Recommended Posts

Дорогие (в хорошем смысле) наши юристы. Хочу обратиться к вам. Я сам не имею юридического образования и у меня нет банально денег чтобы оплатить ваши услуги, но судебную тяжбу с банком я уже начал (16 го будет первое заседание). Я осознаю что это мое первое гражданское заявление и я переживаю что накосячу с ним. В первый раз всегда где-нить да напортачишь.... Вообщем: может найдется кто-нить с добрым сердцем и юридическим опытом в гражданских спорах, кто поможет мне (готов рассмотреть вариант с вознаграждением в случае если "все получится" - т.к. в случае реституции банк должен будет мне некую сумму, если же "не получится" - то заплатить вам я не смогу, т.к. вероятность того что я вдуг стану богатым меньше 1%). Вообщем хелп. Отзовитесь кто может, (скорее всего бесплатно, хоть и не факт) помочь. :(

зы: вкратце: Про визнання п.15.6 (прописано что все риски несет Позичальник), п.17.1(изменение процентной ставки в одну сторону) кредитного договору №014/0739/82/71875 недійсними. Як наслідок недійсності п.17.1 визнання кредитного договору неукладеним або розірвати кредитний договір згідно ст.652 ЦК України у зв’язку з істотною зміною обставин.

 

Если кто заинтересуется или захочет поддержать (пусть даже удаленно), вышлю все документы на е-мейл.

----------------------------------------------------------------

из позовной заяви

________________________________________

ІІІ. Аргументи щодо п. 15.6 Договору

 

В п. 15.6 зазначено: «Позичальник свідчить, що всі ризики, пов’язані з істотною зміною обставин, з яких Позичальник виходив при укладанні цього Договору, інших Договорів забезпечення, Позичальник приймає на себе, і такі обставини не є підставою для зміни або розірвання цього Договору, Договорів забезпечення, а також невиконання Позичальником зобов’язань за вищезазначеними договорами.»

Закон України «Про захист прав споживачів», ст..18 передбачає, що: «Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати у договори із споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов'язків на шкоду споживача. » В п.5 ст.18 зазначено «Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним.»

Пункт 15.6 Договору позбавляє Заявника (Позичальника в Договорі), можливості захистити свої права через суд згідно ст. 652 ЦКУ, що є обмеженням прав Заявника на правовий захист згідно ч.1 ст.3, ч.1 ст.15, ч.1 ст.16 ЦК України, ст..55 Конституції України та ст..6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

З наведених вище підстав, Заявник просить суд визнати п.15.6 Договору недійсним.

 

 

 

ІV. Аргументи щодо п.17.1 Договору

 

В п.17.1 Договору зазначено, що договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання ними прийнятих відповідно до цього Договору зобов’язань – це є строком договору. (Строк користування кредитом не є строком Договору, а являє собою строк зобов’язання – ст.530 ЦКУ).

Вказане трактування строку кредитного договору (не строку зобов’язання) не відповідає ст..251, 252, та ч.1 ст.631 ЦКУ, відповідно до яких строк договору визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, тобто часу,  протягом  якого  сторони  можуть здійснити  свої  права  і  виконати  свої  обов'язки відповідно до договору.

Вищезазначене узгоджується з практикою Верховного Суду України, а саме, в Ухвалі від 7 жовтня 2009 року, колегією суддів судової палати у цивільних справах було зазначено: «З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов'язання перед Спілкою або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов'язань (п. 6) не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно із цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Цього в договорі поруки не встановлено.» Ця ж умова щодо строку договору стосується і кредитного Договору.

Наявність строку Договору є істотною умовою, оскільки ч.3 ст. 180 ГКУ (що кореспондується з ст.631 ЦКУ) встановлено, що при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Частиною 7 вказаної статті визначено, що  строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. (Відповідно до ст. 2 ГКУ, учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.)

З вищевикладеного вбачається, що строк дії договору є істотною умовою договору (ст..638 ЦКУ), обов’язковість визначення якого передбачена положеннями як Цивільного кодексу України, так і положеннями Господарського кодексу України.

