Суд может удостоверять доверенность на ведения дела в суде по заявлению стороны


Recommended Posts

Высший специализированный суд Украины по рассмотрении гражданских и уголовных дел разослал судам письмо №611-1104/0/4-11 от 08.09.2011 в котором указал:

Головам апеляційних судів

областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя

У зв'язку зі зверненнями громадян та з метою забезпечення правильного й однакового застосування положень частини другої статті 42 ЦПК України Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ України повідомляє таке.

Відповідно до частини другої статті 42 ЦПК України довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

За змістом наведеної норми права законодавець відніс суд до суб'єктів, що можуть посвідчити довіреність фізичної особи своїм рішенням.

При застосуванні цієї норми права судом слід звернути увагу на наступне.

Відповідно до частини першої статті 208 ЦПК України судові рішення викладаються у двох формах: 1) ухвали; 2) рішення.

Частиною другою статті 208 ЦПК України визначено, що питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Частинами четвертою, п'ятою, шостою статті 209 ЦПК України передбачено, що ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати. Ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом не виходячи до нарадчої кімнати, заносяться до журналу судового засідання. Ухвали постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення.

Відповідно до частини другої статті 210 ЦПК України ухвала, яка постановляється судом не виходячи до нарадчої кімнати, повинна містити відомості, визначені пунктами 3, 4 частини першої цієї статті, а саме мотивувальну частину із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу та резолютивної частини із зазначенням: висновку суду; строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Таким чином, ураховуючи вищенаведене, у разі заявлення клопотання фізичною особою-довірителем клопотання про посвідчення судом довіреності на ведення справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд може ухвалою посвідчити таку довіреність.

Так, у разі задоволення заявленого клопотання щодо посвідчення довіреності на ведення справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд без виходу до нарадчої кімнати постановляє ухвалу, яка заноситься секретарем судового засідання до журналу судового засідання, а сама довіреність або засвідчена підписом судді копія з неї приєднується до справи.

Довіреність посвідчується лише для розгляду конкретної справи, тобто не може бутті посвідчено довіреність, яка передбачає не пов'язані з розглядом цієї справи повноваження.

Ухвала про посвідчення такої довіреності оскарженню не підлягає.

Прошу довести даний лист до відома суддів місцевих судів для врахування при здійсненні правосуддя.

Заступник Голови

М.П.Пшонка

Изображение

Изображение

Письмо нашел и прислал anryzhkov. За что ему отдельное спасибо.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Спасибо за изложение данного письма.У меня уже дважды в 2010 году судьи отказывались выносить ухвалы, мотивируя это тем, что не их это компетенция.Думаю, что сейчас тема сдвинется.

Link to comment
Share on other sites

Парламент расширил возможности удовлетворения исков властей и изменил порядок рассмотрения админдел по обращениям налоговой

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений административного судопроизводства" (на базе законопроекта № 8736).

В соответствии с проектом подтвердить процессуальные полномочия представителя физического лица в административном судебном процессе можно будет лишь двумя способами: либо нотариально засвидетельствованной доверенностью, либо доверенностью, удостоверенной должностным лицом, которому "в соответствии с законом предоставлено право свидетельствовать доверенности" (действующая же редакция статьи 58 КАС предусматривает гораздо более широкие возможности подтверждения полномочий представителей в процессе - в частности, посредством доверенностей, удостоверенных должностными лицами предприятий, учреждений и организаций, в которых доверитель работает, учится, служит, находится на стационарном лечении, а также по месту жительства (пребывания).

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

У кого есть опыт удостоверения доверенности в суде?

Это используется исключительных случаях, можно по месту жительства сделать(ЖЭК) или на работе.

Хотя удобно, когда ты не успеваешь их там сделать, прийти в суд с заранее заготовленным ходатайством с просьбой удостоверить доверенность.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Готовили такое клопотання для суда.

Прошло с первого раза, удовлетворили.

Нужна сама доверенность по форме стандартной только выкинуть все лишнее (оставить только для представительства в суде по такому то делу) ну и письменное (желательно) клопотання об этом. В нем можно расписать о таких полномочиях судов, можно приложить само письмо.

Спрашивается, зачем платить больше? Когда суд может заверить все бесплатно в течение 3 минут.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Коррупцию в судах будут активно поощрять

Служителей Фемиды избавили от назойливого общественного контроля, еще крепче привязав к законам служебной иерархии

В силу вступили законодательные новации авторства депутата-"регионала" Виталия Хомутынника (№4661-VI), которые среди прочего отредактировали и Закон «О судоустройстве и статусе судей». А именно, отменили обязательную публикацию копий налоговых деклараций судей на официальном веб-портале «Судебная власть Украины».

