ЗРАЗОК ЗАЯВИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ, ст. 13 и 6(1)


Recommended Posts

КОРОТКИЙ ВИКЛАД СУТІ СКАРГИ


Конституцією України, а саме ст.. 47 закріплено право кожного громадянина на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Держава Україна не створила відповідних умов для побудування житла, придбання його у власність або взяття в оренду, тому з метою реалізації даного конституційного права задля придбання для мене та моєї сім’ї житла у власність заявник звернувся до комерційного банку для отримання іпотечного кредиту.
«***»***** 2*** року між заявником *******, та Закритим акціонерним товариством «*********»(надалі за текстом — Банк) укладено кредитний Договір № ****** від **.**.2*** року. Зазначений Договір укладений сторонами із визначенням його змісту на основі стандартної форми, запропонованої Банком для клієнтів-фізичних осіб. На час укладання кредитного Договору заявником була достовірно надана інформація про його фінансово-майновий стан та відповідно до умов надання кредитних коштів була надана довідка про отримання доходу у національній валюті України за шість місяців, що передували місяцю отримання кредиту.

Відповідно до п. 1.2 кредитного договору Банк зобов’язався надати Позичальникові кредитні кошти на придбання квартири, що знаходиться за адресою : Україна, **********. у розмірі 36800,00 доларів США (Сполучених Штатів Америки) (******** Долар США 00 цент.) з кінцевим терміном погашення у строк до «**» **** 2**** р. із відсотковою ставкою за користування кредитом у розмірі 12 % річних, з покладенням на заявника обов’язку належним чином використати та повернути Банку суму отриманого кредиту, а також сплатити відповідну плату за користування ним та виконати інші зобов’язання, визначені Договором.

Проте, як вияснилось пізніше, користуючись необізнаністю позичальника (заявника) при укладанні кредитного договору банк приховав обов’язкові умови його виконання, він не визначив ціну договору, поклав усі валютні ризики на позичальника і в подальшому вимагав від заявника сплати за збільшеною неузгодженою ціною. Коли заявник відмовився від виконання неправомірної вимоги банку, банк звернувся до приватного нотаріусу задля примусового стягнення іпотечного майна (житла). Фактично така поведінка банку може кваліфікуватись як шахрайські дії, мета яких є отримання надприбутків, заволодіння майном свого клієнту (заявника).

Для відповідного юридичного захисту заявник звернувся до суду з позовними заявами «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним» та «Про захист конституційних прав дитини та визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню» проте по першому позову суди першої та апеляційної інстанції встали на сторону комерційної установи і не задовольнили позовні вимоги заявника. При цьому грубо порушили матеріальне та процесуальне право. Фактично суди встали ланцюгом в корупційній схемі для заволодіння майном позичальника, незважаючи на те, що позичальник пропонував банку повернути отриману суму, але за чесною ціною, тобто застосувати наслідки недійсності правочину (повернення отриманої суми але без неправомірно нарахованих платежів).

По другому позову «Про захист конституційних прав дитини та визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню» суд першої інстанції також відмовив в задоволенні позовних вимог. Рішення було оскаржене до апеляційного суду, в подальшому апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу частково і визнав виконавчий напис нотаріуса неправомірним, тим, що не підлягає виконанню. Отже в цієї частині національний суд захистив свого громадянина від неправомірних дій банку та нотаріуса..
Позов «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним» на даний час оскаржується в суді касаційної інстанції, але до цього часу рішення касаційного суду не існує або не отримано заявником, повідомлення про розгляд справи не було. Враховуючі можливе навмисне затягування розгляду справи і закінчення граничного піврічного терміну подання відповідної скарги до Європейського суду після остаточного рішення (рішення апеляційного суду було винесено ** **** 20** р) заявник просить суд прийняти дану заяву до розгляду. Крім того суд касаційної інстанції фактично не залучає сторони для розгляду справи по суті і виносить рішення без присутності сторін. Тобто суд касаційної інстанції переважно аналізує виключно матеріали справи і не надає змоги сторонам захищати себе особисто або через представника в суді касаційної інстанції

При винесенні рішень суди порушили чинне законодавство України і також Конвенцію, а саме:
Статтю 6 (1) Право на справедливий суд, статтю 13 Право на ефективний засіб юридичного захисту

Адже при розгляді справи існували груби порушення матеріального та процесуального права, суди проявили себе як упереджені, приховували свої порушення, викриття яких суттєво може вплинути на подальший захист своїх прав та прав сім’ї заявника .


На підставі вищезазначеного заявник просить розглянути заяву та винести справедливе рішення по справі.

__________________________________________________

Вышеизложенная заява может и не подаваться. Однако если формуляр содержит более 15 листов, то необходимо еще добавить вышеизложенный КОРОТКИЙ ВИКЛАД СУТІ СКАРГИ

Первые два листа формуляра (титульный лист и раздел I. LES PARTIES THE PARTIES СТОРОНИ) в текстовом документе, который можно скачать.
___________________________________________________


II. EXPOSE DES FAITS
STATEMENT OF THE FACTS
ВИКЛАДЕННЯ ФАКТІВ
(Voir chapitre II de la note explicative)
(See Part II of the Explanatory Note)
(Див. Розділ ІІ Пояснювальної нотатки)


У даному розділі викладені обставини, що стосуються заявлених у цій Скарзі порушень Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі - Конвенція). При цитуванні документів текст полягає в лапки і виділяється курсивом.


14.1. 28 червня 1996 року Верховною радою України прийнята Конституція України, в якої статтею 47 Конституції України закріплено право кожного громадянина на житло. «Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.»
Але держава Україна на законодавчому рівні не створила прозорих та діючих механізмів для придбання громадянами житла у власність для проживання разом з сім’єю заявнику.
З метою реалізації даного конституційного права задля придбання для заявника та його сім’ї житла у власність заявник вимушен був звернутися до комерційного банку для отримання довгострокового іпотечного кредиту (кредиту для придбання житла).

14.2. ** грудня 2*** року між заявником та Закритим акціонерним товариством «*****»(надалі за текстом — Банк) укладено кредитний Договір № **** від **.**.20** року з метою придбання для себе та членів моєї сім’ї квартиру у власність. Зазначений Договір укладений сторонами із визначенням його змісту на основі стандартної форми, запропонованої Банком для клієнтів-фізичних осіб. На час укладання кредитного Договору заявником Банку була достовірно надана інформація про фінансово-майновий стан заявника та відповідно до умов надання кредитних коштів заявником була надана довідка про отримання доходу у національній валюті України (гривні) за шість місяців, що передували місяцю отримання кредиту.
Відповідно до п. 1.1 кредитного договору Банк надав заявнику кредитні кошти на придбання квартири, що знаходиться за адресою : Україна, ******* у розмірі 36800,00 доларів США (Сполучених Штатів Америки) (****** Долар США 00 цент.) з кінцевим терміном погашення у строк до «**» ***** 2*** р. із відсотковою ставкою за користування кредитом у розмірі 12 % річних, з покладенням на заявника обов’язку належним чином використати та повернути Банку суму отриманого кредиту, а також сплатити відповідну плату іноземною валютою за користування ним та виконати інші зобов’язання, визначені Договором. Проте банк, при укладанні кредитного договору, приховав певні обов’язкові умови, які значно впливають на подальше їх виконання. Банк не ознайомив та не зазначив в кредитному договорі або в окремому документі, що у заявника виникають додаткові обов’язки по сплаті кредитних платежів в сумах, що перевищують початкові узгоджені. Ці обов’язки банк не зазначив в договорі, але вимагав для виконання. Також банк приховав обов’язкові платежі, що полягали в виконанні конвертації національної валюти в іноземну, за рахунок чого збитки позичальника були перевищені в два рази. Свої обов’язки перед банком заявник виконував сумлінно у зазначені періоди та в сумах, що значно перевищують зазначені в графіку платежів - додатку до кредитного договору.