Визнання недійсним п.17.1 Договору про строк, веде до визнання Договору НЕУКЛАДЕНИМ і як наслідок до реституції (повернення сторонами Договору всього отриманого ними в його виконання в разі визнання договору недійсним).

               

 

 

V. Аргументи щодо статті 4 Договору

 

               Стаття 4 Договору «Коригування процентної ставки» містить перелік істотних обставин що впливають на вартість кредитних коштів що надаються згідно Договору (п.4.1). Відповідно й те, що дана стаття Договору є важливою задля встановлення баланса інтереса сторін згідно чинного законодавства.       В п.4.1 Договору зазначено «Кредитор має право в односторонньому порядку на власний розсуд без згоди Позичальника, але не частіше одного разу в шість місяців, змінити процентну ставку за Кредитом у разі настання подій, які мають безпосередній вплив на вартість (збільшення вартості) кредитних ресурсів установи Кредитора та не залежать від волі Сторін. Зокрема, Кредитор має право змінити процентну ставку за Кредитом при настанні одного з таких випадків:               4.1.1 збільшення більш ніж на 5 процентних пункти ставки LIBOR строком на 6 місяців (або ставки  EURIBORстроком на 6 місяців за кредитами в Евро);»

            Згідно п.1.4 «Визначення термінів» Договору, термін «процентний пункт» слід розуміти як «Значення, яке дорівнює десятій частині одного процента, тобто 0,1 процента».

            На день підписання Договору ставка LIBOR строком на 6 місяців мала значення: 3.075. Значення ставки LIBOR суттево змінилось ще з 2008 року і на сьогоднішній день ставка LIBOR строком на 6 місяців в доларах США має значення в 0.3305. Тобто, ставка LIBOR строком на 6 місяців змінилась на 27,445 процентних пункти, або зменшилась 10,75%, тим самим зменшивши вартість кредитних ресурсів для установи Кредитора, та збільшивши вартість для Заявника (ставка LIBOR – це середньозважена відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами, на зміни якої впливають безліч чинників, в тому числі й єкономічні) й порушивши баланс інтересів сторін на користь Банку. Зменшенні вартості кредитних  ресурсів для Банку одночасно означає її збільшення для Заявника як Позичальника Банку через зростання курсу долара США і як наслідок падіння національної валюти та доходів Заявника.

            При цьому Договором передбачено що зміна ставки LIBOR навіть на 5 процентних пункти (п.4.1.1 Договору) є істотною умовою для зміни процентів за Договором (що безпосередньо впливає на вартість кредитних коштів для Заявника). Тобто є факт настання істотних змін обставин Договору.

            В червні 2014 року Заявник звернувся письмово до Банку листом, в якому аргументував невідповідність п.4.1 діючому Законодавству та принципам рівності сторін, та пропонував Банку обговорення змін умов Договору (через порушення балансу інтересів сторін та настання істотних змін обставин для коригування процентної ставки) і підписання додаткового договору для приведення даного Договору до відповідності чинному законодавству (див. Додаток 5). Проте, Банк відмовився щодо зміни даного Договору (див. Додаток 3) при цьому посилаючись на Закон України від 12.12.2008 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку», що ніяким чином не відноситься до запропонованого Заявником, оскільки не є процесом зміни в односторонньому порядку, оскільки пропозиція Заявника полягала в взаємному обговоренні змін.                Крім вищенаведеного, Заявник хоче зазначити як істотну зміну обставин, факт зростання курсу долара США відносно гривні. Заявник отримує всі свої доходи в гривні, надходжень в іноземній валюті не має. На дату підписання Договору, курс гривні до долара США становив. 4,84 грн. за 1 долар. Останній платіж Заявника по зобов’язанням Договору було виплачено Банку в серпні 2014 року по курсу 13.55 грн. за 1 долар США. Знецінення національної валюти відносно долара США склало 279,96 %. Тобто Заявник отримав майже на 280% більше збитків, в той час як банк отримав майже 280% надприбутків. Це істотно порушує баланс інтересів на користь Банку.

Всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, оскільки вони сприяють вирішенню суспільних проблем – підвищенню життєвого рівня населення, утвердженню принципів соціальної справедливості. Проте настання істотних змін обставин при виконанні умов Договору призвело до падіння життєвого рівня Заявника нижче прожиткового мінімуму. Це порушує баланс сторін у кредитному договорі, та не відповідає засадам договору та принципу рівності сторін (ст..3 ЦКУ).

               Відповідно до ч.1 ст. 652 ЦК України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладені договору, договір може бути розірваний.                В ч.2 ст.652 ЦКУ йдеться про те, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний.                Заявник стверджує, що обставини (знецінення національної валюти на 279,96 % та суттєва зміна ставки LIBOR), що впливають на фінансову схему розрахунків за спірним кредитним договором є істотними настільки, що при їх існуванні в момент укладення договору, на існуючих умовах, позивач не зміг би погодитись на отримання кредитних коштів, а банківська установа - відповідач не зміг би прийняти рішення про оптимальний рівень кредитного ризику - гарантованість повернення, та винести рішення про надання кредиту з огляду на окупність і безпечність кредитної лінії. Тобто при укладанні данного Договору сторони мали впевненість, що жодна з цих двох змін істотних умов Договору не настане.                Зважаючи на зазначене вище та згідно ч.1 ст.652 ЦК України, прошу суд розірвати Договір через настання істотних змін обставин та застосувати реституцію з взаємозарахуванням сплачених коштів.        

 

 

VI. Клопотання

 

На підставі викладеного та керуючись положеннями ст.ст. 3, 15, 21, 110, 119-120 ЦПК України, Конституцією України, ст. ст. 3, 4, 10, 13, 203, 215, 236, 548, 652 Цивільного кодексу України, Законами України «Про національний банк України», «Про банки та банківську діяльність», Закон України від 12.12.2008 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку» Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Закону України «Про захист прав споживачів»,

 

 

 

ПРОШУ:

 

  1. Визнати п.15.6 кредитного договору №014/0739/82/71875 недійсним. (обґрунтування в пункті ІІІ. Аргументи щодо п. 15.6 Договору заяви)
  2. Визнати п.17.1 кредитного договору №014/0739/82/71875 недійсним. (обґрунтування в пункті ІV. Аргументи щодо п.17.1 Договору заяви)
  3. Як наслідок недійсності п.17.1 визнати кредитний договір №014/0739/82/71875 неукладеним або розірвати кредитний договір згідно ст.652 ЦК України у зв’язку з істотною зміною обставин (обґрунтування в пункті V. «Аргументи щодо статті 4 Договору» заяви).
  4. На підставі п.18 ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” № 7 -93 від 21.01.1993 р. звільнити мене від сплати зборів та державного мита (згідно Додатку 4).

 

Edited by aivot
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Дорогие (в хорошем смысле) наши юристы. Хочу обратиться к вам. Я сам не имею юридического образования и у меня нет банально денег чтобы оплатить ваши услуги, но судебную тяжбу с банком я уже начал (16 го будет первое заседание). Я осознаю что это мое первое гражданское заявление и я переживаю что накосячу с ним. В первый раз всегда где-нить да напортачишь.... Вообщем: может найдется кто-нить с добрым сердцем и юридическим опытом в гражданских спорах, кто поможет мне (готов рассмотреть вариант с вознаграждением в случае если "все получится" - т.к. в случае реституции банк должен будет мне некую сумму, если же "не получится" - то заплатить вам я не смогу, т.к. вероятность того что я вдуг стану богатым меньше 1%). Вообщем хелп. Отзовитесь кто может, (скорее всего бесплатно, хоть и не факт) помочь. :(

зы: вкратце: Про визнання п.15.6 (прописано что все риски несет Позичальник), п.17.1(изменение процентной ставки в одну сторону) кредитного договору №014/0739/82/71875 недійсними. Як наслідок недійсності п.17.1 визнання кредитного договору неукладеним або розірвати кредитний договір згідно ст.652 ЦК України у зв’язку з істотною зміною обставин.

 

Если кто заинтересуется или захочет поддержать (пусть даже удаленно), вышлю все документы на е-мейл.

