, клопотання відповідного центрального органу виконавчої влади України або відповідного державного органу іноземної держави тощо). Якщо такі документи відсутні, то резиденти - юридичні особи та фізичні особи-підприємці подають копію бізнес-плану, під час реалізації якого виникнуть зазначені зобов'язання;»

Жирную точку на возможности использования потребительского кредита в иностранной валюте ставит п.1.11 указанного положения:

«1.11. Валютна операція, на здійснення якої видана (отримана) ліцензія, не може проводитися за рахунок іноземної валюти, отриманої як кредит (позика) або купленої за гривні на міжбанківському валютному ринку України.»

Кроме того, согласно п.2 ст.13 Декрета КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля»: «Уповноважені банки, фінансові установи та національний оператор поштового зв'язку, які отримали від Національного банку України генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи». То есть в обязанность Банка входит также и контроль за тем, чтобы Заемщик имел необходимые разрешительные документы, используя валюту как платежное средство, если она получена в этом финансовом учреждении.

Таким образом, можно сделать выводы:

1.Банк имеет право выдавать кредиты в иностранной валюте. Но такие кредиты могут выдаваться участникам валютного рынка, резидентам производящим обоснованные валютные расчеты и имеющие доходы в иностранной валюте.

2.Банк не имел право выдавать кредит в иностранной валюте на потребительские цели физическому лицу

Что касается права Банков осуществлять операции по размещению иностранной валюты на валютном рынке Украины, то физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, не является участником валютного рынка. Подтверждение тому — определение данное в П О С Т А Н О В Е НБУ 10.08.2005 N 281: «міжбанківський валютний ринок України - це сукупність відносин у сфері торгівлі іноземною валютою в Україні між суб'єктами ринку, між суб'єктами ринку та їх клієнтами (у тому числі банками-нерезидентами), між суб'єктами ринку і Національним банком, а також Національним банком і його клієнтами;

суб'єкти ринку - уповноважені банки, уповноважені фінансові

установи;»,

а также в ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» :

«6) ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів;

7) учасники ринків фінансових послуг - юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на території України, та споживачі таких послуг»

Относительно же вы выражения денежного эквивалента обязательства выраженного в иностранной валюте, предусмотренного ст.533 ГКУ — из п.1.1 Договора однозначно видно, а также подтверждается банковской квитанцией, что кредит выдавался в долларах США, то есть в иностранной валюте, а не в гривнах с отражением эквивалента. Однако если выражать само обязательство в иностранной валюте, то согласно ст.198 ХКУ:

«2. Грошові зобов'язання учасників господарських відносин повинні бути виражені і підлягають оплаті у гривнях. Грошові зобов'язання можуть бути виражені в іноземній валюті лише у випадках, якщо суб'єкти господарювання мають право проводити розрахунки між собою в іноземній валюті відповідно до законодавства. Виконання зобов'язань, виражених в іноземній валюті, здійснюється відповідно до закону.»

Таким образом, вывод НБУ относительно такой возможности мы не оспариваем, она не использовалась.

И кроме того особо подчеркиваем, что в этом случае законом не предусмотрена возможность тратить кредит в иностранной валюте на потребительские цели. А также и то, что Банк обязан был

1. не выдавать кредит на потребительские цели в иностранной валюте

2. поставить Заемщика в известность, что он не имеет предусмотренной законом возможности использовать такие средства для приобретения товаров.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 89
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

чтобы было понятно о чем речь в двух словах, то

банк, финустанова в кредит предоставляет денежные средства. А в какой валюте они м.б. выражены, какая валюта, в возникающих при заключении КД может быть использована в качестве денег (денежных средств) и каким образом, в какой валюте будут производится взаиморасчеты - зависит от правоспособности субъектов отношений.

Link to comment
Share on other sites

чтобы было понятно о чем речь в двух словах, то

банк, финустанова в кредит предоставляет денежные средства. А в какой валюте они м.б. выражены, какая валюта, в возникающих при заключении КД может быть использована в качестве денег (денежных средств) и каким образом, в какой валюте будут производится взаиморасчеты - зависит от правоспособности субъектов отношений.