14.3. Але ** _______ 2*** року банк направив до заявника Вимогу, згідно з якої він повинен був сплатити всю суму заборгованості одразу, тим паче збільшену на власний розрахунок банку, який із заявником під час укладання кредитного договору не узгоджувався та не роз’яснювався йому. Отже банк приховав обов’язкові щомісячні суми до сплати за кредитним зобов’язанням. Банк фактично приховав інформацію що стосується ціни договору, але пропонував стягнення саме по зміненій ціні, причому ця зміна відбулася виключно за власним розсудом банку, а не при узгодженні сторін.

14.4. Дану вимогу заявник не виконав, так як вважає її неправомірною, в якої зазначена ціна договору, яка неузгоджена сторонами. Проте заявник неодноразово просив банк надати алгоритм, математичну формулу нарахування обов’язкових кредитних платежів, адже банк такої формули заявнику не надавав під час укладання договору, також він не зазначив навіть орієнтовно обов’язкові щомісячні кредитні платежі, незважаючи на те, що ст.. 11 закону України «Про захист прав споживачів» чітко встановлено необхідність визначення сукупної вартості кредиту в кредитних договорах. Заявник також звертався до банку з письмовими запитами з проханням перевести валюту зобов’язання кредитного договору (щомісячних платежів),- долар США у національну валюту України, як це вимагає законодавство України, адже на момент укладання договору заявник не був обізнан щодо такої специфіки укладання умов будь-якого договору на території України. Але банк приховав, що будь яке зобов’язання на території України між резидентами має бути виражено виключно у національної валюті.

Згідно частини 2 статті 638 Цивільного Кодексу України (ЦК) істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Істотні умови кредитного договору визначаються в статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів» , яка вказує , що у договорі про надання споживчого кредиту письмово зазначаються: «… 2) детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача… »
Це зумовлено тим, що згідно цієї ж статті : «Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцеві будь-які збори, відсотки або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.»
Але банк, незважаючи на те, що споживач, тобто заявник, не зобов’язан сплачувати будь - які вартісні елементи, що не були зазначені в договорі, все ж таки вимагав від нього збільшені суми до сплати.
Разом з цим банк порушив низку законів України та інших нормативно правових актів,користуючись на той час правовою необізнаністю заявника, виражаючи зобов’язання в кредитному договорі в іноземної валюті (долар США) і вимагаючи, щоб заявник в подальшому сплачував за кредитом саме в іноземної валюті (долар США), що спричинило також значне збільшення сум до сплати, в зв’язку з девальвацією національної валюти України, на стабільність якої заявник, як громадянин України не має жодних засобів впливу. Таким чином, банк майже шахрайськими засобами (з приховуванням обов’язкових умов договору) односторонньо без узгодження сторін кредитного договору поклав всі валютні ризики виключно на свого клієнта, споживача фінансових послуг банку, що спричинило значне погіршення фінансового стану позичальника.

Проте статтею 99 Конституції України встановлено: «Грошовою одиницею України є гривня»;
статтею 35 Закону України „Про Національний банк України” встановлено: «Гривня (банкноти і монети) як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України»;

статтею 32 Закону України "Про Національний банк України" встановлює, що «обіг і використання, як засобу платежу, на території України інших грошових одиниць, окрім національної, забороняються»;

статтею 3 Декрету Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” № 15-93 від 1993р., «валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань»;

статтею 533 Цивільного кодексу України встановлено: «Грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях»;

статтею 192 Цивільного кодексу України також передбачає беззаперечну заборону використання іноземної валюти окрім випадків, що прямо передбачені та умови яких визначені законом;

статтею 3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” «гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України.»

Заявник неодноразово звертався до Банку з проханням привести кредитний договір в рамки діючого законодавства України (копії листів в додатку **), але банк знехтував цими зверненнями, що спричинило додаткові фінансові збитки для заявника, які виникали при конвертації національної валюти України в долар США.

14.4. ** ****** 20** року в нашої сім’ї народилася донька ******* (копія Свідоцтва про народження в додатку **).

14.5. **.**.20** року, незважаючи на вищезазначені порушення закону з боку банку, банк односторонньо звернувся до приватного нотаріуса з метою стягнення іпотечного майна (квартири, що є житлом), де проживає заявник разом зі своєю сім’єю – дружиною та донькою.

14.6. З метою ефективного юридичного захисту своєї сім’ї, для недопущення вчинення нотаріального напису **00.00.20** року заявник звернувся до суду загальної юрисдикції з позовом до банку «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними».

14.7. 00.000. 20** року вийшла ухвала про відкриття судового провадження по вищезазначеної позовної заяві, тобто заява прийнята судом у провадження. Про що негайно було повідомлено нотаріуса.
Але цією же датою (00.00.20** року) за відповідною заявою Публічного акціонерного товариства «*****» приватним нотаріусом ******** було вчинено відповідний нотаріальний напис, що дозволяє в позасудовому порядку позбавляти житла. Дії нотаріуса та, як ініціатора, ПАТ «*******» в даному випадку заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам заявника та інтересам, свободам та інтересам сім’ї заявника, зокрема малолітньої дитини, що народилася у **** місяці 20** року, також громадським інтересам.
Заявник вважає ці дії противоправними, так як його було вчинено з грубими порушеннями чинного законодавства з огляду на наступне:
По-перше, вчинено нотаріальний напис поза межами ******* нотаріального округу, тобто поза межами округу в якому знаходиться житло (іпотечне майно). Відповідно до вимог ч.3 ст.13-1 Закону України «Про нотаріат»
«нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом.»
Частина 1 ст.13-1 Закону встановлює, що
«нотаріальний округ – це територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса.»
В даному випадку діяльність нотаріуса була розповсюджена за межами свого нотаріального округу, так як іпотечне майно знаходиться в ******** окрузі, а нотаріус знаходився в ***** нотаріальному окрузі.