Объясните более широко основания Вашего иска.

Link to comment
Share on other sites

katod, можно )) обьясняю: чтобы было более широкое представление о иске, я отредактировал тему, что создал, добавив туда фактически все свое исковое заявление в суд.
Link to comment
Share on other sites

dyx, я конечно могу ошибаться, но думаю вы не правы... при пропуске сроков ИД выносится ухвала об этом, "провадження" не открывают и на слушание обычно не приглашают...  к тому же кредитный договор действует до 2018 года - так что до 2021 года могу подавать в суд....
Link to comment
Share on other sites

dyx, я конечно могу ошибаться, но думаю вы не правы... при пропуске сроков ИД выносится ухвала об этом, "провадження" не открывают и на слушание обычно не приглашают...  к тому же кредитный договор действует до 2018 года - так что до 2021 года могу подавать в суд....

При пропуске исковой давности выносится решения, которым отказывают в удовлетворении исковых требованиях стороне, которая пропустила исковую давность.

Link to comment
Share on other sites

В таком случае я Вас поздравляю с пропуском сроков ИД. Если не попросите суд возобновить сроки, то предполагаю,что первое заседание будет последним.

 

А разве есть Постановление ВСУ, которое четко указало, какое именно правило исковой давности должно действовать, когда заемщик просит признать кредитный договор недействительным?

Стаття 261. Початок перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

2. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства, починається від дня припинення насильства.

3. Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання.

4. У разі порушення цивільного права або інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття.

5. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред'явити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

Link to comment
Share on other sites

а можно немножко подробнее о том что меня ждет и что мне стоит делать? я так понял нужно будет попросить суд восстановить сроки ИД по поводу признания недействительными некоторых пунктов договора?  как это сделать правильно?

Link to comment
Share on other sites

да и странно это, если бы "друзья" с аваля решили этим воспользоваться то прислали бы письменное заперечення а не устаривали выезд в мое село. А так они походу будут лично (сегодня был в суде - письменного "заперечення" нету - а осталось банально 2 рабочих дня)

Link to comment
Share on other sites

есть такой анекдот: Летят на воздушном шаре Шерлок Холмс (ШХ) и доктор Ватсон (ДВ). А вокруг такой туман, что ничего не видно - ни где они, ни куда летят. Решили опуститься пониже, сбросили немного балласта. В расступившейся мгле увидели человека. (ДВ+ШХ)- Мистер, где мы? Человек некоторое время молча смотрел на них, а когда порыв ветра уже унес воздушный шар далеко, услышали в ответ: - Вы на воздушном шаре !!! (ШХ)- Он компьютерщик. (ДВ)- Но как вы догадались, Холмс!? (ШХ)- Компьютерщики всегда выдают информацию только по требованию, с опозданием, и эта информация оказывается никому не нужной. :-(

 

А по сути: можете помочь? подскажите как мне следует попросить суд восстановить сроки ИД по поводу признания недействительными некоторых пунктов договора? или ждать когда судья спросит и тогда рявкнуть что ....(согласно п.1.ст.261)......

Link to comment
Share on other sites

Обратитесь к специалисту в отрасли права, - к адвокату.

Пусть он даст Вам письменное разъяснение относительно найденных им в договоре нарушений.

 

Дата Разъяснения и будет точкой отсчета исковой давности, - Вы узнали о своем нарушенном праве из Разъяснения специалиста.

 

При подписании договора Вы понятия не имели в тонкостях юриспруденции, Вы же потребитель...

 

Стаття 261. Початок перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Обратитесь к специалисту в отрасли права, - к адвокату.

Пусть он даст Вам письменное разъяснение относительно найденных им в договоре нарушений.

 

Дата Разъяснения и будет точкой отсчета исковой давности, - Вы узнали о своем нарушенном праве из Разъяснения специалиста.

 

При подписании договора Вы понятия не имели в тонкостях юриспруденции, Вы же потребитель...

 

Стаття 261. Початок перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

 

 

 

А зачем нам ВСУ? Ст.261 всё установила. Когда сторона воспользуется п.1 этой статьи и попросит суд возобновить сроки, тогда и будет верно. Но если нет, суд спокойно применит п.3 и всё.

