Решение апел суда Киева о отказе ПРИВАТУ на стягненя за рахунок застави


Recommended Posts

Справа № 22ц-2690/1240/2012 Головуючий у 1-й шстанци - Мазурик О.Ф.

Доповщач - Музичко С.Г.

УХВАЛА

IMEHEM УКРА1НИ

1 лютого 2012 року колепя судддв судовоУ палата з розгляду цивтьних справ Апеляцшного суду м. Киева в складк

головуючого - судщ Музичко С.Г. судщв: Левенця Б.Б., Кравець В.А., при секретар1 Шияш М.М.

розглянувши у вщкритому судовому засщанш в м. Киев1 апеляцшну скаргу представника Публ1чного акционерного товариства Комерцшного банку «Приватбанк» на р1шення Голоспвського районного суду м. Киева вщ 11.07.2011 року в cnpaei за позовом Публ1чного акц1онерного товариства Комерцшний банк «Приватбанк» до Телятнжова Олега Володимировича про звернення стягнення на предмет застави та за зустр1чним позовом Телятнжова Олега Володимировича до Публ1чного акционерного товариства Комерцшного банку «Приватбанк» про захист прав споживача, визнання кредитного договору недшсним. припинення правовщношення.- , -

встановила:

У жовтш 2010 року позивач звернувся до суду з вказаним позовом. Обгрунтовуючи позовн1 вимоги вказав, що внаслщок невиконання кредитно-заставного договору вщ 11.08.2008 року, укладеного м1ж ПАТ КБ «ПриватБанк» та Телятшковим О.В., вщповщач мае заборгован1сть в po3Mipi 31695.29 долар1в США, просив суд в рахунок погашения заборгованост1 звернути стягнення на предмет застави.

Вщповиач. заперечуючи проти позовних вимог, звернувся до суду з зустр1чним позовом про захист прав споживача, визнання кредитного договору недшсним, припинення правовщношення. Зазначив, що 11.08.2008 року м!ж ним та ПАТ КБ «ПриватБанк». з метою отримання законного плат1жного засобу, було укладено кредитно-заставний догов1р з кшцевим термшом повернення 09.08.2013 року. На думку вщповщача. догов1р укладено внаслщок омани, просив, суд визнати його недшсним; визнати отримання ним платежу у po3Mipi 79808 грн.; визнати заборговашсть вщповщача у po3Mipi 111426 грн., накласти на вщповщача штрафш санкцп за порушення законодавства щодо валютного регулювання i ва.1ютного контролю.

Р1шенням Голосй'вського районного суду м. Киева вщ 11.07.2011 року в задоволенш позов1в ПАТ Комерцшного банку «Приватбанк» та зустр1чного позову Телятнжова О.В. - вщмовлено.

Не погоджуючись з р1шенням суду, в частиш вщмови в задоволенш позову про звернення стягнення на заставне майно представник позивача подав апеляцшну скаргу, просив р1шення суду скасувати, ухвалити нове р1шення про задоволення вимог банку. Посилався на те. що наслщками порушення боржником зобовязання щодо повернення чергово!' частини суми кредиту е право заявника достроково вимагати повернення eciei суми кредиту.

В судовому засщанш представник апелянта шдтримав доводи апеляцшно'1 скарги. В1дпов1дач, в судовому зас1данн1 заперечив проти апеляцшноУ скарги. Колег)я судщв, заслухавши допов1дь судд1 - доповщача, пояснения oci6, як1 брали участь в судовому засщанш, дослщивши матер1али справи, перев1ривши законн1сть i

---------------------

";р\нтовашеть рппення суду в межах апелящйного оскарження, ддйшла висновку, що апеляцшну скаргу слщ вщхилити, виходячи з наступного.

Як вбачаеться з MaTepianie справи та встановлено судом 11.08.2008 року м1ж ПАТ КБ "ПриватБанк" та Телятшковим О.В. укладено кредитно-заставний догов1р № К2НСАЕ00000436, вщповщно до умов якого, вщповщач отримав кредит у po3Mipi 19182,77 долар!в США i3 сплатою вщеотюв за користування кредитом у po3Mipi 17,04 % та кшцевим термшом повернення 09.08.2013 року.

Вщмовляючи в задоволенш позову банку, суд першоУ шстанцп виходив з того, що позивач не набув права звернутись до суду з вимогами до вщповщача про звернення стягнення на майно, оскшьки не дотримав ютотноУ умови договору, зокрема не направив вщповщачу повщомлення про дострокове повернення суми кредиту та шших платеж1в за вказаним договором.

Висновок суду грунтуеться на матер1алах справи та вщповщае вимогам закону з огляду на таке.

Статтею 303 ч. 1 ЦПК УкраУни передбачено, що пщ час розгляду справи в апеляцшному порядку апеляцшний суд перев1ряе законшеть i обгрунтовашеть р1шення суду першоУ шстанцп в межах довод1в апелящйноУ скарги та вимог, заявлених у суд1 першоТ шстанщУ.

Зпдно до ч.1 ст.60 ЦПК Украши кожна сторона зобов'язана довести TJ обставини, на яю вона посилаеться як на пщетаву CBOIX вимог та заперечень.

Суд nepuioi iHCTaHnii встановив факт неналежного виконання Телятн1ковим О.В. умов кредитного договору, щодо внесения грошових контв в рахунок часткового погашения заборгованосп, що е порушенням умов договору та призвело до настання noflii дефолту передбачено!" п. 12.1 договору.

Вщповщно до ст. 590 ЦК Украши заставодержатель набувае право звернення стягнення на предмет застави в рази коли зобов'язання не буде виконано у встановлений строк (термш), якщо шше не встановлено договором або законом.

Термш виконання зобов'язання. забезпеченого заставою спливае 09.08.2013 року.

Пунктом 13.1 договору передбачено. що шеля настання nojiii дефолту та спливу строку встановленого у статп договору для добровшьного погашения забезпечених вимог, предмет застави може бути використаний для задоволення з його вартост1, що визначаеться на дату фактичного задоволення таких вимог.

За таких обставин, районний суд дшшов в1рного висновку про необгрунтованкть вимог щодо звернення стягнення на предмет застави, оскшьки вщповщач не був належним чином повщомлений про дострокове повернення надано!' суми кредиту в повному обсязк внаслщок чого, 30 - денний строк встановлений у стагп 13.3.1 договору для добровшьного погашения забезпечених вимог, не сплинув.

Отже, судом повно i об'ективно з'ясоваш обставини справи, висновки суду е правильними i грунтуються на вимогах закону, р1шення постановлено з додержанням норм матер1ального i процесуального права, тому вщповщно до ст. 308 ЦПК Украши р1шення суду слщ залишити без змш, а апеляцшну скаргу без задоволення.

3 огляду на вище викладене та керуючись ст. ст. 303, 308, 315, 317 ЦПК Укра'ши колепя судщв,

---------------------------

ухвалила:

Апеляцшну скаргу Публ1чного акцюнерного товариства Комерцшного банку «Приватбанк» - вщхилити .

Р1шення Голосивського районного суду м. Киева вщ 11.07.2011 року - залишити

без змш.

Ухвала набирае законней сили з моменту проголошення. може бути оскаржена в касацшному порядку протягом двадцяти дшв шляхом подання касащйноТ скарги до Вищого спещагпзованого суду Украши з розгляду цившьних i кримшачьних справ.

текст с ошибками авто распознавания

Link to comment
Share on other sites

ПОЗДРАВЛЯЮ! МОЛОДЕЦ! :rolleyes:

спасибо

но меня тревожит что они отправят \\попереджння\\ и после подадут вновь

реально ли это ..хоть и знаю что теж требования подать не могут и воде как воспользовались своим правом

но просто смуток берет

Link to comment
Share on other sites

спасибо

но меня тревожит что они отправят \\попереджння\\ и после подадут вновь

реально ли это ..хоть и знаю что теж требования подать не могут и воде как воспользовались своим правом

но просто смуток берет

в догонку ментов озадачил

ЗАЯВА

Про скасування відмов на раніш подані заяви про порушення кримінальної справи за пограбування , незаконне заволодіння , угон транспортного засобу , та зберігання з метою збуту .