По-друге, вчинено нотаріальний напис при невизначеності, спірності заборгованості. Підтвердження цьому численні листування з банком (про які банк не заперечував та визнає, отже це не підлягає доказуванню), безпосередньо з нотаріусом щодо спірності порядку вчинення , суми заборгованості, також наявність звернення до суду з метою юридичного захисту своїх прав, ще до вчинення нотаріального напису. Також додатково свідчить про спірність боргу суперечливість щодо закінчення строку дії договору. За умовами договору термін його дії закінчується у 20** році. Лише після спливу цього терміну можливо будь-яке стягнення у разі наявності заборгованості. Згідно умов договору відповідач мав право звернутися до нотаріусу лише після ***** 20** року, так як в п 1.6 визначено, що строк повернення кредиту встановлено по **000.00.20** р. Це додатково підтверджено п. 3.2.5 в якому зазначено, що позичальник має здійснювати повернення кредиту в розміри та строки згідно графіку повернення кредиту та сплати процентів. В графіку платежів також визначена кінцева дата 00 .00 20** року.

Крім того, розрахунок, що було надано банком нотаріусу для вчинення нотаріального напису суперечить розрахунку заявника. Адже заявник сплачував сумами, що перевищують зазначені в графіку, тому жодного неналежного виконання умов договору не існувало. Крім того, нотаріусом та в подальшому і судом не враховані зміни в ціні договору з підстав валютного коливання по відношенню до національної валюті, що також не передбачено умовами кредитному договору.

По-третє, подані банком документи для вчинення нотаріального напису не свідчать про безспірність боргу. Це одноосібно виконаний розрахунок зацікавленої стороною, одним співробітником банку. Будь яких первинних документів або заяв зі згодою суми боргу від боржника або стягувача не надавалось. Проте відповідно до ст. 88 ч. 1 Закону України «Про нотаріат», «нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують заборгованість або іншу відповідальність боржника перед стягувачем.»

Аналогічні вимоги щодо наявності саме документів, що встановлюють безспірність визначені також в Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. N 1172 :
«Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими угодами
1. Нотаріально посвідчені угоди, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно.
Для одержання виконавчого напису подаються:
а) оригінал нотаріально посвідченої угоди;
б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов'язання.»

Нотаріус та, в подальшому суд, неправомірно вважав, що надана таблиця, в якої визначені певні суми нібито існуючій заборгованості і є тим самим документом, що підтверджує безспірність заборгованості.
Проте згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
«Первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення;
Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період;
Користувачі фінансової звітності - фізичні або юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.
Статтею 3 вищезазначеного закону встановлена мета ведення обліку та звітності: Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Стаття 4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:
повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
Стаття .9 Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:
назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.»


Таким чином, визначення суми боргу, що здатне вплинути на рішення, що приймаються на його основі неприпустимо на підставі одноосібно визначеного розрахунку тим паче зацікавленою стороною, стягувачем. Такі визначення можливо лише на підставі первинних документів, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення (акти взаєморозрахунків, чекі, квитанції ) або якщо сторони не заперечують щодо суми, яка пропонується до стягнення, а це можливо встановити лише письмовою згодою боржника з сумою боргу.

Представлена таблиця (додаток **) Банком, що начебто визначає заборгованість і на підставі якої було зроблено виконавчий напис не підтверджує здійснення будь – яких господарських операцій. Але суд в подальшому безпідставно погодився з думкою банку та нотаріуса, що саме цей документ, що підписано лише заінтересованим єдиним співробітником *****. є тим самим документом, що встановлює безспірність боргу або в наслідок отриманої неправомірною вимоги щодо сплати заборгованості.
Представником банку не надано доказів того, що при вчиненні виконавчого напису нотаріуса була безспірна заборгованість.

В-четвертих, вчинено нотаріальний напис при спірності порядку вчинення, тобто існували заперечення щодо цих дій, проте згідно ст. 42 ЗУ Про нотаріат

«Вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі
необхідності витребування додаткових відомостей або документів від
фізичних та юридичних осіб або надсилання документів на
експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен
впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти
вчинення цієї дії.»,


але нотаріус самостійно взяв на себе повноваження для вчинення цієї нотаріальної дії, навіть незважаючи на заперечення.

Також нотаріус порушив ст. 12 ЗУ Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей , не виконав свій обов’язок щодо узгодження з органами опіки при вчиненні нотаріального напису як правочину щодо права користування нерухомим майном малолітньою дитиною.
Адже заявником наводились в тому числі і положення Конвенції про права дитини:

«…беручи до уваги, що, як зазначено в Декларації прав дитини, "дитина, внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження"…(Преамбула Конвенції)

Стаття 3
1. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами (!!!), адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.

Стаття 26
1. Держави-учасниці визнають за кожною дитиною право користуватися благами соціального забезпечення, включаючи соціальне страхування, і вживають необхідних заходів щодо досягнення повного здійснення цього права згідно з їх національним законодавством.
2. Ці блага в міру необхідності надаються з урахуванням наявних ресурсів і можливостей дитини та осіб, які несуть відповідальність за утримання дитини, а також будь-яких міркувань, пов'язаних з одержанням благ дитиною чи від її імені.

Стаття 27
1. Держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини.
2. Батько (-ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.
3. Держави-учасниці відповідно до національних умов і в межах своїх можливостей вживають необхідних заходів щодо надання допомоги батькам та іншим особам, які виховують дітей, у здійсненні цього права і у випадку необхідності надають
матеріальну допомогу і підтримують програми, особливо щодо забезпечення дитини харчуванням, одягом і житлом».


Але нотаріус і, в подальшому, суд прийняв сторону комерційної установи попре пріоритетної необхідності захисту прав саме дитини, її соціального забезпечення, її інтересів. Таке ставлення нотаріуса та суду до закону не є правомірним.
Так як дія приватного нотаріусу була спрямована на набуття прав та обов’язків щодо цивільного права користування іпотечним майном, що є житлом, в якому проживає малолітня дитина.

Адже згідно ст. 202 ЦК України «правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.»

Згідно ст. 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей"

«держава охороняє і захищає права та інтереси дітей при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна.

Неприпустимо зменшення або обмеження прав і охоронюваних законом інтересів дітей при вчиненні будь-яких правочинів стосовно жилих приміщень.
Для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування.»


Крім того, нотаріусом та, в подальшому, судом першої інстанції не враховані конституційні положення, які мають верховенство над іншим законодавством України та мають норми прямої дії. Адже звернення стягнення на житло, що є у приватної власності на даний момент знаходиться на стадії примусового стягнення (примусове позбавлення житла), згідно постанови ДВС від ******* р. (додаток **). Проте в Конституції України зазначено:
Стаття 47.
«Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.
Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.»

Стаття 41.
«Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом…
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.»

Стаття 48.
«Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.»


По-п’яте, вчинено нотаріальний напис, який є згідно ст. 34 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальною дією, без присутності обох сторін, що призвело до порушення ст. 43 вищезазначеного закону, згідно якою будь-яка (тобто без обмежень и виключень) нотаріальна дія має бути виконана лише за присутності осіб її учасників,
«не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників»

14.8 З метою юридичного захисту своїх прав та прав своєї сім’ї, зокрема малолітньої доньки заявник 00.00.20** року звернувся до суду з позовом «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними». Цими діями заявник лише підтвердив, що сума заборгованості за кредитним договором є спірною, невизначеною.

