Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.


Recommended Posts

Написал письмо в министерство юстиции про надання правової оцінки діям TOB «Факторингова компанія «Вектор Плюс», TOB «Кредитні ініціативи» та ПАТ «Сведбанк». Пришел ответ от министерства юстиции, где указанно: "Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.". Как можно это использовать в суде?(Сейчас в производстве находится мой иск о защите прав потребителей и признании договоров недействительными)

 

 

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001 Тел.: +380 44 278-37-23, факс: +380 44 271-17-83 E-mail: themis@minjust.gov.ua http://www.minjust.gov.ua Код ЄДРПОУ 00015622

 

 

         У Міністерстві юстиції розглянуто Ваше звернення від ЗО червня 2016 року щодо можливості визнання судом нікчемними договорів факторингу та договорів про передачу прав за іпотечним договором, а також надання правової оцінки діям TOB «Факторингова компанія «Вектор Плюс», TOB «Кредитні ініціативи» та ПАТ «Сведбанк» і в межах компетенції повідомляється.

 

Міністерство юстиції, діючи на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, відповідно до покладених на нього завдань організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Мін'юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються (підпункт 33 пункту 4 цього Положення).

Водночас зазначаємо, що оцінка правомірності та законності дій будь-яких осіб не належить до компетенції Мін'юсту.

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (стаття 124 Конституції України).

При цьому згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Водночас стосовно порушених у Вашому зверненні питань зазначаємо, що частиною першою статті 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.

Водночас зазначаємо, що відповідно до частини першої статті 626 та частини першої статті 627 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) під договором слід розуміти домовленість двох або більше сторін, яка спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків.

со г-

PO

о

CD

in

Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Договір є обов'язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК).

Водночас частиною першою статті 638 ЦК встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

При цьому частиною першою статті 1054 ЦК за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Водночас слід зазначити, що параграфом 2 глави 16 ЦК визначено загальні підстави визнання правочинів недійсними.

Так, частиною першою статті 215 ЦК визначено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені статтею 203 Кодексу.

З аналізу положень статті 215 ЦК та пункту 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» вбачається, що правочин може бути визнаний недійсним лише з підстав, визначених законом, та із застосуванням наслідків недійсності, передбачених законом. Такими підставами є недодержання в момент вчинення правочину стороною вимог, які встановлені статтею 203 ЦК.

Статтею 203 ЦК встановлено вичерпний перелік вимог у разі недодержання яких правочин може бути визнаний недійсним.

Крім того, відповідно до статті 230 ЦК правочин визнається судом недійсним, якщо одна сторона навмисно замовчує існування обставин, які мають істотне значення та можуть перешкодити вчиненню правочину. Так, істотними умовами кредитного договору відповідно до змісту частини першої статті 638 та статті 1054 ЦК є умови про мету, суму та строк кредиту, умови та порядок його видачі і погашення, розмір, порядок нарахування та виплати процентів, відповідальність сторін.

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ в постанові від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» роз'яснив у пункті 14, що суди повинні розмежовувати кредитний договір, який є недійсним у силу закону (нікчемний) або може бути визнаний таким у судовому порядку (оспорюваний) з підстав, встановлених частиною першою статті 215 ЦК, та кредитний договір, який є неукладеним (не відбувся), що не може бути визнаний недійсним, зокрема, у випадку, коли сторони в належній формі не досягли згоди щодо хоча б з однієї його істотної умови або зміст яких неможливо встановити виходячи з норм чинного законодавства (статті 536, 638, 1056і ЦК).

Стосовно передачі Вашого боргу за кредитом зазначаємо, що згідно з положеннями статей 512, 513 ЦК кредитор у зобов'язанні може бути замінений

іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом.

При цьому до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Заміна кредитора не допускається у зобов'язаннях, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема у зобов'язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом (статті 514-516 ЦК).

Водночас главою 73 ЦК врегульовано правовідносини щодо відступлення права грошової вимоги за договором факторингу. Так, згідно з частиною першою статті 1077 ЦК за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт.

Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.

 

Фактором молсе бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції (стаття 1079 ЦК).