 

Я так понимаю, что в таком случае все равно более правильно и эффективно подавать ходатайство о возобновлении?

Link to comment
Share on other sites

ТС подкупает искренностью и честностью.

И конечно хочется ему помочь.

Мы уходим в тонкости и детали,в тактику подковерного боя...но вне поля остаётся главный вопрос. Вопрос стратегии.

Зачем это все?

Цель движений?

Link to comment
Share on other sites

ТС подкупает искренностью и честностью.

И конечно хочется ему помочь.

Мы уходим в тонкости и детали,в тактику подковерного боя...но вне поля остаётся главный вопрос. Вопрос стратегии.

Зачем это все?

Цель движений?

По всей видимости человек искренне верит в признание кредитного договора недействительным.

Я согласен с dyx, оснований для признания кредитного договора недействительным в целом я не вижу.

Link to comment
Share on other sites

гм..... не то чтобы я уверен был что суд станет на мою сторону (вероятность меньше 6% думаю), но в том что в таком виде кредитный договор не законен уверен.

 

по поводу оснований для признания кредитного договора недействительным в целом, а если так: признания никчемным (недействительным) пункта договора о изменении процентной ставки по договору (что влияет на сумму кредита напрямую) не должно ли как следствие тянуть на расторжение договора если стороны не договорились о обоюдном урегулировании вопроса?

Link to comment
Share on other sites

Obelix, цели на поверхности: максимально возможно (в законном русле) избавиться полностью или частично от этой кабалы под названием кредитный договор...  (при этом понимаю что шансов мало....но не подавая в суд их у меня не станет больше....)
Link to comment
Share on other sites

Посмотрел бегло тему и хочу сказать, что заявление о возобновлении сроков исковой давности подготовить надо, а вот подавать сразу не стоит.

Суд применяет исковую давность только по заявлению стороны, поэтому если ответчик не подаст такого заявления, то и провоцировать его на это не стоит. Если же ответчик заявит о применении исковой давности, то зразу подавайте ходатайство о возобновлении сроков исковой давности с доказательствами уважительности его пропуска

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Obelix, цели на поверхности: максимально возможно (в законном русле) избавиться полностью или частично от этой кабалы под названием кредитный договор...  (при этом понимаю что шансов мало....но не подавая в суд их у меня не станет больше....)

Если это цель, то вынужден вас огорчить - ваши шансы в данном направлении стремятся к абсолютному нолю.

Закон не допускает вот просто так взять денег, а потом признать КД недействительным, и не отдать деньги.

И суды всех уровней с ним солидарны.

Link to comment
Share on other sites

Если это цель, то вынужден вас огорчить - ваши шансы в данном направлении стремятся к абсолютному нолю.

Закон не допускает вот просто так взять денег, а потом признать КД недействительным, и не отдать деньги.

И суды всех уровней с ним солидарны.

 

 я там еще что-то про реституцию писал.... так что нет, я не гопник для банков, я хотел пересмотреть условия договора (банк не захотел), у меня остался только 1 направление - через суд пробовать разорвать этот договор. А суды....так я давно не верю в их справедливость.... Но это офф-топ все. Мне нужна помощь юристов в том, чтобы подсказать как правильно защитить свои права по этому договору, чтобы как минимум восстановить баланс интересов по кредитному договору (хотя банк против этого) либо разорвать договор.

Link to comment
Share on other sites

 я там еще что-то про реституцию писал.... так что нет, я не гопник для банков, я хотел пересмотреть условия договора (банк не захотел), у меня остался только 1 направление - через суд пробовать разорвать этот договор. А суды....так я давно не верю в их справедливость.... Но это офф-топ все. Мне нужна помощь юристов в том, чтобы подсказать как правильно защитить свои права по этому договору, чтобы как минимум восстановить баланс интересов по кредитному договору (хотя банк против этого) либо разорвать договор.

Юрист Вам дал классную консультацию: закон не допускает вот просто так взять денег, а потом признать КД недействительным, и не отдать деньги.

 

Интересно, а что это за закон?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...