14.9 Але 00.00. 20** року банк через приватного нотаріуса вчиняє виконавчий напис на іпотечну квартиру, тобто пропонує примусове стягнення житла.

14.10 Одразу після вчинення нотаріального напису заявник подає ще один позов до суду, але вже «Про захист конституційних прав дитини та визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню»

14.11 Рішенням Жовтневого районного суду від 00.00.20** року у складі головуючого судді ****. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. ***** справу за позовом заявника до ПАТ «****», приватного нотаріусу **** (залучена в якості відповідача Ухвалою суду від 00.00.20** року), третя особа ****** «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними», в задоволенні позовних вимог відмовлено.
Рішення було оскаржене заявником в суді апеляційної інстанції.


14.12 **_______ 20** р. колегія суддів апеляційного суду *****(головуючий **** ., судді ****, ****, справа № **-0000/20**) всупереч законам вказане рішення залишила без змін.
Рішення було оскаржене заявником в суді касаційної інстанції, але до цього часу відповідної Ухвали касаційного суду не надходило, справа за участю заявника не розглядалася.


14.13 Вже іншим рішенням ****** районного суду від 00.00.20** року у складі головуючого судді **** розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. ******справу за позовом заявника до приватного нотаріусу *******та ПАТ «*****», третя особа ****** «Про захист конституційних прав дитини та визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню», в задоволенні позовних вимог також відмовлено.
Рішення було оскаржене заявником в суді апеляційної інстанції.

14.14 В подальшому Рішення **** районного суду міста *****від **_____ 20** року апеляційним судом було скасовано в частині відмови у позові ***** про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, і цей позов задовольнили.
Апеляційний суд визнав таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис №****, вчинений 00 ______ 20** року приватним нотаріусом ***** на іпотечному договорі від ** ______ 20** року №*****, укладеним між Закритим акціонерним товариством «******» та *******.
Отже національний суд захистив в даному випадку право громадянина. Вищезазначені обставини щодо нотаріального напису були наведені з метою характеристики неправомірних дій банку і мотивації юридичного захисту.
III. EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ET / OU DES
PROTOCOLES ALLEGUEE(S), AINSI QUE DES ARGUMENTS A L’APPUI
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND / OR
PROTOCOLS AND OF RELEVANT ARGUMENTS
ЗАЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ТА/АБО ПРОТОКОЛІВ ТА ВІДПОВІДНА
АРГУМЕНТАЦІЯ
(Voir chapitre III de la note explicative)
(See Part III of the Explanatory Note)
(Див. Розділ ІІІ Пояснювальної нотатки)
15. Заявник вважає, що суди фактично порушили низку статей Конвенції:
Стаття 6 (1)
Право на справедливий суд

«1. Кожен має право на справедливий … розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру…»

15.1 Суди по справі «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним» фактично позбавили громадянина на справедливий розгляд справи, яке полягає в їх упередженості та грубому порушенні матеріального та процесуального права:

- суди не в повної мірі з’ясували обставини справи, які мають суттєве значення для правомірного її вирішення;
- суди не дослідили надані докази, дослідження яких має суттєве значення при вирішенні справи;
- мотивувальна частина Ухвали суду першої інстанції та апеляційного суду не містить належних доводів та доказів, чітких посилань на норми діючого законодавства, суд приймає рішення спираючись на припущеннях та на норми непрямої дії;
- ухвала апеляційного суду містить визначення, що є незрозумілими з двозначним тлумаченням їх;
- судами не встановлена суть позову, при визначенні обставин суди вийшли за межі позовної заяви;
- суди застосували нормативно правові акти, які не поширюється на правовідносини між Позивачем та Відповідачем, та не застосовано нормативно правового акту, який повинен підлягати застосуванню;
- суди позбавили права на справедливе, неупереджене, всебічне з’ясування по цивільній справі.

Апеляційний суд по справі «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними» не дослідив жодного доказу взагалі, письмових пояснень , що є в матеріалах справи. Як вбачається з Журналу судового засідання апеляційного суду від **.***.20** року дослідження матеріалів справи було виконано з часу 12:14:15 по 12:14:59, тобто час дослідження доказів дорівнювався 44 секундам (Звертаю увагу суду – менш ніж хвилина!!!
Хоча матеріалів у справі приблизно дорівнює 200 аркушам). Аналогічне порушення процесуального права щодо дослідженні доказів (матеріалів справи) існувало також у суді першої інстанції. Згідно з журналом судового засідання від **.00.20** року дослідження матеріалів справи відбулося за 1 хвилину (Звертаю увагу суду!). Заявник вважає це грубим порушенням не лише процесуального права, а й конституційних прав громадянина на справедливий неупереджений суд, на повне, об’єктивне та всебічне з’ясування по справі.

15.2. З метою захисту своїх процесуальних та конституційних прав та додаткового доведення цих процесуальних порушень апеляційним судом по справі . «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними» та на підставі п. 7 ст. 129 Конституції України, згідно Закону України «Про інформацію» (Закон вiд 02.10.1992 № 2657-XII), на підставі ст.6, ст.27, ст. 197., ст.198 Цивільного Процесуального Кодексу України, ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Постанови Кабінету Міністрів від 15 лютого 2006 р. N 151, Наказу Державної Судової Адміністрації України від 21.07.2005 N 84 «Про затвердження Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами» заявник звернувся з заявою до суду з проханням надати роздрукування цього судового засідання, в ході якого суд не забажав досліджувати будь-які докази. Проте заявнику знов було відмовлено в реалізації своїх процесуальних прав мотивуючи це нібито відсутністю технічної можливості.

15.3 Але заявник зробив таке часткове роздрукування самостійно і знов звернувся з заявою до суду вже з проханням перевірити у разі необхідності роздрукування технічного запису на відповідність до оригіналу, аудіо фонограми судового засідання, та затвердити його. Проте і в цьому випадку було відмовлено. Тобто це однозначно вказує на порушення судом процесуального права, що має істотне значення при вирішення справи та винесенні справедливого та неупередженого рішення. Адже дослідження доказів, матеріалів справи – це не може сприйматися як формальні підстави, їх дослідження мають істотне значення для об’єктивного, повного, неупередженого розгляду справи.

15.4 Додаткове підтвердження щодо порушення апеляційним судом процесуального права виникає також із заяви, що була направлена на підставі ст.. 220 Цивільного Процесуального Кодексу України , згідно з якої заявник просив винести суд додаткове рішення за результатами розгляду письмових пояснень, що додатково обґрунтовують позовні вимоги і є в матеріалах справи. Але це прохання також було проігноровано. В матеріалах справи існує:

 Пояснення щодо заперечення відповідача на позовну заяву про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними;
 Пояснення щодо зауваження Відповідача на позовну вимогу прийняти від позивача за зобов’язанням суму у гривнях;
 Пояснення щодо ствердження Відповідача про дозвіл надання валютних кредитів, розрахунку за ними в іноземної валюті, вираження зобов’язання в іноземної валюті та проведення інших валютних операцій на підставі Банківської ліцензії, Дозволу та Додатку до Дозволу;

Дослідження цих письмових пояснень має суттєве значення при об’єктивному, всебічному розгляді справи, винесенні справедливого та неупередженого рішення.