Разом з тим згідно з пунктом 11 статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі - Закон) факторинг є фінансовою послугою.

Відповідно до частини п'ятої статті 5 Закону фінансові установи мають право надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та цього Закону. Фінансова установа, що надає послуги з факторингу, може надавати послуги з пов'язаного з цим ведення обліку грошових вимог, надання поруки за виконання боржником свого обов'язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та пред'явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника.

У свою чергу режим здійснення валютних операцій на території України, повноваження фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин встановлено Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Відповідно до частин першої та другої статті 5 вказаного Декрету Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з цим Декретом.

Генеральні ліцензії видаються, зокрема, фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.

При цьому умови, за яких небанківська фінансова установа має право отримати генеральну ліцензію, урегульовані пунктом 2.1 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000.

Водночас повідомляємо, що державне регулювання ринків фінансових послуг у межах, визначених законодавством, здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, яка є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України та основними завданнями якої є, зокрема:

здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і дотриманням законодавства у відповідній сфері;

захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування у межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг;

узагальнення практики застосування законодавства України з питань фінансових послуг і ринків (пункт 1, підпункти 4, 5, 6 пункту 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070).

Враховуючи наведене, пропонуємо додатково звернутись до Нацкомфінпослуг як державного регулятора ринків фінансових послуг.

Також стосовно передачі прав за іпотекою повідомляємо, що частиною першою статті 575 ЦК встановлено, що іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.

Згідно з частинами першою - третьою статті 24 Закону України «Про іпотеку» відступлення прав за іпотечним договором здійснюється без необхідності отримання згоди іпотекодавця, якщо інше не встановлено іпотечним договором, і за умови, що одночасно здійснюється відступлення права вимоги за основним зобов'язанням. Якщо не буде доведено інше, відступлення прав за іпотечним договором свідчить про відступлення права вимоги за основним зобов'язанням. Іпотекодержатель зобов'язаний письмово у п'ятиденний строк повідомити боржника про відступлення прав за іпотечним договором і права вимоги за основним зобов'язанням. Правочин про відступлення прав за іпотечним договором підлягає нотаріальному посвідченню. Відомості про таке відступлення підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Згідно з частиною першою статті 46 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, які вчиняють нотаріальні дії, мають право витребовувати від фізичних та юридичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

Відповідно до пункту 1.1 частини першої глави 2 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, правочини щодо відчуження та застави майна, право власності на яке підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що посвідчують право власності (довірчої власності) на майно, що відчужується або заставляється, крім випадків, передбачених пунктом 3 глави 7 розділу І цього Порядку, та у передбачених законодавством випадках, документів, що підтверджують державну реєстрацію прав на це майно в осіб, які його відчужують. У разі посвідчення правочинів щодо відчуження та застави нерухомого майна, право власності на яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, документи, що підтверджують державну реєстрацію прав на це майно, не подаються.

Неподання відомостей та документів на вимогу нотаріуса є підставою для відкладення, зупинення вчинення нотаріальної дії або відмови у її вчиненні (частина третя статті 46 Закону України «Про нотаріат»).

Одночасно повідомляємо, що нотаріус є процесуально незалежною особою, яка самостійно надає правову оцінку поданим для вчинення нотаріальної дії документам та приймає рішення щодо вчинення нотаріальної дії чи відмови в її вчиненні.

Нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти (стаття 50 вищевказаного Закону).

При цьому повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, вони лише мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

Перший заступник Міністра                                     ОСОБА 2

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

У меня было порядка трех писем НКФП, где они конкретно пишут, что "Кредитні ініціативи" нарушили и в суду подтвердили содержание писем. Но суд (простимулированный) решил, что уступка кредитов от ПИБа к КИ не является договором факторинга, а потому ограничения по физ.лицам на нег не распространяются. В этом частном случае (ПИБ-КИ) сначала надо доказать , что это факторинг, а потом опираться на решение ВАСУ по пофоду факторигна и физ.лиц. Это лучше, чем делать ставку на письма такого рода. НКФП - орган который контролирует фин.установы, выдает НПА, дает оценку фин.операции и т.д., и то суд похерил его мнение. а тут минюст со своим каким-то мнением. Ну, где-то так...
 