Надо уточнить...

Банк действительно имеет право(подчеркиваю ПРАВО) выдавать кредиты вообще и конкретно кредиты в валюте согласно ЗУ О банках ст 1054 ГК Украины. И в этом НБУ прав.И в том что банки должны соблюдать валютное законодательство НБУ тоже , как ни странно, прав...

Самое интересное начинается дальше...Валютное законодательство это правовые нормы регулирующие использование инвалюты на территории Украины.А именно:

ст.192,ст.524 и ст.533 ГК Украины

Декрет КМУ "О системе валютного регулир.."

Постановления НБУ о валюте(не буду их перечислять мы их все знаем)

Перечисленные нормы расположены в порядке понижения их юридического статуса..как видно Самый высокий статус у ГК Украины.Отсюда следует что если Декрет противоречит ГК то применяются нормы ГК.Если Постановы НБУ противоречат Декрету или ГК от применяется или ГК или Декрет соответственно(ст.4 ГК Украины,ст.58 ЗУ о НБУ .

Мой рассказ о юридическом статусе правовых норм для того, чтобы мы все понимали... например...что п.1.5 Какого либо постановления НБУ не может отменить ГК или любой другой закон...

Далее..

Банки резиденты имеют право выдавать кредиты,ЗАКЛЮЧАТЬ КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРА, в инвалюте всем желающим(как мы установили выше) но соответствовать валютному законодательству будут только ДОГОВОРА с не резидентами и ДОГОВОРА , предусматривающие безналичную форму расчетов и то при наличии индивидуальной лицензии ....ДОГОВОРА с налом,с резидентами содержат положения нарушающие нормы валютного законодательства и являются не законными(с.м НЕ ЗАКОННОСТЬ ВАЛЮТНЫХ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ0).

А теперь сложим все вместе и получается....

НБУ, комбанки и суды держат нас за лохов...

Банки имеют право на основании ст.1054 ГК Украины и ЗУ О банках..( а мы и не спорим..)

Использование валюты регулируется Декретом...(а мы и не спорим)

Использование валюты как средство платежа..ст.533 ч.3 ГК Украины(а мы и не спорим..)НО КАКОЙ ЗАКОН!!!!!..ЗУ о банках?НЕТ!!!!!(он не устанавливает режим использования валюты.и не может отменить ГК и в частности ст524.)..п.1.5 Постановления НБУ?...НЕТ!!!!!!! (акты НБУ не могут противоречить законам и декретам КМУ)

В тоже время они не видят и игнорируют наши доводы, что положения кредитных договоров нарушают ряд норм валютного и не валютного законодательства;

ст.524,ст.533 ГК Украины...они о них МОЛЧАТ( я писал запрос в минюст с вопросом действует ли на Украине ст.524ГК Украины-ответили действует..)

ст.3 Декрета...о ней они тоже МОЛЧАТ(минюст ответил что тоже действует)

ст.35 ЗУ о НБУ..тоже ничего не слышали МОЛЧАТ

Вот и выходит.. Здесь играем а здесь не играем...

ШУЛЕРЫ И МОШЕННИКИ!!!!!!!!!

Однажды я слышал по ТВ как командир Укрсоцбанка Тимонькин сказал...Эти уроды (это он про Нас) хотят признать кредитные договора в валюте недействительными..

САМ УРОД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Да, теперь надо оспаривать не то, имел ли право давать банк валюту заемщику без индивидуальной лицензии...Банк имел право со своей генералкой. А надо давить на то, что Банк обязан отвечать за то, КАК использованы выданные им валютные ценности. А я - получить потребительский (!) кредит в долларах 123000$ (ипать, че ж за потребительские нужды такие? телеков, кухонный комбайнов, стиралок натарить?), и не имея отношения ни к какой внешнеэкономической деятельности, НЕ ИМЕЛ НА ЭТО ПРАВО! Т.к. я НЕ имею индивидуальной лицензии для совершения валютных операций на территории Украины.

Немного поменять просто иски наши по недействительности - и вперед. Это для тех, кому выдали НА РУКИ баксы в виде "потребов".