Але суд знехтував цими дослідженнями. Це також не може сприйматися як формальні підстави або міркування, так як при цьому порушуються низка законодавчих актів.
За загальними принципами Європейського суду особа, що є учасником по справі, повинна мати право на ефективну участь в засіданні суду. Суди фактично позбавили такого права заявника.


15.8 Порушення Статті 13 КонвенціїСт. 13 Право на ефективний засіб юридичного захисту

«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження»

Апеляційний суд по справі «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними» , відмовляючи в наданні роздрукування технічного запису судового засідання, де відбулося грубе порушення процесуального права громадянина фактично позбавляє заявника права на ефективний засіб подальшого юридичного захисту (ст..13), приховуючи це порушення від можливості оскарження. Крім того, подання заявником до суду позовів «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсними» та «Про захист конституційних прав дитини та визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню» і є тим самим юридичним захистом від свавілля банківської комерційної установи, яка через заангажовані корупційні суди має на меті позбавлення житла, де проживає малолітня дитина та додаткового стягнення надлишкової суми за нібито порушені умови кредитного договору. Отже суди, відмовляючи від задоволення позовів, фактично позбавляють права на ефективний засіб юридичного захисту заявника від намірів банку стягнути суму, яка не була узгоджена умовами кредитного договору.


- 6 -
IV. EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 § 1 OF THE CONVENTION
ЗАЯВА ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 35 § 1 КОНВЕНЦІЇ
(Voir chapitre IV de la note explicative. Donner pour chaque grief, et au besoin sur une feuille separee, les renseignements
demandes sous les points 16 a 18 ci-apres)
(See Part IV of the Explanatory Note. If necessary, give the details mentioned below under points 16 to 18 on a separate sheet for
each separate complaint)
(Див. Розділ IV Пояснювальної нотатки. Якщо необхідно, дайте пояснення (по пунктах 16 - 18 заяви) до кожного
окремого предмету скарги на окремому аркуші)
16. Decision interne definitive (date et nature de la decision, organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Final decision (date, court or authority and nature of decision)
Остаточне внутрішнє рішення (дата та юридична природа рішення, орган, що його ухвалив (судова чи інша Інстанція


Ухвала апеляційного суду ****** від **** __________ 20** р. по справі «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним»

17. Autres decisions (enumerees dans l’ordre chronologique en indiquant, pour chaque decision, sa date, sa nature et
l’organe – judiciaire ou autre – l’ayant rendue)
Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each of them)
Інші рішення (в хронологічному порядку, із зазначенням по кожному з них дати прийняття, юридичної
природи, а також органу (судового чи іншого), який це рішення ухвалив


Виконавчий напис приватного нотаріуса ****** про звернення стягнення на квартиру від **.00.20** р. № в реєстрі ****

Постанова про відкриття виконавчого провадження на примусове стягнення квартири державного виконавця *******міського управління юстиції від 00,,,.00.20** р.№ внутрішнього провадження *********

Рішення *****районного суду від 00.00.20** року по справі «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним»

Рішення ***** районного суду від **.**.20** року «Про захист конституційних прав дитини та визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню»

18. Dispos(i)ez-vous d’un recours que vous n'avez pas exerce? Si oui, lequel et pour quel motif n’a-t-il pas ete exerce?
Is there or was there any other appeal or other remedy available to you which you have not used? If so, explain why
you have not used it.
Чи існують (існували) будь-які інші засоби внутрішнього захисту, які Ви не використали? Якщо так,
поясніть, чому
Si necessaire, continuer sur une feuille separee
Continue on a separate sheet if necessary
Якщо необхідно, продовжуйте на окремому аркуші

- 7 - Заявник вичерпав всі ефективні засоби правового захисту від викладених в даній Скарзі порушень права на справедливий судовий розгляд по справі «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним». Суд касаційної інстанції до цього часу не надіслав відповідну Ухвалу про результат розгляду касаційної скарги. Крім того, піврічний строк для подання скарги до Європейського суду після рішення яке вступило в закону силу (суду апеляційної інстанції) закінчився, адже рішення було винесено 00.00.20** року. Крім того, суд касаційної інстанції, як правило, не залучає для розгляду сторони по справі.V. EXPOSE DE L'OBJET DE LA REQUETE
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION
ВИКЛАДЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЗАЯВИ
(Voir chapitre V de la note explicative)
(See Part V of the Explanatory Note)
(Див. Розділ V Пояснювальної нотатки)

19. Заявник просить визнати, що відносно нього мали місце порушення статті 6 (1) Право на справедливий суд, статті 13 Право на ефективний засіб юридичного захисту і виплатити йому справедливу компенсацію, передбачену статтею 41 Конвенції.VI. AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITE
L’AFFAIRE
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS
ЗАЯВА СТОСОВНО ПРОЦЕДУР У ІНШИХ МІЖНАРОДНИХ ІНСТАНЦІЯХ
(Voir chapitre VI de la note explicative)
(See Part VI of the Explanatory Note)
(Див. Розділ VI Пояснювальної нотатки)
20. Avez-vous soumis a une autre instance internationale d’enquete ou de reglement les griefs enonces dans la presente
requete? Si oui, fournir des indications detaillees a ce sujet.
Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so,
give full details.
Чи подавали Ви скарги, викладені вище, до будь-якої іншої міжнародної інстанції для розслідування або
урегулювання? Якщо так, вкажіть подробиці.


В інші міжнародні інстанції скарга, що містить вищевикладені претензії, не подавалася.

VII. PIECES ANNEXEES (PAS D’ORIGINAUX,
UNIQUEMENT DES COPIES,
PRIERE DE N'UTILISER NI AGRAFE, NI ADHESIF,
NI LIEN D'AUCUNE SORTE)
LIST OF DOCUMENTS (NO ORIGINAL DOCUMENTS,
ONLY PHOTOCOPIES,
DO NOT STAPLE, TAPE OR BIND DOCUMENTS)
ПЕРЕЛІК ДОДАНИХ ДОКУМЕНТІ (ДОДАВАЙТЕ НЕ ОРИГІНАЛИ
ДОКУМЕНТІВ, А ВИКЛЮЧНО КОПІЇ;
НЕ ПРОШИВАЙТЕ СТЕПЛЕРОМ,
НЕ СКЛЕЮЙТЕ КЛЕЙКОЮ СТРIЧКОЮ
I НЕ СКРIПЛЯЙТЕ ДОКУМЕНТИ)
(Voir chapitre VII de la note explicative. Joindre copie de toutes les decisions mentionnees sous ch. IV et VI ci-dessus. Se procurer, au besoin, les
copies necessaires, et, en cas d’impossibilite, expliquer pourquoi celles-ci ne peuvent pas etre obtenues. Ces documents ne vous seront pas
retournes.)
(See Part VII of the Explanatory Note. Include copies of all decisions referred to in Parts IV and VI above. If you do not have copies, you should
obtain them. If you cannot obtain them, explain why not. No documents will be returned to you.)
(Див. Розділ VII Пояснювальної нотатки. Додайте копії усіх рішень, зазначених у Розділах IV та VI заяви. Якщо у Вас немає
копій, отримайте їх. Якщо Ви не можете їх отримати, поясніть, чому.)
21.