Более того, новые правила существенно сузили перечень важных сведений, которые служители Фемиды должны были указывать в подаваемой в налоговую декларации (копия предоставляется по месту работы). Из профильного закона исключены положения, обязывающие судью задекларировать свои траты, если разовый расход превысил сумму его месячного заработка, а также обнародовать финансовое состояние членов его семьи. Обновленный Закон «О судоустройстве и статусе судей» дал власти дополнительный рычаг влияния на служителей Фемиды, который может быть использован против отдельных лиц. По новым правилам внесение в декларацию заведомо неправдивых сведений является основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, что в «особо сложных» случаях может быть чревато отставкой.

А 15 мая Верховная Рада утвердила в первом чтении очередную порцию правок в профильный судейский закон, призванных усовершенствовать организацию судебной власти (законопроект №9740, принадлежащий перу вдохновителей судебной реформы — «регионалов» Сергея Кивалова и Дмитрия Шпенова). Документ не только возвращает председателям судов надзорные полномочия в отношении судей (контроль над соблюдением процессуальных сроков и трудовой дисциплины), но и наделяет их правом определять специализацию своих коллег, то есть категории дел, которые те вправе будут рассматривать. Новация полностью нивелирует принцип автоматизированного распределения дел между судьями, что являлось одним из немногих прогрессивных достижений судебной реформы.

Помимо этого законопроект упрощает процедуру получения судейской мантии, исключая из нее прохождение специальной подготовки, которая сейчас предшествует квалификационным экзаменам. Что, не исключено, снизит общий профессиональный уровень судейского корпуса, зато упростит путь к судейству «молодой смене».

Отстаивать же свои права в суде, а тем более обжаловать неправомерные действия служителя Фемиды после вступления в силу положений упомянутого законопроекта станет еще сложнее. Во-первых, его положения наделяют суд правом не рассматривать обращения и запросы, если служители Фемиды усмотрят в них неуважение к себе. Во-вторых, чтобы подать жалобу на представителя судейского корпуса по новым правилам, жалобщику фактически придется предварительно самостоятельно провести расследование всех обстоятельств допущенного нарушения, что на данный момент входит в компетенцию органов, осуществляющих производство по дисциплинарным делам в отношении судей.

Link to comment
Share on other sites

У кого есть опыт удостоверения доверенности в суде?

Пару раз, даже при наличии этого письма судьи отказывались заверять довереренность... Даже читать письмо отказывались.

Пришлось пойти на хитрость - на обратной стороне письма (второй страницы) напечатали краткое ходатайство о заверении доверенности (с подписью под ходатайством) и краткий текст доверенности (с подписью доверителя в конце).

Подали - не принять письменное ходатайство, заявленное до начала слушания дела, суд не может; а отказать в заверении доверенности, напечатенной на обратной стороне письма ВССУ - это как плевок в ВССУ...

В итоге всё получилось - сейчас работает, как по маслу... :)

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • 1 month later...

ДОВЕРЕННОСТЬ

73039 г.Херсон, ул. Карбышева дом № ___ Объединение Совладельцев Многоквартирного

Дома «КАРБЫШЕВА-___»

тел. +38-06_00-00-___

Две тысячи двенадцатого года, июль месяца, __________ числа.

Я, ________________________, 0__.0___.1981 г.р. паспорт серия МО № 00000000 выдан Суворовским РО УМВД Украины в Херсонской области 00.04.1998г. зарегистрированный и проживаю по адресу : г.Херсон, ул. Карбышева __, кв. № ___ в соответствии с ст. 38, ст. 40, ст. 42, 44 Гражданского Процессуального Кодекса Украины настоящей доверенностью уполномочиваю Малого Руслана Владимировича паспорт серия МР № ___________ выдан Суворовским РО МВД Украины в Херсонской области ____ ________ 200__ года, представлять мои интересы, в Суворовском районном суде г.Херсона по делу о взыскании начисленной, однако невыплаченной заработной платы, среднего заработка за задержку расчета при увольнении, отпускной помощи и морального вреда, совершать следующие правомочные действия от моего имени :

ВЕСТИ МОИ СУДЕБНЫЕ ДЕЛА со всеми правами предоставленными законом истцу, полного или частичного отказа от исковых требований, признание иска, изменения предмета иска, заключение мирового соглашения, без передачи полномочий другому лицу (передоверие), обжалование решения суда, подачи исполнительного листа к взысканию, получению присужденного имущества или денег.