Link to comment
Share on other sites

Мне доказывать не надо что уступка происходила по договору факторинга, так как в договорах между Сведом, Вектором и КИ чёрным по белому написано "договор факторинга", но на Ваше усмотрение стоит ли это письмо приобщить к делу о признании договоров факторинга частично недействительными?

Link to comment
Share on other sites

49 минут назад, Dmytro Chy сказал:

Мне доказывать не надо что уступка происходила по договору факторинга, так как в договорах между Сведом, Вектором и КИ чёрным по белому написано "договор факторинга", но на Ваше усмотрение стоит ли это письмо приобщить к делу о признании договоров факторинга частично недействительными?

В цепочке Свед- КИ -Вектор.

В первой ее части клиент Свед, во второй части КИ.

Клиент - это тот субъект хозяйствования, который получает деньги за уступку права требования.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

52 минуты назад, Dmytro Chy сказал:

Мне доказывать не надо что уступка происходила по договору факторинга, так как в договорах между Сведом, Вектором и КИ чёрным по белому написано "договор факторинга", но на Ваше усмотрение стоит ли это письмо приобщить к делу о признании договоров факторинга частично недействительными?

если ссылаетесь на то, что договор факторинга противоречит Распоряжению 231, то безусловно.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, Dmytro Chy сказал:

стоит ли это письмо приобщить к делу о признании договоров факторинга частично недействительными?

Думаю, что хуже не будет, т.к. там в Вашу пользу содержание. Но его однозначно не достаточно для успеха.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Стаття 34. Обов'язковість ліцензування

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами:

1) страхової діяльності;

2) діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення;

3) надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

4) діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

может в этом смерть кощеева? у них ведь нет лицезии

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, sofi сказал:

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Стаття 34. Обов'язковість ліцензування

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції видає ліцензії для здійснення фінансовими установами:

1) страхової діяльності;

2) діяльності з надання послуг накопичувального пенсійного забезпечення;

3) надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів;

4) діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

может в этом смерть кощеева? у них ведь нет лицезии

Расскажу я вам сказку с определениями.

Смерть кощеева в игле, а игла в яйце, яйцо в утке, утка в хрустальном сундуке, сундук на дереве, дерево на острове диком совсем одиноком.

Смерть кощеева – законное решение против финансовых организаций при отсутствии лицензии и не только.

Яйцо – финансовые группы подконтрольные олигархату.

 Утка – парламент под предводительством чуда-юда кишащий шутами, троллями, бабками-ёжками, лешими которые подконтрольные олигархату.

 Хрустальный сундук – судебная власть подконтрольная дереву на этом острове, дерево – остов, несущий на себе  дремучие ветви власти увешанные демонами, вампирами так же подконтрольные олигархам.

Остров - …, ну с островом и так все понятно.

Главный персонаж часто упоминающийся – олигархат.

Олигархат – эскадрилья змеев-горынычей бороздящая просторы над островом заправляющаяся ворованным газом и другими энергоносителями не брезгуя иными богатствами, которые ещё остались на острове и у бедных обитателей. Как правило самолетающие, небоживущие горынычи устраивают игрища забавы ради, при прочих умыслах о которых известно бывает только по факту на всеобщую радость. Итоги потешных веселушек подтверждаются наличием у обитателей острова пустых карманов набитыми до краев дырками от бубликов и солнценосными обещаниями при полнейшем нарушении прав под всеобщее ликование во вкушении вечного счастья. Для более сказочной и чарующей обстановки во время проведения очередных забав они изрыгают  пламя  на всех неугодных, пугая всех подконтрольных, зачастую привлекая к своим потехам соловьёв-разбойников и прочую нечисть.

Суть сказки в том, что пока змеи-горынычи будут лоббировать свои интерсы через яйцо, утку, хрустальный сундук, дерево на острове, о смерти кощеевой можно даже не вспоминать.

 

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, babaika сказал:

Расскажу я вам сказку с определениями.