A)Виконавчий напис приватного нотаріуса ***** про звернення стягнення на квартиру від 00.00.20** р. № в реєстрі ****

B)Постанова про відкриття виконавчого провадження на примусове стягнення квартири державного виконавця **********міського управління юстиції від **.00.20** р.№ внутрішнього провадження ********

c)Рішення ****** районного суду від 00.00.20** року по справі «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним»

d)Рішення ****** районного суду від 00.00.20** року «Про захист конституційних прав дитини та визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню»

i)Ухвала апеляційного суду ******** від **__________ 20** р. по справі «Про визнання кредитного договору та договору іпотеки недійсним»

f) Свідоцтво про народження дитини;

g) Свідоцтво про шлюб;

h) кредитний договір з додатком № 1

*****- 9 -
VII. DECLARATION ET SIGNATURE
DECLARATION AND SIGNATURE
ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ПІДПИС
(Voir chapitre VIII de la note explicative)
(See Part VIII of the Explanatory Note)
(Див. Розділ VIII Пояснювальної нотатки)
Je declare en toute conscience et loyaute que les renseignements qui figurent sur la presente formule de requete sont
exacts.
I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present application
form is correct.

Я свідомо заявляю, що усі представлені у цій заяві відомості є точними.
Lieu / Place / Місце ************
Date / Date / Дата «___» ******* 2011 року
(Signature du / de la requerant(e) ou du / de la representant(e))
(Signature of the applicant or of the representative)
(Підпис заявника або представника) **********


Zayava_v_ESPCH.doc
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Уважаемый AntiBank! спасибо за заяву, как раз вплотную подошла к этому вопросу.

И у меня возник вопрос, я его написала в другой теме, но здесь продублирую:

в решениях Европейского суда фигурируют довольно таки немалые суммы морального ущерба, иногда переваливающие за 10 000 евро. Подскажите, какую сумму морального ущерба нужно указывать, к чему ее привязывать и как ее обосновать?!

Я думаю, что моральный ущерб должен начислятся за каждый день наших мытарств, вопрос в том, какая сумма в день 10-20-30...евро и с какого момента исчислять: с момента подачи иска в несовсем справедливый суд или с момента наступления финансового кризиса?!

И как дела обстоят с материальным ущербом в свете того, что ЕС не может отменять, изменять решения нац суда?! например, если был иск по недействительности и встречный о взыскании, то я понимаю мат ущерб это та сумма, которая включает и разницу курсов, и пеню, и проценты, с учетом, что заявитель уже выплатил, т.е. что бы пострадавшая сторона, если она получила 10 000 грн кредита и уже сделала 5 000 грн платежей, а суд обязал с нее взыскать 9 000 с учетом пени и бла,бла, бла ... То матер ущерб заявитель должен просить 4 000 грн...

И что делать с исками, где не было встречки про стягнення?!

Кто что уже писал?! поделитесь наработками.

Link to comment
Share on other sites

Уважаемый AntiBank! спасибо за заяву, как раз вплотную подошла к этому вопросу.

И у меня возник вопрос, я его написала в другой теме, но здесь продублирую:

в решениях Европейского суда фигурируют довольно таки немалые суммы морального ущерба, иногда переваливающие за 10 000 евро. Подскажите, какую сумму морального ущерба нужно указывать, к чему ее привязывать и как ее обосновать?!

Я думаю, что моральный ущерб должен начислятся за каждый день наших мытарств, вопрос в том, какая сумма в день 10-20-30...евро и с какого момента исчислять: с момента подачи иска в несовсем справедливый суд или с момента наступления финансового кризиса?!

И как дела обстоят с материальным ущербом в свете того, что ЕС не может отменять, изменять решения нац суда?! например, если был иск по недействительности и встречный о взыскании, то я понимаю мат ущерб это та сумма, которая включает и разницу курсов, и пеню, и проценты, с учетом, что заявитель уже выплатил, т.е. что бы пострадавшая сторона, если она получила 10 000 грн кредита и уже сделала 5 000 грн платежей, а суд обязал с нее взыскать 9 000 с учетом пени и бла,бла, бла ... То матер ущерб заявитель должен просить 4 000 грн...

И что делать с исками, где не было встречки про стягнення?!

Кто что уже писал?! поделитесь наработками.

По сумме моральной компенсации не могу сказать однозначно.

Как видите, я не стал конретизировать и написал " Заявник просить визнати, що відносно нього мали місце порушення статті 6 (1) Право на справедливий суд, статті 13 Право на ефективний засіб юридичного захисту і виплатити йому справедливу компенсацію, передбачену статтею 41 Конвенції."

Можно также дополнить "на справедливое усмотрение суда". У них суд уполномочен самостоятельно определять моральную компенсацию, в отличие от наших формалистов, где , когда им не хочется ни шага влево или вправо...

Дело в том, что анализируя всевозможные решения ЕСПЧ, многие заявители тоже не пишут конкретную сумму.

Разве только если в самой заяве не идет речь о компенсации, ну, например, о каких-то государственных дотациях, зарплатах, премий, которые не были уплачены и т.д. Тогда там сумму можно установить четкую, а моральный ущерб уже на усмотрение суда.

Поверьте , они не назначат, такую компенсацию, как у нас назначают в судах. Там идет речь о больших (ударение на о) компенсациях.

Да и цель заявы в ЕСПЧ ведь не получение прибыли, а достижение справедливости.

Если результат будет в нашу пользу, то тогда мы можем уже на основании решения(ий) ЕСПЧ, требовать у государства моральной компенсации.

И пусть оно нам откажет повторно, тогда опять по кругу в ЕСПЧ, но уже за компенсацией.

И еще момент. Насколько я понял из политики ЕСПЧ, наши первичные заявы (формуляры) не являются конечными, не подлежащими изменениям, их всегда можно дополнять новыми документами, фактами и соответственно требованиями.

Так, что думаю, главное закинуть удочку, а там уже по мере обстановки дополнять.

Link to comment
Share on other sites

Спасибо за разъяснения. Я конечно ищу справедливости, а не прибыли, и считаю, что то что пережили наши семьи, можно представить только в кошмарном сне... И за это государство должно заплатить. Никогда не забуду, как я спать не могла по ночам, потому что внутри была безпросветная безисходность и мысль, что все мы очутимся скоро на улице и будем вечными должниками. Многие люди от этого жизнь суицидом окончили....Сколько семей сейчас балансируют на грани выживания....

Я надеюсь, что суд моральный ущерб нанесенный нам беспредельными судами, у которых мы искали защиту, оценит по справедливости!!!!!

П.С.: не пойму почему так мало людей скачали вашу заяву?! неужели большинство уже сдалось?!