Link to comment
Share on other sites

Да, теперь надо оспаривать не то, имел ли право давать банк валюту заемщику без индивидуальной лицензии...Банк имел право со своей генералкой. А надо давить на то, что Банк обязан отвечать за то, КАК использованы выданные им валютные ценности. А я - получить потребительский (!) кредит в долларах 123000$ (ипать, че ж за потребительские нужды такие? телеков, кухонный комбайнов, стиралок натарить?), и не имея отношения ни к какой внешнеэкономической деятельности, НЕ ИМЕЛ НА ЭТО ПРАВО! Т.к. я НЕ имею индивидуальной лицензии для совершения валютных операций на территории Украины.

Немного поменять просто иски наши по недействительности - и вперед. Это для тех, кому выдали НА РУКИ баксы в виде "потребов".

Да не должен банк отвечать за использование заемщиком....Он должен контролировать использование как уполномоченный банк...если смог бы.....

Банк должен отвечать за нарушение вал. законодательства, использование вал. как средство платежа.. И НБУ должен банки штрафовать на сумму выручки Кроме того банк должен отвечать за админ нарушение....

А в суде надо настаивать на нарушение положений договора вал. законодательства и требовать признание договора на этом основании не действительным...

Link to comment
Share on other sites

Да не должен банк отвечать за использование....

Банк должен отвечать за то, что выдал кредит на НЕЗАКОННУЮ операцию. Т.к. покупка потребительских товаров за доллары у нас не законна!
Link to comment
Share on other sites

Банк должен отвечать за то, что выдал кредит на НЕЗАКОННУЮ операцию. Т.к. покупка потребительских товаров за доллары у нас не законна!

То что заемщик совершил не законную операцию не является основанием признания договора не действительным...Что ,как я понимаю, есть нашей целью..А банк пусть несет любую ответственность...про меня хоть расстрел...
Link to comment
Share on other sites

То что заемщик совершил не законную операцию не является основанием признания договора не действительным...Что ,как я понимаю, есть нашей целью..А банк пусть несет любую ответственность...про меня хоть расстрел...

Ну и... А переформулируйте тогда явное обоснование для признания к.д. недействительным!
Link to comment
Share on other sites

Ну и... А переформулируйте тогда явное обоснование для признания к.д. недействительным!

Нарушение положениями кредитного договора валютного законодательства см. выше...
Link to comment
Share on other sites

Ну и... А переформулируйте тогда явное обоснование для признания к.д. недействительным!

Мое мнение...

Можно подавать сотню исков с требованием признать КД не действительным на том основании что банк не имел права выдавать кредит....

..И суды сотню раз ответят что имел и сошлются на ЗУ о банках и ст.1054 ГК...и это не является основанием для признания договора не действительным...и они будут правы..

но если основанием будет нарушение положениями договора норм права... то опровергнуть это те так просто потому что это явно.. и игнорирование судом этих доводов есть отказ в правосудии как таковом..

..т.е. надо давить на не законность положений договора а не на не законность самого факта заключения этого договора...

Link to comment
Share on other sites

То что заемщик совершил не законную операцию не является основанием признания договора не действительным...Что, как я понимаю, есть нашей целью..А банк пусть несет любую ответственность...про меня хоть расстрел...

У нас оружие - ЗАПРЕЩЕНО законом, я пришел к тебе и купил пистолет и убил им человека - я сяду. А ты? Неужели не будешь отвечать за незаконную продажу оружия? А если я куплю пистолет у тебя, и буду с ним просто ходить - меня зажопит ППС - я буду отвечать, и ты будешь отвечать.

Кредит выдан НЕЗАКОННО в долларах, описано в самой первой статье. А значит сам АКТ выдачи кредита, как и АКТ продажи пистолета, является НЕЗАКОННЫМ! Соответственно и договорная база подведенная под НЕЗАКОННЫЙ акт, является НЕЗАКОННОЙ! Купил бы я пистолет по договору - договор это был бы незаконным. Вот и все.