ПРЕДСТАВЛЯТЬ МОИ ИНТЕРЕСЫ перед всеми физическими и юридическими лицами.

Для выполнения этой доверенности уполномочиваю его подавать от моего имени заявления, получать справки и документы (решения, постановления, и т.п.), знакомится с материалами дел, брать извлечения и снимать копии процессуальных документов, вести переговоры, в т.ч. предоставлять доказательства, устные и письменные объяснения, подписываться за меня при выполнении этой доверенности, подавать жалобы на решения и действия судебных, правоохранительных органов, других должностных лиц, а также совершать другие юридическо-значимые действия. Настоящая доверенность выдана на основании договора поручения, заключенного в устной форме между мной, доверителем и указанным представителем.

Доверенность выдана сроком на 1год т.е., по ____________ года.

Содержание ст. ст. 237 - 250, 1000-1010 Гражданского кодекса Украины, ст. ст. 38, 40,42, 44 ГПК Украины мне разъяснено.

Подпись ___________________________ ( _______________ )

доверителя

г.Херсон, _____ июля 2012 года. Эта доверенность удостоверена мною, Председателем правления ОСМД «КАРБЫШЕВА-____» ________________________________.

(Ф.И.О.)

Доверенность подписана гр. ___________________ в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрирована в журнале исходящей корреспонденции за № ________________.

Председатель правления

ОСМД «КАРБЫШЕВА-______» ________________________________ (______________________)

Ф.И.О.

М.П. (подпись)

1. Заверенная печатью и подписью копия (выписка) из протакола общего собрания ОСМД (правления ОСМД) о назначении на долженность Председателя правления ОСМД "КАРБЫШЕВА- _____ " - ПРИЛОГАЕТСЯ.

2. Заверенная печатью и подписью копия (выписка) из Устава ОСМД "КАРБЫШЕВА- ___" о полномочиях (компетенции) Председателя правления ОСМД "КАРБЫШЕВА-____" - ПРИЛОГАЕТСЯ.

Link to comment
Share on other sites

Эта не та доверенность. Доверенность предоставляется для представления интересов стороны по конкретному делу.

 

ДОВІРЕНІСТЬ

 

м. Київ П’яте липня дві тисячі дванадцятого року (дата літерами)

 

Громадянка України ПІБ, що знаходиться /проживає за адресою АДРЕСА_1, що діє на підставі паспорту громадянина України серія __ № ___ виданий ______________________ 13 грудня 2003 р. уповноважує громадянина України ПІБ , що зареєстрован за адресою: АДРЕСА_", паспорт: серія ___ № _____, виданий ____________________________ "10" жовтня 1996 р. відповідно до ст.ст. 38, 40, 42 , 44 ЦПК України представляти інтереси в суді загальної юрисдикції, з приводу будь-яких питань, що пов'язані із представництвом інтересів довірителя , а саме у цивільної справі №_________ СУДУ_1 за позовом Публічного акціонерного товариства «БАНК_1» до ПІБ про звернення стягнення за кредитним договором, третя особа ПІБ, а так само по справам, що будуть об’єднані в одне провадження. Для виконання представницьких функцій ПІБ надаються всі процесуальні права відповідача, що передбачені цивільним процесуальним кодексом України (ст.. 44 ЦПК).

 

Повноваження за цією Довіреністю не можуть бути передані іншим особам. Ця Довіреність видана до закриття даної цивільної справи (остаточного вирішення спору по суті). Посвідчення даної довіреності відбувається за рішенням (ухвалою) суду.

 

"____"_________ 20_____ р. __________________/___________________/ (підпис)

 

плюс- минус как бы так.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Высший специализированный суд Украины по рассмотрении гражданских и уголовных дел разослал судам письмо №611-1104/0/4-11 от 08.09.2011 в котором указал:

Головам апеляційних судів

областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя

У зв'язку зі зверненнями громадян та з метою забезпечення правильного й однакового застосування положень частини другої статті 42 ЦПК України Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ України повідомляє таке.

Відповідно до частини другої статті 42 ЦПК України довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

За змістом наведеної норми права законодавець відніс суд до суб'єктів, що можуть посвідчити довіреність фізичної особи своїм рішенням.

При застосуванні цієї норми права судом слід звернути увагу на наступне.