На підставі :

Голосіївсьгого Суду м. Києва ( де зазначено и встановлено перелик злочинів) .

Ухвали Апеляційного суду (відмова на стягнення)

Постанови Прокуратури м. Києва про скасування відмов .

За заявою про неналежне виконання службових обов’язків.

У зв’язку пограбування свідотства реєстрації в МРЕО-12 № 400699 від 08.08.09г.,

заволодінням Т/З Volkswagen T4, номер кузова WV1ZZZ70Z2X092449,колір білий,

двигун ACV 322447 ,державний номер АА2305СР,

та особисті речи ,ключи , монтажно зварювальній інструмент.

Угон.

Зберігання з метою збуту.

Також прошу Вас надати Довідку про пограбування свідотства для підтвердження в управлінні ДАІ ГУ МВС України в м. Києва .

Зметою отримання нового свідоцтва реєстрації Т/З . Для унеможливлення їх незаконного використання .

Матеріали знаходяться в райвідділі, наравлені прокуратурою ..

Link to comment
Share on other sites

Радует законность этого решения.

Всем доводам дана оценка.

И что апелляционный суд дал оценку возражениям на апелляционную жалобу банка.

Link to comment
Share on other sites

Радует законность этого решения.

Всем доводам дана оценка.

И что апелляционный суд дал оценку возражениям на апелляционную жалобу банка.

да увы не все так гладко щас касацию царапаю по теме

8. Відповідно до частини першої статті 215 ЦК ( 435-15 )

підставою недійсності правочину є недодержання стороною

(сторонами) вимог, які встановлені статтею 203 ЦК, саме на момент

вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який

не вчинено.

У зв'язку з цим судам необхідно правильно визначати момент

вчинення правочину (статті 205 - 210, 640 ЦК ( 435-15 ) тощо).

Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких

відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх

укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; не

отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно,

якщо відповідно до законодавства для вчинення правочину потрібна

його передача тощо). Згідно із статтями 210 та 640 ЦК ( 435-15 )

не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державної

реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.

Встановивши ці обставини, суд відмовляє в задоволенні позову

про визнання правочину недійсним. Наслідки недійсності правочину

не застосовуються до правочину, який не вчинено.

Рішенням суду не може бути зобов'язано сторони здійснити

державну реєстрацію правочину, оскільки це суперечить загальним

засадам цивільного законодавства - свободі договору (пункт 3

частини першої статті 3 ЦК). Норма частини третьої статті 182 ЦК

( 435-15 ) щодо можливості оскарження до суду відмови у державній

реєстрації, ухилення від державної реєстрації, відмови від надання

інформації про реєстрацію застосовується лише щодо дій

(бездіяльності) органів, які здійснюють таку реєстрацію.

Вимога про визнання правочину (договору) неукладеним не

відповідає можливим способам захисту цивільних прав та інтересів,

передбачених законом. Суди мають відмовляти в позові з такою

вимогою. У цьому разі можуть заявлятися лише вимоги, передбачені

главою 83 книги п'ятої ЦК ( 435-15 ).

у меняж нет нотариуса пометок !!!

да и интересный момент а просил в иске перв инст признать что получил 7-000 гривен ...они признали НО ЭТО А ПРОСИЛ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАКТ ОБМАНА ТОИСТЬ ТОЧКА ОТЩОТА ВЗАИМО РАЩЕТА ПОД РЕСТИТУЦИЮ ...

ну и кром того нет доказа что я воще что либо получил :blink:

Link to comment
Share on other sites

ну и кром того нет доказа что я воще что либо получил :blink:

Меня последнее время мучает вопрос: как можно доказать то, чего не было? а суды требуют.
Link to comment
Share on other sites

Меня последнее время мучает вопрос: как можно доказать то, чего не было? а суды требуют.

:rolleyes: очень росто

поменяйся местом стрелочника с вагоновожатым

пусть банк доказывает что ты брал

главное думать и не давать повода

Link to comment
Share on other sites

:rolleyes: очень росто

поменяйся местом стрелочника с вагоновожатым

пусть банк доказывает что ты брал

главное думать и не давать повода

....И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН !!!

20.02. мой очередной бой с беспредельщиками прихватовцами на "судебном" поле...

Благодаря Вашему, АНТИРЕЙДОВЦЫ, отношению к проблемам неравнодушных я смог подучится.

Внимательно работал с Вашими материалами и применял их в действии..

так как я не юрист, поэтому свои "житейские две копейки" и не вставлял на форуме, дабы не засорять своими " юр.знаниями" !

Великолепна СОФИ, порадовал от души Степаненко-для меня это вообще образец ВОИНА НА ЭТОМ БАНДКОВСКОМ БЕСПРЕДЕЛЬНОМ ПОЛЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ НАД ЛЮДЬМИ И ЗАКОНАМИ!!!

ДОКАЗАЛ: ...И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН !!!..

И вот к какому выводу (три копейки с Вашего позволения) пришёл. После анализа мнений.

..Мы боремся с беспредельной ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВОЙ !!! Подчёркиваю-ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВОЙ БАНДКОВСКОЙ системой, описаной ещё в 19-м веке!!!

А вот система, посредством своих сатрапов на местах, ( конкретных , поимённых начиная от "крединой заманушки МАШИ и кончая Коллектором Петрушей, выгнаным из органов 99% негодяи, "юристами"- карикатуристами ) СОВМЕСТНО!!! ставят ради своих интересов под угрозу жизнь, имущество, КОНКРЕТНЫХ, ПОИМЁННЫХ ПОПАВШИХ В ИХ "СЕТИ" ГРАЖДАН!!!

Именно эти конкретные МАШИ зазывалы, "ЮРИСТЫ"-УГОВОРИСТЫ" мошеннически используя на местах, в каждом конкретном случае, неосведомлённость обывателя-потребителя в тонкостях расставленнх письменно-словоблудных сетях и СВОЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К "ФИНАНСОВЫМ" ОРГАНИЗАЦИЯМ сделали возможным своё безбедное существование как захребетники беспринципные!

и мы "сражаемся" в судах с "представителями"-словоблудными, СИСТЕМЫ!!! Как пальцем в небо!!!

А необходимо бить конкретно!

С кем я подписывал "договор" ?

С "дашей" ! Действовавшей от имени и по доверенности.. Вот именно эту ДАШУ, а не "представителя" СИСТЕМЫ -юриста-карикатуриста привлекаю в суд для СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ!!!

Именно бухгалтера бандка, как "специалиста" проводок для свидетельства о первичных документах и пр. но в СУДЕ и под фиксацию, а не всеобемлющего спеца "юриста" с какими-то бумажками...

А на "ответы" провидных фахивцив, яки уважно вивчають запити...

Другий запит иде с посиланням на видповидь именно Ф.И.О. "провидного спеца" , а також попередження "РУКА- водителя напрямку( ЯНСОН! Значит в суд ПЕРСОНАЛЬНО ЯНСОНА! Он подписывает, значит и должен отвечать) про ПЕРСОНАЛЬНУ видповидальнисть за повноту видповиди..

и треття видповидь "уважно вивчена" повинна идти в суд про притягнення до видповидальности...

И так по КАЖДОМУ КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ!

Именно ФЕЙС, подписавший от имени БАНДКА "договор" ОБЯЗАН дать показания в суде!!!

А не представитель СИСТЕМЫ!!!

Которые терроризируют КОНКРЕТЫХ, попавших в ИХ "кредитные сети" граждан!

Link to comment
Share on other sites

Добавлю...