Link to comment
Share on other sites

Спасибо за разъяснения. Я конечно ищу справедливости, а не прибыли, и считаю, что то что пережили наши семьи, можно представить только в кошмарном сне... И за это государство должно заплатить. Никогда не забуду, как я спать не могла по ночам, потому что внутри была безпросветная безисходность и мысль, что все мы очутимся скоро на улице и будем вечными должниками. Многие люди от этого жизнь суицидом окончили....Сколько семей сейчас балансируют на грани выживания....

Я надеюсь, что суд моральный ущерб нанесенный нам беспредельными судами, у которых мы искали защиту, оценит по справедливости!!!!!

П.С.: не пойму почему так мало людей скачали вашу заяву?! неужели большинство уже сдалось?!

Здесь все в голове. Все страхи и переживания только в мыслях.

Надо быть философом.

Ну выселят, ни и пусть, а я пойду другим путем,

ну посадят в тюрьму, а я пойду еще другим путем.

ну застрелят, а я все равно пойду другим путем...

Если бояться врага, тогда тяжелее с ним бороться. Надо быть странником на земле, как бы без приюта и дома, надо быть собирающим урожай, как не надеющийся собрать, надо быть продающим, как не надеющимся продать.

Но при этом не смотреть на ветер или какую непогоду, а сеять и собирать, и продавать. А там будь что будет. Довольно для человека дня настоящего, будущей день, если наступит, сам определит каким ему быть.

Надо быть как бы инертным флегматиком, но при этом не ленивым и медленно- медленно идущим к своей цели. (пофигистом)

Вся эта ситуация с банками у меня очень сильно ассоциируется с Давидом и Голиафом.

Вот - вот, праща уже наготове....

Да хоть тысячу судов проиграю, от этого пусть не стану говорить на черное белое, а на белое черное. И пусть все эти тысячи судов мне твердят об этом....

Как бы так :)

А что касается скачиваний..

Еще просто рано.

Да и качать особо нечего, у каждого ведь своя ситуация.

Здесь я только кратко изложил суть дела без разъяснений. Думаю, европейскому суду не нужны мои комментарии по видению того или иного закона.

Есть факт, а они уже пусть судят. Если что дополню. Тем более что уже назревает серьезное дополнение уже по третьему иску.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Хочу добавить, что к заяве в Европейский суд нужно прикладывать (цитирую нотатки для тих, хто звертається до Європейского суду з заявою проти України - мне был выслан на мое предварительное письмо):

копії скарг, заяв, позовів до державних органів, з відміткою про їх отримання, в яких Ви скаржитесь на порушення Ваших прав, гарантованих Конвенцією, та вимагаєте їх відновити. Оскільки у переважній більшості випадків вичерпання національних засобів правового захисту передбачає звернення до національних судів, важливо, щоб ви надіслали належним чином завірені копії Вашої позовної заяви чи скарги та копії апеляційних і касаційних скарг з відміткою про їх отримання відповідними судами. З цих документів має бути видно, що ви порушивали перед національними судами питання, про які Ви заявляєте перед Европейським судом з прав людини.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Хочу добавить, что к заяве в Европейский суд нужно прикладывать (цитирую нотатки для тих, хто звертається до Європейского суду з заявою проти України - мне был выслан на мое предварительное письмо):

копії скарг, заяв, позовів до державних органів, з відміткою про їх отримання, в яких Ви скаржитесь на порушення Ваших прав, гарантованих Конвенцією, та вимагаєте їх відновити. Оскільки у переважній більшості випадків вичерпання національних засобів правового захисту передбачає звернення до національних судів, важливо, щоб ви надіслали належним чином завірені копії Вашої позовної заяви чи скарги та копії апеляційних і касаційних скарг з відміткою про їх отримання відповідними судами. З цих документів має бути видно, що ви порушивали перед національними судами питання, про які Ви заявляєте перед Европейським судом з прав людини.

А в чем проблема?

Если есть решения судов на ваши скарги (иски), то зачем подавать в еспч еще и сами скарги (иски)?

Другое дело, если суды затягивают рассмотрение, то да. Но тогда оспариваться будет затягивание, а не само НЕсправедливое решение.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

AntiBank, скажите пожалуйста, что-то получилось по Европейскому суду?!!!

Мне пришло решение с Вышки, где вообще не рассматривались во всех трёх судах вопиющие нарушения и подтасовки банка. Присудили вышвырнуть нас с единственной квартиры путём торгов и всё. Вот думаю про европейский, но говорят и там безнадёга.

Link to comment
Share on other sites

AntiBank, скажите пожалуйста, что-то получилось по Европейскому суду?!!! Мне пришло решение с Вышки, где вообще не рассматривались во всех трёх судах вопиющие нарушения и подтасовки банка. Присудили вышвырнуть нас с единственной квартиры путём торгов и всё. Вот думаю про европейский, но говорят и там безнадёга.

Тишина полная. Там очень долго. Пока никакой практики не встречал. 

Link to comment
Share on other sites

ДАААА уж!!! А как там процедура проходит, Вас извещают о принятии к рассмотрению?Наши не приостанавливают исполнительные действия?

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, подскажите пожалуйста а возможна подача в европейский суд по делу детям войны? так как исполнительный лист возвращен и основанием возврата является то, что доплата финансируется с денег гос. бюджета Укр., по мере поступления денежных средств доплата по решению будит выплачена. Я этот лист подала в УПФУ которое то же самое мне ответило. Что делать я не знаю вот думаю может в Европейский обратится? 

Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, подскажите пожалуйста а возможна подача в европейский суд по делу детям войны? так как исполнительный лист возвращен и основанием возврата является то, что доплата финансируется с денег гос. бюджета Укр., по мере поступления денежных средств доплата по решению будит выплачена. Я этот лист подала в УПФУ которое то же самое мне ответило. Что делать я не знаю вот думаю может в Европейский обратится? 

Можно и нужно. Здесь на форуме я где-то выкладывал решение ЕСПЧ по аналогичным требованиям.

Там есть четкое определение о том, что правительство не имеет права отказывать в выплате пенсий, пособий и пр. по причине нехватки денег (отсутствия их).

Поищите. 

 

Нашел сам:

 

39. Суд зазначає, що державні органи, такі як Кабінет

Міністрів, не можуть довільно посилатись на брак коштів як на

виправдання невиплати заборгованості за рішенням, яке вступило в

законну силу. Суд підтверджує, що затримка у виконанні рішення не

може бути такою, щоб порушувати саму суть права, гарантованого

пунктом 1 статті 6 (див. рішення у справі "Immobiliare Saffi v.

Italy" [GC] ( 980_075 ), заява N 22774/93, п. 74, ЄСПЛ 1999-VI).

Проте у цій справі заявник не повинен був бути позбавлений

можливості отримати зиск від результату судового розгляду, з

огляду на стверджувані фінансові та адміністративні складнощі

Кабінету Міністрів щодо виплати заборгованості за рішенням від

22 травня 2001 року.

