РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ Справа N 1-30/2010 28 квітня 2010 року N 12-рп/2010


Recommended Posts

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Р І Ш Е Н Н Я

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним зверненням громадянина

Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення

положень пункту 2 частини першої статті 293

Цивільного процесуального кодексу України

(справа про забезпечення

апеляційного оскарження ухвал суду)

м. Київ Справа N 1-30/2010

28 квітня 2010 року

N 12-рп/2010

Конституційний Суд України у складі суддів:

Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого,

Бауліна Юрія Васильовича,

Бринцева Василя Дмитровича - доповідача,

Вдовіченка Сергія Леонідовича,

Джуня В'ячеслава Васильовича,

Дідківського Анатолія Олександровича,

Домбровського Івана Петровича,

Кампа Володимира Михайловича,

Колоса Михайла Івановича,

Лилака Дмитра Дмитровича,

Маркуш Марії Андріївни,

Мачужак Ярослави Василівни,

Нікітіна Юрія Івановича,

Овчаренка В'ячеслава Андрійовича,

Стецюка Петра Богдановича,

Ткачука Павла Миколайовича,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ).

Приводом для розгляду справи відповідно до статей 42, 43 Закону України "Про онституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) стало конституційне звернення громадянина Суботи Артема Анатолійовича.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України "Про онституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) є наявність неоднозначного застосування положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ).

Заслухавши суддю-доповідача Бринцева В.Д. та вивчивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в:

1. Громадянин Субота Артем Анатолійович у конституційному зверненні порушив питання про офіційне тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (далі - Кодекс) щодо забезпечення апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції про відмову у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Автор клопотання обґрунтовує своє звернення наявністю неоднозначного застосування судами загальної юрисдикції названої процесуальної норми і як приклад наводить факти, коли в одних випадках суди допускали оскарження в апеляційному порядку ухвал про відмову в забезпеченні позову, в інших - приймали рішення про

відмову в їх перегляді.

Посилаючись на пункт 8 частини третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ), Субота А.А. вважає, що в апеляційному порядку можна оскаржити будь-яку ухвалу щодо забезпечення позову, у тому числі про відмову у забезпеченні позову.

2. Проведені Конституційним Судом України дослідження матеріалів справи, системний аналіз положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) та інших правових актів дають підстави для таких висновків.

2.1. Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; Україна є правовою державою, в якій визнається і діє принцип верховенства права, звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина гарантується (стаття 1, частина друга статті 3, частини перша, третя статті 8) ( 254к/96-ВР ).

Згідно з частинами першою, другою статті 55 Конституції України ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина захищаються судом; кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. З цього приводу Конституційний Суд України у Рішенні від 25 грудня 1997 року N 9-зп ( v009p710-97 ) у справі за зверненням жителів міста Жовті Води зазначив, що суд не може відмовити у правосудді, якщо ущемлюються права і свободи громадян, інакше це було б порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України ( 254к/96-ВР ) не може бути обмежене.

Встановлене законодавством апеляційне оскарження судових рішень є складовою права кожного на судовий захист, оскільки перегляд таких рішень в апеляційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.

2.2. Положення пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає одну з основних засад судочинства - забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, і таким чином закріплює гарантії перевірки в апеляційному порядку судових рішень. У статті 293 Кодексу ( 1618-15 ) наведено перелік ухвал суду першої інстанції, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду. Зокрема, згідно з пунктом 2 зазначеної статті оскаржуються ухвали щодо забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову.

Аналізуючи ці норми Кодексу ( 1618-15 ) у взаємозв'язку з пунктом 8 частини третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ), Конституційний Суд України дійшов висновку про можливість апеляційного оскарження судового рішення у випадках, коли закон не містить прямої заборони на таке оскарження.

Отже, такий системний підхід до розуміння змісту пункту 2 частини першої статті 293 Кодексу ( 1618-15 ) дає підстави зробити висновок, що окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали як про забезпечення позову і щодо

скасування забезпечення позову, так і ухвали, якими відмовлено в забезпеченні позову і скасуванні забезпечення позову. Таке розуміння узгоджується з положенням пункту 2 частини третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ), яким гарантується рівність всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України "положення пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) стосовно забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, крім випадків, визначених законом, слід розуміти так, що у цивільному процесі апеляційному оскарженню підлягають ухвали за винятком випадків, коли таке оскарження заборонено законом" (абзац сьомий підпункту 3.2 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 27 січня 2010 року N 3-рп/2010 ( v003p710-10 )

у справі про апеляційне оскарження ухвал суду).