как Вы думаете, если для СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ в суде ПРИВЛЕКАТЬ КАК СПЕЦИАЛИСТА, БУХГАЛЕРА БАНКА "МАШУ" Ф,И,О, именно КАК СПЕЦИАЛИСТА!!! Т.е. обладающего специальными знаниями в определённой области (бухгалтеской, финансовой), и только после СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ СПЕЦИАЛИСТА БАНКА, назначать судебно-бухгалтерскую экспертизу...

Ведь если ЭКСПЕРТИЗА будет отличной от СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ СПЕЦИАЛИСТА можно говорить уже об ОБМАНЕ СУДА, а не КЛИЕНТА !!!

Ведь формула когда судья задает вопрос-"Вы видели что подписывали-ВЫПОЛНЯЙТЕ" тогда не катит..

Ибо "подписанию" предшевствует ПРЕДДОГОВОРНАЯ РАБОТА. По определённому Банком алгоритму...

Вначале выполни то и то...

Представь это и это...

Потом мы каким-то кредитным комитетом оценим...

Дадим "дозвол" -ЗАКЛЮЧАТ-НЕ заключать...

А в конце ПОДСОВЫВАЮТ ФОРМУЛЯР ПРИСОЕДИНЕНИЯ...и тупо смотрят...

Не хочешь подписывать наши условия? Что-то не нравится, "необлапшили"???

...Гуляй, Вася!! Ешь опилки, Я начальник лесопилки...

А подписал-в СЕТЯХ, курка несмышлённая...

И пока будешь "нестись процентами-платежами"-несись...

Но, только что-то....в ощип...и весь курятник в собственность бандка..

А иначе у нас СУДЬЯ виноват!

Да не виноват судья, МЫ НЕПРАВИЛЬНО ДЕЙСТВУЕМ !!!

Весь процесс необходимо ВОСПРИЗВЕСТИ В СУДЕ, под РОСПИСЬ...

И пусть суд мошенники убеждают в своей "чесности", вслух...

А то их "кредитные эксперты" не отличают кредит от займа, рассрочку от кредита...дебет от кредита...

зайдите в любую точку где они предлагают свои услуги...девочки-мальчики попугайчики...их задача сводится к одному, поймать курку и подписать...а там...

Link to comment
Share on other sites

:lol: Да...вот так "размазать" растоптать КОНСТИТУЦИЮ....

Оказывается у гривночки только ПРАВОВОЙ СТАТУС !!!!

Ай да разработчики конституции...не УДОСУЖИЛИСЬ КОНСТИТУЦИОННО ЗАКРЕПИТЬ: "иные Денежные средства в ввиде банкнот и монет отличные от выпущенных "державою ухраина" не МОГУТ быть использованы в обороте...

Действительно некоторым особям в судейской мантии нас...ть на конституцию...

Бамбуковым палочкам, признаным "деньгами" в папсуасии не запрешено "використання як засобу платежу" в ухраине...так кастрировать законы и конституцию и поставить свою подпись....

...Прилетаю в америку с ихними "зелёными" купленными у нас, в ухраине, в обменнике...

Захожу в отделение бэнк-офЭмэрико и говорю: Продайте мне ухраинские "грины"! Вот вам ваши зеленые.

А у них нема НАШИХ!!! Родимых ГРИНвнов!! Ну нема!

Они нам в Ухлохину свои гринбамаги, завезли? Завезли самолетом. А завести "наши" ГРИНвы к сабе в Ахмерику- забыли....

И пришлось везти ИХ "ГРИНЫ" обратно в ухраину, дабы получить путём продажи родимые ГРИНвы, ибо за их "зелень" мне киоске не продали сигарет! Говорят отнеси где взял и принеси платёжные гринвы...

Кто нибудь может в Чукаго купить наших ГРИНвов за их "грины"?

"операции банков" признать ВЫДАЧУ КРЕДИТА (ст.1054 кредит-ГРОШОВИ КОШТИ !!!)...ОПЕРАЦИЯ ПО КАСТРАЦИИ..ГК вот как это называется...

Link to comment
Share on other sites

В.В. Лазаревым предлагается следующее определение государства — это «особая организация политической власти общества, располагающая специальным аппаратом принуждения, выражающая волю и интересы господствующего класса или всего народа»[4].

Для Украины звучит так:

определение государства — это «особая организация политической власти общества, располагающая специальным аппаратом принуждения, выражающая волю и интересы господствующего класса»[4].

Link to comment
Share on other sites

В.В. Лазаревым предлагается следующее определение государства — это «особая организация политической власти общества, располагающая специальным аппаратом принуждения, выражающая волю и интересы господствующего класса или всего народа»[4].

Для Украины звучит так:

определение государства — это «особая организация политической власти общества, располагающая специальным аппаратом принуждения, выражающая волю и интересы господствующего класса»[4].

еще шажок еще ступенька в верх

отправлено в dcce 20/02\2012 в глав почт в 19-30

Вищий спеціалізований суд України з

розгляду цивільних і кримінальних справ

(судова палата у цивільних справах),

вул. П. Орлика, 4-А, м. Київ, 01043.

Оскаржувач: громадянин України

Олег Володимирович

Адреса: м. Київ,

Позивач: ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк»

Україна, м. Дніпропетровськ, 49094,

вул. Набережна Перемоги, буд. 50

код ЄДРПОУ 14360570

МФО № 305299

Тел. (056)7896021

Ел.скр. [email protected]

Філія «Рохрахунковий центр» ПриватБанку

МФО 320649 ЄДРПОУ 23699557

Україна, м. Київ, 03062, пр-кт Перемоги 65.

Представник позивача : Стадніков Дмитро Володимирович

Адреса: м. Київ, 02154, б-р. Давидова19 кв.28, паспорт серії СО номер: 000534 виданий: Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Київ,дата видачі 10.11.1998

Довіренність № 3118-0

03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65

Тел. (044) 5612663

КАСАЦІЙНА СКАРГА

на ухвалу Апеляційного суду м. Києва у цивільнійсправі № 22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року та рішення Голосіївського районного суду м. Києва у складі: головуючого-судді Мазурик О.Ф., секретаря Василишиної О.П., у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року.

I. Предмет та межі касаційного оскарження.

1. Ухвалою апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року залишено без змін рішення Голосіївського районного суду міста Києва у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» надалі (ПАТ КБ«ПриватБанк») до Телятнікова Олега Володимировича про звернення стягнення на предмет застави, та за зустрічним позовом Телятнікова Олега Володимировича до ПАТ КБ«ПриватБанк» про

Цитата з Зустрічного позову :

ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ

про захист прав споживачів, омана, агресивність, визнання правочину неукладеним, припинення правовідношення .

2. Не погоджуючись з рішенням суду №21064/11 від 11.07.2011 р., Представник ПАТ КБ«ПриватБанк» звернувся із апеляційною скаргою на рішення суду до апеляційного суду м. Києва .Своєю ухвалою №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 р. суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу відхилив, вважаючи, що суд першої інстанції постановив рішення із додержанням вимог матеріального і процесуального права.

3. Не погоджуючись з апеляційною скаргою Представника ПАТ КБ«ПриватБанк» та рішенням суду №21064/11 від 11.07.2011 р. мною було подане заперечення на апеляційну скаргу де також було викладено непогодження з рішенням суду .

Рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції я вважаю необ’єктивними, упередженими і необґрунтованими наслідками яких є порушення процесуального та матеріального правау зв’язку з застосуванням закону, який не поширюється на неукладені правовідносини у зв’язку з відсутності :

-- відсутності застави транспортного засобу (ст. 16 ЗУ «Про заставу»), договору застави

--договору на відкриття та обслуговування поточного рахунку клієнта,

--відсутності поточного рахунку ,

--відсутності початку користування кредитом,

--відсутності початку нарахування процентів за користування кредитом,

--відсутності нотаріального посвідчення,

--не застосовано закон який підлягав застосуванню.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А 06.11.2009 N 9

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними .

Цитата http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09

8. Відповідно до частини першої статті 215 ЦК ( 435-15 )підставою недійсності правочину є недодержання стороною(сторонами) вимог, які встановлені статтею 203 ЦК, саме на моментвчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, якийне вчинено.

У зв'язку з цим судам необхідно правильно визначати моментвчинення правочину (статті 205 - 210, 640 ЦК ( 435-15 ) тощо).Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у якихвідсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їхукладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; неотримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно,якщо відповідно до законодавства для вчинення правочину потрібнайого передача тощо). Згідно із статтями 210 та 640 ЦК ( 435-15 )не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державноїреєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.

Встановивши ці обставини, суд відмовляє в задоволенні позовупро визнання правочину недійсним. Наслідки недійсності правочинуне застосовуються до правочину, який не вчинено.

Стаття 16. Момент виникнення права застави

Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню - з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

Стаття 13. Форма договору застави

Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі. У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів.

Стаття 14. Наслідки недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення

Недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України.

Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення

Суд касаційної інстанції має право скасувати судові

рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо

застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не

застосовано закон, який підлягав застосуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 336 ч.1 п. 5, 341 Цивільного процесуального кодексу України

ПРОШУ :

змінити рішення Голосіївського районного суду м. Києва№2-1064/11від 11.07.2011 р. і ухвалу Апеляційного суду м. Києва у справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 р.

та винести нове рішення в межах ст.336 ч.1 п.5 вирішити зазначену справу по суті зустрічного позову :відсутність правовідносин відповідно до ст.16 ч.7 ЦКУ та омана при наданні фінансової послуги (Споживчий кредит ) відповідно до ст.230 ЦКУбез передачі на новий розгляд до суду першої інстанції.

II. В чому полягає неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права.

1. Цивільну справу Голосіївського районного суду м. Києва №2-1064/11 від 11.07.2011 р. за позовною заявою ПредставникаПАТ КБ«ПриватБанк» судом першої інстанції розглянуто з порушенням:

ст.214 ЦПКУ

2. При виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цьогоКодексу за відсутності доказів:

--які встановлюють правовідносини нотаріально посвідченого кредитно заставного договору, який має всі ознаки змішаного договору ст. 628 ЦКУ п. 2.

--відсутності доказу Момент виникнення права застави, ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ст.16 ЗУ «Про заставу» зафіксовано аудіо тех. засобами а також наданням судом строку на пояснення

--відсутності доказу – договору на відкриття поточного рахунку,

--відсутності доказу виконання касою банку касової операції (видатковий прибутковий касовий ордер) первинно касового документу, зафіксовано аудіо тех. засобами, а також наданням судом строку на пояснення

Постанова Правління Національного банку України14.08.2003 N 337 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 вересня 2003 р.за N 768/8089

ІНСТРУКЦІЯпро касові операції в банках України

Розділ III. Касові операції банків з клієнтами

Глава 1. Загальні вимоги до оформлення касових документів

1. До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать: заява на переказ готівки (додаток 6), прибутково-видатковий касовий ордер (додаток 7), заява на видачу готівки (додаток 8), прибутковий касовий ордер (додаток 9), видатковий касовий ордер (додаток 10 ), грошовий чек (додаток 11), а також рахунки на сплату платежів та документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі.

--відсутності доказу – надання банком інформації про фінансову послугу Споживчий кредит відповідно до постанови 168 Національного Банку України.

-- з підтвердженням Представника Банку що банк не висував вимогу про укладення договору застави, зафіксовано аудіо тех. засобами а також наданням судом строку на поясненняз підтвердженням Представника Банку що банк не висував вимогу про нотаріальне посвідчення, зафіксовано аудіо тех. засобами.

-- з підтвердженням Представника Банку що я оскаржував не ухилявся від вказаних пропозицій ,

-- з підтвердженням доказами що на перший день першого платежу за графіком погашення нараховано 44 прострочення ,

-- з підтвердженням доказами (Квитанції) банк відмовився приймати грошові кошти переказом до настання події дефолту .

Прострочення кредитора Стаття 613. ч.1

Судами не враховано заяву про Зустрічне виконання зобов'язання Стаття 538 ч.3 ЦКУ

3. У разі невиконання однією із сторін у зобов'язанні свогообов'язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона невиконає свого обов'язку у встановлений строк (термін) або виконаєйого не в повному обсязі, друга сторона має право зупинитивиконання свого обов'язку, відмовитися від його виконання частковоабо в повному обсязі.

4. За апеляційною скаргою на рішення суду № 2-1064/11 від 11.07.2011 року першої інстанції також розглянуто з порушеннями . Таким чином, суд апеляційної інстанції не тільки не скасував рішення Голосіївського районного суду м. Києва суду № 2-1064/11 від 11.07.2011 першої інстанції, яке підлягало обов’язковому скасуванню, але припустився більш грубого порушення - ПРИПУЩЕННЯ не надавши відповідну оцінку дослідженим судом першої інстанції наявним та відсутніми доказами .

Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів

Частина 4 коментованої статті забороняє здійснювати доказування через припущення, тобто твердження, які самі по собі потребують доведення.

5. Справедливі рішення судів України у даній цивільній справі мають для для мене велике значення.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні всіх клопотань за зустрічнім позовом зі сторони відповідача, зокрема, про припинення правовідносин залучення та витребування доказів, посилаючись у своїй Ухвалі № 2-1064/11 від 11.07.2011 року, що справа підлягає розгляду по ККУ у зв’язку з доведеними фактамипограбування свідоцтва реєстрації Т/З 17.10.2008 р., незаконного заволодіння Т/З та речами 17.10.2008 р., угону Т/З 8,04,2009р., незаконному зберіганнюз метою збуту ,та факту доведення до спроби само підпалу 8.04.2009 р. особами які за для своєї вигоди отримали доступ до кредитної справи та створили умови підписання угоди під впливом омани з метою особистого збагачення ,що підтверджено їх діями і ведется перевірка за участю прокуратури м. Києва та порушення кримінальної справи . Відмовивши в розгляді Зустрічного позову Голосіївський районний суд міста Києва у цивільній справі№21064/11 від 11.07.2011 року проігнорував тим, що Я, Відповідач, просив суд визначити самі факти кримінальних злочинів в мотивувальній частині позову, а не розглядати їх по суті .

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р., з якого видно, що судом було з’ясовано обставини, на які посилається позивач, винесено рішення яке могло б бути справедливе лише за Умов укладеного кредитно заставного договору (нотаріальне посвідчення)

Наявності у кредитно заставному договорі СУТЕВИХ Умов ,а саме:

--Ціна договору відповідно ст.524 ЦКУ

--Загальної вартості договору постанова НБУ 168

--не багато смисловий порядок платності ЗУ «Про захист прав споживачів», де перевага надається споживачу при розгляди справи у суді

Зазначений в заявах на видачу готівки рахунок № 2203. не належить позичальнику та не є його поточним рахунком.

До того ж група рахунків за № 2203, згідно Додатку до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Національного банку України№ 435 від 15.09.2004 р., чинної на момент виникнення спірних правовідносин, не відноситься до рахунків клієнтів.

Відповідно до п.1.10 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 р. № 254, до клієнтських рахунків належать кореспондентські, поточні (у тому числі рахунки за спеціальним режимом їх використання) та вкладні (депозитні) рахунки. Натомість внутрішньобанківські рахунки - усі інші рахунки аналітичного обліку, що не належать до клієнтських рахунків.

Відкриття поточного рахунку (договір відкриття та обслуговування рахунку клієнта ст 1066 ЦКУ), який є публічним договором і відповідно доступним для перевірки та контролю державній податковій службі у зв’язку з тим, що споживач користується послугою та сплачує відповідні податки, та НБУ з метою контролю обігу іноземної валюти. Все інше не пов’язано з послугою кредит ,а є внутрішніми банковими рахунками та операціями, які є комерційною тайною і не можуть бути відкритими без відкриття справи Прокуратурою або СБУ.

Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України спільною постановою від 28 грудня 2011 року № 1379 затвердив план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id.691〈=uk

Розділ 4. «Конвертаційні центри»

Перерахуванні на поточний рахунок грошових коштів (законного платіжного засобу), та початку користування кредитними коштами.

Відсутності шахрайства з нарахуванням просрочення 44 дні на день першого платежу за графіком .

Ухвалою апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. було залишено без змін з уточненням у мотивувальній частині, відповідно якого суд визнає, що я отримав грошові кошти (кредит) законним платіжним засобом ,та наявність застави (Т/З )

Таким чином, мотивувальна частина рішення у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. ґрунтується не на доказах, які б мали досліджуватися в процесі розгляду цивільної справи, а лише на рішенні іншої цивільної справи з іншим предметом позовних вимог

6. Суд першої інстанції не розглядав по суті зустрічну позовну заяву.

Враховуючи викладене, на основі ст.351 п.1 ч.1, 336 п.1 ч. 5,341ЦПК України, Постановою Пленуму Верховного Суду України №9 від 06.12.2009 року "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними"

ПРОШУ

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

- відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою на ухвалу апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 та рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 року;

- скасувати повністю рішення рішення Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р. року та ухвалу апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012від 01.02.2012

- винести нове рішення про ВІДСУТНІСТЬ ПРАВОВІДНОСИН У ЗВ’ЯЗКУ З НЕУКЛАДЕНІСТЮ.

Додатки:

Додатки:

1. Копія рішення Голосіївського районного суду м. Києва№2-1064/11від 11.07.2011

2. Копія ухвали суду Голосіївського районного суду м. Києва№2-1064/11від 11.07.2011

3. Копія Апеляційної с скарги.

4. Квитанція

5. Копія КРЕДИТНО-ЗАСТАВНИЙ ДОГОВІР № К2НСАЕ00000436 від «11» серпня 2008 року

6. Копія доручення № 1183 від 23.06.98 року представника ПАТ КБ «Приват банку».

7. Три копії касаційної скарги особам, які беруть участь у справі.

8. Клопотання на виправлення виявленних помилок.

Оскаржувач

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

немного не удачный день ..футболили меня в райотделе с одного этажа на другой не знали как и куда пристроить .не принимали заяву на возбуждение уголовного дела ..тоисть нач отдел по уголовным отфутоливал на обеп а нач отдела обеп отмахивался на уголовное и на отказ по причине что цивилка . :D

НО всеж не отмахнулись ..проехался поним шо танк и выяснил !!! дела с прокуратуры в разработку не поступило в том обьеме что было изначально ..нет предписания что надо сделать дознавателю обеп и вообще относится это дело к обеп или уголовному отделу !! буду торбить прокуратуру голосеевского за не ыполнение постановы прокуратуры киева а также куда все ищезло и по чьей вине --что естественно повлечет за собой внутреннюю проверку как в прокуратуре так и райотделе ..

но как я прокатился :D меня порадовало как нач обеп процетировал что такое деньги \зак платежное\ и услышал отменя что такое кредит и кто его ведает и что это такое ..в том смысле что это не то что в кассе получают .а то что это фин послуга в целом со всеми остальными договорами и обязанностями .

продолжение в понедельник .

Link to comment
Share on other sites

Я Вас тоже немного расстрою.

Вам с вероятностью 90% откажут в принятии Кассационной жалобы.

Поясню: еа решение 1 инстанции ВЫ лично апелляцию подавали? Если нет - получите отказ.

Кассация пересматривает только после отказа в апелляционной жалобе.

Если же в апелляционной инстанции вы только возражали - Аллес.

Link to comment
Share on other sites

в ответ на то что у меня не хотели принимать заяву и гоняли то в беп то в уголовный и обратно ...

подкинул им под хвост перца :rolleyes: и лично повидался с зам прокурора и ментами обрадовал ...

З А Я В А

Про службове рослідування в звьязку

з не виконанням рішення прокуратури м.Києва

пов’язане з неналежне виконання службових обов’язків ,втратою матеріалів справи, не надання відповідніх розпоряджень про проведення перевірки та відкриття кримінальної справи.

при розгляді справи № 04/2/2-Р-11 від .05.09. 2011.

Мною не одноразово були зроблені звернення до прокуратури Голосіївського району до РУ МВС Голосіївського району з приводу здійснення кримінальних злочинів , фізичними особами за для задоволення властних потреб. А саме ;

ОСОБАМИ : гр.Конченкс Олександру Михайловичу гр. мешкає: м. Київ, вул. Руденко, 6, кв. 147,

гр. Трофімову Максиму Юрійовичу, мешкає: м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 20

кв. 42, гр. Чупахіну Дмитру Олександровичу, мешкає: м. Київ, вул.

Вишгородська, ЗО, кв. 87.

пограбування ст..186 ч. 2 –свідотства реєстрації транспортного засобу Стаття 186. Грабіж

1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) - 2. Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для

життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого

насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою

групою осіб, -

незаконне заволодіння –Т/З та речами

Стаття 190. Шахрайство

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно

шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -

угон –Т/З з місця постановки ;

незаконне зберігання з метою збуту - Т/З;

Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна,

одержаного злочинним шляхом

Заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи

збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності

ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним

шляхом, -

Працівниками правоохоронних органів які розглядали справу ПРОІГНОКОВАНО ;

1 ) Ухвала суду 11.07.2011 №2-1064\11 (додаток №1 )

2) проігноровано доказ що пограбування, незаконне заволодіння та угон здійснювались з метою володіння або продажу Т/З від свого імені та на свою користь

В якому всі повноваження по користуванні та подальшому продажу та розподілу передавались конкретним особам які не визначені як представники юридичної особи ПАТ КБ «Приват банк» .

При розгляді цивильної справи встановлено що ПАТ КБ «Приват банк» не вилучав Т/З и місце їого знаходження ,на момент розгляду справи, НЕВІДОМЕ договір ЗАСТАВИ не укладався кредитний договір не має юридичної сили неукладен (відсутні нотаріальні обов’язкові посвідчення) , поточний рахунок не відкривався .Що відображено у копії аудіо запису суду.

Тому підстави відхилення відкриття кримінальной справи з посіланням на цівільні видносини є засобом для приховування діяльності злочинного угрупування.

3 ) Після скасування Генерального доручення будь яких повноважень на користування та володіння Т/З та речами у жодної особи крім мене не було . Тому зникнення Т/З з місця моеї постановки за адресою пр. Побєди 65 е угон .

Вище вказане , ігнорування та неналежне дослідження доказів беспосередне мае відношення до

статті 367. Службова недбалість

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян,

Прошу :

1) Скасувати відмови у відкритті кримінальної справи .

2) Відкрити кримінальну справу за поданною заявою про злочин до прокуратури м.Києва № 04/2/2-Р-11.

3) Забовьязати вчинити дії відповідно до заяви (додаток №5)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...

ПРИНЯЛИ К РАСМОТРЕНИЮ

УЗНАЮ ЧЕРЕЗ

САМ ТЕКСТ СМОТРИТЕ ПОЛЬЗУЙТЕ

ТЕМА ОТСУТСТВИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С БАНКОМ В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО НЕ

ВВОЩЕ ТОЕСТЬ ОНИ МНЕ НЕ ДАВАЛИ Я НЕ ПОЛУЧАЛ

ТИПИЧНАЯ ПРИМАТОВСКАЯ афера

А Я ПРИМАТ ДОСТАЮ laugh.gif

Вищий спеціалізований суд України з

розгляду цивільних і кримінальних справ

(судова палата у цивільних справах),

вул. П. Орлика, 4-А, м. Київ, 01043.

Справа № 6-9717 ск 12

судя М. К. Гримич.