Link to comment
Share on other sites

У нас оружие - ЗАПРЕЩЕНО законом, я пришел к тебе и купил пистолет и убил им человека - я сяду. А ты? Неужели не будешь отвечать за незаконную продажу оружия? А если я куплю пистолет у тебя, и буду с ним просто ходить - меня зажопит ППС - я буду отвечать, и ты будешь отвечать.

Кредит выдан НЕЗАКОННО в долларах, описано в самой первой статье. А значит сам АКТ выдачи кредита, как и АКТ продажи пистолета, является НЕЗАКОННЫМ! Соответственно и договорная база подведенная под НЕЗАКОННЫЙ акт, является НЕЗАКОННОЙ! Купил бы я пистолет по договору - договор это был бы незаконным. Вот и все.

..хранение торговля не законна , конкретно указанно в Уголовном кодексе...

Где написано что ВЫДАЧА КРЕДИТОВ В ВАЛЮТЕ НЕЗАКОННА.?...

Я бы с радостью использовал довод не законности выдачи банком кредита...Но я так не считаю..

Сам договор покупки пистолета был бы законным...А действие было бы не законным..Ты имеешь право купить пистолет..если у тебя есть разрешение..

Link to comment
Share on other sites

Мое мнение...

Можно подавать сотню исков с требованием признать КД не действительным на том основании что банк не имел права выдавать кредит....

..И суды сотню раз ответят что имел и сошлются на ЗУ о банках и ст.1054 ГК...и это не является основанием для признания договора не действительным...и они будут правы..

но если основанием будет нарушение положениями договора норм права... то опровергнуть это те так просто потому что это явно.. и игнорирование судом этих доводов есть отказ в правосудии как таковом..

..т.е. надо давить на не законность положений договора а не на не законность самого факта заключения этого договора...

Грубо говоря, - ст.203 ЦК?
Link to comment
Share on other sites

Вот мы и вернулись к инд. лицензии, у тебя должно быть разрешение на ношение и использование оружия, и тогда ты его покупаешь. Так же при получении баксов в кредит - у тебя должно быть разрешение на применение долларов, а это инд.лицензия. Договор покупки пистолета был бы законным, если бы у тебя было РАЗРЕШЕНИЕ, а если у тебя его нет - договор НЕЗАКОННЫЙ. В договоре прописывается цель заключения договора - "НЕЗАКОННАЯ ПОКУПКА ОРУЖИЯ", если эта цель незаконна, как может быть договор, составной частью которого является пункт про цель договора, быть законным?

А про выдачу кредитов то де самое: Выдача кредитов разрешена резидентам Украины, имеющим валютный доход или на совершение определенного перечня операций. Например обучение за рубежом, или лечение за рубежом. Тогда в договоре должно быть это указано, на ЧТО пошли деньги. Ведь учеба и лечение - ЗА ДЕНЬГИ - это тоже услуги, которые подпадают по потребительское кредитование. Вы потребляете услуги Кэмбриджа, или какой-то больницы Св.Георгия. В таком случае банк имеет право выдать вам ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ кредит в баксах на ОПРЕДЕЛЕННУЮ цель, а не просто "ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ кредит в баксах". Может я получил их и пошел спонсировать мировой терроризм, или барыжу валютой на рынке? БАНК ВЫДАЕТ КРЕДИТ НА ЗАВЕДОМО НЕЗАКОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ПОКУПКУ.

Link to comment
Share on other sites

Грубо говоря, - ст.203 ЦК?

во-во...

Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину

1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.

5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

То есть нельзя просто так дать денег в кредит и трава не еб#сь...Только прикрыться тем, что имеешь право ДАТЬ денег. На какие правовые последствия направлена выдача кредита в долларах "на руки"? Это ПРОМЕЖУТОЧНАЯ фаза правочина. Выдача денег должна быть направлена в какое-то русло, НЕ запрещенное законом. Вернемся к оружию, это то же самое, что магазин оружия имея лицензию на ЕЁ продажу ПРОДАЛ пистолет человеку НЕ ИМЕЮЩЕМУ разрешение на его ношение. КТО ВИНОВАТ?