Таким чином, положення пункту 2 частини першої статті 293 Кодексу ( 1618-15 ) у взаємозв'язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) необхідно розуміти як такі, що передбачають право оскаржувати окремо від рішення суду в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції як про забезпечення позову і щодо скасування забезпечення позову, так і ухвали про відмову в забезпеченні позову і скасуванні забезпечення позову.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 51, 66, 67, 69, 94, 95 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), Конституційний Суд України

в и р і ш и в:

1. В аспекті конституційного звернення положення пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) стосовно можливості апеляційного оскарження ухвал суду щодо забезпечення позову, а також щодо скасування забезпечення позову у взаємозв'язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України ( 254к/96-ВР ) необхідно розуміти як такі, що передбачають право оскаржувати окремо від рішення суду в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції як про забезпечення позову і щодо скасування забезпечення позову, так і ухвали про відмову в забезпеченні позову і скасуванні забезпечення позову.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

Link to comment
Share on other sites

Есть еще и такие решения Конституционного суда Украины от 27 января 2010 года, 8 июля 2010 и 02 ноября 2011 года.

И все они касаются ст. 293 ГПК Украины. Обжаловать можно все, что прямо не запрещено.

Link to comment
Share on other sites

Это нам понятно. А судьям нет. ОТказали в обеспечении иска первая инстанция и пишет оскарженню не подлежит. Сволоты. Вот готовлю апеляцию и нашла для себя "новые знания".

Link to comment
Share on other sites

НЕ разобралась какие документы подавать в апеялцию, кроме решения суда первой инстанции? И еще вопрос. Первый раз столкнулась с ситуацией. Ухвала об отказе в обеспечении принималась без участников судьей единолично. Обычно Ухвали начинались так: Ухвала ІМЕНЕМ УКРАЇНИ. В моей просто Ухвала. Єто правильно?

Link to comment
Share on other sites

Это нам понятно. А судьям нет. ОТказали в обеспечении иска первая инстанция и пишет оскарженню не подлежит. Сволоты. Вот готовлю апеляцию и нашла для себя "новые знания".

я оспаривал даже вопреки этой оговорки.

причем в апелляции еще и пристыдил эту судью...

НЕ разобралась какие документы подавать в апеялцию, кроме решения суда первой инстанции? И еще вопрос. Первый раз столкнулась с ситуацией. Ухвала об отказе в обеспечении принималась без участников судьей единолично. Обычно Ухвали начинались так: Ухвала ІМЕНЕМ УКРАЇНИ. В моей просто Ухвала. Єто правильно?

я подавал только апелляционную жалобу, саму ухвалу, кажется не подавал (хотя точно не помню).

единолично может приниматься, но все равно известить она должна. Вот если участники не прибудут, тогда это не будет помехой в рассмотрении.

ну а про "ухвалу" или "ухвалу именем украины" не заморачивайтесь. - это не принципиально.

Link to comment
Share on other sites

Это нам понятно. А судьям нет. ОТказали в обеспечении иска первая инстанция и пишет оскарженню не подлежит. Сволоты. Вот готовлю апеляцию и нашла для себя "новые знания".

Поменьше читайте то, что написано в определениях.

Судьи (точнее их помощники) зачастую копируют и вставляют, не вчитываясь в изложенное.

В практике многое оспаривается.

Как говорится: Вода камень точит.

Link to comment
Share on other sites

НЕ разобралась какие документы подавать в апеялцию, кроме решения суда первой инстанции? И еще вопрос. Первый раз столкнулась с ситуацией. Ухвала об отказе в обеспечении принималась без участников судьей единолично. Обычно Ухвали начинались так: Ухвала ІМЕНЕМ УКРАЇНИ. В моей просто Ухвала. Єто правильно?

Апелляция подается через суд первой инстанции. Дополнительных документов прикладывать не нужно. Определения по обеспечению принимаются без участия сторон. Именем Украині не обязательно, єто обязательно для решений - ст. 209 ГПК.
Link to comment
Share on other sites

Апелляция подается через суд первой инстанции. Дополнительных документов прикладывать не нужно. Определения по обеспечению принимаются без участия сторон. Именем Украині не обязательно, єто обязательно для решений - ст. 209 ГПК.

СПАСИБО!

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

НЕ разобралась какие документы подавать в апеялцию, кроме решения суда первой инстанции? И еще вопрос. Первый раз столкнулась с ситуацией. Ухвала об отказе в обеспечении принималась без участников судьей единолично. Обычно Ухвали начинались так: Ухвала ІМЕНЕМ УКРАЇНИ. В моей просто Ухвала. Єто правильно?

Правильно, питання забезпечення позову вирішує суддя одноособово без виклику осіб і не діє від імені України.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Пользователи