Оскаржувач: громадянин України

Телятніков Олег Володимирович

Позивач: ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк»

Україна, м. Дніпропетровськ, 49094,

вул. Набережна Перемоги, буд. 50

код ЄДРПОУ 14360570

МФО № 305299

Тел. (056)7896021

Ел.скр. [email protected]

Філія «Рохрахунковий центр» ПриватБанку

МФО 320649 ЄДРПОУ 23699557

Україна, м. Київ, 03062, пр-кт Перемоги 65.

Представник позивача : Стадніков Дмитро Володимирович

Адреса: м. Київ, 02154, б-р. Давидова19 кв.28, паспорт серії СО номер: 000534 виданий: Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Київ,дата видачі 10.11.1998

Довіренність № 3118-0

03062, м. Київ, проспект Перемоги, 65

Тел. (044) 5612663

Щодо судових витрат:

Судовий збір

ПОЗИВАЧ як споживач фінансової послуги звільнений від сплати судового збору на підставі ст. 22 п.3 Закону України «Про захист прав споживачів» «споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав».

Згідно ст.5 п.7 ЗУ «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав.

Скарга не майнова.

КАСАЦІЙНА СКАРГА

З усуненими технічними помилками за зауваженнями .

на ухвалу Апеляційного суду м. Києва у цивільній справі № 22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року та рішення Голосіївського районного суду м. Києва у складі: головуючого-судді Мазурик О.Ф., секретаря Василишиної О.П., у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року.

I. Предмет та межі касаційного оскарження

1. Ухвалою апеляційного суду м. Києва у цивільній справі №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 року залишено без змін рішення Голосіївського районного суду міста Києва у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року за позовною заявою Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» надалі (ПАТ КБ«ПриватБанк») до Телятнікова Олега Володимировича про звернення стягнення на предмет застави, та за зустрічним позовом Телятнікова Олега Володимировича до ПАТ КБ«ПриватБанк» про

Цитата з Зустрічного позову :

ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ

про захист прав споживачів, омана, агресивність, визнання правочину неукладеним, припинення правовідношення .

2. Не погоджуючись з рішенням суду №21064/11 від 11.07.2011 р., Представник ПАТ КБ«ПриватБанк» звернувся із апеляційною скаргою на рішення суду до апеляційного суду м. Києва . Своєю ухвалою №22ц2690/1240/2012 від 01.02.2012 р. суд апеляційної інстанції апеляційну скаргу відхилив, вважаючи, що суд першої інстанції постановив рішення із додержанням вимог матеріального і процесуального права.

3. Не погоджуючись з апеляційною скаргою Представника ПАТ КБ«ПриватБанк» та рішенням суду №21064/11 від 11.07.2011 р. мною було подане заперечення на апеляційну скаргу де також було викладено непогодження з рішенням суду .

Рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції я вважаю необ’єктивними, упередженими та необґрунтованими в наслідок того що суд першой та апеляційної інстанції застосували ПРИПУЩЕНЯ за відсутности доказів здійсненого правочину.

Всі висновки спираються на докази НАМІРУ отримати споживчий кредит , а не на юридично відбувшийся правочин відповідно до законної форми його укладення .

Заяви на отримання фінансової послуги та готівки без наявності доказів видачі – (видатковий та прибутковий касовий ордер ) ,

та кредитно заставний договір( який був підписаний мною в наслідок ознайомлення з його змістом за проханням менеджера та був викорістаний як підстава для звернення до суду) без обов’язкового нотаріального посвідчення або договору застави який потребує нотаріального посвідчення

.

Наслідками яких є порушення процесуального та матеріального права у зв’язку з застосуванням закону, який не поширюється на неукладені правовідносини у зв’язку з відсутності :

1)---- відсутності застави транспортного засобу (ст. 16 ЗУ «Про заставу»), договору застави;

2)----відсутності нотаріального посвідчення (договору застави та або кредитно заставного договору);

3)----договору на відкриття та обслуговування поточного рахунку клієнта;

4)----відсутності поточного рахунку ;

5)----відсутності доказу отримання грошових коштів та початку користування кредитом;

6)----відсутності початку нарахування процентів за користування кредитом та сплати податків державі за користування послугою; ,

Не застосовано закон який підлягав застосуванню.

Суд першои та апеляційної інстанції спирався тільки на докази НАМІРУ вчинити правочин та отримати гроші готівкою.

Не може бути визнаний дійснім або недійсним правочин,

який не вчинено.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А 06.11.2009 N 9

Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними .

Цитата http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-09

8. Відповідно до частини першої статті 215 ЦК ( 435-15 )підставою недійсності правочину є недодержання стороною(сторонами) вимог, які встановлені статтею 203 ЦК, саме на момент вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено.

У зв'язку з цим судам необхідно правильно визначати момент вчинення правочину (статті 205 - 210, 640 ЦК ( 435-15 ) тощо). Зокрема, не є укладеними правочини (договори), у яких від сутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; не отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно,якщо відповідно до законодавства для вчинення правочину потрібна його передача тощо). Згідно із статтями 210 та 640 ЦК ( 435-15 )не є вчиненим також правочин у разі нездійснення його державної реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.

Встановивши ці обставини, суд відмовляє в задоволенні позову про визнання правочину недійсним. Наслідки недійсності правочину не застосовуються до правочину, який не вчинено.

Стаття 16. Момент виникнення права застави

Право застави виникає з моменту укладення договору застави, а в разі, коли договір підлягає нотаріальному посвідченню - з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

Стаття 13. Форма договору застави

Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі. У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів.

Стаття 14. Наслідки недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення

Недотримання вимог щодо форми договору застави та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність договору з наслідками, передбаченими законодавством України.

Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення

Суд касаційної інстанції має право скасувати судові

рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо

застосовано закон , який не поширюється на ці правовідносини, чи не застосовано закон , який підлягав застосуванню .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 336 ч.1 п. 5, 341 Цивільного процесуального кодексу України

ПРОШУ :

Винести нове рішення в межах ст.336 ч.1 п.5

Відсутність правовідносин відповідно до ст.16 ч.7 ЦКУ . Згідно із статтями 210 та 640 ЦК ( 435-15 )не є вчиненим правочин у разі нездійснення його державної реєстрації, якщо правочин підлягає такій реєстрації.

II. В чому полягає неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм процесуального права.

1. Цивільну справу Голосіївського районного суду м. Києва №2-1064/11 від 11.07.2011 р. за позовною заявою ПредставникаПАТ КБ«ПриватБанк» судом першої інстанції розглянуто з порушенням:

ст.214 ЦПКУ

2. При виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних правовідносин, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 355 цього Кодексу за відсутності доказів:

--які встановлюють правовідносини нотаріально посвідченого кредитно заставного договору, який має всі ознаки змішаного договору ст. 628 ЦКУ п. 2. Цитата http://www.bestreferat.ru/referat-199116.html

http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65635b...21216c27_0.html

Загальна характеристика змішаних договорів

ВИСНОВКИ

6. Оскільки в змішаному договорі поєднання різних елементів повинно мати специфічну мету, то він може бути визнаний недійсним не лише при порушенні вимог цивільно-правових норм, але й при логічній несумісності окремих його умов, що відносяться до різних типів договорів, незалежно від впливу такої несумісності на кінцевий правовий результат. При цьому норма статті 217 ЦК України, яка припускає, що недійсність окремої частини правочину може не призводити до недійсності іншої його частини і правочину в цілому, в даному випадку застосована бути не може, оскільки визнання недійсним істотної умови договору призводить до недійсності його в цілому. Це ж правило має застосовуватись і щодо визнання змішаного договору неукладеним, якщо не досягнуто згоди щодо умов, які стосуються одного з його елементів.;

--відсутності доказу Момент виникнення права застави, ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ст.16 ЗУ «Про заставу» зафіксовано аудіо тех. засобами а також наданням судом строку на пояснення .