Магазин - ИМЕЕТ право продать мне пистолет, пистолет мне продается для того, чтобы я носил его и стрелял если мне надо, я заключаю с магазином договор, в котором указывается - покупаю пистолет, чтобы стрелять! Все классно. Но у меня нет разрешение на ношение и применение оружия, значит я не могу выполнить конечную цель договора, значит договор не выполнен в части цели договора, и тут вопрос - почему? потому, как у меня нет разрешения - значит магазин ЧТО должен был изначально сделать, чтобы не получить по "шапке"? Спросить меня: У тебя есть разрешение носить пушку? Я говорю - ДА! А ну-ка дай-ка нам его номер, мы впишем в договор, я даю номер - договор законный, цель договора достигнута. А если моя цель по договору недостижима? Что тогда? Как квалифицировать такой договор?

Это то же самое, что вот тебе договор, по нему, чтобы достигнуть цели договора - нужно совершить незаконное действие, а других вариантов не предусмотрено. Как можно предлагать человеку договор, цель которого 100% недостижима по закону?

Вот из моего договора:

1.2. Кредит надається Позичальнику на наступні цілі: покупка автотранспортного засобу.

А если я по закону НЕ МОГУ купить "автотранспортний засіб"? А я по закону это сделать и НЕ МОГУ, и тут банк идет на хитрость - продает мне в кредит баксы, а я их сдаю в кассу и как просто обыкновенную операцию пополнения расчетного счета автосалона перевожу за автомобиль ГРИВНЫ! Все законно. А с баксами на руки - незаконно.

Link to comment
Share on other sites

Наверно мое "ортодоксальное" образование никак не дает понять мне почему...?

Почему никто не видит, а только я-

ст1054 - кредитом являются денежные средства, деньги - налом или безналом, безразницы.

Деньги в украине - гривны. денежное обязательство в украине (территория, резидентсво) -должно быть выражено в той валюте, которая является деньгами, грошима - , а это гривны.

а вот в какой валюте он их выдаст, уже другой вопрос, в той какая нужна для цели кредитования, порядок проведения валютных операций предусмотрен Декретом.

Т.е. нада различать : обязательство (для денег это сумма) и выполнение обязательства.

и все это абсолютно увязывается с 3, 4, 11, 526,527, 524,192, 193,533, 1054,1046,1048, 1049, 536 ЦКУи.т.д., ст.2 зу про банки, а главное с 99,92,КУ. с хозкодексом, грошово-кредитной политикой ,и е-но зу о потребителях и пост.168., Постановами КМУ о Ценах, и ихними лицензиями на проведение валютных операций. Лицензия не дает правоа банку определять статус валют, а лишь разрешает проводить некоторые валютн. операции, которые определены законом - Декретом и ЗУ про розрахунки в валюте.

Link to comment
Share on other sites

Да не должен банк отвечать за использование заемщиком....Он должен контролировать использование как уполномоченный банк...если смог бы.....

Банк должен отвечать за нарушение вал. законодательства, использование вал. как средство платежа.. И НБУ должен банки штрафовать на сумму выручки Кроме того банк должен отвечать за админ нарушение....

А в суде надо настаивать на нарушение положений договора вал. законодательства и требовать признание договора на этом основании не действительным...

юра если цифра 19 говорит о годах а не о дате рождения то понятна ваша горячность а как вам такое в моей судебной повестке сказано присутствие сторон не обязательно т.е решение ПО НАМ ВСЕМ ДАВНО ПРИНЯТО КАК ВЫ ДУМАЕТЕ В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ ?
Link to comment
Share on other sites

Ну да, по идее правильнее всего было бы банку просто выдавать ГРИВНУ, эквивалентную например 123000 долларов США на момент получения кредита, если надо тебе - ты покупаешь себе баксы, или делаешь что хочешь с этими гривнами. А потом банк получает погашение кредита в гривнах, но с привязкой к курсу доллара на момент погашения. То есть доллары на руки кагбы никто и не получал.

Потому в законе четко сказано:

Стаття 524. Валюта зобов'язання

1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні.

2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.

Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання

1. Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.

2. Якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом (а не коммерческим) відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Link to comment
Share on other sites

Наверно мое "ортодоксальное" образование никак не дает понять мне почему...?

Почему никто не видит, а только я-

ст1054 - кредитом являются денежные средства, деньги - налом или безналом, безразницы.

Деньги в украине - гривны. денежное обязательство в украине (территория, резидентсво) -должно быть выражено в той валюте, которая является деньгами, грошима - , а это гривны.

а вот в какой валюте он их выдаст, уже другой вопрос, в той какая нужна для цели кредитования, порядок проведения валютных операций предусмотрен Декретом.

Т.е. нада различать : обязательство (для денег это сумма) и выполнение обязательства.

...кредитом является ОБЯЗАТЕЛЬСТВО предоставить денежные средства...1054 и 1 ЗУ О банках..

...Извините...

Но у меня сложилось мнение что кто то специально нас уводит от основного и очевидного основания признания договора не действительным..НЕ СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА ВАЛЮТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ...

Мы вникаем в тонкости терминов, спорим об экономической сущности тех или иных явлений...

А ответ ОЧЕВИДЕН..

...Чем больше мы будем вникать в тонкости материй тем раньше мы зайдем в тупик..и порадуем этим всех сволочей банкиров НБУ Суд и т.д...

Link to comment
Share on other sites

Кстати, я проанализировал основания решений по кредитам, тупо пересмотрел перечень статей после слов "Керуючись..." та "На підставі..."

Так вот: суды рассматривают наши кредиты изначально, как позыку, а потом - лепят уплату процентов или денежный эквивалент.

Link to comment
Share on other sites

2.1. Видача Кредиту на цілі, визначені п. 1.2. цього Договору, проводиться шляхом перерахування коштів з позичкового рахунку Позичальника на поточний рахунок Позичальника в Криворізькому відділенні ДОФ АКБ "УКРСОЦБАНК”.

Нигде не сказано, что выдача проводится путем перечисления денег на расчетный счет Автосалона. Банк стал торговать авто? Как это?

2.4.1. Повернення Кредиту здійснюється на позичковий рахунок №2203____________________, сплата процентів здійснюється на рахунок №2208____________________ в Криворізькому відділенні ДОФ АКБ "УКРСОЦБАНК"

А это долларовые счета, значит я должен по КД выполнять обязательство В ДОЛЛАРАХ, а не по закону в гривнах.

То есть по идее я должен платить на гривневые счета, а банк внутри себя переконвертирует и платит на свои позычковые. А я по квитанциям смотрю - я просто КУПИЛ доллары в банке, а потом ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА в долларах, а не по законы в ГРИВНАХ. Кстати, почему-то погашение у меня происходит на 2209, а не 2208.

Link to comment
Share on other sites

Кстати, я проанализировал основания решений по кредитам, тупо пересмотрел перечень статей после слов "Керуючись..." та "На підставі..."

Так вот: суды рассматривают наши кредиты изначально, как позыку, а потом - лепят уплату процентов или денежный эквивалент.

После слов керуючись та на підставі можно написать что угодно...А вот в мотивировочной части они передергивают, подрезают и перекручивают..одним словом жулье..

..на кредит распространяются те же нормы что и по позыке..

Link to comment
Share on other sites

Кстати, я проанализировал основания решений по кредитам, тупо пересмотрел перечень статей после слов "Керуючись..." та "На підставі..."

Так вот: суды рассматривают наши кредиты изначально, как позыку, а потом - лепят уплату процентов или денежный эквивалент.

Во, а мы должны свести все к нарушению "Валютного законодательства", как хочет Юра.

Link to comment
Share on other sites

Во, а мы должны свести все к нарушению "Валютного законодательства", как хочет Юра.

Да ни чего я не хочу..

Я высказываю свое мнение..

Просто я считаю что нарушения валютного законодательства ОЧЕВИДНЫ..

А мошенничество подлог отсутствие права на выдачу и т.д.еще надо доказать..

И если судьи игнорируют доводы о валюте то на другие доводы их заставить посмотреть еще труднее..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...