 

Смерть кощеева в игле, а игла в яйце, яйцо в утке, утка в хрустальном сундуке, сундук на дереве, дерево на острове диком совсем одиноком.

 

Смерть кощеева – законное решение против финансовых организаций при отсутствии лицензии и не только.

Яйцо – финансовые группы подконтрольные олигархату.

 

 Утка – парламент под предводительством чуда-юда кишащий шутами, троллями, бабками-ёжками, лешими которые подконтрольные олигархату.

 

 Хрустальный сундук – судебная власть подконтрольная дереву на этом острове, дерево – остов, несущий на себе  дремучие ветви власти увешанные демонами, вампирами так же подконтрольные олигархам.

 

Остров - …, ну с островом и так все понятно.

 

Главный персонаж часто упоминающийся – олигархат.

 

Олигархат – эскадрилья змеев-горынычей бороздящая просторы над островом заправляющаяся ворованным газом и другими энергоносителями не брезгуя иными богатствами, которые ещё остались на острове и у бедных обитателей. Как правило самолетающие, небоживущие горынычи устраивают игрища забавы ради, при прочих умыслах о которых известно бывает только по факту на всеобщую радость. Итоги потешных веселушек подтверждаются наличием у обитателей острова пустых карманов набитыми до краев дырками от бубликов и солнценосными обещаниями при полнейшем нарушении прав под всеобщее ликование во вкушении вечного счастья. Для более сказочной и чарующей обстановки во время проведения очередных забав они изрыгают  пламя  на всех неугодных, пугая всех подконтрольных, зачастую привлекая к своим потехам соловьёв-разбойников и прочую нечисть.

 

Суть сказки в том, что пока змеи-горынычи будут лоббировать свои интерсы через яйцо, утку, хрустальный сундук, дерево на острове, о смерти кощеевой можно даже не вспоминать.

 

 

 

талантливый сказочник вы , однако, но у каждой сказки хороший конец, закон жанра:P

а по существу вопроса? есть решения судов которые бы опровергали применение этой нормы закона при признании Договора уступки права (:lol:ДУПа )(факторинга) недействительными?

из Распоряжения НКРФР уже змеи убрали ограничение по физ.лицам, но в законе то осталось!

но тут надо доказывать, что имеет место  пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

и здесь предлагаю форумчанам высказать свое мнение

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, sofi сказал:

но тут надо доказывать, что имеет место  пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

Так по этому поводу уже было разъяснение в решении (не помню каком). Где то так:

- привлечение активов (т.е. активы банка) было юр.лицом у юр.лица (коллектор у банка), поэтому лицензия фактору не нужна.
 

Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, ais сказал:

Так по этому поводу уже было разъяснение в решении (не помню каком). Где то так:

- привлечение активов (т.е. активы банка) было юр.лицом у юр.лица (коллектор у банка), поэтому лицензия фактору не нужна.
 

вопрос несколько спорный:

активы - право вымоги от физлиц по потребкредитам , а то что от банка - опосередковане

Link to comment
Share on other sites

што называется здесь

18 часов назад, sofi сказал:

4) діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.

 вам не тут)))

4) діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів-прво вимоги боргу від фізичних осіб.

 

Link to comment
Share on other sites

В 07.09.2016 в 21:15, sofi сказал:

што называется здесь

 вам не тут)))

4) діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів-прво вимоги боргу від фізичних осіб.

 

Стаття 1. Визначення термінів

4) фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів;

По логике , лицензия нужна и для факторинга и для обычной уступки права требования. Право вимоги боргу-це залучення фінансового актива (фінансова послуга, яка потребує ліцензії). У меня была мысль подавать иск к новому кредитору(ипотекодержателю),который является обычным физическим лицом не предпринимателем.Практики не нашла вообще.

 

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, frau сказал:

Стаття 1. Визначення термінів

4) фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів;

По логике , лицензия нужна и для факторинга и для обычной уступки права требования. Право вимоги боргу-це залучення фінансового актива (фінансова послуга, яка потребує ліцензії). У меня была мысль подавать иск к новому кредитору(ипотекодержателю),который является обычным физическим лицом не предпринимателем.Практики не нашла вообще.