На момент мого наміру отримати финансову послугу «Споживчий кредит» чинним був

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З

03.03.2004 N 20/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 березня 2004 р.

за N 283/8882

Про затвердження Інструкції про порядок вчинення

нотаріальних дій нотаріусами України

ГЛАВА III

ПРАВИЛА ВЧИНЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ

35. Нотаріуси посвідчують правочини, щодо яких законодавством

установлено обов'язкову нотаріальну форму.

Відповідно до чинного законодавства обов'язковому

нотаріальному посвідченню підлягають:

договори про відчуження (купівля - продаж, міна, дарування,

пожертва, рента, довічне утримання (догляд), спадковий договір)

нерухомого майна (статті 657, 715, 719, 729, 732, 745, 1304

Цивільного кодексу України ;

іпотечні договори, договори про заставу транспортних засобів,

космічних об'єктів (стаття 18 Закону України "Про іпотеку"

, стаття 13 Закону України "Про заставу" ,

стаття 577 Цивільного кодексу України ;

На данній момент часу диючим є

Документ 2654-12, чинний, остання версія - Редакція від 08.04.2012, підстава 4498-17

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про заставу

Стаття 13. Форма договору застави

Договір застави повинен бути укладений у письмовій формі.

У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космічні об'єкти, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації,

договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі

відповідних правовстановлюючих документів. Нотаріальне посвідчення

договору застави нерухомого майна, транспортних засобів

провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна

або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін

договору, договору застави космічних об'єктів - за місцем

реєстрації цих об'єктів.

--відсутності доказу – договору на відкриття поточного рахунку,

--відсутності доказу виконання касою банку касової операції (видатковий прибутковий касовий ордер) первинно касового документу, зафіксовано аудіо тех. засобами, а також наданням судом строку на пояснення

Постанова Правління Національного банку України14.08.2003 N 337 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

5 вересня 2003 р.за N 768/8089

ІНСТРУКЦІЯпро касові операції в банках України

Розділ III. Касові операції банків з клієнтами

Глава 1. Загальні вимоги до оформлення касових документів

1. До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать: заява на переказ готівки (додаток 6), прибутково-видатковий касовий ордер (додаток 7), заява на видачу готівки (додаток 8), прибутковий касовий ордер (додаток 9), видатковий касовий ордер (додаток 10 ), грошовий чек (додаток 11), а також рахунки на сплату платежів та документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі.

--відсутності доказу – надання банком інформації про фінансову послугу Споживчий кредит відповідно до постанови 168 Національного Банку України.

-- з підтвердженням Представника Банку що банк не висував вимогу про укладення договору застави, зафіксовано аудіо тех. засобами а також наданням судом строку на пояснення з підтвердженням Представника Банку що банк не висував вимогу про нотаріальне посвідчення, зафіксовано аудіо тех. засобами.

-- з підтвердженням доказами що на перший день першого платежу за графіком погашення нараховано 44 дні прострочення ,

-- з підтвердженням доказами (Квитанції) банк відмовився приймати грошові кошти переказом до настання події дефолту .

Прострочення кредитора Стаття 613. ч.1

Судами не враховано заяву про Зустрічне виконання зобов'язання Стаття 538 ч.3 ЦКУ

3. У разі невиконання однією із сторін у зобов'язанні свого обов'язку або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов'язку у встановлений строк (термін) або виконає його не в повному обсязі, друга сторона має право зупинити виконання свого обов'язку, відмовитися від його виконання частково або в повному обсязі.

4. За апеляційною скаргою на рішення суду № 2-1064/11 від 11.07.2011 року першої інстанції також розглянуто з порушеннями . Таким чином, суд апеляційної інстанції не тільки не скасував рішення Голосіївського районного суду м. Києва суду № 2-1064/11 від 11.07.2011 першої інстанції, яке підлягало обов’язковому скасуванню, але припустився більш грубого порушення - ПРИПУЩЕННЯ не надавши відповідну оцінку дослідженим судом першої інстанції наявним та відсутніми доказами .

Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів

Частина 4 коментованої статті забороняє здійснювати доказування через припущення, тобто твердження, які самі по собі потребують доведення.

5. Справедливі рішення судів України у даній цивільній справі мають для для мене велике значення.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні всіх клопотань за зустрічнім позовом зі сторони відповідача, зокрема, про припинення правовідносин залучення та витребування доказів, посилаючись у своїй Ухвалі № 2-1064/11 від 11.07.2011 року, що справа підлягає розгляду по ККУ у зв’язку з доведеними фактами пограбування свідоцтва реєстрації Т/З 17.10.2008 р., незаконного заволодіння Т/З та речами 17.10.2008 р., угону Т/З 8,04,2009р., незаконному зберігання з метою збуту , та факту доведення до спроби само підпалу 8.04.2009 р. особами які за для своєї вигоди отримали доступ до кредитної справи та створили умови підписання угоди під впливом омани з метою особистого збагачення ,що підтверджено їх діями і ведется перевірка за участю прокуратури м. Києва та порушення кримінальної справи . Відмовивши в задоволенні Зустрічного позову Голосіївський районний суд міста Києва у цивільній справі №21064/11 від 11.07.2011 року проігнорував тим, що Я, Відповідач, просив суд визначити самі факти кримінальних злочинів в мотивувальній частині позову, а не розглядати їх по суті .

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-1064/11 від 11.07.2011 р., з якого видно, що судом було з’ясовано обставини, на які посилається позивач, винесено рішення яке могло б бути справедливе лише за Умов укладеного кредитно заставного договору (нотаріальне посвідчення), та наявності ознак виконання банком головної умови за зверненням споживача надання грошових коштів з метою розрахунку з резидентом фізичною особою готівкою – законним платіжнім засобом. А також ознак погодження з сутевими умовами .

Але у договорі відсутні такі умови або взагалі суперечать законодавству України:

--Ціна договору відповідно ст.524 ЦКУ відсутня , та не пов’язана з грошовою одиницею держави Україна в якості еквівалента . Всі розміри платності виражені в іноземній валюті .

--Загальної вартості договору (постанова НБУ 168) , а також докази виконання банком цієї постанови .

Зазначений в заяві на видачу готівки рахунок № 2203. не належить позичальнику та не є його поточним рахунком.

До того ж група рахунків за № 2203, згідно Додатку до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженої Постановою Національного банку України №435 від 15.09.2004 р., чинної на момент виникнення спірних правовідносин, не відноситься до рахунків клієнтів.

Відповідно до п.1.10 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18..

[20:59:44] Олег: ПРИНЯЛИ К РАСМОТРЕНИЮ ДАТУ У

[21:02:54] Олег: ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ И ЕЩО ДАЛ КВИТАНЦИЮ И СКАЗАЛ ЧТО ДЕЛО НЕ МАЙНОВОЕ И КАСАЕТСЯ ЗУЗПС ПОЭТОМУ БЕСПЛАТНО НО ЧТОБ НЕ ВОЗНИКЛО ПРЕТЕНЗИЙ И СОБЛАЗНА ЗАКРЫТЬ ПРИОБЩАЮ К СКАРГЕ

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

КАСАЦИЯ расматривают дату не сказали ..очевидни притирают с узагальненням

что касаомо ру мвд

подал через нач гол района заяву вновь --хоть на ранее проведенную работу не получил ответов как из рай прокуратуры так и ру а им уже обежав круг на хвост наступил

подаю в убоз пока растелятся в ру а именно УЧАСТКОВОМУ ПОПАЛО -№ 5818 ТЕЛ 5253188

ИМ НА ХВОСТ СВОИЖЕ НАСТУПЯТ

ДО Управління з боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) ГУ МВС м.Києва

Від Телятнікова Олега Володимировича

Пр.. м.Київ 03039 пр. 40 річя Жовтня б. 9 кв. 42

Тел. 5252005 0674655060 068599 4 999

ЗАЯВА ПРО ЗЛОЧИН

Скоєній групою осіб.. та на підставі рішення суду

17.09.2008р., близько 23.00. я залишив автомобіль фольксваген що належить мені,за адресою пр. Победи 67 , працівнику ПриватБанку Трофимову М.Ю. в зв’язку з тим, що, начебто, за моїм кредитом в ПриватБанку сформувалась заборгованість. Я намагався заперечити проти залишання автомобіля на стоянці ПриватБанку, але осіб, що називалися працівниками банку Конченко О.М., Трофимовим М.Ю. та Чупахіним Д.О., було троє, в процесі розмови вони вже забрали у мене технічний паспорт автомобіля,(Одеська площа магазин Магелан ,запросили з метою сфотографувати для звітності) який не віддавали, та переконували мене, що на наступний день автомобіль буде мені повернено. При цьому склали акт в якому воні відмовились розписатись пояснивши що це установлений бланк и пидпісу виконавця не потребує. та я. На мою пропозицію дозволити мені забрати особисті речі Трофимову М.Ю, а саме:

1) зварювальній апарат 220в. -

2) маск зварювальну специализовану-

3) дрель мала

4) болгарка мала

5) степлер електричний

6) струбцини специализовани 600..800..STENLI

7) струбцині малі 10 щт

8) специализовані ключі

9) тестер

10)Лебідка подовжена

11) Електро краско пульт

Та инші цині речі .