 

http://antiraid.com.ua/forum/index.php?showtopic=3923

Edited by AntiBank
Link to comment
Share on other sites

Здравствуйте, подскажите пожалуйста а возможна подача в европейский суд по делу детям войны? так как исполнительный лист возвращен и основанием возврата является то, что доплата финансируется с денег гос. бюджета Укр., по мере поступления денежных средств доплата по решению будит выплачена. Я этот лист подала в УПФУ которое то же самое мне ответило. Что делать я не знаю вот думаю может в Европейский обратится? 

вы можете подавать что угодно и куда угодно. другое дело будет ли результат. ЕСПЧ не может принимать решения в противореч действующему законодательству. если законом установлен такой порядок значит оно так и есть. если постанова противоречит закону, то тогда постанова не права:) и есть основания подать в ЕСПЧ (доживет ли истец до решения:()

http://www.urist.in.ua/showthread.php?t=6853&page=151

вам скорее всего надо готовить новый иск о взыскании денежный средств со счетов УПФ

Link to comment
Share on other sites

Можно и нужно. Здесь на форуме я где-то выкладывал решение ЕСПЧ по аналогичным требованиям.

 

И помните, чтобы подать в ЕСПЧ вы должны использовать все возможные судебные инструменты внутри страны:)

то есть наша песня хороша начинай сначала.

Сначала иск в местный судна неправомерные действия (ОГИС или УПФ)?

Потом аппеляция

и только потом в ЕСПЧ:)

Link to comment
Share on other sites

 

Можно и нужно. Здесь на форуме я где-то выкладывал решение ЕСПЧ по аналогичным требованиям.

 

И помните, чтобы подать в ЕСПЧ вы должны использовать все возможные судебные инструменты внутри страны :)

то есть наша песня хороша начинай сначала.

Сначала иск в местный судна неправомерные действия (ОГИС или УПФ)?

Потом аппеляция

и только потом в ЕСПЧ :)

 

Это понятно и так. В приведенном решение именно так и происходило.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Был ли у кого-нибудь результат рассмотрения заявления в ЕСПЧ? Если был - какой ? Отзовитесь!

Да был.

У Вас вопрос по кредитным правоотношениям или по другим?

Когда Вы проиграли суд?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • 2 weeks later...

веду дела в ЕСПЧ уже 5 лет. Год назад подал первую заяву по судам с ОТП-банком (без факторинга). Однако в принятии отказали. ТАК СУЩЕСТВУЕТ ЛИ КАКАЯ-ЛИБО ПРАКТИКА по ЕСПЧ-кредит?

Link to comment
Share on other sites

On ‎26‎.‎06‎.‎2013 at 4:22 PM, Andry said:

вы можете подавать что угодно и куда угодно. другое дело будет ли результат. ЕСПЧ не может принимать решения в противореч действующему законодательству. если законом установлен такой порядок значит оно так и есть. если постанова противоречит закону, то тогда постанова не права:) и есть основания подать в ЕСПЧ (доживет ли истец до решения:()

http://www.urist.in.ua/showthread.php?t=6853&page=151

вам скорее всего надо готовить новый иск о взыскании денежный средств со счетов УПФ

судилися чорнобильці, військові усіею ротою щоб держава відшкодувала ім гроші- -от вони пройшли усі інстанції і подали до европи-надсилали скаргу уся рота-і у половині роти прийняли скарга а у другій половине неприйняли!?скарга складаль для усіей роти-а як то половину прийняли а другу ні-почали цікавитися-там у Страсбурге-від Уркаїни був представник, а може і залишили його-такій Пушкарь-чорнобильці люді доросли і розумні -зробили такий висновок-а чому хлопцям з оточення Партії Рекетірів не поїхати до Страсбурга і порадити Пушкарю збавити обороти-не приймати заяви від України. А до ніх одна частина встигла відсудитися і у Страсбурге присудили ім щоб держава відшкодувала гроші-а держава "МОРОЗІТЬСЯ" а іх було чи троя, щось таке і ім присудили по півтора міліона-як гроші отримати-зустрічають ЧЕЧЕТОВА і звертаються до нього-от ви як влада чому не виконуете узяти на себе обов'язкі-як ми усе виконуемо-а чому нам гроші не сплачують-а скількі там-та от мені півміліона і іншим-хутко зник чечетов а за інші випадкі мовчу вже

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Гія Джулакідзе сказал:

судилися чорнобильці, військові усіею ротою щоб держава відшкодувала ім гроші- -от вони пройшли усі інстанції і подали до европи-надсилали скаргу уся рота-і у половині роти прийняли скарга а у другій половине неприйняли!?скарга складаль для усіей роти-а як то половину прийняли а другу ні-почали цікавитися-там у Страсбурге-від Уркаїни був представник, а може і залишили його-такій Пушкарь-чорнобильці люді доросли і розумні -зробили такий висновок-а чому хлопцям з оточення Партії Рекетірів не поїхати до Страсбурга і порадити Пушкарю збавити обороти-не приймати заяви від України. А до ніх одна частина встигла відсудитися і у Страсбурге присудили ім щоб держава відшкодувала гроші-а держава "МОРОЗІТЬСЯ" а іх було чи троя, щось таке і ім присудили по півтора міліона-як гроші отримати-зустрічають ЧЕЧЕТОВА і звертаються до нього-от ви як влада чому не виконуете узяти на себе обов'язкі-як ми усе виконуемо-а чому нам гроші не сплачують-а скількі там-та от мені півміліона і іншим-хутко зник чечетов а за інші випадкі мовчу вже

Вы о чём... Зачем покойника трогаете... Что Вы хотите этим сказать четыре года спустя...

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 18.10.2017 в 13:56, Гія Джулакідзе сказал:

судилися чорнобильці, військові усіею ротою щоб держава відшкодувала ім гроші- -от вони пройшли усі інстанції і подали до европи-надсилали скаргу уся рота-і у половині роти прийняли скарга а у другій половине неприйняли!?скарга складаль для усіей роти-а як то половину прийняли а другу ні-почали цікавитися-там у Страсбурге-від Уркаїни був представник, а може і залишили його-такій Пушкарь-чорнобильці люді доросли і розумні -зробили такий висновок-а чому хлопцям з оточення Партії Рекетірів не поїхати до Страсбурга і порадити Пушкарю збавити обороти-не приймати заяви від України. А до ніх одна частина встигла відсудитися і у Страсбурге присудили ім щоб держава відшкодувала гроші-а держава "МОРОЗІТЬСЯ" а іх було чи троя, щось таке і ім присудили по півтора міліона-як гроші отримати-зустрічають ЧЕЧЕТОВА і звертаються до нього-от ви як влада чому не виконуете узяти на себе обов'язкі-як ми усе виконуемо-а чому нам гроші не сплачують-а скількі там-та от мені півміліона і іншим-хутко зник чечетов а за інші випадкі мовчу вже

 

В 18.10.2017 в 15:58, Bolt сказал:

Вы о чём... Зачем покойника трогаете... Что Вы хотите этим сказать четыре года спустя...

Как всегда ни о чем...

Диагноз :(

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи

  No members to show