Відповідно до частини першої статті 208 ЦПК України судові рішення викладаються у двох формах: 1) ухвали; 2) рішення.

Частиною другою статті 208 ЦПК України визначено, що питання, пов'язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Частинами четвертою, п'ятою, шостою статті 209 ЦПК України передбачено, що ухвали суду, які оформлюються окремим процесуальним документом, постановляються в нарадчій кімнаті, інші ухвали суд може постановити, не виходячи до нарадчої кімнати. Ухвали суду, постановлені окремим процесуальним документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи. Ухвали, постановлені судом не виходячи до нарадчої кімнати, заносяться до журналу судового засідання. Ухвали постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення.

Відповідно до частини другої статті 210 ЦПК України ухвала, яка постановляється судом не виходячи до нарадчої кімнати, повинна містити відомості, визначені пунктами 3, 4 частини першої цієї статті, а саме мотивувальну частину із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу та резолютивної частини із зазначенням: висновку суду; строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Таким чином, ураховуючи вищенаведене, у разі заявлення клопотання фізичною особою-довірителем клопотання про посвідчення судом довіреності на ведення справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд може ухвалою посвідчити таку довіреність.

Так, у разі задоволення заявленого клопотання щодо посвідчення довіреності на ведення справи, що розглядається в порядку цивільного судочинства, суд без виходу до нарадчої кімнати постановляє ухвалу, яка заноситься секретарем судового засідання до журналу судового засідання, а сама довіреність або засвідчена підписом судді копія з неї приєднується до справи.

Довіреність посвідчується лише для розгляду конкретної справи, тобто не може бутті посвідчено довіреність, яка передбачає не пов'язані з розглядом цієї справи повноваження.

Ухвала про посвідчення такої довіреності оскарженню не підлягає.

Прошу довести даний лист до відома суддів місцевих судів для врахування при здійсненні правосуддя.

Заступник Голови

М.П.Пшонка

Изображение

Изображение

Письмо нашел и прислал anryzhkov. За что ему отдельное спасибо.

нигде не нашла.

судья не приняда

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

А может стоит от своего имени просто инф.запрос в ВССУ закинуть? никто не делал?

Запрос можно сделать 100%.

Так будет проще.

Не считаю этот вопрос глобальным.

Есть заверение по месту жительства и по месту работы.

тоже удобное и бесплатное.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Сегодня на судебном заседании попыталась учавствовать на основании доверенности, заверенной судом. Все подготовила и довереность, и ходатайство , и обьяснила довирителю что надо сказать. Судьи в апелляции были в шоке, мягко говоря )))). И даже удалили с зала судебного заседания.)))))))))) Через 30 мин. принесла им письмо ВССУ №611-1104/0/4-11 от 08.09.2011 - сделала распечатку с сайта ВССУ. Назвали письмо бредом, подделкой, всеравно не допустили учавствовать в деле. Сказали, что письмо им не приходило с ВССУ и ничего они не слышали о нем.

Смешное было заседание. Выясняли мои полномочия как представителя 2 часа, в итоге отложили. Я дала запрс в ВССУ. Жду ответа. Как придет - сразу сообщу. Вот такая исотрия.

Link to comment
Share on other sites

Сегодня на судебном заседании попыталась учавствовать на основании доверенности, заверенной судом. Все подготовила и довереность, и ходатайство , и обьяснила довирителю что надо сказать. Судьи в апелляции были в шоке, мягко говоря )))). И даже удалили с зала судебного заседания.)))))))))) Через 30 мин. принисла им письмо ВССУ №611-1104/0/4-11 от 08.09.2011 - сделала распечатку с сайта ВССУ. Назвали письмо бредом, подделкой, всеравно не допустили учавствовать в деле. Сказали, что письмо им не приходило с ВССУ и ничего они не слышали о нем.

Смешное было заседание. Выясняли мои полномочия как представителя 2 часа, в итоге отложили. Я дала запрс в ВССУ. Жду ответа. Как придет - сразу сообщу. Вот такая исотрия.

Я даже не удивлен.
Link to comment
Share on other sites

Хочу добиться теперь своего! Это дело чести.Судьи унизили перед Прокурором, клиентами, руководством.

При наличии ответа ВССУ нужно уже ставить вопрос о профпригодности даных судей и что они могут насудить, раз элементарного не знают и не хотят знать. Взять распечатку тех. записи с ихними выкабесами и по инстанциям
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Пользователи