вказані особи відповіли відмовою та сказали, щоб приїжджав завтра - тоді заберу.

На наступний день я приїхав до ПриватБанку, але співробітники, що умовили мене залишити автомобіль, повідомили, що останній залишиться на стоянці ПриватБанку, а я, якщо хочу повернути речі, що знаходяться в автомобілі, повинен якомога скоріше скласти генеральну довіреність на автомобіль ТА СПЛАТИТИ ВЖЕ ПОДВОЕНУ СУММУ ВІД ОЗВУЧЕОЇ ПРИ ПРИМУСОВОМУ ВИЛУЧЕННІ И ПОЯСНІЛИ ЩО НАПЕРЕД ЗА 2 МІСЯЦІ . Впевнений в законності дій зазначених працівників, та в тому, що після підписання мені повернуть автомобіль та речі на інших додаткових умовах , так і не отримавши особисті речі, 18.12.2008р. проїхав разом з Конченко О.М., Трофимовим М.Ю. та Чупахіним Д.О. до нотаріуса в м.Васильків Київської області де оформив на них генеральну довіреність на розпорядження зазначеним автомобілем З НЕВЕЛИКІМ СКАНДАЛОМ У ЗВЬЯЗКУ З ТІМ ЩО Я РОЗГЛЕДИВ У ЗРАЗКУ ФРАЗУ ПРО \\ БЕЗ ПРАВА СКАСУВАННЯ\\ ЩО ЗА МОЇМ НАПОЛЯГАННЯМ БУЛО ВИЛУЧЕНО . Після цього я попросив у них дозволу забрати свої речі з автомобіля , на що отримав відмову.

19.02.2009р. так і не отримавши речі з машини та саму машину я анулював генеральну довіреність на автомобіль. ТА ОДРАЗУ ПОДАВ ЗАЯВУ ДО РАЙВДИЛУ ПРО ПОГРАБУВАННЯ ТЕХ ТАЛОНА КЛЮЧИВ НЕЗАКОННЕ ВІЛУЧЕННЯ РЕЧЕЙ ТА САМОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ..ЗТВЕРТАЮЧИ УВАГУ НА ТЕ ЩО АВТОМОБИЛЬ НЕ Е ЗАСТАВОЮ –ДОГОВІР ЗАСТАВИ НЕ УКЛАДАВСЯ А ДОРУЧЕННЯ СВОЕЧАСНО СКАСУВАВ. Вже пізніше мною було з’ясовано що вони діялі від свого особистого умислу та ініциатіви у змові ..Приват банк не давав такого розпорядження та не надавав мені обов’язкового попередження .\що підтверджено рішенням суду Голосіївського м.Київ Апеляцийного суду та Дніпропетровського суду З того по теперішній час відбулися судові засіданні по справі з ПриватБанком в рамках ГК України. Крім того Голосіївський суд встановив, що справа не може вирішуватись в рамках тільки ГК і необхідно застосувати норми КПК України, так як в діях Конченко О.М., Трофимова М.Ю. та Чупахіна Д.О. вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями КК України. На мої неодноразові звернення до Голосївського РУ ГУМВС України в м.Києві та Прокуратуру Голосівського району м.Києва приходять формальні відписки про відсутність складу злочину, що суперечить висновкам суду. ТА ПИДТВЕРЖУЕ ТЕ ЩО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РУ МВС Є ДЕЯКИІ ОСОБИ ЯКИ ПРИКРІВАЮТЬ ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛІШНІХ ВКАЗАННИХ ПРАЦИВНІКИВ МВС У ЗМОВИ. Крім того мої численні заяви з приводу відкритя справи по угону Т/З з місця постановкі мені було відмовлено вважаю що вказані особи мають вплів на деяких працивнікив РУ МВС Голосіївського і КиєвоСвятошинського районів м.Києва куді мною булі подани заяви ..Не зважаючи на рішення суду ЯКЕ ВСТАНОВИЛО ОБСТАВИНИ та винесло рішення. На данній момент Т\З знаходіться у стані угону я не маю можливості їм користуватись місце знаходження офіційно не відомо техталон зник

Прошу

1) Відкріти кримінальну справу за вказаніми злочинами та встановити причетних осіб .

24 04 2012 Телятніков олег Володімирович

Додатки :

1) Рішення голосіївського суду про відмову ст. 205 ч.1

2) Рішення голосіївського суду про відмову Приват банку.

3) Рішення Апеляційного суду

4) Акт приват банку \отрімануй у судовому розрляді.

5) Акт мій екземпляр.

6) Доказ навмисного втручання в систему банку з метою зробити подію дефолту.

7) ДАІ

8) Прокуратура

ЩАС ПОДАЮ И В АТАКУ С ДЕЛОМ НА РУКАХ

Link to comment
Share on other sites

Что это за доказ?

ДЕЛО В ТОМ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОТВЕТ ДИРЕКТОРА ОТДЕЛЕНИЯ ГАНОЦКОГО О В О ТОМ ЧТО НА ДАТУ 24.09.08 НАЧИСЛЕНО 44 ДНЯ ПРОСРОЧКИ --СООТВЕТСТВЕННО ПЕНЯ ...

но сам прикол в том что это дата соответствует ПЕРВОМУ БАНКОВОМУ ДНЮ

:lol: ПЕРВОГО ПЛАТЕЖА ЗА ГРАФИКОМ :lol:

МОГУ СКИНУТЬ :rolleyes:

ИТАК ОТЧОТ В УБОЗ БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ УТРОМ В 10 СЛЕДАК ПОКА РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ПРИНИМАТЬ МЕР <_<

НА ПРОКУРАТУРУ РАЙОНА НАЕХАЛ ОКАЗЫВАЕТСЯ ОНИ ОТРЕАГИРОВАЛИ И ОТМЕНИЛИ ОТКАЗ О ВОЗБУЖДЕНИИ ИНАПРАВИЛИ МАТЕРИАЛ НА ДОПРОВЕРКУ .. В ТОТ МОМЕНТ ИХ ДОГОНЯЕТ УЖЕ НОВАЯ ПЕРЕПРОВЕРКА .

Link to comment
Share on other sites

ДЕЛО В ТОМ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ОТВЕТ ДИРЕКТОРА ОТДЕЛЕНИЯ ГАНОЦКОГО О В О ТОМ ЧТО НА ДАТУ 24.09.08 НАЧИСЛЕНО 44 ДНЯ ПРОСРОЧКИ --СООТВЕТСТВЕННО ПЕНЯ ...

но сам прикол в том что это дата соответствует ПЕРВОМУ БАНКОВОМУ ДНЮ

:lol: ПЕРВОГО ПЛАТЕЖА ЗА ГРАФИКОМ :lol:

Это больше похоже на обман банка
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...