 

Пока еще рано.

А он является новым кредитором и по кредитному договору, и по договору залога?

Link to comment
Share on other sites

Может не в тему, но спрошу-сегодня было первое слушание по моему иску "о защите прав потребителей и признании договоров недействительными". Я заранее подал клопотання про витребувування доказів-нотариально заверенные копии договоров факторинга, договора о передачи прав, подтверждение получение лицензии НБУ. Но судья согласилась вытребовать лишь договора факторинга, а остальное сказала потом. Подскажите пожалуста-правомерны ли действия судьи и возможно ли повторное вынесение судьей ухвалы о истребований оригиналов документов.

Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, Dmytro Chy сказал:

возможно ли повторное вынесение судьей ухвалы о истребований оригиналов документов.

Конечно, можете на каждом заседании заявлять такие клопотання... Сторона не ограничена в количестве подаваемых клопотань...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Самим цікавим при вирішенні цього питання є той факт, що це товариство ТОВ " Фа5ктор .само подало заяву про анулювання свідоцтва про свою реєстрацію. Звертаю увагу суду на те, що копії "правоустановчих" документів товариства ваш опонент доклав до позовної заяви, але суду апеляційної інстанції слід перевірити тепер не лише повноваження представника цього товариства, а ще й правовий статус самого товариства, аби впевнитись в тому, що цей «нововиявлений факт» в справі дійсно має місце.

   В якому ж статусі воно продовжує "працювати" на умовах фактично недійсного договору факторингу, вже не маючи статусу «фінансової установи»?

    Факт анулювання свідоцтва про реєстрацію цього товариства як фінансової установи можна  підтвердити тут: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN013216.html

 

    В разі, якщо це товариство вже змінило свої "правоустановчі" документи (саме так представник позивача назвав їх в позові), то воно втратило можливість бути так званим "фактором", бо вже не є фінансовою установою. Навіть в разі, якщо товариство ще існує в якості якоїсь іншої вже реорганізованої юридичної особи, то воно втратило можливість продовжувати діяльність як фінансова установа, через що в силу правової норми, закладеної саме в частину третю статті 1079 «Сторони у договорі факторингу» ЦК України, фактором бути не може.

За змістом ст. 1079 ЦК України сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності. Фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції. http://antiraid.com.ua/forum/topic/8319-постановление-всу-по-пересмотру-о-недействительности-договора-переуступки-права-требования-в-случае-покупки-долга-не-финансовым-учреждением/?page=3

А вот и кОМЕНТАРИЙ!!
Категорія справи  №461/4267/15 Цивільні справи; Позовне провадження; Спори, що виникають із договорів.
Дата набрання законної сили: 04.04.2016

 

Link to comment
Share on other sites

если Вы хотите подтверждения тому, что дог. факторинга недейств потому, чо ОТП Факторинг УЖЕ не фин. установа, то это под большим вопросом... Первое решение Апел. суда очень хорошее, но Ваш вывод этим решением не подтверждается, там ведь другие основания. Что касается Ухв. ВССУ  от 23.03.16 вообще негатив : "

Враховуючи зазначені норми права, вірним є висновок судів обох інстанцій про те, що правові підстави для звернення із вимогою про визнання частково недійсним договору факторингу від 06 березня 2013 року, стороною якого ОСОБА_3 не є, у останнього відсутні, оскільки доказів порушення його прав спірним договором матеріали справи не містять."

Link to comment
Share on other sites

6 часов назад, west11 сказал:

если Вы хотите подтверждения тому, что дог. факторинга недейств потому, чо ОТП Факторинг УЖЕ не фин. установа, то это под большим вопросом... Первое решение Апел. суда очень хорошее, но Ваш вывод этим решением не подтверждается, там ведь другие основания. Что касается Ухв. ВССУ  от 23.03.16 вообще негатив : 

Вы считаете, что в случае утери полномочий/функций юр/лица на осуществление действий предусматривающих осуществление или ведение финансовой, факторинговой  деятельности юр/лицо и в дальнейшем может осуществлять такую деятельность в противоречие ст. 1079 ЦПК?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...